Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

KONIEC   ZBIERANIA   POPIOŁÓW

 

 

„...I zbierze człowiek czysty popiół onej jałowicy i wysypie go na miejscu czystym”.

4Moj.19:9 B.G.

Gromadzenie popiołów Czerwonej Jałowicy zostało już opisane („Pięćdziesiątnica” IV). Obecnie odbywa się praca końcowa „zbierania popiołów”. Zestawienia liczbowe wskazują, że 3 Adar 2004 kończy „zbieranie” Prawd w przedmiocie Proroków, owo gromadzenie różnych wniosków z ich słów, doświadczeń i przepowiedni.

 

Zestawienie 582

 

 

Żyd.9:13 „Popiół jałowicy pokrapiający splugawione poświęca ku oczyszczeniu ciała”. ---------------------------------------------------------------------------

 

Początkowy okres 1000 letniego oczyszczania:

 

3 Adar  ·  2004 szanah – Święto Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah  +  1000  --

 

 

 

6950

 

 

6950

 

 

Święto Sukot (Namiotów)  hebr.  twksh gx  =  502  Zach.14:16.

 

Pozostały czas do 15 Ethanim 2005 roku przeznaczony jest na korekty w wydawnictwach i w poglądach, co w ustawie nazwane zostało jako „pranie szat”. Zachodzi pytanie, dlaczego po 15 Ethanim nie będzie już zbierania tak rozumianych popiołów?

Otóż jest ważna przyczyna ku temu. Prorocy, chociaż są już wzbudzeni (6 Siwan 2001), to jednak dopóki się nie obwieszczą, to w świadomości ludzkiej – póki co – są uznani za umarłych. Ich poprzednie życie nacechowane wiarą i służbą, zostało jak ofiara całopalna, zamienione w popiół.

„Niech wspomni na wszystkie ofiary twoje, a całopalenia twoje niech w popiół obróci”.

Ps.20:4 B.G.

Po obwieszczeniu się Proroków charakter pracy się zmieni, tak jak zmieniać się będzie wszystko. Ustanie nauczanie o Prorokach w wydaniu takim, jak to czynione było dotąd. Prorok Pański napisał natchnione Duchem Bożym słowa:

 

„...Aby im wieniec dać zamiast popiołów”.                                                        Izaj.61:3 B.T.

Ich stan obecny, doskonałość i chwała ludzkiej natury, w porównaniu do stanu poprzedniego, jest jak wieniec laurowy przy popiołach. Wszelkie nauczanie będzie pochodzić od Proroków, a nie o Prorokach (Prorok – oznacza też nauczyciel).

Po 15 Ethanim zacznie się proces „kropienia narodów wodą oczyszczenia” (woda zmieszana z popiołami czerwonej jałowicy). W ten sposób usuwane będą skutki epokowego kłamstwa Szatana, że „żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie”. Ostatni etap zbierania popiołów pokrywał się z czasem Wieczerzy Wesela Barankowego. „Popiołów” było dużo, zbierających nie tak wielu. Szczytem uformowanego kopca popiołów podobnie jak i Kamieniem Szczytowym Świątyni jest „Chrystus, On Król Izraela”. Bowiem Chrystus – według słów Mojżesza – jest Wielkim zbiorowym Prorokiem w liczbie 144000, a Prorocy będą widzialnym przedłużeniem Ramienia Jego Mocy w liczbie 144 – Książąt.

 

Zestawienie 583

 

 

Mocny Bóg Izraelski  ·  144 Książęta ----------------------------------------------------

 

Żyd.9:13 „Popiół Jałowicy” --------------------------------------------------------

 

 

1317

 

1317

 

 

Książęta hebr. ~yrXh  =  555   Izaj.21:5.

 

Zestawienie 584

 

 

4Moj.19:2-5 „Tać jest ustawa zakonu, którą rozkazał Pan, mówiąc: Powiedz synom Izraelskim, aby przywiedli do ciebie jałowicę płową, zdrową, na której by nie było zmazy, i na której by nie postało jarzmo. Tę oddacie Eleazarowi kapłanowi, który ją wywiedzie za obóz, i zabita będzie przed nim. A wziąwszy Eleazar kapłan ze krwi jej na palec swój, kropić będzie przeciw namiotowi zgromadzenia oną krwią siedem kroć. Potem każe tę jałowicę spalić przed oczyma swymi; skórę jej i mięso jej, i krew jej, z gnojem jej spali”. --------------------------------------------  p.l.

 

Dokładny czas wzbudzenia Świętych Książąt:

 

3°°  ·  6  ·  3  ·  2001 -------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

2013

 

 

Zestawienie 585

 

 

 

4Moj.19:10 „I upierze ten, co będzie zbierał popiół onej jałowicy, szaty swe i będzie nieczystym aż do wieczora”.  -------------------------------- 2039

 

Koniec zbierania popiołu:

 

3 Adar  ·  2004  ----------------------------------------------------------------- 2212

 

 

 

 

4251

 

 

Owoc poszukiwań:

 

Oz.9:10 „Znalazłem Izraela, jako jagody winne na puszczy; widziałem ojców waszych, jako pierwszy owoc figowy na początku ich”. -------------------

 

 

 

 

 

4251

 

 

Zestawienie 586

 

 

 

4Moj.19:9 „I zbierze człowiek czysty popiół onej jałowicy i wysypie go na miejscu czystym”. --------------------------------------------------  2414

 

Koniec zbierania popiołu:

 

3  ·  12  ·  2004------------------------------------------------------  2019

 

 

 

 

4433

 

 

Jezus Chrystus, On Król Izraela -------------------------------------  hebr.1380

 

Jezus Chrystus, On Król Izraela  -----------------------------------  gr. 3053

 

 

 

4433

 

 

Jezus Chrystus, On Król Izraela objawi się w osobach 144 Świętych Książąt – widzialnych Przedstawicieli Królestwa na ziemi Izaj.32:1.

 

Zestawienie 587

 

 

 

Zach.4:7 „Cóżeś ty jest, o góro wielka! Przeciwko Zorobabelowi? Równina; bo On wywiedzie Kamień Główny z głośnym okrzykiem: Łaska, łaska nad Nim”. --------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

4046

 

 

Oz.9:10 „Widziałem ojców waszych jako pierwszy owoc figowy na początku ich”. ----------------------------------------------------------------- 2729

 

Żyd.9:13 „Popiół Jałowicy”. -------------------------------------------- 1317

 

 

 

4046

 

 

Ważny siedmiomiesięczny okres:

 

3  ·  12  ·  2004    15  ·  7  ·  2005 ---------------------------------------

 

 

 

 

4046

 

 

Zestawienie 588

 

 

4Moj.19:2-6 „Powiedz synom Izraelskim, aby przywiedli do ciebie jałowicę płową, zdrową, na której by nie było zmazy, i na której by nie postało jarzmo. Tę oddacie Eleazarowi kapłanowi, który ją wywiedzie za obóz, i zabita będzie przed nim. A wziąwszy Eleazar kapłan ze krwi jej na palec swój, kropić będzie przeciw namiotowi zgromadzenia oną krwią siedem kroć. Potem każe tę jałowicę spalić przed oczyma swymi; skórę jej i mięso jej, i krew jej, z gnojem jej spali. I weźmie kapłan drzewo cedrowe i hizop i karmazyn dwa kroć farbowany, a wrzuci do ognia, gdzie się jałowica pali”.-------------------------------------------------p.l.

 

 

 

 

 

 

 

 

3068

 

 

Oto Jałowica i początek korzyści z jej popiołu:

 

144 Książęta  ·  3  ·  12  ·  2004 szanah-------------------------------------------

 

 

 

3068

 

 

Ester.2:19 „A gdy powtóre zebrane były panny, a Mardocheusz siedział u bramy królewskiej”.  -------------------------------------------------------------------

 

 

 

3068

 

 

 

Zestawienie 589

 

 

 

4Moj.19:9 „I zbierze człowiek czysty popiół onej jałowicy i wysypie go precz za obóz, na miejscu czystym”.  -------------------------------------- 2414

 

3 Adar · 2004--------------------------------------------------------- 2212

 

 

 

 

4626

 

 

Agg.2:24 „W on dzień mówi Pan Zastępów, wezmę cię Zorobabelu, synu Salatyjelowy, sługo mój! Mówi Pan i uczynię cię jako sygnet; albowiem wybrałem cię, mówi Pan zastępów”. --------------------------------------

 

 

 

 

 

4626

 

 

 

Zestawienie 590

 

 

4Moj.19:9-10 „I zbierze człowiek czysty popiół onej jałowicy i wysypie go precz za obóz, na miejscu czystym, a będzie dla zgromadzenia synów izraelskich chowany do wody oczyszczenia, gdyż jest ofiara za grzech. I upierze ten, co będzie zbierał popiół onej jałowicy, szaty swe i będzie nieczystym aż do wieczora.”.------------

 

Rok opuszczenia Egiptu, koniec zbierania popiołu Jałowicy i prania szat:

 

1615–3 Adar  ·  2004 szanah – Święto Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah

 

 

 

 

 

7565

 

 

7565

 

 

Święto Sukot (Namiotów)  hebr.  twksh gx  =  502  Zach.14:16.

 

 

Zestawienie 591

 

 

 

4Moj.19:10 „I wypierze zbierający popiół jałowicy ubranie swoje i będzie nieczysty aż do wieczora”.  ----------------------------------------- 2039

 

15 Ethanim  ·  2005 szanah  -----------------------------------------------  2881

 

 

 

 

4920

 

 

Symboliczne „popioły” pokarmem Wieczerzy:

 

Obj.19:9 „I rzekł mi, napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na Wieczerzę Wesela Barankowego. I rzekł mi: Te prawdziwe słowa Boże są”. -wg Delitzscha.

 

 

 

 

 

4920

 

 

Zestawienie 592

 

 

4Moj.19:10 „I upierze ten, co będzie zbierał popiół onej jałowicy, szaty swe i będzie nieczystym aż do wieczora” . ----------------------------------------------------

 

Korygowanie poglądów będzie trwało aż do:

 

12°°  ·  15  ·  7  ·  2005 ----------------------------------------------------------

 

 

 

2039

 

 

2039

 

 

 

Zestawienie 593

 

 

 

Oto identyfikacja popiołów:

 

Ezech.44:3 „Książę” ------------------------------------------ hebr.  ayXn 361

 

144  ------------------------------------------------------------------- 144

 

Łuk.13:28 „Abraham, Izaak, Jakub i wszyscy prorocy”.-.Delitzscha. -----812

 

 

 

 

 

1317

 

 

Żyd.9:13 „Popiół Jałowicy” --------------------------------------------------

 

 

 

1317

 

 

W powyższym zestawieniu „Książę” – to 144 osobowy ziemski Rząd Królestwa Bożego.

 

Zestawienie 594

 

 

Ta praca około popiołów przedmiotem próby Wielkiego Grona:

 

Mal.3:3 „I będzie siedział roztapiając i wyczyszczając srebro, i oczyści syny Lewiego, i przepławi je jako złoto, i jako srebro, i będą ofiarować Panu dar w sprawiedliwości”. ---------------------------------------------------------------

 

Aż do czasu:

 

Popiół Jałowicy  ·  15 Tiszri  ·  2005  ---------------------------------------------------

 

 

 

 

 

3501

 

3501

 

 

Popiół Jałowicy hebr.  hrph rpa  =  571  Żyd.9:13  wg Delitzscha.

 

Zestawienie 595

 

 

 

4Moj.19:9 „I zbierze człowiek czysty popiół onej jałowicy i wysypie go precz za obóz, na miejscu czystym, a będzie dla zgromadzenia synów izraelskich chowany do wody oczyszczenia, gdyż jest ofiara za grzech”. --------------

 

 

 

 

 

5526

 

 

Mat.11:13 „Wszyscy prorocy”.  --------------------------- wg Delitzscha. 168

 

144 Książęta  ·  6 Siwan  ·  2001    15 Ethanim  ·  2005 ------------ 5358

 

 

 

5526

 

 

Książęta hebr. ~yrXh  =  555   Izaj.21:5.

 

Zestawienie 596

 

 

 

2Tes.1:10 „Gdy przyjdzie, aby był uwielbiony w świętych swoich”  ----- 2653

 

Początek widzialnych błogosławieństw:

 

Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005 szanah  ------------------------------------ 2873

 

 

 

5526

 

 

4Moj.19:9 „I zbierze człowiek czysty popiół onej jałowicy i wysypie go precz za obóz, na miejscu czystym, a będzie dla zgromadzenia synów Izraelskich chowany do wody oczyszczenia, gdyż jest ofiara za grzech”. ---------------

 

 

 

 

 

5526

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas