Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

 

ALFA   I   OMEGA

 

 

„I rzekł mi; Stało się, Jam jest

Alfa i Omega – Początek i Koniec”

Obj.21:6.

 

Podobnie jak Imię Jahwe stosuje się tylko do Stwórcy Najwyższego, tak samo tytuł „Alfa i Omega” jest osobistym Imieniem, (tytułem) Jezusa Chrystusa. Żaden ze 144000 członków Kościoła nie jest „Alfą i Omegą”. Należy zaznaczyć, że ten tytuł wymieniony jest tylko w Objawieniu i to czterokrotnie. (Obj.1:8,11; 21:6 i 22:13). Za każdym razem ważny jest kontekst. Pierwsza wzmianka ma związek z rozpoznaniem Mesjasza przez Izrael. Otóż naród ten dotąd nie wie, kogo ukrzyżował. Był to nie tylko oczekiwany Mesjasz, ale zarazem był to Alfa i Omega (Obj.1:7-8).

Druga wzmianka ma związek z klasą Jana na Patmos. To Pan jako Alfa i Omega podaje wizje i realizuje je – jest Wszechwiedzącym i Wszechmocnym, aby to uczynić. Kontekst tytułowego tekstu wskazuje na fakty, które już zaistniały– Nowe Niebo i Ziemia Nowa rozpoczęły swoją misję. Inaczej mówiąc Pan uroczyście i donośnie ogłasza – „Oto jest już Nowy Rząd!” Nowe Niebo – Kościół, jako departament niebieski Królestwa Chrystusa, a „Ziemia Nowa” – Prorocy, jako Jego departament ziemski.                                               (D-620).

Ostatnie zastosowanie Alfa i Omega (Obj. 22:13), ma związek z realizacją Restytucji w Tysiącleciu. Nasz Pan jako Król Świata, a „Wicekról Wszechświata”, przez ten tytuł nawiązuje także do swojej przedludzkiej egzystencji. Będąc „Logosem” był zarazem „Alfą”.

Alfa, to również pierwsza litera alfabetu greckiego o wartości – 1. Omega jest ostatnią literą tegoż alfabetu o wartości liczbowej – 800. Różnica tych wartości ilustruje nam różnicę Chwały Logosa i Chwały Chrystusa jako Nowego Stworzenia po zmartwychwstaniu, gdy powiedział:

 „Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi”.                                            Mat.28:18.

 „Logos nazwany jest ‘Jednorodzonym Synem’ Boga. Wynika z tego wniosek, iż sam Logos był jedynym bezpośrednim Stworzeniem, czy też jedyną istotą bezpośrednio zrodzoną przez Niebiańskiego Ojca, podczas gdy wszyscy inni Synowie Boży (Aniołowie i ludzie) zostali stworzeni za pośrednictwem Logosa. Stąd też odpowiednie i prawdziwe jest stwierdzenie, że Pan jest Jednorodzonym Synem Bożym”.                                                                                                        E-88.

 

Szatan („Jutrzenka” przed upadkiem) żądał od Pana, (który jako Logos go stworzył) – pokłonu. Zrozumiała jest odpowiedź Pana „odejdź ode mnie precz”. Omega w połączeniu z rzeczownikiem służy do określania ogromnych wielkości. Stąd słowem „mega” – określa się jednostki miar miliony razy większych np.: megawat, megabajt. „Omega” jako tytuł naszego Pana określa Jego Wszechwiedzę i Wszechmoc. Jeśli jako Logos lub Alfa, pośredniczył w stwarzaniu świata materialnego i duchowego, to jako Omega tym skuteczniej przeprowadzi dzieło Restytucji. Jeśli jako Alfa stworzył Cherubinów, Serafinów, Aniołów i Człowieka, to jakaż trudność może wystąpić, przy wzbudzaniu ludzkości z grobów i doprowadzaniu do doskonałości, dla Pana, który jest Alfą i Omegą. Nikt i nic nie może stanąć na przeszkodzie w realizacji Planów Bożych.

 „Mesjasz przychodzi na ziemię jako możny Sługa i zastępca Jahwe – Immanuel, czyli Bóg z nami”.                                                                     E.-46

 

Żydzi przy pisaniu imienia Bożego „Jahwe” zmieniali pióro, ale ukrzyżowali „Zastępcę” Jahwe. Gdy Izrael rozpozna całą prawdę o Mesjaszu, nic dziwnego, że „płacz” w narodzie będzie wielki. Nasz Pan często mówił o Swoim pochodzeniu określając siebie jako „Świadka onego wiernego i prawdziwego, początek stworzenia Bożego”.                                                               Obj.3:14.

 

„W uwielbionym Chrystusie, który jest Głową Kościoła, mieszka wszelka zupełność, obfitość mądrości, łaski i mocy, aby nie tylko kierował On sprawami Kościoła, Swego Ciała, ale także – jako przedstawiciel Ojca – uczynił wszystko, co jest niezbędne do ostatecznego wykonania Boskiego Planu, tak jak Mu to zostało powierzone”.                                                                                                                                          E-71.

 

Wielkie przedsięwzięcie Restytucji jest już w wielkich i mocnych rękach Chrystusa. W tych samych rękach są „klucze grobu i śmierciObj.1:18. Miliardy grobów wnet się otworzą. Stanie się to, co dla ludzi małej wiary, wydaje się nadal, jako rzecz niewyobrażalna.

 

 „Wielkie dzieło, jakie ma do spełnienia uwielbione, namaszczone grono – Chrystus – wymaga wywyższenia do stanu Boskiej Natury, bowiem żadna inna Moc poza Boską nie mogłaby dokonać tego dzieła. Dzieło to dotyczy nie tylko tego świata, lecz wszystkich rzeczy w niebie i na ziemi – zarówno wśród istot posiadających naturę duchową, jak i ludzką”.      A-289.

 

Nasz Pan oceniał swoją misję z Boskiego punktu widzenia. Gdy powrócił z 40-dniowego pobytu na puszczy, odczytał w bóżnicy Nazaretu słowa proroka Izajasza 61:1-3 i opatrzył je jednozdaniowym komentarzem;

 

 Dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych”.                                              Łuk.4:17-21.

 

Wówczas „wypełniło” się tylko w „uszach”, obecnie wypełnia się już i w „uszach i w oczach”. Są pewne etapy wypełniania się proroctw. Podobnie, gdy Pan kończył 3,5 letnią misję i gdy umierał na krzyżu, wyrzekł znamienne słowa; „Wykonało się” Jan.19:30. Wówczas również pewien etap Planu Bożego został wykonany. Ofiara zadośćuczynienia przez złożony Okup została wówczas dokończona. Było to pieczęcią, gwarantującą realizację w przyszłości dalszych etapów Boskiego Planu.

 

 „Śmierć Mesjasza stanowiła ‘pieczęć’ – gwarancję spełnienia się wszystkich widzeń i proroctw o przyszłych błogosławieństwach i o czasach naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich Świętych Swoich Proroków od wieków”.                                                                  B-68.

 

Przy tytule „Alfa i Omega” występują tytuły „Początek i Koniec” lub „Pierwszy i Ostatni”.

 „Jako jedyne bezpośrednie Stworzenie Boże, przez które zostało stworzone wszystko inne nasz Pan może być „Pierwszym i Ostatnim” Boskiego Stworzenia. Każdy inny pogląd jest wobec tego błędny i sprzeczny ze wszystkimi wersetami”.

                                                                                               E-93.

 

Alfa i Omega” – tytuł naszego Pana bardzo wiele w sobie zawiera. Apostoł Paweł nie znał jeszcze tego tytułu, gdyż nie wymienił go ani razu, ale napisał coś, co mieści się w tym tytule.

 „On jest Obrazem Boga niewidzialnego Pierworodnym wszelkiego tworzenia.... Aby On Sam we wszystkim miał pierwszeństwo”.        Kol.1:15-18 B.P.

 

 „Aby na imię Jezusa, zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca”.

Filip.2:10-11.N.B.

„Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus”.  Filip.1:21 N.B.

 

Podobnie niech będzie z nami; dla Chrystusa niech będzie poświęcone nasze życie, myśli, czyny i służba. Nasz Drogi Pan i Odkupiciel niech będzie dla nas Alfą i Omegą, teraz i na zawsze. Amen!

 

 

 

Zestawienie 530

 

 

 

„Alfa i Omega” – jako Jedyny Pośrednik i Zwierzchnik Proroków:

 

Zach.14:9 „A Pan będzie Królem nad wszystką ziemią; w on dzień będzie Pan jeden, i Imię Jego jedno”. ------------------------------------------- 1127

 

Nowa ziemia ---------------------------------------------------------------------- 100

 

 

 

 

 

1227

 

 

Łuk.13:28 „Ujrzycie Abrahama i Izaaka i Jakuba i wszystkie proroki w Królestwie Bożym”. --------------------------------------------------  p.l.

 

 

 

 

1227

 

 

Nowa Ziemia  gr.  Gh kainh.  =  100   Izaj.66:22 wg.LXX.

 

 

Zestawienie 531

 

 

Potęga Mocy Króla:

 

Zach.14:9 „A Pan będzie Królem nad wszystką ziemią”.  --------------------------

 

1Moj.33:20 „Mocny Bóg Izraelski”. -----------------------------------------------

 

 

 

618

 

618

 

 

 

Zestawienie 532

 

 

 

Mat.25:31 „A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy święci Aniołowie z Nim”. ------------------------------------------- 7185

 

Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah ------------------------------------ 3367

 

 

 

 

10552

 

 

Mat.16:27 „Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z Anioły swoimi”. -----------------------------------------------------------

 

 

 

 

10552

 

 

Sukot  hebr.  twks  =  486.

 

 

Zestawienie 533

 

 

 

Chrystus jako Władca z Bożego nadania:

 

Dan.7:13-14 „A oto przychodził w obłokach niebieskich podobny Synowi Człowieczemu, a przyszedł aż do Starodawnego i przywiedziono Go przed obliczność Jego. I dał Mu władzę i cześć i królestwo, aby Mu wszyscy ludzie, narody i języki służyli; władza Jego władza wieczna, która nie będzie odjęta, a Królestwo Jego, które nie będzie skażone”.------------ p.l. 2215

 

Czas początku 1000-letniego Królestwa

liczony od stworzenia Adama w 4128 r. pne:

 

Sukot  ·  15 Ethanim  ·  6133 szanah  +  1000 ------------------------ 8500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10715

 

 

Obj.20:11 „Widziałem stolicę wielką, białą i siedzącego na niej, przed którego obliczem uciekła ziemia i niebo, a miejsce im nie jest znalezione”. ----------

 

 

 

 

10715

 

 

Sukot  hebr.  twksh  =  491.

 

 

 

Zestawienie 534

 

 

 

Obj.20:11 „I widziałem stolicę wielką, białą i siedzącego na niej, przed którego obliczem uciekła ziemia i niebo, a miejsce im nie jest znalezione”. -

 

Prorocy jako upoważnieni Reprezentanci Chrystusa:

 

Łuk.13:28 „Abrahama i Izaaka i Jakuba i wszystkie proroki w Królestwie Bożym”. ----------------------------------------------- wg Delitzscha. 2215

 

Sukot  ·  15 Ethanim  ·  6133 szanah  +  1000  ------------------------ 8500

 

 

 

10715

 

 

 

10715

 

 

Sukot  hebr.  twksh  =  491.

Po obwieszczeniu się Proroków, nie będzie już miejsca na działalność starych kościelnych „niebios” chrześcijaństwa, ani starej ziemi – różnych form ustrojowych z demokracją włącznie.

 

Obj.4:11”Godzieneś jest, Panie!”

 

Zestawienie 535

 

 

Zarzuty pod adresem Boskiej

chronologii i całego Planu będą w niwecz obracane:

 

Obj.4:11 „Wziąć chwałę i cześć i moc”.---------------------------------------------

 

Stanie się to począwszy od daty:

 

15  ·  7  ·  2005 szanah------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2382

 

 

2382

 

 

 

Zestawienie 536

 

 

Mar.14:62 „A Jezus rzekł: Jam jest; i ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy Mocy Bożej i przychodzącego z obłokami niebieskimi”. -------------- p.l.

 

 

 

2308

 

 

Widzialne działanie Mocy Bożej:

 

Ps.2:9 „Potrzesz ich laską żelazną, a jako naczynie zduńskie pokruszysz ich”. -------

 

 

 

2308

 

 

1Moj.35:14 „Postawił Jakub znak na miejscu onym, gdzie Bóg mówił z nim, a znak on był kamienny”. ---------------------------------------------------------------

 

 

 

2308

 

 

 

Zestawienie 537

 

 

Oprócz Proroków, Pan nie będzie

miał innej reprezentacji w dniu Tysiąclecia:

 

Łuk.17:23-24 „I będą mówić do was: Oto tam, oto tu. Nie chodźcie, ani się tam nie udawajcie. Bo jako błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba, aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim”. --------------------p.l.

 

Początek Tysiącletniego Królestwa:

 

Święto Namiotów  ·  15 Tiszri  ·  2005 szanah  +  1000----------------------------

 

 

 

 

 

 

 

5188

 

 

5188

 

 

Święto Namiotów  hebr.  twksh gx-ta  =  903  Zach.14:16. (Czwarty przypadek).

Tiszri  hebr.  yrXt  =  910.

 

 

 

Zestawienie 538

 

 

Mal.4:2 „Ale wam, którzy się boicie Imienia Mego, wznijdzie Słońce Sprawiedliwości, a zdrowie będzie na skrzydłach Jego; tedy wychodzić będziecie i porośniecie jako cielęta karmne”. ----------------------------------------------

 

Słońce Sprawiedliwości, czas Jego Epifanii i 1000 lat:

 

Jezus  ·  3  ·  12  ·  2004 szanah  +  1000  ----------------------------------------

 

 

 

 

4068

 

4068

 

 

Jezus  gr.  Ihsouj  =  694    Obj.22:16.

 

 

 

Zestawienie 539

 

 

Słońce Sprawiedliwości  ·  2005 szanah --------------------------------------------

 

Chrystus, On Król Izraela  -------------------------------------  Diaglott Tischendorfa

 

 

3199

 

3199

 

 

 

 

Zestawienie 540

 

 

Joel.2:21 „Nie bój się ziemio! Wesel się, a raduj się; bo Pan wielkie rzeczy uczyni”.  ---------------------------------------------------------------------------------

 

Początek:

 

15 Ethanim  ·  2005 --------------------------------------------------------------

 

 

 

2033

 

 

2526

 

 

Razem

 

4559

 

Joel.2:28 „A potem wyleję Ducha Mego na wszelkie ciało, a prorokować będą synowie wasi i córki wasze; starcom waszym sny się śnić będą, a młodzieńcy wasi widzenia mieć będą”.  -----------------------------------------------------

 

 

 

 

4559

 

 

 

 

Zestawienie 541

 

 

Słowa spisane na ostatnim (15) stopniu Świątyni:

 

Ps.134:3 „Niechajżeć błogosławi Pan z Syonu, który stworzył niebo i ziemię”. ----

 

Po odśpiewaniu powyższych słów słyszane będą słowa Pańskie:

 

Izaj.2:3 „Albowiem z Syonu wyjdzie Zakon, a słowo Pańskie z Jeruzalemu”. ------

 

 

 

1536

 

 

2192

 

 

Razem

 

3728

 

Z Jeruzalemu wyjdą zarządzenia „laski żelaznej”:

 

Obj.19:15 „Pasł będzie ich laską żelazną”. + 1000 ---------------------------------

 

 

 

3728

 

 

Obj.19:15 wartość liczbowa = 2728.

 

 

 

Zestawienie 542

 

 

Narody są nieświadome z Kim prowadzą spór:

 

Joel.3:2 „Zgromadzę też wszystkie narody i sprowadzę je na Dolinę Jozafat i będę się tam z nimi sądził o lud swój, i o dziedzictwo swoje Izraelskie, które rozproszyli między pogan, i ziemię moją rozdzielili”.--------------------------------------- p.l.

 

 

 

 

 

749

 

 

Oto Sędzia i Król Izraela:

 

Jezus Chrystus ---------------------------------------------------------------- hebr.

 

 

 

749

 

 

Jan.12:15 „Nie bój się Córko Syońska!”----------------------------------------- p.l.

 

 

749

 

 

 

 

Zestawienie 543

 

 

Widzenie może odpieczętować Alfa i Omega:

 

Izaj.21:11 „Przetoż wam wszelkie widzenie podobne jest słowom ksiąg zapieczętowanych”.  -------------------------------------------------------------

 

Chronologia i liczbowanie lekceważone do:

 

15  ·  7  ·  2005 -------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2027

 

 

2027

 

 

 

 

 

Zestawienie 544

 

 

 

Prorocza zapowiedź błogosławieństw:

 

Zach.10:1 „Żądajcie od Pana dżdżu czasu potrzebnego, a Pan uczyni obłoki dżdżyste, a deszcz obfity da wam, i każdemu trawę na polu”.--------------

 

Oto upragnione Królestwo, oraz jego inauguracja:

 

Obj.11:15 „Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi Jego i królować będzie na wieki wieków”. -------- p.l.  2213

 

15  ·  7  ·  2005 ------------------------------------------------------- 2027

 

 

 

 

4240

 

 

 

 

 

4240

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas