Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

ZMARTWYCHWSTANIE  A  WZBUDZENIE

 

 

 

Nauka o zmartwychwstaniu Chrystusa, Kościoła i Starożytnych Świętych przyjmowana jest wiarą. Przed nami jest zmartwychwstanie ogólne ludzkości. Będzie to największy cud świata, większy jak stworzenie Adama pierwszego człowieka. Moment ten jest już w zasięgu naszego wzroku. Kiedyś wyrażono pogląd, że tak jak ludzkość przyzwyczaiła się do umierania, tak z czasem spowszednieje cud zmartwychwstania. Na dziś, trudno zgodzić się z takim poglądem. W miarę zbliżania się tego czasu, wyobraźnia będzie pracować, emocje będą rosły, lecz poglądy należy budować nie na wyobraźni, ale na Słowie Bożym. W greckim oryginale Nowego Testamentu spotykamy trzy różne określenia dla oznaczenia zmartwychwstania:

1/ Anastasis – składa się ono z dwóch słów, „ana” – do góry, „stasis” – wstawać, podnosić się (do doskonałości życia). „Anastasis” zawiera w sobie myśl długiego procesu restytucji, w odniesieniu tylko do zmartwychwstania ogólnego.

 

2/ Ex anastasis – przystawka „ex” oznacza, że jest to powstawanie z pomiędzy czegoś. Jest to wskazówka, że proces ten nie jest automatycznie prowadzony dla wszystkich jednocześnie lecz, że jest wybiórczy – najpierw zaczyna się od tymczasowo usprawiedliwionych z domu wiary, a potem reszta ludzkości.

 

3/ Egersis – pochodne od słowa egeiro oznacza ono wzbudzić, wskrzesić (Mat.27:53, F-873).

 „Jest wielka różnica pomiędzy wzbudzeniem, wskrzeszeniem, a zupełnym zmartwychwstaniem do doskonałości życia. Powiedzieliśmy już, że świat ludzkości uważany jest teraz przez Boga za martwy, umarły, choć ogólnie mówi się, że ludzkość żyje. Wzbudzić znaczy przywrócić z powrotem fizyczne i umysłowe czynności życia – jest to wskrzeszenie; i tylko to było uczynione dla Łazarza, dla syna wdowy z Naim i dla córki Jaira”.                                                        F-873.

 

Słowa Pana; „Ty pójdź za mną, a niechaj umarli grzebią umarłych swoich” (Mat.8:22) – wskazują, że;

 „Niewierzący uważani są ciągle jeszcze za umarłych, podczas gdy wierzący są uważani za żywych, chociaż ocaleni są przed śmiercią jedynie przez nadzieję i nie mogą doświadczyć aktualnego uwolnienia z mocy śmierci, dopóki nie doświadczą zmartwychwstania”.                  F-867.

 

Wierzący z domu wiary, tymczasowo usprawiedliwieni przez wiarę, są poczytani za żywych. Zmartwychwstanie rozpocznie się od żywych, czyli od tych domowników wiary, którzy po zakończeniu się Wysokiego Powołania, wierzą w Pańską Obecność, w skompletowanie Kościoła, wzbudzenie Proroków – w całą Prawdę na czasie. Taki początek zmartwychwstania zacznie się bez „egersis” czyli bez wskrzeszenia, ponieważ rzecz dotyczy żywych. Będzie to „głos cichy i wolny”. Ostatnie liczbowania wskazują na jego początek 15 Ethanim 2005 roku. Nieco później rozpocznie się wskrzeszanie z grobów. Na razie daty tego faktu nie znamy. Pierwsi włączeni w proces „anastasis” już 15 Ethanim 2005 roku, będą zapewne poinformowani, że licznik czasu stu lat, został im włączony (Izaj.65:20).

„Mając nadzieję w Bogu, że będzie, którego i oni czekają, zmartwychwstanie i sprawiedliwych i niesprawiedliwych”.                                                                                                 Dz.Ap.24:15 B.G.

 

Zmartwychwstanie rozpocznie się od sprawiedliwych – tymczasowo usprawiedliwionych przez wiarę – oni będą pierwszymi. Początek zmartwychwstania będzie wzorcowym przykładem dla innych – przykładem: znajomości, wiary i służby.

 

 

 

Zestawienie 453

 

 

Ijob.33:25-26 „I odmłodnieje ciało jego jako dziecięce, a nawróci się do dni młodości swojej. Będzie się modlił Bogu i przyjmie go łaskawie, i ogląda z weselem oblicze Jego i przywróci człowiekowi sprawiedliwość jego”.  -----------

 

Okres początkowy:

 

3 Adar  ·  2004 szanah      15 Ethanim  ·  2005 szanah------------------------------

 

 

 

5448

 

 

5448

 

 

3 Adar 2004 według naszego kalendarza będzie to dzień 12 luty 2005 roku, a ściślej mówiąc rozpocznie się 11 lutego po zachodzie słońca i zakończy się 12 lutego 2005 roku po zachodzie słońca (zgodnie z żydowską rachubą dni).

15 Ethanim 2005 – to według naszego czasu 17 październik po zachodzie słońca do 18 po zachodzie słońca.

Tymczasowo usprawiedliwieni z wiary, którzy 3 Adar 2004 r. odniosą się z radością do Kamienia Szczytowego, Świątyni i głośno potwierdzą „Cudny, Cudny”, otrzymają jako pierwsi błogosławieństwa Restytucji.

 

 „Nikt bez Chrystusa nie będzie mógł otrzymać żywota wiecznego – zupełnego zmartwychwstania, pomimo, że wszyscy zostaną wzbudzeni od umarłych, co będzie pierwszym stopniem do procesu zmartwychwstania. Potem będą próby, przez które okaże się, czy zasłużyli na zupełne zmartwychwstanie, którym będzie rzeczywista doskonałość i żywot wieczny”.

 „Kto ma Syna, ma żywot, kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota”.

„Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny; ale kto nie wierzy Synowi, nie ogląda żywota, lecz

gniew Boży zostaje nad nim”.

1Jan.5:12; Jan.3:36; WT.1916-105.

 

 

Starożytni Święci wierzyli w zmartwychwstanie, mówili i pisali o nim, lecz było ono jeszcze daleko przed nimi:

 „W wierze umarli ci wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrząc na to z daleka i pozdrawiając, uważali się za gości i pielgrzymów na tej ziemi”.                            Żyd.11:13 B.T.

 

My natomiast „witamy” Boskie obietnice z bliska. „Pozdrawiamy” je serdecznym ukłonem – ustnie i na piśmie. „Powitaliśmy” w ten sposób wzbudzonych Proroków, powitamy następnych z domu wiary, którzy niebawem dostąpią przywileju „anastasis”. Być może, że powitamy też pierwszych wskrzeszonych z grobów.

 „Niemożliwym jest dla języka wypowiedzieć ten wielki honor i zaszczyt”.                      KPO-216.

 

Być może, że zmartwychwstanie pierwszych ludzi bardzo zadziwi świat, stąd słowa Pana:

 „Nie dziwcie się temu, bo przyjdzie godzina, w której wszyscy, co są w grobach, usłyszą   głos Jego i ci, którzy dobrze czynili wyjdą na powstanie żywota, ale ci, którzy źle czynili na powstanie

sądu”.

Jan.5:28-29.

 

 

Zestawienie 454

 

 

Aby być widzianym, Pan idzie z obłokami – z Prorokami:

 

Obj.1:7 „Oto idzie z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i ci, którzy Go przebili”.------

 

Zmartwychwstanie dla wszystkich – żywot wieczny dla posłusznych:

 

Jan.11:25 „Jam jest zmartwychwstanie i żywot”.------------------------------------

 

 

 

2504

 

 

2504

 

 

Obj.1:7  wg Delitzscha.

 

Zestawienie 455

 

 

Obj.11:18 „Czas umarłych, aby byli sądzeni”.---------------------------------------

 

Początek sądu:

 

Dzień 15  ·  miesiąc 7  ·  rok 2005----------------------------------------------

 

 

2660

 

 

2660

 

 

Dzień  gr.  hmera  =  154        Miesiąc  gr.  mhn  =  98       Rok  gr.  etoj  =  381.

 

Początek sądu to 15 Ethanim 2005 roku. Nie oznacza to wyprowadzania zmarłych z grobowców pamięci. Pan Bóg wszystkich uważa za umarłych (Mat.8:22). Rozpocznie się proces zmartwychwstania, czyli podnoszenia ludzi z upadku, tych wszystkich, którzy z radością poddadzą się nowej władzy (Zach.8:21-23). Będą oni obdarzani coraz lepszym zdrowiem umysłu i ciała.

