Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

 

GŁOS    ŚWIATA

 

 

 

„Ezdrasz pobłogosławił Pana, Wielkiego Boga, a cały lud podniósłszy swoje ręce odpowiedział: Amen, Amen! Następnie skłonili swoje głowy i oddali Panu pokłon z twarzami zwróconymi ku ziemi”.

                                                                                                                    Neh.8:6 N.B.

Izrael wracający z niewoli babilońskiej jest również obrazem na ludzkość uwolnioną z niewoli błędnych pojęć, zabobonów i niewiedzy.

 „Wyobraża czas, w którym wszyscy usłyszą poselstwo Ewangeliczne w jego czystości, a czas ten jest bliski”.                                                                                         Kom. do Neh.8:8.

Kontekst wskazuje na powszechne w Królestwie Chrystusa badanie Słowa Bożego, pod nadzorem Proroków oraz przy pomocy Kapłanów i Lewitów. Ludzkość będzie chciała poznać historię zbawienia, wybór duchowych klas w Wieku Ewangelii, poznać Odkupiciela i zrozumieć filozofię pojednania z Bogiem. Gdy ludzkość zrozumie, że odstępstwa od Prawdy były tak zdumiewające, a okłamywanie dzieci Bożych i narodów było zadziwiające, wówczas odda Panu należny pokłon, „twarzami zwróconymi ku ziemi” – ku ziemskim błogosławieństwom Restytucji.

 „W owym dniu – mówi Jahwe – odpowiem na wezwanie Niebios, a one odpowiedzą na wezwanie Ziemi, a Ziemia odpowie na wezwanie zboża, moszczu winnego i oliwy, a te odpowiedzą na wezwanie Izraela”.

                                                                                       Oz.2:23-24 B.P.

Świat będzie odczuwał „głód” Słowa Bożego. „Sianie” słów Prawdy będzie pierwszą czynnością Nowego Wieku. Ziemia „odpowie” obfitym „urodzajem”, szczególnie w „żniwie” Wieku Tysiąclecia.

 „Gdy się wrzuci garść zboża do ziemi na wierzchu gór, zaszumi jako Liban urodzaj jego, a mieszczanie zakwitną jako zioła polne”.                                                           Ps.72:16.

„Nowy zasiew” rozpocznie się od Izraela. Ten „ugór” jest obecnie orany pługiem ucisku. Słowa Pańskie z Jeruzalemu padać będą na przygotowaną do zasiewu, „rolę” ludzkich serc. Będzie też „deszcz ranny i wieczorny”, który zapewni „wzrost młodzieńcom jak zbożu, a pannom jak winogronom” (Zach.9:17). Radość życia będzie jak symboliczny „moszcz winny”, a duch łaski i modlitw wylany na wszelkie ciało, jak „oliwa” na wzburzone umysły. Inspiracja do tych przemian płynie z góry. Pan Bóg odpowie na wezwanie Chrystusa jako Nowych Niebios, a Chrystus odpowie na wezwanie Nowej Ziemi, czyli Proroków, a ci odpowiedzą na każde pytanie i rozwiążą każdy problem, każdego Izraelity. Taki schemat działań przewidziany jest w Planie Bożym na czas Tysiąclecia. Kulminacyjny punkt tego Planu został już wprowadzony do realizacji. „Drabina” ze snu Jakuba (1Moj.28:10-12) jest już ustawiona. Łączność pomiędzy Niebem, a Ziemią będzie niebawem uruchomiona i będzie do dyspozycji przez całe Tysiąclecie. „Rozgadana” ludzkość „poproszona” będzie o ciszę:

 

 „Uspokójcie się, a wiedzcie, żem Ja Bóg; będę wywyższony między narodami”.                                                                                                                                                         Ps.46:11.

 

Podobnie jak to czyni każdy szanujący się nauczyciel – w szkole lub na uczelni – gdy przychodzi po przerwie, to zanim rozpocznie wykład prosi najpierw o ciszę. Tak samo rozpocznie się edukacyjne nauczanie znajomości Pańskiej. Wyciszony zostanie szum babilońskiego nauczania, którego jest tak dużo: w radiu, w prasie i telewizji. Pojawienie się posłańców Bożych – Książąt Nowego Wieku – 144 Proroków – dystyngowanych osobistości – wyciszy pewnych siebie „pasterzy” chrześcijaństwa.

 

„Jakże chwalebną perspektywę będzie otwierała nowa dyspensacja [Nowy Wiek, przypis], gdy tylko w pełni zostanie zainaugurowana! Przejścia jednej dyspensacji w drugą zawsze były znaczne i znamienne, ale ta zmiana będzie najbardziej doniosła ze wszystkich”.                                                          D-642.

 

ZIEMIA  POWIE  SWOJE  „AMEN”

 

Słowa „Stało się” wskazują na jakiś konkret, na coś, co jest realne, ważne w przeciwieństwie do czegoś abstrakcyjnego, nie do końca sprecyzowanego. Konkret, to fakt uchwytny i namacalny szczególnie dla człowieka cielesnego. To realizacja planów i zamierzeń – to urzeczywistnianie obietnic, wcielanie ich w życie – to widzialne czyny. Dla ludzi wielkiej wiary słowa „stało się” oznaczają, że położony został „kamień węgielny”. Dla ludzi małej wiary słowa takie będą stosowne, gdy „Świątynia” zostanie uruchomiona. Moment taki zbliża się. Obwieszczenie się Proroków będzie wielkim konkretem. Następnie każdy restytucyjny człowiek – każdy wzbudzony z grobu – będzie sam dla siebie konkretem. A przy końcu Tysiąclecia miliardy jednostek ludzkich, to miliardy konkretów. Owe miliardy ust wyrecytuje dobitnie; - „Wielkie Przedsięwzięcie Restytucji ‘Stało się’ faktem do końca zrealizowanym”.

Amen! Amen! „Przyjdź Królestwo Twoje!

Bądź Wola Twoja jako w Niebie tak i na ziemi!

 

Pan Bóg powie i zatwierdzi: - „Stał się wieczór i stał się poranek dzień siódmy”.

 

Wszystkie zestawienia liczbowe, dotyczące najbliższej przyszłości w odniesieniu do głosu świata, na pewno się staną. Dlatego patrzymy na nie przez pryzmat wiary jakoby się już stały.

 

Zestawienie 570

 

 

 

Ps.126:2 „Tedy mówiono między narodami: Wielmożne rzeczy Pan uczynił z nimi”.  --------------------------------------------------------------  1356

 

Lud Wielki  ---------------------------------------------------------------------- 1362

 

 

 

 

2718

 

 

Łaska, łaska nad Nim  ·  3 Adar  ·  2004 szanah----------------------------

 

 

 

2718

 

 

Kościół Boży  ·  3 Adar  ·  2004 szanah ------------------------------------

 

 

 

2718

 

 

Łaska, łaska nad Nim  =  151   Zach.4:7.       Kościół Boży  hebr . ~yhla lkyh  =  151  1Kor.3:17  wg Delitzscha

 

Zestawienie 571

 

 

Oto powszechne nawrócenie świata:

 

Oz.3:5 „A potem nawrócą się synowie Izraelscy i szukać będą Pana, Boga swego i Dawida, króla swego, a przestraszeni będąc pójdą do Pana i do dobrotliwości Jego w ostatnie dni”.  -----------------------------------------------------------

 

Obj.21:1 „Pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęła”.----------------------------

 

 

 

 

 

3570

 

3570

 

 

 

Zestawienie 572

 

 

 

Ps.126:2 „Tedy mówiono między narodami: Wielmożne rzeczy Pan uczynił z nimi”.  -------------------------------------------------------------- 1356

 

Lud Wielki  ---------------------------------------------------------------------- 1362

 

 

 

 

2718

 

 

4Moj.6:24-26 „Niech ci błogosławi Pan, a niechaj cię strzeże; Niech rozjaśni Pan Oblicze Swoje nad tobą, a niech ci miłościw będzie; Niech obróci Pan Twarz Swoją ku tobie, a niechaj ci da pokój”.-----------------------------

 

 

 

 

 

2718

 

 

 

Zestawienie 573

 

 

 

Ps.126:2 „Tedy mówiono między narodami: Wielmożne rzeczy Pan uczynił z nimi”.  ------------------------------------------------------------- 1356

 

Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah. -----------------------------------3372

 

 

 

 

4728

 

 

Jer.3:17 „Czasu onego nazwane będzie Jeruzalem Stolicą Pańską, a zgromadzą się do niego wszystkie narody, do Imienia Pańskiego do Jeruzalemu i nie będą więcej chodzić za uporem serca swego złośliwego”--

 

 

 

 

 

4728

 

 

Sukot  hebr.  twksh  =  491.

 

 

Zestawienie 574

 

 

 

Dz.Ap.2:17 „I będzie w ostateczne dni, mówi Bóg: Wyleję z Ducha Mego na wszelkie ciało, a prorokować będą synowie wasi i córki wasze, a młodzieńcy wasi widzenia widzieć będą, a starcom waszym sny się śnić będą”.------------------------------------------------------------p.l. 3823

 

Przez lat:

 

1000  ------------------------------------------------------------------ 1000

 

 

 

 

 

 

 

4823

 

 

Wzbudzenie Proroków jest gwarancją wylania ducha:

 

Dz.Ap.2:1 „A gdy przyszedł dzień pięćdziesiąty”.-------------Delitzsch.2090

 

Dzień 6  ·  miesiąc 3  ·  rok 2001 -----------------------------------  2733

 

 

 

 

4823

 

Dzień  hebr.  ~wy  =  56.       Miesiąc  hebr.  Xdx  =  312.      Rok  hebr. szanah    hnX  =  355.

 

 

Zestawienie 575

 

 

Oto zapewnienie ciągłości obietnicy:

 

Ps.96:13 „Boć idzie, idzie zaiste, aby sądził ziemię. Będzie sądził okrąg świata w sprawiedliwości, a narody w prawdzie swojej”. ---------------------------------

 

Narody wydadzą świadectwo Prawdzie udając się do Jeruzalemu:

 

Zach.14:8 „A dnia onego wyjdą wody żywe z Jeruzalemu; połowa ich do morza na wschód słońca, a połowa ich do morza ostatniego, a to będzie w lecie i w zimie”. ---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2479

 

 

 

 

2479

 

 

 

Zestawienie 576

 

 

Uznanie Jerozolimy za jedyną Stolicę Nowej Ziemi:

 

Jer.3:17 „Czasu onego nazwane będzie Jeruzalem Stolicą Pańską, a zgromadzą się do niego wszystkie narody, do Imienia Pańskiego do Jeruzalemu”. --------------

 

Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005 szanah ---------------------------------------------------------

 

 

 

 

2873

 

2873

 

 

Sukot  hebr.  twksh  =  491.

 

 

Zestawienie 577

 

 

 

Świat w odwrocie:

 

Jer.3:17 „Czasu onego nazwane będzie Jeruzalem Stolicą Pańską, a zgromadzą się do niego wszystkie narody, do Imienia Pańskiego, do Jeruzalemu, i nie będą więcej chodzić za uporem serca swego złośliwego”.  ----------------- 4728

 

Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005 szanah  ---------------------------------------------- 2873

 

 

 

 

 

 

 

7601

 

 

Obj.22:20 „Tak mówi Ten, który świadectwo daje o tych rzeczach: Zaiste, przyjdę rychło. Amen. I owszem przyjdź, Panie Jezusie!”  ---------------------

 

 

 

 

7601

 

 

Sukot  hebr.  twksh  =  491.

 

Zestawienie 578

 

 

Oz.3:5 „A potem nawrócą się synowie Izraelscy i szukać będą Pana, Boga swego i Dawida, króla swego”.  ---------------------------------------------------------

 

Izaj.12:6 „Wykrzykaj, a śpiewaj obywatelko Syońska! Albowiem Wielki jest w pośrodku ciebie Święty Izraelski”.-----------------------------------------------

 

 

 

2623

 

 

2623

 

 

Zestawienie 579

 

 

 

Schemat organizacyjny Królestwa Bożego:

 

Oz.2:21-22 „Dnia onego wysłucham, mówi Pan; wysłucham, mówi niebiosa, a one wysłuchają ziemię; A ziemia wysłucha zboże i moszcz i oliwę, a te rzeczy wysłuchają Jezreela”.  ----------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

6391

 

 

Obj.20:4 „I widziałem stolice, a usiedli na nich i dany im jest sąd”. ------ 3549

 

Nowa Ziemia  ·  dzień 3  ·  miesiąc 12  ·  rok 2004 ------------------- 2842

 

 

 

6391

 

 

Dzień  hebr.  ~wy  =  56.        Miesiąc  hebr.  Xdx  =  312.           Rok  hebr.  hnX  =  355.

 

Zestawienie 580

 

 

 

Ps.126:2 „Wielmożne rzeczy Pan uczynił z nimi”.----------------------- 1030

 

Świat doceni Boskie przedsięwzięcie Restytucji:

 

Ps.126:3 „Wielmożne rzeczy Pan uczynił z nami”. ---------------------  1050

 

 

 

2080

 

 

Świat pozna swego Odkupiciela i uzna Go za swego Króla:

 

Mar.15:32Chrystus Król”. ------------------------------------------------

 

 

 

 

2080

 

 

 

Zestawienie 581

 

 

Powszechne uznanie Pana i Jego Mocy:

 

Zach.14:9 „A Pan będzie Królem nad wszystką ziemią”.  --------------------------

 

1Moj.33:20 „Mocny Bóg Izraelski”. -----------------------------------------------

 

 

 

618

 

618

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas