Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

ŚWIĄTYNIA   NAPEŁNIONA   CHWAŁĄ

 

W symbolice Słowa Bożego, obiekty materialne jak i te ukazane prorokom w wizjach, oznaczają pewne ideologie. Ideologia „Świątyni”, poprzez swoje wymiary, służby świątynne, czas budowy i czas otwarcia, obrazuje ideę ustanowienia Królestwa Bożego. Świątynia Salomona  wskazuje  na  duchową  fazę  Królestwa,  a  Świątynia  Zorobabela  na  ziemską. W przypadku każdej Boskiej budowli, spełniała ona swoją funkcję dopiero po napełnieniu jej Chwałą Pańską. Spełnianie się tej zasady obserwujemy, począwszy od „Namiotu Świadectwa”  na  puszczy,  poprzez  Świątynię  pierwszą,  a  na  Świątyni  drugiej  kończąc. W przeciwnym razie zostałyby martwymi budowlami. Widoczną manifestacją Chwały Pańskiej był obłok, który zawisł nad „Namiotem Świadectwa” na puszczy, bądź gdy napełniał wnętrza Świątyni.

W „Świątyni” obecnie budowanej, rozumianej jako Prawdy o Restytucji, Chwała Boża napełni jej wnętrze przez „obłok Świadków” (Żyd.12:1), którymi są Prorocy.

„...I napełnię ten dom Chwałą – mówi Pan Zastępów...”                                        Agg.2:8.

Napełnienie Chwałą nie leży w gestii budujących, jest to wyłączność Pana Zastępów, bowiem wzbudzenia i obwieszczenia Proroków, dokonuje Moc Boża.

 „...Przyszła chwała tego domu będzie większa od dawnej, mówi Pan Zastępów; na tym miejscu udzielę pokoju, wyrocznia Pana Zastępów”.                                                                         Agg.2:9.

Chwała tego „Domu” będzie większa, ponieważ będzie to uniwersalne zbawienie, zaoferowane dla wszystkich. Będzie to Królestwo Chrystusa Króla w wielkiej Mocy i Chwale, gdy umęczonej uciskami ludzkości, ogłosi pokój.

 „W tym dniu – wyrocznia Jahwe Zastępów – wezmę Ja ciebie, Sługo Mój Zorobabelu, synu Salatyjela – wyrocznia Jahwe – i uczynię z ciebie jakby sygnet, bo sobie upodobałem w tobie – wyrocznia Jahwe Zastępów”.                                                                                                 Agg.2:23 B.T.

Sygnet – w roli pieczętującej coś, aby stało się ono nieodwołalnym dekretem.

Wyrocznia Jahwe czyni sprawę z góry przesądzoną. Władze systemów cywilnych i religijnych starego świata nie mają szans, na jakąkolwiek opozycję wobec „Chwały Świątyni”. Wyroki Boże nieodwołalnie wyznaczają drogę Bożych Planów zmierzających do nieznanego jeszcze ludzkości spotkania z przyszłością. Na to spotkanie, postanowił Bóg odnowić Swój „Dom” w Jerozolimie. Upodobało się Panu aby w tej zaszczytnej pracy mieli udział, skromni Jego Słudzy. Główny budowniczy nasz Pan (Zorobabel) uczyniony jest pieczętującym sygnetem. Jego słowa o zagładzie literalnej Świątyni spełniły się w 70 roku ne. Tak samo spełnią się pozytywne, optymistyczne Boskie wyroki w odniesieniu do duchowej Świątyni.

 „O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co jest ku pokojowi...Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu nawiedzenia twego”.

 

Łuk.19:42 B.T

.

Spełnią się Boskie wyroki odnośnie Królestwa Bożego na ziemi. Królestwo Chrystusa Króla, staje się już faktem zupełnie niezależnym od woli ludzkości. Oto jak Prorok określił wielkość opozycji wobec Królestwa Chrystusowego:

„I przemówił do mnie tymi słowami. To mówi Jahwe do Zorobabela: Nie siła, nie moc, ale Duch Mój – tak mówi Jahwe Zastępów. Czymże ty jesteś góro wysoka dla Zorobabela? Zrównasz się z ziemią. Wśród radosnych okrzyków, Cześć mu, Cześć! Dokończy budowę kładąc ostatni kamień na szczycie”

 

Zach.4:6-7 B.T.

Wielka „góra” opozycji będzie „topnieć jak wosk”. Proces ten będzie przebiegać równolegle z napełnieniem Świątyni Chwałą doskonałych Proroków (Ps.8:6). Subtelny początek napełniania Świątyni Chwałą, to 3 Adar 2004 roku, a pełnia wypada na 15 Ethanim 2005 roku.

Wspaniała przyszłość zaczyna się w 2005 roku jako Tysiącletnie Królestwo Chrystusa, Króla Izraela. „Od Pana się to stało i jest dziwne w oczach naszych”.

 

Zestawienie 597

 

 

Ps.118:22-23 „Kamień, który odrzucili budujący, uczyniony jest Głową Węgielną. Od Pana się to stało, a jest dziwno w oczach naszych”. ------------------ z Dag m

 

144 Książęta  ·  3 Adar  ·  2004  ----------------------------------------------------------

 

 

 

3488

 

3488

 

 

Książęta gr. Arcontej  =  1132  Jan.7:26.

Adar  hebr.  rda  =  205.

 

Zestawienie 598

 

 

Mal.3:1 „I z nagła objawi się w swej świątyni Pan, Którego oczekujecie i Anioł Przymierza, którego pragniecie”.-------------------------------------------------

 

 

 

4032

 

 

Okres działalności incognito:

 

3°°  · 6  ·  3  ·  2001    3  ·  12  ·  2004----------------------------------------

 

 

 

4032

 

 

Okres od przemiany ostatniego członka

Kościoła do początku ujawniania Proroków:

 

10  ·  9  ·  1994    3  ·  12  ·  2004 ---------------------------------------------

 

 

 

 

4032

 

 

Zestawienie 599

 

 

 

Ezdr.6:16 „Tedy synowie Izraelscy, kapłani i Lewitowie i inni z ludu, którzy przyszli z więzienia, poświęcali on Dom Boży z radością”.------------------

 

 

 

 

2850

 

 

Joel.3:12 „Niech się ocucą i przyciągną te narody na dolinę Jozafat; bo tam siedzieć będę, abym sądził wszystkie narody okoliczne”.-------------------

 

 

 

 

2850

 

 

Abraham  ·  Izaak  ·  Jakub  ·  3 Adar  ·  2004 -------------------------------

 

 

 

2850

 

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich jako przedtem byli i radców twoich jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernym”.------------------------------------------------- p.l. 638

 

3 Adar  ·  2004  -------------------------------------------------------- 2212

 

 

 

 

2850

 

 

Abraham  hebr.  ~hrba  =  248.   Izaak  hebr.  qxcy  =  208   Jakub  hebr.  bq[y  =  182.

Adar  hebr.  rda  =  205.

 

Zestawienie 600

 

 

Ezech.43:4-5 „A gdy Chwała Pańska wchodziła do Domu drogą bramy, która patrzała ku drodze na wschód słońca, tedy mnie podniósł Duch i wwiódł mnie do sieni wewnętrznej, a oto Dom pełen był Chwały Pańskiej”. ----------------------

 

„Pasł będzie ich laską żelazną”  ·  3 Adar  ·  2004 ---------------------------------

 

 

 

 

4940

 

4940

 

 

„Pasł będzie ich laską żelazną” = 2728  Obj.19:15.

 

Zestawienie 601

 

 

Ezech.43:7 „I mówił do mnie: Synu Człowieczy! Miejsce Stolicy Mojej i miejsce Stóp Nóg Moich, na którym mieszkać będę w pośród synów Izraelskich na wieki; nie splugawi więcej dom Izraelski Imienia Świętobliwości Mojej, ani oni, ani królowie ich wszeteczeństwy swymi i trupami królów swych, ani wyżynami swymi”. -------------------------------------------------------------------------

 

Miejsce Pańskiego Tronu i początek rządów z Jerozolimy:

 

Miasto Święte Jeruzalem Nowe  ·  3 Adar  ·  6132 --------------------------------

 

 

 

 

 

8364

 

 

8364

 

 

„Miasto Święte Jeruzalem Nowe” = 2024  Obj.21:2.

 

Zestawienie 602

 

 

 

Abakuk.2:20 „Pan jest w Kościele Świętobliwości Swojej; umilknij przed Obliczem Jego wszystka ziemio”.  -----------------------------------1106

 

3  ·  12  ·  2004 szanah  ----------------------------------------------  2374

 

 

 

 

3480

 

 

Ezech.43:18 „I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Tak mówi Panujący Pan: Teć są ustawy około ołtarza w dzień, w który zbudowany będzie, aby na Nim ofiarowano całopalenia i krwią na Nim kropiono”. -------------------------

 

 

 

 

 

3480

 

 

Zestawienie 603

 

 

1Król.8:11 „Tak iż się nie mogli kapłani ostać i służyć dla onego obłoku; albowiem napełniła była Chwała Pańska Dom Pański”.-------------------------------------

 

 

 

2660

 

 

Izaj.10:17 „Bo Światłość Izraelowa będzie ogniem, a Święty Jego Płomieniem, który spali i pożre ciernie jego”. -------------------------------------------------------

 

 

 

2660

 

 

Początek z Izraela:

 

Dzień 15  ·  miesiąc 7  ·  rok 2005-------------------------------------------------

 

 

 

2660

 

 

 

Zestawienie 604

 

 

1Król.8:11 „Tak iż się nie mogli kapłani ostać i służyć dla onego obłoku; albowiem napełniła była Chwała Pańska Dom Pański”.-------------------------------------

 

Czas napełnienia Świątyni Chwałą Pana:

 

Dzień 15  ·  miesiąc 7  ·  rok 2005 ------------------------------------------------

 

 

 

2660

 

2660

 

Dzień  gr.  hmera  =  154.        Miesiąc  gr.  mhn  =  98.         Rok  gr.  etoj.  =  381.

 

Zestawienie 605

 

 

 

Jak.5:18 „Albowiem się przybliża przyjście Pańskie”. -------------------------

 

 

 

3119

 

 

Radosna wiadomość:

 

Ezech.48:35 „Imię  miasta ode dnia tego będzie: Pan Tam Mieszka”. ----1092

 

15  ·  7  ·  2005--------------------------------------------------------2027

 

 

 

 

3119

 

 

Zestawienie 606

 

 

 

1Król.8:10-13 „I stało się, gdy wychodzili kapłani z świątnicy, że obłok napełnił Dom Pański. Tak, iż się nie mogli kapłani ostać i służyć dla onego obłoku; albowiem napełniła była Chwała Pańska Dom Pański”.------------

 

 

 

 

 

4904

 

 

Chwała Jehowy i czas jej objawienia:

 

4Moj.24:17 „Wynijdzie Gwiazda z Jakuba i powstanie Laska z Izraela”.-1532

 

Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah  ----------------------------------3372

 

 

 

 

4904

 

 

Sukot  hebr.  twksh  =  491.       Ethanim  hebr.  ~yntah  =  506.

 

Zestawienie 607

 

 

 

1Król.8:10-13 „I stało się, gdy wychodzili kapłani z świątnicy, że obłok napełnił Dom Pański. Tak iż się nie mogli kapłani ostać i służyć dla onego obłoku; albowiem napełniła była Chwała Pańska Dom Pański. Tedy rzekł Salomon: Pan powiedział, iż miał mieszkać we mgle. Jużem zbudował Dom na mieszkanie Tobie, miejsce, abyś tam przebywał na wieki”.--------------

 

 

 

 

 

 

8671

 

 

Wielki Król – Najwyższy Kapłan Jehowy – Pan Chwały:

 

1Tym.2:5-6 „Człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich”.------------------------------------------------------p.l..1171

 

Chwała Pana w Świątyni:

 

Sukot  ·  15 Ethanim  ·  6133 szanah  ----------------------------------7500

 

 

 

 

 

8671

 

 

Zestawienie 608

 

 

Agg.7 „Bo tak mówi Pan zastępów: Oto Ja jeszcze raz, a to po małym czasie poruszę niebem i ziemią, i morzem i suchą”.--------------------------------------

 

„Napełnię Ten Dom Chwałą”  ·  Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah  ------------

 

 

 

4720

 

4720

 

Napełnię ten dom chwałą  =  1348  Agg.2:8.

Zestawienie wyjaśnia nam, że „wielkie poruszenie nieba i ziemi”, będzie związane z napełnianiem Świątyni Chwałą Pana, która będzie przewodem błogosławienia dla narodów. Będzie to stopniowe ujawnianie Jej działalności począwszy od 3 Adar 2004, aż do całkowitego objawienia 15 Ethanim 2005.

 

Zestawienie 609

 

 

 

2Tes.1:7-8 „A wam, którzyście uciśnieni, odpocznienie z nami przy objawieniu Pana Jezusa z nieba z Aniołami mocy jego. W ogniu płomienistym oddawając pomstę tym, którzy Boga nie znają, i tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa”.------------------- p.l.

 

 

 

 

 

 

3882

 

 

Aniołowie Króla, czas pomsty i sądu:

 

144 Książęta  ·  15 Ethanim  ·  2005---------------------------------------------

 

 

 

 

3882

 

Izaj.52:8 „Bo okiem w oko ujrzą, że zasię Pan Syon przywiedzie”.-------1001

 

15 Ethanim  ·  2005 szanah ------------------------------------------------  2881

 

 

 

 

3882

 

Książęta  gr.  Oi Arcontej  =  1212   Jan.7:26.

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas