Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

 

KRÓLEWSKI   APEL

 

 

 

„Słuchajcie mnie Judo i Obywatele Jeruzalemscy! Wierzcie Panu Bogu waszemu, a będziecie bezpieczni. Wierzcie Prorokom Jego, a będzie się wam szczęściło”.                                           2Kron.20:20.

 

Król Judzki – Jozafat, takimi oto słowami apelował do swoich poddanych, do tych – jemu współczesnych jak i do tych – potencjalnych w przyszłości. Imię Jozafat znaczy – Bóg jest Sędzią. Takim imieniem nazwana została też pewna dolina (Joel 3:2,12), „Dolina Wyroków”. Nazwana ona została „Doliną Jozafata”. Są to określenia symboliczne i dotyczą całego ziemskiego padołu jako doliny „cienia śmierci”. Król Jozafat panował 25 lat (2Kron.20:31). Czas ten jest ważną wskazówką na długość okresu sądu narodów i systemów religijnych w obecnej dolinie świata. Okres ten rozpoczął się w Polsce w 1980 roku (jak wiemy, w wyniku czego upadł komunizm), zakończy się również akcentem polskim, ponieważ na czele głównego systemu stoi Polak.

 

1980 + 25 = 2005

 

„A Jahwe zaryczy z Syonu i z Jeruzalemu głos swój tak podniesie, że niebiosa i ziemia zadrżą”.

                                                                                                                                              Joel 4:16 B.T.

 

„Bo Jahwe ma spór z narodami prawuje się On z wszelkim ciałem, wydaje pod miecz bezbożników; Wyrocznia to Jahwe”.                                                                                                             Jer.25: 31 B.T.

 

Podniesionym głosem z Syonu jest ogłaszanie czasu wzbudzenia Proroków (6 Siwan 2001). Jeszcze głośniejszym głosem będzie czas obwieszczenia się Proroków w 2005 roku. Apel króla Jozafata, do tych faktów nawiązuje. Król zaleca w nim lojalność względem swoich następców i reprezentantów. Również „Sąd” w „Dolinie Wyroków” wskazuje na nowych „Sędziów” ziemi to jest na Proroków. Słowo apelu „wierzcie” – w nowych przekładach oddane zostało jako – „zawierzcie”.

 „Zawierzyć” znaczy – obdarzyć kogoś zaufaniem, nabrać do kogoś ufności, zdać się na kogoś, dawać wiarę czemuś, zawierzyć czyjemuś słowu. -Słownik.

Postawę przeciwną określa słowo:

 „Zanegować” znaczy ono – zaprzeczyć, sprzeciwiać się, powiedzieć nie, to nie jest to.

„Królewski apel” nie jest tym razem zaszyfrowany w jakichś symbolach. Jego język jest czytelny – po prostu należy zawierzyć, Adresaci apelu to rozumieją.

 

ADRESACI  APELU

 

Różni bywają adresaci różnych apeli. W naszej lekcji są nimi obecni poddani Króla to jest „Juda i Obywatele Jeruzalemscy”. Apel ten z czasem stanie się zapewne powszechnym, w miarę jak rosnąć będzie Królestwo i liczba poddanych. Docelowo obejmie ono całą ludzkość. Póki co, na jego skromnym początku adresatami apelu są bliźniacze klasy – Wielkie Grono i Prorocy, a także szerzej rozumiany „dom wiary”.

Apel Królewski nie wzywa do wiary w Boga. „Poprzeczka wymagań” podniesiona jest w nim wyżej. Wzywa do „zawierzenia Bogu”. Już samo to wskazuje, że nie odnosi się on do ludzi małej wiary lub do niewierzących wogóle. Apel dotyczy mocno wierzących; chodzi w nim o to, aby umocnić ich pozycję – ich bezpieczeństwo w wierze, i aby ich wiara nie ustawała. Apel dany jest na czasy trudne i niebezpieczne.

 

 

 

„ZAWIERZCIE  PANU  BOGU”

 

„Chociaż padnie u boku twego tysiąc, a dziesięć tysięcy po prawicy twojej. Ciebie to jednak nie dotknie”.                                                                                                                                                              Ps.91:7.N.B.

 

„Zawierzcie Panu Bogu waszemu, a będziecie bezpieczni”. 2Kron.20:20.

 

„Zawierzenie”, aby zapewniło bezpieczeństwo, winno być pełne i bezwarunkowe, takie jak u Ojca wszystkich wierzących – Abrahama. Jak u bardzo srodze doświadczonego proroka Ijoba, który swoim adwersarzom powiedział:

 

 „Oto choćby mnie i zabił, przecież w Nim będę ufał”.          Ijob 13:15.B.G.

 

Prorok Ijob nie objawił tu pogardy dla życia, lecz w ten sposób dał wyraz swego bezgranicznego zaufania Bogu. Trzech młodzieńców odpowiedziało królowi podobnie:

 

 „Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome o królu, że twojego boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś pokłonu nie oddamy”.

Dan.3:17-18 N.B.

Oni również zawierzyli Bogu bez reszty i nawet w piecu byli bezpieczni. Mamy też inny przykład niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą choćby chwilowe zachwianie wiary. Apostoł Piotr zaczął tonąć, gdy na moment zwątpił:

 „A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc; ‘Panie ratuj mnie’. A Jezus zaraz wyciągnął rękę i uchwycił go i rzekł mu: O małowierny, czemu zwątpiłeś”.

Mat.14:30-31 N.B.

 

Zestawienie 462

 

 

2Kron.20:20 „Wierzcie Panu, Bogu waszemu, a będziecie bezpieczni”.---------------

 

Nasz Orędownik:

 

Jezus Chrystus---------------------------------------------------------------------

 

 

749

 

 

749

 

 

Jezus Chrystus  hebr.  xyXmh [wXy  =  749  Dz.Ap.8:37 wg Delitzscha.

 

 

Chwilowe zwątpienia bywają niebezpieczne, szczególnie, gdy tonący nie zawoła „Panie ratuj”. Ważne to jest w odniesieniu do członków Wielkiego Grona, gdyż ta klasa nie jest tak zabezpieczona, jak był wcześniej zapieczętowany Kościół. Bezpieczeństwo ich zależne jest od zawierzenia Bogu i Chrystusowi.

 „Zawierzcie Panu Bogu waszemu, a będziecie bezpieczni”.

 „Bogu niech będą dzięki za to, że łaska Jego ochroniła nas, zachowała od upadku w ciągu jeszcze jednego roku, że tak wielu z nas trwa nadal w jedności serca i umysłu względem Słowa Bożego i służby dla tego Słowa. Gdy uświadomimy sobie, że Przeciwnikowi zezwolono na sprowadzenie „skutku błędów”, na lud Pański, w celu przesiania tych wszystkich, którzy nie są prawdziwie Jego (2Tes.2:10-12), powinniśmy odczuwać wdzięczność dla Stwórcy, że rozpoczynający się kolejny rok zastał nas stojących mocno w Prawdzie, doceniających ją i będących w zupełnej zgodzie ze wszystkimi Boskimi postanowieniami, przez które zachował nas On od upadku”.                                                                                                                        Manna 01.01.

 

„ZAWIERZCIE  PROROKOM”

 

Adresatem tej części apelu są również ci sami, którzy „zetknęli” się z Prawdą o czasie wzbudzenia Proroków i uwierzyli w nią. Tu również „poprzeczka” została podniesiona wyżej, z tą różnicą, że nagrodą oprócz bezpieczeństwa jest szczęście. A więc przyjęty apel może zapewnić bezpieczeństwo i szczęście. Wielkie są to słowa.

 

„Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę”.    Żyd.10:35.

Zapłata zawsze jest za wykonaną pracę lub służbę – większą lub drobną usługę, nigdy za bezczynność. U Pana Boga nie ma zastosowania ludzka zasada: „czy się stoi, czy się leży, szczęście się należy”. Przypowieść Pana o owcach i kozłach uczy nas, jakiego rodzaju pracy i służby będzie Pan oczekiwał od Restytucyjnych ludzi w Tysiącleciu. (Mat.25:31-46).

„Ojciec mój aż dotąd pracuje i Ja pracuję”.  Jan.5:17.B.G.

Wszystkie istoty stworzone na obraz i podobieństwo Boże, muszą mieć ducha pracy i służby. Obecnie możemy powiedzieć: Ojciec Niebieski pracuje nad Planem Zbawienia, Nasz Pan i Kościół pracują, wzbudzeni Prorocy pracują i my pracujemy.

„Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukażę się w nim w Chwale – mówi Pan”.                                                                                                                                    Agg.1:8.N.B.

Gromadzenie materiałów budowlanych, choćby małych „deseczek”, to oznacza wyszukiwanie myśli, które Bóg podał przez: Proroków, Pana i Jego Apostołów, a także przez Wiernych Sług Kościoła. Chodzi o myśli restytucyjne. Wszystkie cenne myśli Boże, gdy są złożone i dopasowane, są mocne jak mur Świątyni.

„Szukajcie w księgach Pańskich, a czytajcie, ani jedno z tych nie uchybi, a jedno bez drugiego nie będzie, albowiem usta Pańskie to rozkazały, a Duch Jego sam zgromadzi je”.

Izaj.34:16.B.G.

W każdej księdze Pańskiej – od proroctwa Izajasza poczynając, a na małym proroctwie Abdyjasza kończąc – znajdujemy prorocze prawdy o początkach Restytucji. Na dziś możemy powiedzieć, że nie wszystkie tak rozumiane materiały do budowy Świątyni zostały już wyszukane i użyte. Jeszcze trochę czasu pozostało, a więc szukajmy w księgach Pańskich i „drzew” i „drogich kamieni” i budujmy Dom Pański. A gdy już Świątynia będzie ukończona i czynna, charakter naszej pracy zmieni się. Wówczas z perspektywy czasu inaczej będziemy oceniać nasze obecne przywileje.

 

SŁOWO  KOŃCOWE

 

Słowa omawianego apelu według Biblii Hebrajskiej są zapisane na końcu Starego Testamentu. Druga Księga Kronik jest tam ostatnią (tak jak w naszych Bibliach księga Malachiasza). Układ taki zaakceptował Nasz Pan, gdy powiedział:

„Od krwi Abla, aż do krwi Zachariasza, który został zabity pomiędzy ołtarzem całopalenia, a Przybytkiem...”.                                                                                                                           2Kron.24:20-21; Łuk.11:51.

Stary Testament nie wspomina o krwi ostatniego proroka Jana Chrzciciela. Ostatnim opisanym jest prorok Zachariasz. Zauważmy jednak jak bardzo znamienne są słowa kończące Stary Testament, według wersji Biblii Hebrajskiej.

„...Pobudził Pan ducha Cyrusa Króla Perskiego [typ na działalność Chrystusa w czasie Wtórej Obecności], żeby ogłosił ustnie, a także pisemnie w całym swoim Królestwie [o globalnym zasięgu]. Tak mówi Cyrus Król Perski; Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan Bóg Niebios. On też nakazał mi, abym Mu zbudował Świątynię, [aby przygotować ziemską fazę Królestwa – Restytucję] w Jeruzalemie, które leży w Judzie. Kto z całego Jego ludu jest wśród was [kto jest resztą klasy Wielkiego Grona na ziemi] niech Pan, jego Bóg, będzie z nim [niech im błogosławi] – niech wyrusza”.                                                                                                                                                      2Kron.36:22-23 N.B.

Ówczesny apel Cyrusa, na krótki czas uległ zapomnieniu. W stosownym czasie odszukano go, ponieważ był sporządzony na piśmie. Sam ustny przekaz nie dałby się odszukać. Podobnie jest obecnie. Pozafiguralny Cyrus – Jezus Chrystus, jest władnym dokonać wszystkiego. Kieruje sprawami Izraela duchowego i cielesnego, a także sprawami świata. Cokolwiek rzeknie tak się staje. Jeśli nakazał, aby Świątynię budowano i ogłoszono to ustnie i na piśmie, to się już stało. Pięćdziesiątnica została już ogłoszona w globalnej sieci Internetu w 2003 roku. Niebawem będzie łatwo odszukana.

 

Ostatnie dwa słowa Starego Testamentu; „niech wyrusza” spowodują wkrótce w świecie wielkie ruchy. Najpierw wyruszyli chętni do budowania Świątyni. Natomiast ci, co mówią:

„Lud ten mówi: Jeszcze nie nadszedł czas odbudowy Domu Pana”.   Agg.1:2.N.B.

 

Ci pozostali wkrótce ruszą również, ale już do Świątyni czynnej, aby tam w czystych już naczyniach, złożyć ofiarę przed Panem.

 

 

Zestawienie 463

 

 

Amos.4:12 „Przetoż tak ci uczynię o Izraelu! A iż ci tak uczynić chcę, bądźże gotowym na zabieżenie Bogu swemu, o Izraelu!”---------------------------------

 

Bardzo ważna data:

 

Godzina 3°°  ·  dzień 6  ·  miesiąc 3  ·  rok 2001 ------------------------------

 

 

 

3547

 

 

3547

 

 

Godzina  gr.  wra  =  901        Dzień  gr.  hmera  =  15       Miesiąc  gr.  mhn  =  98        Rok  gr.  etoj  =  381.

 

Zabierzeć Bogu – znaczy przygotować się do spotkania z Bogiem – ujrzeć Jego Oblicze – tak jak Jakub podczas spotkania z Ezawem – ujrzał w nim (w Prorokach) oblicze Boże (1Moj.33:10). Data 6 Siwan 2001, to początek przygotowań do spotkania z Prorokami.

 

Zestawienie 464

 

 

Apel skierowany najpierw do wierzących:

 

Izaj.55:1 „Nuż wszyscy pragnący pójdźcie do wód i wy, co nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie, a jedzcie; pójdźcie, mówię, kupujcie bez pieniędzy i bez zapłaty wino i mleko”.-----------------------------------------------------------

 

Oto czas kupowania przez lat:

 

1000-------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

2957

 

 

1000

 

 

Razem

 

3957

 

Uroczyste zaproszenie:

 

Obj.22:17 „A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź!”  -------------------------------

 

 

 

3957

 

 

 

Zestawienie 465

 

 

 

Głośny Apel Pana – do wierzących:

 

Jan.7:37-38 „A w on ostateczny dzień wielki święta onego stanął Jezus i wołał mówiąc: Jeśli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie, a pije. Kto wierzy w mię, jako mówi Pismo rzeki wody żywej popłyną z żywota jego”.--------p.l. 2750

 

Obj.22:17 „A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech rzecze: Przyjdź! A kto pragnie, niech przyjdzie; a kto chce, niech bierze wodę żywota darmo”.-----------------------------------------------------p.l. 1233

 

 

 

 

 

 

 

 

3983

 

 

Świątynia Boga  ·  Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah-----------------------

 

 

3983

 

 

Świątynia Boga  gr. Naoj qeou  =  611.

 

 

Zestawienie 466

 

 

Zachęta by słowem i czynem wysławiać Pana:

 

Ps.134:1-3 „Ej nuż błogosławcie Panu wszyscy słudzy Pańscy, którzy stawacie w Domu Pańskim na każdą noc. Podnoście ręce wasze ku Świątnicy, a błogosławcie Panu, mówiąc: Niechajżeć błogosławi Pan z Syonu, który stworzył niebo i ziemię”.  -----------------------------------------------------------------

 

Pan Jezus Chrystus  ·  2005 szanah---------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

4946

 

4946

 

 

Pan Jezus Chrystus gr.  Kurioj Ihsouj Cristoj  = 2586..

 

 

Zestawienie 467

 

 

 

Zachęta dla wierzących do korzystania z Restytucji przed

widzialnymi faktami rozumianymi jako „pieniądze”:

 

Izaj.55:1 „Nuż wszyscy pragnący pójdźcie do wód i wy, co nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie, a jedzcie; pójdźcie, mówię, kupujcie bez pieniędzy i bez zapłaty wino i mleko”.-------------------------------------------------2957

 

Jan.7:37 „Jeśli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie, a pije”.---------------4383

 

 

 

 

 

 

 

7340

 

 

Początek nasycania spragnionych przez 1000 lat, liczony od stworzenia

Adama w 4128 r. pne. do ukończenia pozaobrazowej Świątyni w 2004 r.:

 

3 Adar  ·  6132  +  1000 -----------------------------------------------------

 

 

 

 

 

7340

 

 

 

Zestawienie 468

 

 

Uniwersalne zbawienie zapewni wszystkim pokój z Bogiem:

 

Agg.2:10 „Większa będzie sława domu tego pośledniego, niż onego pierwszego, mówi Pan Zastępów; bo na tym miejscu dam pokój, mówi Pan Zastępów”.------

 

Oto Dom pośledni:

 

Nowa Ziemia  ·  144 Książęta---------------------------------------------------

 

 

 

 

3881

 

 

1376

 

 

Razem

 

5257

 

Zach.14:16 „A ile ich pozostanie z onych wszystkich narodów, któreby przyciągnęły przeciwko Jeruzalemowi, będą przychodzić od roku do roku, pokłon oddawać Królowi, Panu Zastępów i obchodzić Święto Kuczek”.--------------------------

 

 

 

 

5257

 

 

Nowa Ziemia  gr.  Gh kainh.  =  100   Izaj.66:22 wg.LXX.

 

 

Zestawienie 469

 

 

Dan.8:14 „I rzekł do mnie: Aż do dwóch tysięcy i trzech set wieczorów i poranków; tedy przyjdą do odnowienia swego usługi święte”.--------------------------------

 

Wielki Odnowiciel i początek odnowy:

 

Słońce Sprawiedliwości  ·  2005----------------------------------------------------

 

 

 

2844

 

 

2844

 

 

Słońce Sprawiedliwości  hebr.  hqdc XmX  =  839  Mal.4:2.

 

 

Zestawienie 470

 

 

 

Ezdr.6:3 „Roku pierwszego Cyrusa króla, król Cyrus wydał wyrok o Domu Bożym, który był w Jeruzalemie, aby był dom zbudowany dla miejsca, gdzie by ofiary sprawowano; aby też grunty jego były wybudowane, wysokość jego na sześćdziesiąt łokci, a szerokość jego na sześćdziesiąt łokci”.---------

 

 

 

 

 

 

8162

 

 

Izaj.26:1 „Dnia onego śpiewana będzie ta pieśń w ziemi Judzkiej: Mamy miasto obronne, Bóg zbawieniem opatrzył mury i baszty jego”.-----------------3504

 

Czas od wznowienia do zakończenia budowy Świątyni:

 

24 Elul  ·  2000    3 Adar  ·  2004 szanah-------------------------------4658

 

 

 

 

8162

 

 

Elul  hebr.  lwla  =  67 wg Agg.1:15. Elul, to szósty miesiąc w kalendarzu księżycowym ( Żydowskim).

 

 

Zestawienie 471

 

 

Ezdr.6:3 „Roku pierwszego Cyrusa króla, król Cyrus wydał wyrok o Domu Bożym, który był w Jeruzalemie, aby był dom zbudowany”.-------------------------------

 

 

 

4405

 

 

Mat.21:42 „Kamień, który odrzucili budujący, Ten się stał Głową Węgielną”.--------

 

 

4405

 

 

Oto On:

 

JEZUS CHRYSTUS, ON KRÓL IZRAELA  ---------------------Duże litery greckie

 

 

 

4405

 

 

 

 

Zestawienie 472

 

 

 

Izaj.18:3 „Wszyscy obywatele świata i mieszkający na ziemi ujrzycie, gdy będzie chorągiew podniesiona na górach i gdy w trąby trąbić będą, usłyszycie”.-----------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

4822

 

 

Słońce Sprawiedliwości  ·  144 Starsi-------------------------------------2255

 

3 Adar  ·  2004 szanah----------------------------------------------------2567

 

 

 

4822

 

 

Słońce Sprawiedliwości  hebr.  hqdc XmX  =  839  Mal.4:2.

Starsi  gr.  Presbuteroi  =  1272.  Obj.5:14.

 

 

Zestawienie 473

 

 

 

Królewski Apel stanie się głośnym:

 

Izaj.18:3 „Wszyscy obywatele świata i mieszkający na ziemi ujrzycie, gdy będzie chorągiew podniesiona na górach, i gdy w trąby trąbić będą, usłyszycie”.-----------------------------------------------------------------

 

Stolica Świata i czas:

 

Jerozolima  ·  Jerozolima-------------------------------------------------1450

 

Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah------------------------------------3372

 

 

 

 

 

 

4822

 

 

 

4822

 

 

Jerozolima  hebr. ~lXwry  =  586         Jerozolima  gr. Ierousalhm  =  864   Obj.21:10.

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas