Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

 

 

MARS

 

 

 

 

Mars – wyobraża Ojców Świętych Starego Testamentu.            Komentarz do Księgi Estery 2:5.

 

Zbliżenie Marsa do ziemi w 2003 roku wskazało na „kosmiczny” wymiar ery zbawienia. Misterne dzieło Odkupienia zmierza do finału. Zamierzone ono było już przed wiecznymi czasy.

 „On pozwolił nam poznać tajemnicę Swej Woli zgodnie z powziętym, co do Niego Planem, aby go wykonać, gdy nadejdzie pełnia czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie i to, co na Niebie i to, co na Ziemi”.                                                                                                               Efez.1:9-10 B.P.

 

„Znaki na Niebie i na Ziemi” oraz przepowiednie Pisma Świętego, zgodnie mówią o jednym i tym samym. Tak było zawsze, i tak było w 2003 roku.

 

 „Gdy wespół śpiewały gwiazdy zaranne, weselili się Synowie Boży”.                         Ijob.38:7.

 „Anielscy Synowie Boży weselili się, gdy nastał świt twórczego tygodnia naszej Ziemi (7x7000=49000), gdy w miarę stopniowego jej rozwoju, ujrzeli ostatecznie człowieka, pana ziemi, stworzonego na wyobrażenie Boże”.                                                                                                                      F-55.

 

Narodzenie się Naszego Pana było również zwiastowane przez Aniołów i zaznaczone przez ukazanie się Jego gwiazdy. Ówcześni astrolodzy zauważyli ową gwiazdę i po dwóch latach przybyli celem złożenia hołdu narodzonemu Królowi Ziemi i Wicekrólowi Wszechświata.

Tradycja złączyła te fakty w jednym roku. Jednak Herod dociekał dokładnego czasu, w jakim mędrcy ujrzeli ową gwiazdę. Dowiedziawszy się, kazał uśmiercić wszystkie niemowlęta w Betlejem, do drugiego roku życia. To wskazuje na czas ukazania się gwiazdy.

Podobnie jak wówczas mówili astrolodzy: „...Bośmy widzieli gwiazdę Jego”.       Mat.2:2.

Tak samo w 2005 roku współcześni mędrcy powiedzą: „...Widzieliśmy ich (Proroków) planetę Mars w 2003 roku (również dwa lata wstecz). „Widzieć” gwiazdę, planetę znaczy zrozumieć wymowę takiego faktu jako znaku – dowodu rzeczowego – jednego z wielu dowodów. Wszystkie dowody są niepodważalne, ale te na Niebie są niezwyczajne. Świadczą one, że Bóg przeprowadza niezwyczajną Sprawę Swoją, i że dokończy niezwyczajną Sprawę Swoją. (Izaj.28:21).

 „Dlatego też Ja będę nadal dziwnie postępował z tym ludem, cudownie i dziwnie. I zginie mądrość jego mędrców, a rozum jego rozumnych będzie się chował w ukryciu”.            Izaj.29:14 N.B.

Narody obserwują dzisiaj Izraela odrodzonego z „popiołów”. Izrael był starym narodem, kiedy Grecja i Rzym były młodymi. Obecnie jest odwrotnie. Grecja i Rzym są umierającymi narodami, podczas gdy Izrael jest młodym, twórczym i dynamicznym narodem. „Nowym Izraelem” będzie odrodzony duchowo dzisiejszy Izrael. Jego awangardą są Prorocy. Pan Bóg sprawia, że systemy upadają w wyniku wyniszczającej walki wewnętrznej. Komunizm w Rosji obalili rosyjscy komuniści. Solidarność w Polsce rozbiły elity Solidarności. System papieski rozkłada się od wewnątrz. Izrael cielesny wraz z jego ortodoksją obalą prawdziwi Izraelczycy, jakimi są Prorocy. Metody te zaliczyć można również do „dziwnych rzeczy”. Nie czyni tego „ręka ludu Świętego”, gdyż ta jest „rozproszoną” i jako taka nie mogłaby tego zrobić (Dan.12:7).

 

 

EPOKOWY ROK MARSA

 

A potem rzekł Bóg; niech będą światła na rozpostarciu niebieskim, ku rozdzieleniu dnia od nocy, a niech będą na znaki i pewne czasy i dni i lata”.                                                                        1Moj.1:14.

 

W czwartym dniu epokowym Ziemi, Pan Bóg usunął kurtynę zasłaniającą sklepienie niebieskie. Odsłonił Słońce, Księżyc i gwiazdy. Wówczas zaświecił też Mars. Działo się to ponad 21000 lat temu. Ciała niebieskie miały służyć człowiekowi jako znaki dla oznaczenia czasów, dni i lat. Dlatego mamy kalendarze słoneczny i księżycowy.

Ale jaką rolę spełnia planeta Mars? Czy może istnieć także kalendarz marsjański? Marsjański rok wynosi 687 dni. Gdy zastosujemy biblijny klucz „dzień za rok” i biblijną skalę 1:10, to wówczas otrzymamy epokowy wymiar roku marsjańskiego.

 

687 x 10 = 6870 lat.

 

Pierwszym chronologicznym ogniwem jest czas narodzenia trzeciego syna Adama – Seta. (Patrz Kom. do 1Moj.5:3).

Set znaczy – „zastępca”, „stateczny”. Było to w 130 roku od stworzenia Adama. Trzeci kalendarz zacznijmy od trzeciego syna Adama – Seta. Epokowy rok marsjański, tak liczony wskazuje nam na koniec siódmego dnia epokowego Ziemi.

 

130 + 6870 = 7000

Kiedy zakończy się ten czas?

7000 – 4128 = 2872 r.n.e.

 

Od stworzenia Adama licząc poprzez narodzenie Seta dochodzimy do daty (1872 + 1000) 2872 r. W ten oto sposób, Słońce, Księżyc i Mars, zgodnie potwierdzają chronologię biblijną, są „znakami” dla „oznaczania czasów dni i lat”. Czas Tysiąclecia ma kilka początków i tyle samo będzie etapów jego zakończenia. Rok 2872 jest pierwszym z nich. Czym się on zaznaczy? Pozostaje na razie kwestią otwartą. Gdy Pan Bóg zawierał z Abrahamem przymierze, nie było jeszcze pisanego Słowa Bożego – nie było jeszcze Tory. Dlatego Bóg rzekł do Abrahama:

 „Spójrz ku niebu i policz gwiazdy” 1Moj.15:5.

Abraham – Ojciec wierzących – uwierzył obietnicy i dlatego spodobał się Bogu. Wierzący mają dziś Słowa Boże i ten sam „firmament nieba”. Mają różne pomoce, które ułatwiają duchowe „liczenie”. A więc „liczą” dalej.

„Wiara jest czynnością (liczenia-przypis) ćwiczeniem naszych umysłów odnośnie Boga i Jego obietnic”.                                                                                                                                                                         F-856.

 

Abraham potem miał  policzyć – zsumować (1Moj.15:8-9) lata  zwierząt. (11 x 360 = 3960). Czynność liczenia jest nieodłącznie związana z wiarą aż dotąd. Równoległość 3960 lat liczona od śmierci Abrahama jako Ojca wierzących, również wskazuje na 2015 rok. Wówczas skończy się czas liczenia dla klas, systemów i narodów. Rozpocznie się czas liczenia stuletnich okresów dla jednostek.

Ojciec naszej wiary – Abraham udowodnił niechwiejną wiarę w Boskie obietnice i bezgraniczną miłość dla Boga nawet wówczas, gdy jeszcze czegoś nie mógł pojąć. Dlatego został Księciem Proroków. Mars jako planeta Proroków, przypomina nam wszystkich bohaterów wiary. Apostoł Paweł napisał: „Jeśli zakwas jest święty to i cały zaczyn...”.Rzym.11:16, B.P. Jeśli ta kierunkowa myśl Br. Russella dotycząca Marsa jest trafna, to poznane dalsze szczegóły dotyczące tej planety, również mają być pouczające dla poświęconych umysłów dnia dzisiejszego.

 

 

 

DWA KSIĘŻYCE MARSA

 

Mars, jest planetą prawie o połowę mniejszą od Ziemi, ale ma dwa Księżyce, którym nadano imiona: Deimos i Phobos. Mogą one reprezentować Stary i Nowy Testament, które również jakoby „krążą” wokół tematu Proroków. Księżyc większy Phobos, ma średnicę 24 km i dlatego wskazywałby na 24 pisarzy Starego Testamentu. Natomiast Księżyc – drugi – Deimos, wskazywałby na Nowy Testament. Odkryty został przez A. Halla w 1877 r. ne. Wówczas, po raz pierwszy w historii, profesor Delitzsch dokonał przekładu Nowego Testamentu na język hebrajski. Być może, że w jednym czasie astronom Hall, przez teleskop oglądał księżyc Deimos, a profesor Delitzsch dokonywał tłumaczenia listu do Hebrajczyków rozdział 11.

Z tego okresu pozostały historyczne zapiski, które wskazują na niezależną początkowo działalność, kilku ośrodków badania proroctw. W Lipsku działał profesor Delitzsch, w Kiszyniowie Józef Rabinowicz, a na Syberii w Tomsku polski Żyd, Jakub Scheinmann. Z czasem nawiązali z sobą współpracę, pomimo różnych utrudnień – dużych odległości itp. Z uwagi na polski wątek, zacytujmy stosowny fragment historycznych zapisków.

 „Ze skutej lodami Syberii nadchodzą wieści o ruchu ewangelicznym, podobnym w swym charakterze do działalności pana Rabinowicza. Przywódcą tego ruchu jest Jakub Scheinmann, polski Żyd, który dwadzieścia lat temu niezależnie od innych doszedł do wniosku, że Jezus z Nazaretu, syn Dawida, był rzeczywiście Zbawicielem. Ortodoksyjni Żydzi talmudyczni doprowadzili do zesłania go na Syberię, gdzie prawie niezauważony przez piętnaście lat pracował nad tym, aby obudzić wiarę wśród współwygnańców. Między niezamawianymi przesyłkami w Tomsku, gdzie pan Scheinmann prowadził interesy, znalazła się broszura Rabinowicza. Natychmiast skontaktował się on z autorem. Zajmuje się on rozpowszechnianiem swoich poglądów zebranych w broszurze „Głos wołającego na puszczy”. Żydzi syberyjscy chętnie czytają i studiują Nowy Testament w hebrajskim tłumaczeniu Delitzscha. Mówi się, że w użyciu znajduje się pełne 36000 egzemplarzy”

.                                                                                  C-286.

 

Historia lubi się powtarzać. Nasi bracia – wierzący Żydzi – działali w trudniejszych warunkach i na wielkich obszarach Europy i Azji. W nieprzyjaznym otoczeniu, bez telefonów komórkowych i bez Internetu, ale jakże skutecznie działali na wielkiej puszczy narodów.

 

MNIEJSZA SIŁA PRZYCIĄGANIA

 

Planeta Mars z racji mniejszej masy ma też mniejszą siłę przyciągania (o 60% mniejszą niż siła przyciągania ziemskiego). Rzeczy ważące 100 kg na Ziemi, na Marsie ważyłyby tylko 40 kg, to mogłoby oznaczać, że temat Proroków jest dla wielu mniej „pociągający” aniżeli temat Kościoła (Wenus) czy też temat życia wiecznego na Ziemi (Ziemia). Klasa Proroków jest zamknięta w liczbie 144 i jako taka nie może być powiększona. Stąd mniejsza atrakcyjność tej prawdy na czasie, dla wielu mających pretensje należenia do Kościoła Chrystusowego.

 

ATMOSFERA MARSA

 

Atmosferę Marsa stanowi dwutlenek węgla. Może on być przetworzony na tlen i węgiel, ale tylko w sprzyjających warunkach. Aby się to stało potrzebna jest woda, ciepło i drzewa. Drzewa absorbując dwutlenek węgla, przetwarzają go na tlen i węgiel (mogący powstać z ich potężnych pni). „Drzewami” takimi w znaczeniu obrazowym są Prorocy. Wyrastają one nad „potokiem wód” i przygotowują się do procesu przetwarzania atmosfery śmierci na życiodajny „tlen” i pożyteczny „węgiel”.

 

 „Tlen mógłby wyobrażać okoliczności, które przyczyniają się do materialnego powodzenia.....Naturalny człowiek czuje się dobrze o ile materialnie dobrze stoi, zupełnie jakby pod dostatkiem miał tlenu”.                                                               Jan Edgar – „Drzewo Nad Strumieniem Wód” str. 18.

Na razie na literalnym Marsie jest atmosfera literalnego dwutlenku węgla, a na Ziemi atmosfera symbolicznego „dwutlenku węgla”. W obu przypadkach owo przetwarzanie tej „atmosfery śmierci”, dokona się z udziałem owych „Drzew Sprawiedliwości”, jakimi są wzbudzeni Prorocy. Oni to pod kierownictwem uwielbionego Chrystusa, „zasiedlą” najpierw Ziemię (a być może nieco później i Marsa). Zaprowadzą życie wieczne w warunkach powszechnego dobrobytu. Wielki rok Marsa mający 6870 lat zakończy się wspaniałym akordem, dla obu planet.

 „Gdy się przypatruję Niebiosom Twoim, dziełu palców Twoich, miesiącowi i gwiazdom, któreś wystawił. Tedy mówię; cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz? Albo Syn Człowieczy, iż go nawiedzasz?”                                                                                                                                                             Ps.8:4-5.

Rekordowe zbliżenie Marsa do Ziemi w 2003 roku nastąpiło w momencie, gdy temat wzbudzenia i obwieszczenia się Proroków, stał się nam „bliski” jak nigdy przedtem. „Wielka opozycja Marsa” została też nagłośniona w sposób podobny jak „opozycja względem tego tematu”, ujętego w Pięćdziesiątnicy część I do IV.

W obu tych ważnych i wielkich sprawach zauważamy Boskie kierownictwo. Jego wielki Plan Zbawienia rozwija się i obfituje w liczne znaki na Niebie i na Ziemi.

„Zaiste żyjemy w cudownych czasach, a jednak tak niewielu zwraca uwagę na mocniejszą mowę prorocką... Tak, drogi Odkupicielu i Panie, rozpoznajemy Twą umiłowaną obecność i radujemy się obserwując dowody świadczące, że za naszych dni ustanawiane jest Twe miłościwe Królestwo. Nasze serca przepełnione są wdzięcznością, bo oświeca nas skupione światło Boskich świadectw – Prawa, Proroków, Apostołów, a nawet Twoich niezrozumiałych dotąd wypowiedzi, światło, które przyświeca także dzięki zrozumieniu długo ukrytych tajemnic...”

                                                                                                                                  C-308

A także ukazanych w planecie Mars, jako znaku 2003 roku.

 

 

Zestawienie 498

 

 

 

Żyd.11:37-38 „Byli kamionowani, piłą przecierani, kuszeni, mieczem zabijani, chodzili w owczych i w kozich skórach; byli w niedostatku, w ucisku, w niewczasach, których nie był świat godzien”.-------------------------p.l. 2089

 

Wielka skrucha świata:

 

Zach.12:11 „Dnia onego będzie wielkie kwilenie w Jeruzalemie, jako kwilenie w Adadrymon na polu Magieddon”.--------------------------------------2089

 

 

 

 

 

 

4178

 

 

Ujrzą kogo przebodli  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah----------------------

 

 

 

4178

 

Ujrzą kogo przebodli Jan.19:37 – 1297

 

Zestawienie 499

 

 

 

Zach.9:9 „Wesel się bardzo, córko Syońska! Wykrzykaj, córko Jeruzalemska! Oto Król twój przyjdzie tobie sprawiedliwy i Zbawiciel ubogi i siedzący na ośle, to jest na oślęciu, źrebiątku oślicy”.------------------------------------------4833

 

Mar.15:32 „Chrystus, On Król Izraela”--------------------------------------2429

 

 

 

 

 

7262

 

 

Dz.Ap.7:37„Proroka wam wzbudzi Pan, Bóg wasz, z braci waszych, jako mnie”.

 

 

7262

 

 

 

Zestawienie 500

 

 

Chrystus Król---------------------------------------------------------------------

 

Czas wzbudzenia widzialnych Przedstawicieli:

 

6  ·  3  ·  2001  -------------------------------------------------------------------

 

 

2010

 

 

2010

 

 

Chrystus Król   gr.  Cristoj o Basileuj  =  2010.

 

 

Zestawienie 501

 

 

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli i radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernym”. ---------------------------------------------------3582

 

Czas przywrócenia Sędziów liczony od stworzenia Adama (4128 + 2005):

 

15 Ethanim  ·  6133 szanah ----------------------------------------------7009

 

 

 

 

 

 

10591

 

 

Obj.11:16-18 „Tedy oni dwadzieścia i cztery starcy, którzy przed oblicznością Bożą siedzą na stolicach swoich, upadli na oblicza swe i pokłonili się Bogu, mówiąc: Dziękujemy Tobie, Panie Boże Wszechmogący, któryś jest i któryś był i który masz przyjść! Żeś wziął Moc Swoją wielką i ująłeś Królestwo; I rozgniewały się narody i przyszedł gniew Twój i czas umarłych, aby byli sądzeni, i abyś oddał zapłatę sługom Twoim prorokom i świętym i bojącym się Imienia Twego, małym i wielkim i abyś wytracił tych, co psują ziemię”.p.l.

 

 

 

 

 

 

 

 

10591

 

 

 

Zestawienie 502

 

 

Obj.11:16-17 „Tedy oni dwadzieścia i cztery starcy, którzy przed oblicznością Bożą siedzą na stolicach swoich, upadli na oblicza swe i pokłonili się Bogu, mówiąc: Dziękujemy Tobie, Panie Boże Wszechmogący, któryś jest i któryś był i który masz przyjść! Żeś wziął Moc Swoją wielką i ująłeś Królestwo”.----------------p.l.

 

Miasto stołeczne i początek 1000 lat Królestwa:

 

Jerozolima  ·  15 Ethanim  ·  2005  +  1000  ---------------------------------------

 

 

 

 

 

4390

 

 

4390

 

 

 

Zestawienie 503

 

 

Świat pozna historię Wieku Ewangelii:

 

Ps.126:2 „Tedy mówiono między narodami: Wielmożne rzeczy Pan uczynił z nimi”. ------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

1356

 

 

Świat wyrazi głośne uznanie dla Chrystusa – Głowy i Ciała:

 

Chrystus  -------------------------------------------------------------------------

 

 

 

1356

 

 

Podobne uznanie wyrazi dla Proroków:

 

144 Książęta ---------------------------------------------------------------------

 

 

 

1356

 

 

 

Zestawienie 504

 

 

Jan.12:13 „Hosanna! Błogosławiony, który idzie w Imieniu Pańskim, Król Izraelski”.------------------------------------------------------------------------------------

 

Pan Jezus Chrystus  ·  Penuel  ·  Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005  +  1000--------------

 

 

 

6275

 

6275

 

 

Pan Jezus Chrystus gr.  Kurioj Ihsouj Cristoj  = 2586        Penuel  hebr.  laynp  =  171  1Moj.32:31.

 

Zestawienie 505

 

 

Żyd.11:13-16 „Według wiary umarli ci wszyscy, nie wziąwszy obietnic, ale z daleka je upatrując, i cieszyli się nimi, i witali je i wyznawali, iż są gośćmi i przychodniami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, jawnie okazują, iż ojczyzny szukają. A w prawdzie, gdyby byli na onę pamiętali, z której byli wyszli, mieli dosyć czasu wrócić się zaś. Ale oni lepszej żądają, to jest niebieskiej; przetoż i sam Bóg nie wstydzi się nazwać Bogiem ich, bo im miasto zgotował”. ----------------------p.l.

 

 

 

 

 

 

 

2796

 

 

Ich liczba i czas realizacji pragnień:

 

144  ·  dzień 3  ·  miesiąc 12  ·  rok 2004 ----------------------------------------

 

 

 

2796

 

 

DZIEŃ NOWY (EPOKOWY)

 

Wstaje Nowy Dzień, za rok, za dwa

Jeszcze nie dziś, nadejdzie pora ta

Będzie to czas Marsa, młodszej siostry Ziemi

Czerwonej planety – jej kolor się zmieni

Jest czerwony jak jałowica – jak Ezaw czerwony

Jak miedź i jak w Arabii piasek pustynny

Mars mrugnął nam przyjaźnie – „jest dobrze

Nie bójcie się – nie drżyjcie jak w febrze

Wasz dom – Ziemia, a Ja jestem domem w budowie

Jestem siostrą, sąsiadem i każdy się dowie

Będziemy jedną Bożą rodziną – będziemy się gościć

Nie będą problemem duże odległości”.

Obudzone dziecię powie nam – Spójrz!

Ten podły czas minął już

Będzie się śmiać, że my tak pamiętamy

O zimie i burzy wciąż opowiadamy

Na stole chleby upieczone już nowe

Za oknem, miła woń i powietrze zdrowe

A tam gdzie kiedyś snuł się czarny dym

Wojny ślad – zabliźnia się kwiatem

I człowiek człowiekowi staje się bratem

Ucho usłyszy odgłos twórczej pracy – odnowy

Nastaje upragniony i w pełni Dzień Nowy

Przygotuj się – nie dzielą nas już morskie mile

Już widać światła portu – jesteś gotów? Zaraportuj.

Pozostało ci czasu – rok, dwa – to nie wiele

Wykorzystaj każdy dzień, nie tylko niedzielę.

Za rok, za dwa...!...Nie bądź spóźniony.

Nie czekaj aż odezwą się wszystkie dzwony.

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas