Napisz do nas!                              

 

M e n u

  • Strona Główna
  • Wprowadzenie
  • Posłowie
  • Zasoby

 

 

Wprowadzenie

 

Alfabety, hebrajski i grecki posiadają tę własność, że ich poszczególnym literom podporządkowane są wartości liczbowe:

A /a,,, a/ = 1, b /b,b/ = 2, g /g,g/ = 3, d /d,d/ = 4  itd. Sumując wartości liter, możemy otrzymać wartości liczbowe słów, wyrażeń lub zdań. Podobną wartość ma alfabet łaciński z tym, że tylko niektóre jego litery posiadają wartości liczbowe.

W starożytności, liczbowanie biblijne określano słowami: Gematria lub izopsefia.

"W biblii można również znaleźć kilka niewątpliwych przykładów gematrii. Liczba trzystu osiemnastu sług Abrahama /1 Mojżeszowa 14:14/, odpowiada najprawdopodobniej liczbie imienia Eliezer, spadkobiercy Abrahama 1 + 30 + 10 + 70 + 7 + 200 = 318.

W rachunku trzy razy po czternaście pokoleń, tworzących rodowód Jezusa /Mat. 1:17/, niektórzy dopatrują się gematrii imienia Dawida /DWD - 4 + 6 + 4 = 14/ opartej na symbolicznym użyciu liczby siedem. Jezus uchodziłby w ten sposób za "trzykrotnego Dawida" /w sposób szczególny przynależąc do dynastii Dawida i będąc równocześnie Mesjaszem/. Nie ma natomiast żadnej wątpliwości, gdy chodzi o liczbę Bestii /666/ w Obj. 13:18, nawet jeżeli sama podstawa rachunku jest przedmiotem dyskusji. "

Wyjątek z książki "Słownik Teologii Biblijnej" ks. Kazimierz Romanik, Palotinum 1973, str. 424

Komentarz do Obj. 13:18, znajdujący się w VII tomie Wykładów Pisma Świętego zawiera informację, że wartość liczbowa liter napisu na tiarze papieża" Vicarius Fili Dei" / Namiestnik Syna Bożego/  wynosi 666.

Dalsze obserwacje tekstu Biblijnego pozwoliły zauważyć, że liczbowanie nie tylko ma zastosowanie do identyfikacji bestii papieskiej, lecz jest kluczem do zrozumienia tajemnic Bożych w całym Piśmie Świętym. Tekst z Obj. 13:18 przypomina koniec kłębka nici. Pociągnięcie za ten koniec rozpoczęło rozwijanie się całej długości "nici" zrozumienia podanego przez naszego Pana metodą liczbowania.

Liczbowanie stanowiło osobny dział w "Chronologii Biblijnej" oraz dział podstawowy w "Chwale Bożej" i "Bóg jest Mądrością". Podobnie jest w niniejszej pracy.

Oto dodatkowe uwagi dotyczące liczbowań:

1. Otrzymane przez liczbowanie wartości, mogą zawierać w sobie właściwą liczbę w skali 1:1, oraz mogą być ukazane w skali zwiększającej lub zmniejszającej.

2. Poszukiwana liczba może się kryć w wartości liczbowej pierwszych liter wszystkich słów obserwowanego tekstu. Zaletą tego klucza jest otrzymywanie małej stosunkowo liczby, która reprezentuje cały, nieraz bardzo długi tekst.

3. Pismo Święte jest Słowem Bożym i stanowi harmonijną całość. Zatem obrazy i proroctwa Starego i Nowego Testamentu mogą być wzajemnie porównywane pomimo różnicy języków w jakich zostały napisane obie części Biblii. Podobnie jest z liczebnikami. Liczebniki greckie mogą służyć do rozwiązywania myśli tekstu hebrajskiego i odwrotnie.

4. Liczebniki występujące w "Chwale Bożej" stosowane były w pierwszym przypadku. W niniejszej pracy, liczebniki podawane są również w innych przypadkach. Dotyczy to liczebników słownych i słownoliczbowych.

5. Jeżeli liczbowanie dotyczy tekstu Starego Testamentu, a nie jest to zaznaczone, należy rozumieć, że liczbowany jest tekst hebrajski. Podobnie, liczbowanie tekstu Nowego Testamentu dotyczy tekstu greckiego.

6. Jednakowe liczby osiągnięte w zestawieniach, sugerują zależność treści porównywanych części zestawień lub jednakowe znaczenie.

7. W rachunkach stosuje się zaokrąglanie liczb, w górę lub w dół. W wyrażaniu dat istnieje ta sama zasada. Poza tym mogą być one podawane ściśle, lub w latach nominalnych.

8. W liczbowaniach występuje rok 1980, jako data zabrania Kościoła lub data początku ucisku wielkiego. Jest to podana bez ułamków data wiosny 1981 roku. Wynika to z innych świadectw, które precyzują czas zabrania Kościoła i ucisku wielkiego. Od śmierci Pana i Jego zmartwychwstania do jesieni 1977 roku upłynęło dokładnie 1944,5 lat. Wyrażenie tego okresu liczbą czterocyfrową nie jest możliwe i dlatego jego długość występuje w postaci zaokrąglonej w górę, do liczby 1945, lub w dó.ł, do liczby 1944.

9. Cytaty tekstów w języku [polskim, brane są z różnych tłumaczeń Pisma Świętego jak np. wydanie Stare i Nowe Brytyjskie oraz Biblii Tysiąclecia, często bez zaznaczenia tego. Nie ma to jednak żadnego wpływu na wartość liczbową, gdyż liczbowane są bezpośrednio oryginalne języki biblijne: hebrajski i grecki.

10. Skróty "po Ch. " i "po Chr." są wyjątkowo zastępowane skrótami greckimi M.X. lub M.Xr. według sposobu stosowanego w greckich tomach Wykładów Pisma Świętego. Inne wyrażenia w języku hebrajskim czy greckim, podane są przeważnie w języku polskim. Tylko wyjątkowo podane są one w językach oryginalnych.

11. W opisowych wprowadzeniach do poszczególnych tematów znajdują się cytaty ze Straży i Tomów Wykładów Pisma Świętego, a także myśli wybrane z tych samych źródeł nie zawsze przytoczone w dosłownym brzmieniu.

12. Występujące w zestawieniach słowo "Amen" ma znaczenie uroczystego potwierdzenia: tak jest, niech się tak stanie. W ewangeliach przetłumaczone najczęściej na "zaprawdę". Wypowiedziane także dwukrotnie - Ps. 41:14; Jan 1:51. "Amen" jest również jednym z imion naszego Pana - Obj. 3:14.

---------------------------

Hebrajski tekst Masorecki /TM/ oraz najlepsze opracowania tekstu greckiego Nowego Testamentu, są podstawą zestawień.

[powyższy tekst przedrukowano z Książeczki „Bóg jest Miłością”]

 

ALFABET HEBRAJSKI

 

ALFABET GRECKI

 

KSZTAŁT LITER

NAZWA

ZNACZENIE CYFROWE

 

KSZTAŁT LITER

NAZWA

ZNACZENIE CYFROWE

a

ALEF

1

 

A

a

ALFA

1

b

BETH

2

 

B

b

BETA

2

g

GIMEL

3

 

G

g

GAMMA

3

d

DALETH

4

 

D

d

DELTA

4

h

HE

5

 

E

e

EPSILON

5

w

WAW

6

 

-

V

SIGMA

6

z

ZAJIN

7

 

Z

z

DŻETA

7

x

CHETH

8

 

H

h

ETA

8

j

TETH

9

 

q

J

THETA

9

y

JOD

10

 

I

i

JOTA

10

k

KAF

20

 

K

k

KAPPA

20

l

LAMED

30

 

L

l

LAMBDA

30

m

MEM

40

 

M

m

MI

40

n

NUN

50

 

N

n

NI

50

s

SAMECH

60

 

X

x

KSI

60

[

AJIN

70

 

O

o

OMIKRON

70

p

PE

80

 

P

p

PI

80

c

CADE

90

 

R

r

RO

100

q

KOF

100

 

S

s

SIGMA

200

r

RESZ

200

 

T

t

TAU

300

X

SIN

 

300

 

U

u

YPSILON

400

X

SZYN

 

F

f

FI

500

t

TAW

400

 

C

c

CHI

600

 

 

 

 

Y

y

PSI

700

 

 

 

 

W

w

OMEGA

800