 

Zestawienie 456

 

 

 

Obj.20:12 „I widziałem umarłych, wielkich i małych stojących przed Oblicznością Bożą, a księgi otworzone są; i druga księga także otworzona jest, to jest księga żywota; i sądzeni są umarli według tego, jako napisano było w onych księgach, to jest według uczynków ich”.--------------------p.l.

 

Łuk.13:28 „Abraham i Izaak i Jakub i wszyscy Prorocy”.----------------p.l. 541

 

15  ·  7  ·  2005 szanah---------------------------------------------------2382

 

 

 

 

 

 

2923

 

2923

 

 

Podstawą postępowania sądowego będą zwoje Słowa Bożego, które tłumaczone przez Świętych Książąt staną się zrozumiałe dla umysłów ludzi pragnących zbawienia. Będą „wodą życia”, spożywanie której da pełną gwarancję „wzrostu” umysłowego i zdrowia fizycznego. (Izaj.33:24; Ijob.33:25). „Otwarcie ksiąg” dla umysłów ludzkich sprawi, iż każdy chcący będzie z radością wykonywał polecenia Świętych Książąt (Izaj.32:1), a tym samym spotka się z pozytywną oceną swego postępowania ze strony Wielkiego Króla. (Mat.25:34-40).

 

Zestawienie 457

 

 

 

Dan.7:22 „Aż przyszedł Starodawny, a podany jest sąd świętym najwyższych miejsc, a czas przyszedł, aby to królestwo święci otrzymali”.-----------3173

 

Obj.20:4 „I widziałem Stolice, a usiedli na nich i dany im jest sąd”.--------3549

 

 

 

 

6722

 

 

Widzialni Reprezentanci Wielkiego Sędziego:

 

Obj.21:17 „Sto czterdzieści cztery”--------------------------------------3350

 

Oto początek sądu domowników wiary:

 

Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah------------------------------------3372

 

 

 

 

 

6722

 

 

 

Zestawienie 458

 

 

Proces przedłużania życia będzie – „głosem cichym i wolnym”:

 

Ijob.33:25 „I odmłodnieje ciało jego jako dziecięce, a nawróci się do dni młodości swojej”.-------------------------------------------------------------------------

 

Początek Restytucji – od żywych:

 

15  ·  7  ·  2005-------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2027

 

 

2027

 

 

 

Zestawienie 459

 

 

 

Wskrzeszenie z grobów będzie

faktem zadziwiającym i bardzo głośnym:

 

Jan.5:28 „Nie dziwujcież się temu; boć przyjdzie godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego”. -------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

9793

 

 

Rok od stworzenia Adama:

 

6133---------------------------------------------------------(4128 + 2005) 6133

 

Dzień 15  ·  miesiąc 7  ·  rok 2005---------------------------------------2660

 

Przez lat:

 

1000---------------------------------------------------------------------1000

 

 

 

 

 

9793

 

 

Anastasis rozpocznie się od żyjących:

 

Obj.11:18 „Czas umarłych, aby byli sądzeni”.----------------------------2660

 

4128 + 2005 + 1000----------------------------------------------------7133

 

 

 

 

9793

 

 

Dzień  gr.  hmera  =  154      Miesiąc  gr.  mhn  =  98        Rok  gr.  etoj  =  381.

 

 

Zestawienie 460

 

 

Łuk.23:42 „Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa Swego”.----Nestle

 

 

3660

 

 

Początek 1000 letniego Królestwa:

 

Dzień 15  ·  miesiąc 7  ·  rok 2005 + 1000--------------------------------------

 

 

 

3660

 

 

1000 letni czas sądu:

 

Obj.11:18 „Czas umarłych, aby byli sądzeni”. +  1000------------------------------

 

 

 

3660

 

 

Jan.1:26 „W pośrodku was stoi, którego wy nie znacie”.----------------------------

 

 

3660

 

 

Obj.11:12 „Wstąpcie sam! I wstąpili na niebo w obłoku”.---------------------------

 

 

3660

 

 

 

Zestawienie 461

 

 

 

Jan.12:32 „A ja jeśli będę podwyższony od ziemi, pociągnę wszystkich do siebie”.----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

6960

 

 

Chrystus, On Król Izraela-------------------------------------------------2429

 

Wyswobodzenie  ·  15 Ethanim  ·  2005----------------------------------4531

 

 

 

6960

 

 

Wyswobodzenie  gr.  H apolutrwsij  =  2005  Łuk.21:28.

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas