Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

GŁOS   KOŚCIOŁA

 

 

“I słyszałem głos wielki mówiący na niebie; teraz ci się stało zbawienie i moc i Królestwo Boga naszego i zwierzchność Chrystusa Jego”.            Obj.12:10.

 

Środkowe rozdziały księgi Objawienia opisują, ostatnie doświadczenia Kościoła Chrystusowego na ziemi. Są one zobrazowane jako walka sił opozycyjnych – duchowych i ziemskich. Wydarzenia te, mimo iż są przedstawione jako dramatyczne zmagania, to jednak były dla cielesnych ludzi niewidzialne, a nawet skryte. Był to jednak „głos wielki” (greckie fonen megalen fonen megalen) „Fones mega”. Głos ten przeznaczony był dla „klas nieba”. Był on wielki, z uwagi na doniosłość sprawy. Był twierdzący – „stało się” – Wysokie Powołanie zakończyło się, Kościół został wzbudzony.

Słowa „teraz ci się stało” – znaczą – „w tej chwili” – w Jom Kipur 1977 r. narodził się „mężczyzna” – Chrystus Głowa i Ciało. Równoległość 1845 lat anulowana w 1916 roku, w odniesieniu do czasu wzbudzenia Kościoła, dopiero teraz została w sposób wymierny skorygowana. Sprawa wzbudzenia Kościoła, wcześniej wyliczona tą równoległością na 1878 r. była do roku 1977, jakoby w zawieszeniu. Trzeba było czekać aż 60 lat, na zrozumienie czasu wypełnienia się tych oczekiwanych faktów. Ostatnia korekta uczyniona w odniesieniu czasu odbudowy drugiej Świątyni miała miejsce dopiero w 2000 roku. Równoległość 1845 lat, ma zastosowanie tylko do spraw kościoła nominalnego i częściowo do cielesnego Izraela, natomiast dla Kościoła Pierworodnych pozostają niewzruszone dwa główne „sznury” – równoległości Abrahama 3960 i równoległości siedmiu czasów 2520 lat.

Poprawki nigdy nie były przyjmowane bez ostrego sprzeciwu. Znak sprzeciwu jest jednym z wielu potwierdzeń ich prawdziwości. Gorzej jest, gdy wielu w wyniku nie sprawdzającej się równoległości 1845, wyciągnęło nieuprawniony wniosek, że jakoby „struna” chronologii Biblijnej „pękła”. Nic bardziej błędnego. Głos wielki Kościoła – „Fones mega” – oznajmił całemu „domowi wiary”, że pewien etap Planu Bożego został zrealizowany. „Stało się” i trudno – trzeba było się z tym pogodzić. Informacja ta oznaczała, że definitywnie w przedmiocie Wysokiego Powołania jest już przysłowiowe pięć minut po dwunastej. Zegar ten nie cofnie się, „drzwi” nie otworzą się, gdyż komplet 144000 został już zapieczętowany – trudno „stało się”. Część „domu wiary” nie pogodziła się z tym głosem. Przegłosowano nawet wniosek (1978 roku), że Wysokie Powołanie trwa nadal. „Pukanie do zamkniętych drzwi” trwa aż dotąd. I tak będzie aż do obwieszczenia się Proroków, gdyż Pan w przypowieści danej na ten czas, powiedział:

 „Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich Proroków w Królestwie Bożym, a samych siebie precz wyrzuconych”.                                                                                          Łuk.13:28

 

Wówczas wszyscy „pukający”, a także mówiący o „pękniętej strunie chronologii”, powiedzą sobie:

 „O Boże! Nie mogę pojąć, czemu to a to uczyniłem. Oznacza to zawód – bardzo bolesny zawód i dodaje do obrazu płaczu i wzdychania. Widzieliśmy tego dużo. Jezus opisując sprawy, jakie miały być przy końcu tego wieku, nadmienił, że wiele klas dozna w tym czasie bolesnego zawodu”.

                                                                                                              1916 rok KPO-405.

 

Wachlarz Prawd, którymi szafował wówczas Kościół, można pogrupować na trzy bloki tematyczne. Pierwszym był temat dotyczący samego Kościoła, czasu jego wzbudzenia i końca Wysokiego Powołania. Następnym tematem były proroctwa, obrazy i wizje dotyczące Babilonu narodowego i religijnego. Trzecim blokiem tematycznym były proroctwa dotyczące państwa Izrael. We wszystkich tych tematach, patrzono na wypełniające się proroctwa z Boskiego punktu widzenia. W kwestii bezpiecznego mieszkania Izraela przyjęto pogląd Br. Russell’a wyrażony w IV Tomie:

„...Ostatni konflikt owej wojny wielkiego dnia będzie miał miejsce w Palestynie. Względny spokój i pomyślność ponownie zgromadzonego Izraela przy końcu owego dnia ucisku jak i jego pozorna bezbronność pobudzą inne narody do zazdrości i staną się dla nich zachętą do łupieżczej wyprawy...”.                                                                                                                   D-554.

 

Wielu badaczy proroctw, nie zwraca uwagi na słowa „względny spokój” lub „pozorna bezbronność”. Dlatego oczekują bezwzględnego spokoju wokół Izraela albo faktycznej jego bezbronności. Więc ciągle spodziewają się takiej sytuacji.

 

Względny spokój – Zależny od różnych czynników, ujmowany z różnych punktów widzenia, różnorodnie oceniany, mający właściwości dodatnie w stopniu umiarkowanym, nie najgorszy, znośny, dość możliwy. (wg słownika).

Takie bezpieczeństwo i względny spokój posiada każde suwerenne państwo, mające władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, siły zbrojne i policję. Tak też pojmowano bezpieczeństwo narodów za króla Nabuchodonozora i on podobnie określił swe plany podboju Izraela:

 „Wstańcie, ruszcie na naród spokojny, który mieszka bezpiecznie – mówi Pan – nie ma ani wrót, ani zawór, mieszka samotnie!”                     Jer.49:31 N.B.

 

Jeśli Izrael ma stanowić wskazówkę na Boskim zegarze wieków, to odczytanie znaczenia jego bezpiecznego mieszkania ma obecnie zasadnicze znaczenie. Izrael umacniał swoje względne bezpieczeństwo od momentu swego powstania w 1947 roku pomimo wrogich prób wymazania go z mapy narodów.

 „...Mówią: Nuże, wytępmy ich, niech nie będą narodem. Aby więcej nie wspomniano imienia Izraela!”                                                            Ps.83:5 N.B.

Mamy trzy prorocze Psalmy, ustawione też w odpowiedniej kolejności pod względem wypełnienia:

 

Psalm 83 – mówi o uciskach Izraela od początku jego państwowości, aż do czasu ustanowienia Królestwa Bożego.

 

Psalm 84 – uczy o ostatnich doświadczeniach duchowego Izraela – Kościoła Pierworodnych. To dla nich Bóg jest i „słońcem i tarczą”, a cielesny Izrael spełnia rolę „wskazówki na tarczy Boskiego zegara”.

 

Psalm 85 – opisuje już sytuację restytucyjną. Los Jakuba (Izraela) zostaje odmieniony (wiersz 2) z bezpieczeństwa względnego na bezwzględne. Los całej ziemi również zaczyna się odmieniać.

 

„Wierność wyrośnie z ziemi,

A sprawiedliwość wyjrzy z Niebios.

Także dobrobytu udzieli Pan

I ziemia nasza swój plon wyda”.

Ps.85:12,13 N.B.

 

W prorokowaniu Kościoła zawsze była zachowana zasada, że w nauczaniu ma być całość i powaga: „...mając w nauce całość i powagę”. Tytus 2:7. Kościół interesował się systemami, które odchodzą i tymi, które zejść ze sceny muszą, ale także Izraelem, który ma stanowić zalążek Królestwa Bożego na ziemi. Pod tym względem była całość i powaga.

 

 

 

Zestawienie 545

 

 

Początek końca tego świata – ogłoszony przez Kościół:

 

Koniec tego świata.  --------------------------------------------------------------------------

 

14  ·  1  ·  1981 szanah------------------------------------------------------------

 

 

 

2351

 

2351

 

 

Koniec tego świata  gr.  To teloj tou kosmou  =  2351.

 

 

Zestawienie 546

 

 

 

Początek Ucisku Wielkiego w którym uczestniczył Kościół:

 

Dan.12:1 „A będzie czas uciśnienia, jakiego nie było jako narody poczęły być, aż do tego czasu”.---------------------------------------------------------

 

Początek wielkiego ucisku:

 

Godzina 9°°  ·  dzień 14  ·  miesiąc 1  ·  rok 1981 ---------------------------

 

 

 

 

 

3243

 

 

3539

 

 

Razem

 

 

6782

 

Obj.20:2 „I uchwycił smoka, węża onego starego, który jest diabeł i szatan i związał go na tysiąc lat”. ---------------------------------------------------

 

 

 

 

6782

 

 

Izaj.29:3 „Położę się zaiste obozem w około przeciwko tobie i ścisnę cię wałami i wystawię przeciwko tobie baszty”.  ------------------------- 3243

 

Godzina 9°°  ·  dzień 14  ·  miesiąc 1  ·  rok 1981 --------------------  3539

 

 

 

 

6782

 

 

Godzina  gr.  wra  =  901.       Dzień  gr.  hmera  =  154.       Miesiąc  gr.  mhn =  98.

Rok  gr.  etoj  =  381.

 

Z powyższego zestawienia wynika, iż czas rozpoczęcia wielkiego ucisku jest równoznaczny z czasem uchwycenia i związania szatana, który następnie został wrzucony do przepaści, zamknięty i zapieczętowany.

 

 

Zestawienie 547

 

 

Cała Oblubienica – 144000 działa w duchu zachęty do poświęcenia:

 

Obj.22:17 „A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź!”  -------------------------------

 

A szczególnie po końcu Wysokiego Powołania:

 

Jezus Chrystus  ·  1977 ---------------------------------------------------------------------

 

 

 

3957

 

 

3957

 

 

Jezus Chrystus gr.  Ihsouj Cristoj  = 1980.

Powyższe zestawienie jest jeszcze jednym dowodem na to, iż koniec Wysokiego Powołania nastąpił w roku 1977. Był to czas, gdy Jezus wraz z wzbudzonym Kościołem po raz pierwszy zaprosili spragnionych do „picia wody żywota” (Obj.14:1), nadal zachęcając do poświęcania się Bogu na służbę, gdyż jest to zawsze rozumnym aktem wiary.

 

 

 

Psalm  84

 

 

Jak miły jest Twój Przybytek,

Jahwe Zastępów!

Dusza moja usycha z tęsknoty

Do dziedzińców Jahwe.

Serce moje i ciało moje wołają radośnie

Do Boga żywego.

Nawet wróbel znajduje dom dla siebie

I jaskółka gniazdo,

Gdzie składa swe pisklęta,

U Twych ołtarzy, Jahwe Zastępów,

Królu mój i Boże mój!

Szczęśliwi, którzy mieszkają w Domu Twoim:

Wysławiają Cię nieustannie.

Szczęśliwi, którzy w Tobie mają źródło siły,

Gdy drogi (pielgrzymie) w sercu obmyślają.

Gdy ciągną jałową doliną,

Zamieniają ją w zdroje wód,

A deszcz jesienny okrywa ją błogosławieństwem.

Idą i siły w nich rosną,

Aż staną przed Bogiem na Syjonie.

Jahwe Zastępów, wysłuchaj mej prośby,

Usłysz, Boże Jakuba!

Spójrz na nasz puklerz, Boże,

I wejrzyj na oblicze Twego Pomazańca!

Zaiste, lepszy jeden dzień na Twoich dziedzińcach

Niż tysiące innych.

Wolę stać u progu Domu Boga mego,

Niż mieszkać w namiotach grzeszników.

Jahwe bowiem jest słońcem i tarczą obronną,

Darzy łaską i chwałą.

Jahwe nie odmawia dobra tym,

Którzy prowadzą żywot bez skazy.

Jahwe Zastępów,

Szczęśliwy, kto się Tobie powierzył!

 

Biblia Poznańska

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas