Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAŁO   SIĘ

 

Niniejsza lekcja, jest próbą ujęcia tematu Boskiego Planu Zbawienia, według następującego schematu: czas, sposób i cel. Zrozumienie znaczenia słów „Stało się” jest kluczem ( lub jednym z wielu kluczy) umożliwiającym lepsze zrozumienie tegoż Planu.

Pierwszym Autorem słów „Stało się”, jest Pan Bóg. W księdze Rodzaju słowa te wymienione są siedem razy (1Moj.1:3,5,7,8,19,30 i 2:7). Za każdym razem rzecz dotyczy przedsięwzięcia realizowanego w okresie siedmiu tysięcy lat. Słowa „Stało się” wypowiedział też nasz Pan, powtórzył je Kościół, Wielkie Grono, a na koniec ma powtórzyć cała ludzkość. Omówimy kolejno jak je wypowiadano, bowiem „stało się”, można wypowiadać na różne sposoby, nie tylko w znaczeniu „Amen” lub „Zaprawdę”. W słowach tych zawarta jest pewna filozofia prawidłowego myślenia o Planie Bożym. Pokazany jest w nich Boski punkt widzenia jako ideał do naśladowania. Pan Bóg chce, aby Jego inteligentni Synowie, byli przez Niego wyuczeni – by poznali sposób, czas i cel Planu Bożego względem ludzkości.

 „Stało się”  Jest to stwierdzenie faktu, który czasem nie jest jeszcze widzianym, z ludzkiego punktu widzenia. „Stało się” oznacza zainicjowanie procesu, mającego u swego początku wpisaną pewność pomyślnego końca. Oznacza, że stało się coś ważnego, wielkiego, coś, czego nie wolno ignorować, czego nie da się zatrzymać, odwrócić, anulować, – z czym koniecznie należy się pogodzić.

W słowach „stało się” zawarta jest myśl o początku, jak i o końcu dzieł Bożych. Zrozumienie myśli Bożej zawartej w tych dwóch słowach, może wzmocnić wiarę ludu Bożego i nauczyć logiczności rozumowania, w dochodzeniu do prawidłowej oceny stanu realizacji Boskiego Planu Zbawienia. Szczególnie dotyczy to zrozumienia i wiary w wielkie przedsięwzięcie Boże, jakim jest Restytucja. Zacytujemy proroczy Psalm, w którym zawarty jest apel do wszystkich mieszkańców świata:

 

GŁOS   JAHWE

 

                 Słowem Pana uczynione zostały niebiosa,

A tchnieniem ust Jego całe wojsko ich.

               Zbiera jakby w stągwi wody morskie,

Gromadzi w zbiornikach głębiny oceanów.

               Niech się boi Pana cała ziemia!

Niech drżą przed Nim wszyscy mieszkańcy świata!

               Bo On rzekł – i stało się,

On rozkazał – i stanęło.

                 Pan unicestwił plan narodów,

W niwecz obrócił zamysły ludów.

                 Plan Pana trwa na wieki,

Zamysły serca Jego z pokolenia w pokolenie”.

 

Psalm 33:6-11 N.B.

 

Zacytowany fragment proroczego Psalmu, charakteryzuje się parzystością rymów i treści. Stąd w dwunastu strofach jest sześć tematów.

 

1/  „Słowem Pana uczynione zostały niebiosa,

A tchnieniem ust Jego całe wojsko ich”.

Opis stworzenia Wszechświata – materialnego i duchowego – ujęty został w dwóch zdaniach. Jedne i drugie dzieła Boże, są dla nas niepojęte – z powodu nieskończoności czasu i przestrzeni. Przed czasy wiecznymi, Pan Bóg za pośrednictwem Logosa to wszystko uczynił. Na końcu  przygotował ziemię i stworzył na niej Człowieka. Z tym ostatnim stworzeniem Bożym są przejściowe problemy. Stąd dalsza treść proroczego Psalmu do nich nawiązuje.

 

 

 

 

2/  „Zbiera jakby w stągwi wody morskie,

Gromadzi w zbiornikach głębiny oceanów”.

 

„Wody morskie” są symbolem „znajomości Pańskiej”, którą „ziemia ma być napełniona”. Gdyby nie upadek Jutrzenki i Adama, ziemia byłaby „napełniona” taką znajomością już od czasu stworzenia pierwszego człowieka. „Jutrzenka” znaczy niosący światło. Jego bunt przerwał ten proces na czas sześciu tysięcy lat. Powstał wakat, który miał zająć Chrystus – Głowa i Ciało. I to już się stało.

Tam gdzie jest woda, tam jest życie – odnieść to można również do znajomości. Pan Bóg przygotował nie tylko nowego Nauczyciela – Chrystusa, ale i pomoce naukowe w postaci „stągwi” i „zbiorników”. Są nimi księgi Starego i Nowego Testamentu, a także podręczniki z ich wykładnią. Pan użył do tego Sług, Proroków i Wiernych Sług Kościoła. „Stągwie” tak rozumiane, są napełnione skondensowaną wiedzą o doktrynach Bożych. Są to pełne zbiorniki jak Siloe, a w nich prawdy głębokie jak ocean.

Pod rządami „Laski żelaznej” każdy restytucyjny człowiek, będzie przymuszony do zdobywania znajomości Pańskiej. To nie będzie tak, jak jest obecnie, że wielu nie chce słuchać, czytać, a nawet wziąć do ręki. W wieku Tysiąclecia nie będzie miejsca dla ignorancji. Wielkie nauczanie poprzedzone zostanie wielką weryfikacją dotychczasowych nauk i nauczycieli. Na śmietnik historii pójdą ludzkie dogmaty i papieskie dekretalia. Fałszywi nauczyciele poddani zostaną reedukacji, a prawdziwa nowa ewangelizacja świata niebawem się rozpocznie i obejmie każdą jednostkę.

 

APEL  DO  MIESZKAŃCÓW  ŚWIATA.

 

3/  „Niech się boi Pana cała ziemia!

Niech drżą przed Nim wszyscy mieszkańcy świata!”

 

Apel ten dotyczy właściwej bojaźni Pańskiej w znaczeniu czci i poszanowania Majestatu Bożego. Bowiem wielu z obecnych ludzi, bez znajomości Pańskiej, biegnie myślami tam, gdzie Aniołowie boją się iść. W pogrzebowych mowach, grzesznika wysyła się przed Majestat Boski z pominięciem Orędownika Wieku Ewangelii to jest Chrystusa. W wieku Tysiąclecia doskonali Prorocy będą pod ochroną Pośrednika, a cóż dopiero każdy nędzny człowiek.

 „Boski Plan jest celowo tak zarządzony, że wiecznego życia nie może nikt otrzymać inaczej jak przez osobistą społeczność z Odkupicielem Chrystusem, oraz przez wiarę w Jego Okupową krew i przez posłuszeństwo Jego rozkazom. Ponieważ tak się rzecz ma, przeto żadni poganie nie są dotąd zbawieni”.                                                                                                           WT.1913-348.

 

Apel do mieszkańców świata, dotyczy prawdy. Należy ją przyjąć na Boskich warunkach, aby ją ocenić, umiłować i według niej żyć. Innej drogi nie ma – nie można pójść „na skróty” – jak obecnie się mniema jakoby samo westchnienie do Boga przed śmiercią, sprawiło to, że dostępuje się zbawienia. Apel wskazuje na to, od czego należy zacząć; „Bojaźń Pańska jest początkiem mądrości” Przyp. Sal.1:7. Jest wołaniem by przestać żyć dla pozorów i udawać, że jest się z urodzenia wierzącym. To apel o poddanie się wszystkim zasadom Boskiego rządu, który wkrótce obejmie kontrolę nad wszystkimi sprawami świata. Wzbudzeni Prorocy, wśród których jest też Dawid – autor proroczego Psalmu – sformułują jeszcze raz ten apel do obywateli świata. Świat potrzebuje takiej odezwy, czeka na nią i odpowie na nią pozytywnie.

 

„I pójdzie wiele ludów mówiąc: pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana do Świątyni Boga Jakuba i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami. Gdyż z Syonu wyjdzie Zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu”.

 

4/  „Bo On rzekł – i stało się,

On rozkazał – i stanęło”.

 

Wszystko, co Bóg rzekł przez Logosa, Proroków i Sług Kościoła – wszystko się stało. I nie można tu mieć żadnych obiekcji – żadnych zastrzeżeń i wątpliwości. Nie można prowadzić sporu z Wszechmogącym. Nikt nie wyszedł dobrze na spieraniu się z Panem. Domowi wiary nie przystoi więc mówić, że w „Bożej harfie pękła jakaś struna”. Tak po prostu mówić nie wolno. „On rozkazał – i stanęło”. Pomimo buntu Aniołów, sporu, jaki prowadzi ludzkość, a nawet opacznych opinii niektórych z domu wiary – Bóg mówi; że ostatecznie na Moim stanęło. Innego rozstrzygnięcia tego sporu z Wszechmogącym, być nie mogło.

 

5/  „Pan unicestwił plan narodów,

W niwecz obrócił zamysły ludów”.

 

Narody pogańskie miały użyczony im od Boga czas na sprawowanie władzy. Był to okres 2520 lat. Czas ten już się skończył. Narody jednak dobrowolnie nie ustąpią miejsca Nowemu Władcy – więcej nawet – „burzą się przeciwko Panu i obmyślają próżne” rzeczy (Ps.2:1-2). Przykładem takich próżnych „planów” jest tak zwana „Mapa drogowa dla Bliskiego Wschodu”. Pan w niwecz obraca ich zamysły. Bóg mówi:

 

„Bądźcie więc teraz rozsądni, królowie,

Przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi!

Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się,

Z drżeniem złóżcie Mu hołd,

Aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi,

Bo łatwo płonie gniewem.

Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają!”

Ps.2:10-12 N.B.

6/ „Plan Pana trwa na wieki,

Zamysły serca Jego z pokolenia w pokolenie”.

 

Podobnie jak stworzenie Wszechświata – a także i naszego świata – nie było dziełem jednego roku, dnia lub chwili, lecz były to długie epoki czasów. Tak samo jest z Boskim Planem Prawdy dotyczącym Restytucji.

 „Stworzenie świata nie odbyło się w jednej chwili. Czytamy, że czas był tu Boskim narzędziem – sześć dni – to sześć epok. Biblia jasno uczy, że ‘wszystkie rzeczy są od Ojca’ – z Jego Energii, Jego Woli, Jego Ducha. Nie mniej jednak, Istotą, która wprowadziła tę energię w czyn, był Jego Syn, Logos”.                                                                                                                 E-182.

Wielkie przedsięwzięcie Restytucji od pierwszej obietnicy do finału, zajmie czas pełnych 7000 lat. Często daje się słyszeć wypowiadane opinie o Boskim Planie, że jakoby nic się nie wypełnia. Rada mędrca Bożego jest tu stosowna:

 „Nie zabieraj głosu pośpiesznie i niech serce twoje nie wypowiada pochopnie słów przed Bogiem! Bóg bowiem jest w Niebiosach, ty zaś na ziemi, niech więc słów twych będzie niewiele”.                                                                                                                                    Kazn.Sal.5:1 B.P.

Kto pochopnie, w sposób nie przemyślany, dużo takich ocen wypowiadał, utrudnił sobie i innym przyszłą edukację. Pochopne opinie, własne lub powtarzane za drugimi, są wyrazem braku bojaźni Pańskiej i braku szacunku dla Majestatu Bożego. Należałoby raczej starać się poznać Boski punkt widzenia, albo nie wypowiadać się wcale w sprawach tak wielkich i ważnych. W obecnej dobie głos prawdy jest zagłuszany przez medialny szum o złych wieściach, aferach i skandalach. Dobrym wieściom trudno jest się przebić. Potrzebne jest mega-wydarzenie, które jak silny gong, wyciszy ten szum. Dla nas jedyną opoką jest wiara i wiedza o Boskim Planie – Twierdzą Wysoką jest nam Bóg Jakubowy. Temat „Stało się”, jest próbą opisania tej „Twierdzy” – jedynej nieporuszonej i pewnej.

 

 

Zestawienie 524

 

 

Obietnice Boże dawane – Adamowi i Prorokom, przyjście Logosa na

ziemię, Okup i Wiek Ewangelii, to praca przygotowawcza do Restytucji:

 

Jan.5:17 „Ojciec mój aż dotąd pracuje i Ja pracuję”.--------------------------------

 

Z Boskiego punktu widzenia „Stało się”.

Dla ludzkości widzialnym się stanie po:

 

Święto Namiotów  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah  ----------------------------------

 

 

 

 

3784

 

 

 

3784

 

 

Słowa zawarte w powyższym wersecie Ewangelii nasz Pan wypowiedział po uzdrowieniu człowieka chromego przy sadzawce Betesda. Były one odpowiedzią na zarzuty „uczonych w Piśmie”, iż uzdrawiając w Sabat, popełnia przestępstwo wobec Zakonu. Tym samym Pan wskazał na wielkie „odpocznienie” dla ludzkości, którym będzie Tysiącletnie Królestwo. (Izaj.25:6-10; 35:1-10).

 

 

Zestawienie 525

 

 

Mat.25:34 „Pójdźcie błogosławieni Ojca Mego! Odziedziczcie Królestwo wam zgotowane od założenia świata”.-------------------------------------------------

 

 

 

7562

 

 

Czas wynagrodzenia „owiec”:

 

6 Siwan  ·  3001    Święto Namiotów  ·  15 Ethanim  ·  3005 ------------------

 

 

 

7562

 

 

Jehowa  ·  15  ·  7  ·  rok 7133  -----------------------------------------------------------

 

 

7562

 

 

Święto Namiotów  hebr.  twksh gx-ta  =  903  Zach.14:16.

Rok  gr.  etoj  =  381.

7133 to ilość lat od stworzenia Adama do 3005 roku  (4128 + 3005 = 7133).

 

 

Zestawienie 526

 

 

Obj.20:7 „A gdy się skończy tysiąc lat, będzie rozwiązany szatan z ciemnicy swojej”. ------------------------------------------------------------------------

 

Rozwiązanie szatana w 2981 roku będzie początkiem

buntu przeciwko Królestwu, który zakończy się w 3005 roku:

 

2981    3005 szanah -------------------------------------------------------------

 

 

 

6341

 

 

 

6341

 

 

Rozwiązanie szatana będzie przebiegało odwrotnie do jego wiązania, którego opis zawarty jest w Obj. 20:2-3.

 

 

Zestawienie 527

 

 

Obj.20:9 „Zstąpił ogień od Boga z nieba i pożarł je”. ------------------------------

 

Początek unicestwiania hord Goga i Magoga w 2985 r:

 

Wyswobodzenie  ·  2890 -------------------------------------------------------------------

 

 

4895

 

 

4895

 

 

Wyswobodzenie  gr.  H apolutrwsij  =  2005  Łuk.21:28.

2890 lat liczone od wizji Jana na Patmos do 2985 roku.

 

 

 

 

Zestawienie 528

 

 

Obj.20:10 „A diabeł, który je zwodził, wrzucony jest w jezioro ognia i siarki, gdzie jest ona bestia i fałszywy prorok; i będą męczeni we dnie i w nocy, na wieki wieków”. ------------------------------------------------------------------- p.l.

 

Jest to rok 2985 – jako początek niszczenia buntowników:

 

2890 ------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2890

 

 

2890

 

 

Wartość 2890, to ilość lat od wizji Jana na Patmos w 95 r. ne. do wypełnienia w 2985 r.

 

 

 

Zestawienie 529

 

 

Obj.20:14 „A śmierć i otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga – jezioro ognia”. ----------------------------------------------------------  wg B.P.

 

Oto czas wielkiej radości zwycięzców Tysiąclecia w

wyniku pokonania śmierci, jako ostatniego nieprzyjaciela:

 

15 Ethanim  ·  3005    22 Ethanim  ·  3005 szanah -------------------------------

 

 

 

7414

 

 

 

7414

 

 

 

 

I nie wnijdzie do niego nic nieczystego

i czyniącego obrzydliwość i kłamstwo.

Tylko ci, którzy są napisani w księgach

żywota Barankowych”.

Obj.21:27.

 
 
PSALM 46

 

Bóg jest ucieczką i siłą naszą,

Pomocą w utrapieniach najpewniejszą.

Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała

I góry zachwiały się w głębi mórz.

Choćby szumiały, choćby pieniły się wody,

Choćby drżały góry z powodu gniewu Jego.

Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże,

Przybytek Święty Najwyższego.

Bóg jest w nim, nie zachwieje się:

Bóg wspomoże go przed świtem.

Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa,

Odezwał się głosem swoim i rozpłynęła się ziemia.

Pan Zastępów jest z nami,

Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba.

Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana.

Który czyni dziwne rzeczy na ziemi!

Kładzie kres wojnom aż po krańce ziemi,

Łamie łuki i kruszy włócznie,

Wozy ogniem pali.

Przestańcie i poznajcie, żem Ja Bóg,

Wywyższony między narodami,

Wywyższony na ziemi!

Pan Zastępów jest z nami,

Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba.

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas