Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

OGRÓD   BOŻY

 

 

„...Byłeś w Edenie w Ogrodzie Bożym...”   Ezech.28:13.

 

Ogród to wydzielony teren, często ogrodzony, w którym do celów naukowych uprawia się różnorodne drzewa, krzewy i kwiaty. Ogrody zoologiczne hodują różnorodne zwierzęta. Ogród Boży Eden był połączeniem ogrodu botanicznego z zoologicznym. Był naukowym, eksperymentalnym ogrodem Bożym – był tym dla całej ziemi, czym będzie za niedługo Ziemia względem Wszechświata. Odrestaurowana ziemia cała będzie Ogrodem Bożym dla wszystkich istot na wszystkich poziomach istnienia i przez całą wieczność. Ogród Eden miał „ogrodnika” – o nim to mówi tytułowy tekst – był nim Jutrzenka. W przyszłym wielkim Ogrodzie Bożym dzieło „Ogrodnika” pełnić będzie Chrystus – Głowa i Ciało. O tym Ogrodzie Bożym można będzie zawsze mówić, że niektórzy w nim byli, a niektórzy będą – z Panem w Raju. I chodzi o to, aby w tym Ogrodzie Bożym zamieszkać na zawsze.

 

LUDZIE  JAKO  DRZEWA

 

Na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa owocowe; liść ich nie więdnie i owoc się nie wyczerpie; co miesiąc będą rodzić świeże owoce, gdyż woda dla nich płynie ze Świątyni.

Owoc ich jest na pokarm, a liście ich na lekarstwo”.

Ezech.47:12 N.B.

 „I będą nazwani drzewami sprawiedliwości. Szczepieniem Pańskim, abym był uwielbiony”.                                                                                                                                     Izaj.61:3.B.G.

W biblijnej symbolice „drzewa” są obrazem ludzkości lub poszczególnych narodów, a także każdej jednostki ludzkiej. Symbol ten jest obecny w Słowie Bożym od pierwszej księgi aż do ostatniej. Skoro tak jest, to co oznaczają „drzewa nad potokiem”, ich korzenie, gałęzie, liście i owoce? Co oznacza, że prorok widział je dopiero po czwartym pomiarze wód potoku?

Mierzyć coś – to według słownika – rozumieć, sprawdzać badawczo i uważnie;

 

 „W Piśmie Świętym Raj użyty jest do określenia szczęśliwości człowieka w jego pierwotnym położeniu gdzie żył w harmonii ze swoim Stworzycielem zanim przekleństwo i plama grzechu pojawiły się na tym świecie. Jest obiecane, że ten Raj stracony dla rodzaju ludzkiego, zostanie przywrócony, a wszelkie stworzenie w bardziej lub mniej wyraźny sposób

oczekiwało i oczekuje z nadzieją na Złoty Wiek, który będzie wprowadzony”.

 F.832.

 

I mimo, że Prorocy są już wzbudzeni i „potok życia” już płynie, to jednak pierwsze owoce będą ogólnodostępne dopiero w piątym roku.

 

   „.W czwartym roku wszystek ich owoc będzie poświęcony na uroczystości pochwalne dla Pana. Dopiero w piątym roku (w pozaobrazie w 2005 roku) jeść możecie ich owoc i tak przysporzy

On wam jego urodzaju; Ja, Pan jestem Bogiem waszym”.

3Moj.19:24-25 N.B.

                   

Pierwszymi owocami będą pierwsze ”słowa z Jeruzalemu” – a będą to pierwsze słowa Proroków. Zanim to nastąpi „Pan otworzył oczy domowi Judy” (Wielkie Grono - Zach.12:4). Oni to w międzyczasie są głosicielami ognistych słów, które palą pretensje i tych na prawo, jak i tych na lewo. Tylko Jeruzalem (Prorocy) jest utwierdzone na swoim miejscu w Jeruzalemie.

 „...Aby chwała domu Dawida i chwała mieszkańców Jeruzalemu nie przewyższała Judy”.

Zach.12:7.

Gdyby Prorocy obwieścili się zaraz po wzbudzeniu nie byłoby miejsca na działalność Wielkiego Grona i na Wieczerzę Wesela Barankowego. Drzewa wyrastające nad potokiem (Ezech. 47:12), to jednostki wierzące w Boskie obietnice. Po prawej stronie dawni bohaterowie wiary, po lewej stronie potoku, obecni bohaterowie z domu wiary. O nich to napisana jest opinia budowniczego tunelu – króla Ezechiasza:

 „Potem Ezechiasz przemówił serdecznymi słowy do wszystkich Lewitów, którzy wykazali się dobrą znajomością służby dla Pana”.                                                                         2Kron.30:22 N.B.

 

Znajomość Planu Bożego, a także duch służby mogą już obecnie uczynić niektórych wierzących „drzewami sprawiedliwości”. Żeby mieć dobrą znajomość służby dla Pana – trzeba jak ongiś Jozue – zacząć od takiego oto przekonania, że:

 

 „Nie chybiło żadne słowo ze wszystkich słów dobrych, które obiecał Pan domowi Izraelskiemu; wszystko się wypełniło”.                                                                       Jozue.21:45. B.G.

 

Przekonanie takie jest jak zdrowy korzeń. Dopiero po takim upewnieniu się w wierze można zadeklarować – „będziemy rosnąć”! Rosnąć znaczy służyć – „Ja i dom mój będziemy służyli Panu   Joz.24:15. To znaczy: ja będę służył Panu, chciałbym, aby i dom mój również służył, ale niezależnie, co uczyni dom – ja będę służył Panu. Taka winna być nasza intencja i takie usiłowanie.

 „Korzenie drzewa zagłębiają się w ziemię i z niej ciągną pożywne soki, zaś pień i gałęzie wznoszą się w górę, aby z atmosfery czerpać do wzrostu potrzebne elementy. Podobnie i umysł Chrześcijanina chwyta się wielkich i kosztownych obietnic Słowa Bożego, gdy jednocześnie wyrabia charakter przez serdeczne ocenianie tychże obietnic łącznie z doświadczeniami życia. Korzenie wiary zagłębiają się coraz więcej w znajomości Planu Bożego zaś drzewo charakteru wznosi się coraz wyżej i wyżej rozwijając bogate owoce Ducha Świętego; ponieważ napomnienia są pewnego rodzaju budową”.                                                                                     W.T.1914 – 312.

 

Po żywotności drzewa jego wielkości i owocach wnioskujemy, że równie dobrze jest rozwinięty jego system korzeniowy – to, co jest poniżej powierzchni ziemi, – czyli wiara w Boskie Obietnice.

 „W miarę naszego postępu prawda ma stawać się nam jaśniejszą i zupełniejszą. Aby tak było, musimy trzymać się Słowa Bożego i być w zgodzie z Planem Bożym. Bóg nie przyjmie do Swego Królestwa wątłych, nierozwiniętych latorośli. On chce mieć dobrze zakorzenione, dojrzałe i silne drzewa sprawiedliwości”.                                                                                                                W.T.1914 –  312.

 

Oto dalsze charakterystyki „drzew” na podstawie stosownych wersetów Pisma Świętego:

 „Długotrwałe oczekiwanie (trapi serce), życzenie spełnione jest drzewem żywota”.

Przyp.Sal.13:12 B.P.

Wspomnijmy na Jozuego, dla niego wszystko było spełnione. Życzenie wiary uznaje się za spełnione, gdy zaczyna ono „kiełkować”. Najpierw wyrasta kiełek, który ma być korzeniem drzewa (Izaj.42:9). Potem kiełek widoczny jest na powierzchni, jako zalążek przyszłego drzewa. Spełniające się obietnice są korzeniem drzewa.

 

 „W czasach, które nadejdą Jakub się rozkorzeni, Izrael rozkrzewi się i rozkwitnie i plonem napełni (całą) powierzchnię ziemi”.                                                                                                               Izaj.27:6 B.P.

 

Gdy rajskie warunki powrócą na ziemię, gdy jej „ugory” zamienią się w wielki Boży Ogród wówczas – „dni ludu mojego będą jako dni drzewa” (Izaj.65:21-22). Długowieczność zapewniona będzie w Tysiącleciu, a życie wieczne po ostatniej próbie zwanej „żniwem”. Edukacja zakończy się „egzaminem dojrzałości” ze stopnia wypracowania w swoim charakterze owoców sprawiedliwości i miłości. Nie będzie to sprawdzian z wiedzy i teorii, ale egzamin praktyczny. Każde „drzewo sprawiedliwości” będzie sprawdzane indywidualnie. Wiele „drzew” będzie zakwalifikowanych do usunięcia z Bożego Ogrodu, ponieważ okaże się, że są;

 „...Drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców, dwa kroć obumarłymi, wykorzenionymi”.

  Juda 12 N.B

Nasz Pan przeklął „figowe drzewo”, które miało „gałęzie wiedzy” i „liście powierzchownej pobożności”, gdy nie znalazł na nim „owoców” (Mat.21:19). Przypowieść o owcach i kozłach (Mat.25:34 – 46) uczy nas, że w oczekiwaniu na ten ostateczny werdykt, towarzyszyć będzie element niepewności. Opowiadając Ewangelię wieczną, pamiętać trzeba, że Słowo Boże uczy też o wiecznym zatraceniu. Apostoł radził; - „mając w nauce całość, powagę”.(Tyt.2:7).

„Pośrednik z całą stanowczością będzie egzekwował Boskie prawo przeciwko grzechowi i że jedynym wyjątkiem od tej absolutnej reguły będzie wzgląd na słabości i niewiedzę ludzi. W miarę przezwyciężania tych słabości i niewiedzy w procesie Restytucji podczas Tysiąclecia, wymagania prawa sprawiedliwości będą coraz ściślej egzekwowane, aż wreszcie sąd, którym nasz Pan na końcu Wieku Tysiąclecia sprawdzi wszystkich tych, którzy pozostaną. Będzie (to sąd) nie mniej srogi i nie mniej ważny niż sąd Niebiańskiego Ojca. Na skutek tej próby wszyscy, którzy czynią grzech lub sympatyzują z nim w jakimkolwiek stopniu lub formie zostaną oddani wtórej śmierci. Skoro więc godni członkowie rodzaju ludzkiego osiągną doskonałość w procesie Restytucji, wymagania sprawiedliwości będą zupełnie zgodne ze wszystkim, co dyktuje prawość w słowie, uczynku i w myśli. Widzimy, więc że Boska Wola będzie dokonana na ziemi tak samo, jak w niebie – pamiętając o następujących faktach:

1/ Boską Wolą jest, aby wszyscy zostali uzdrowieni z przekleństwa Adamowego i przyprowadzeni do znajomości Prawdy.

2/ Boską Wolą jest, aby wieczne życie zostało dane wszystkim posłusznym.

3/ Tak samo Boską Wolą jest, aby wszyscy nieposłuszni ‘byli wygładzeni z ludu’. Ta część Boskiej Woli również dokona się na ziemi i nikt nie będzie w stanie tego powstrzymać”.                                                                                                                E-474/5  N.P.

Nie wiemy dziś, co znaczy osiągnąć doskonałość w umyśle i w sercu? Oto opinia uczonego o ewentualnym umyśle doskonałego człowieka:

 „Gdyby jakiś nieograniczony umysł znał w dowolnym momencie wszystkie siły działające w przyrodzie i wzajemne położenie wszystkich jej elementów oraz gdyby umysł taki był wystarczająco potężny, by poddać analizie te dane, mógłby zawrzeć w jednym wzorze ruch najpotężniejszych obiektów wszechświata i najmniejszego atomu. Umysł taki nie znałby pojęcia niepewności i mógłby patrzeć w przyszłość, tak samo jak w przeszłość”.

Pierre Simon de Laplace (matematyk).

Liczba Proroków – 144, to liczba takich właśnie umysłów. Nie mogą równać się z nimi naukowcy i szeroko rozumiani intelektualiści. Opatrzność Boża, płynący potok z Kościoła i 144 Proroków, ukształtują nową przyszłość dla nowego świata w okresie Tysiąclecia. Przy końcu Tysiąclecia, ziemski Boży Ogród obejmie całą Ziemię, a „drzew sprawiedliwości” będą miliardy. Wielkie dzieło Restytucji uwieńczone zostanie sukcesem. Ziemski eksperymentalny Ogród będzie wizytówką dla przyszłych stwarzanych istot na innych planetach.

„Na koniec widzimy, że te lekcje przeznaczone są nie tylko dla ludzkości, ale i dla wszystkich inteligentnych stworzeń Bożych na każdym poziomie istnienia i nie tylko przez kilka

stuleci, ale i przez całą wieczność”

E-486.

 

 

Zestawienie 433

 

 

Ezech.47:12 „A nad potokiem wyrośnie na brzegu jego po obu stronach wszelkie drzewo owoce przynoszące, którego liść nie opada, ani owoc jego ustaje, w miesiącach swoich przynosi pierwociny; bo wody jego z Świątnicy wychodzą, przetoż owoc jego jest na pokarm, a liście jego na lekarstwo”.-------------------

 

Mur Jego  ·  144 Starsi  ·  3°°  ·  6 Siwan  ·  2001-----------------------------

 

 

 

 

 

 

5338

 

5338

 

 

Mur Jego  gr.  Teicoj authj  =  1706   Obj.21:17             Starsi  gr.  Oi Presbuteroi  =  1352  Obj.5:14.

 

Zestawienie 434

 

 

 

Pan Jezus Chrystus-----------------------------------------------------2586

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli i radców twoich, jako na początku”. ----------------------------------------------------1992

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001----------------------------------------------- 2136

 

Obj.22:2 „A w pośród rynku jego z obu stron rzeki było drzewo żywota”. -----

 

 

 

 

 

6714

 

 

 

 

6714

 

 

Pan Jezus Chrystus gr.  Kurioj Ihsouj Cristoj  = 2586.

 

 

Zestawienie 435

 

 

Obj.22:1 „I ukazał mi rzekę czystą wody żywota, jasną jako kryształ, wychodzącą z Stolicy Bożej i Barankowej”. -------------------------------------------------p.l.

 

Ezech.47:1 „Potem mię przywiódł ku drzwiom domu, a oto wody wychodziły spod progu domu na wschód słońca; bo przednia strona domu była na wschód słońca, a wody one schodziły spodkiem po prawej stronie domu po stronie południowej ołtarza”. ----------------------------------------------------------------------p.l.

 

 

 

2351

 

 

 

 

 

714

 

 

Razem

 

3065

 

Nowe Przymierze  ·  3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 -----------------------------------

 

 

3065

 

 

Nowe Przymierze  hXrx tydb  =  929    Jer.31:31.

 

 

Zestawienie 436

 

 

1Moj.2:8 „Nasadził też był Pan Bóg sad w Eden, na wschód słońca i postawił tam człowieka, którego był stworzył”. -----------------------------------------------

 

Początek powrotu utraconego Raju:

 

Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005--------------------------------------------------------

 

 

 

2518

 

 

2518

 

 

Sukot  hebr.  twksh  =  491.

 

 

Zestawienie 437

 

 

1Moj.1:1 „Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię”.-------------------------------

 

Obj.22:22 „Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi”.------------------wg gr. Nestle-. Aland.

 

 

2701

 

4810

 

 

Razem

 

7511

 

Święto Sukot  ·  15 Ethanim  ·  6133 szanah-----------------------------------

 

 

7511

 

 

Święto Sukot  hebr.  twksh-gx  =  502  Zach.14:16.

6133 – to rok 2005 liczony od stworzenia Adama (4128 + 2005 = 6133).

 

 

Zestawienie 438

 

 

 

Ezech.47:12 „A nad potokiem wyrośnie na brzegu jego po obu stronach wszelkie drzewo owoc przynoszące, którego liść nie opada, ani owoc jego ustaje, w miesiącach swoich przynosi pierwociny; bo wody jego z Świątnicy wychodzą, przetoż owoc jego jest na pokarm, a liście jego na lekarstwo”.---

 

 

 

 

 

 

5338

 

 

2Król.2:20 „Przynieście mi nową misę i nasypcie do niej soli. I przynieśli mu”.---------------------------------------------------------------------------1966

 

Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah---------------------------------3372

 

 

 

 

5338

 

 

Obj.22:2 „Liście drzewa służą do uzdrowienia narodów”. ----------------------

 

 

 

5338

 

 

W tekście Obj.22:2 słowo „uzdrowienia”, jest przetłumaczone z greckiego słowa  qerapeia  (terapeia). Według słownika grecko – polskiego oznacza: obsługa, staranie, leczenie.

Słowo to oznacza również: przywracanie zdrowia chorym ludziom za pomocą różnorodnych środków i zabiegów; leczenie, kuracja, sposób i metoda leczenia.

 

Zestawienie 439

 

 

Joel.3:18 „I stanie się dnia onego, że góry kropić będą moszczem, a pagórki opływać mlekiem i wszystkie strumienie Judzkie będą pełne wody, a z Domu Pańskiego wynijdzie źródło, które obleje Dolinę Syttym”.-----------------------------------

 

Początek widzialnej fazy Królestwa:

 

Ujrzą Kogo przebodli  ·  Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005 szanah---------------------

 

 

 

 

4170

 

 

4170

 

 

Ujrzą Kogo przebodli wg Delitzscha = 1297 Jan.19:37.            Sukot  hebr.  twksh  =  491.

 

 

Zestawienie 440

 

 

Ezech.47:12 „A nad potokiem wyrośnie na brzegu jego po obu stronach wszelkie drzewo owoce przynoszące, którego liść nie opada, ani owoc jego ustaje, w miesiącach swoich przynosi pierwociny; bo wody jego z Świątnicy wychodzą, przetoż owoc jego jest na pokarm, a liście jego na lekarstwo”.-------------------

 

Zach.14:7-9 „Lecz będzie dzień jeden, który jest wiadomy Panu, a nie będzie dnia ani nocy; wszakże czasu wieczornego będzie światło. A dnia onego wyjdą wody żywe z Jeruzalemu; połowa ich do morza na wschód słońca, a połowa ich do morza ostatniego, a to będzie w lecie i w zimie. A Pan będzie Królem nad wszystką ziemią; w on dzień będzie Pan jeden i Imię Jego jedno”.----------------

 

Oto dzień wiadomy Panu, stanie się też wiadomym

ludzkości, jako przełomowy dzień kończący epokę ciemności:

 

Święto Sukot  ·  15 Ethanim  ·  6133 szanah-----------------------------------

 

 

 

 

 

 

5338

 

 

 

 

 

5093

 

 

 

7511

 

 

Razem

 

17942

 

Obj.22:2 „A w pośród rynku jego z obu stron rzeki było drzewo żywota, przynoszące owoc dwanaścioraki, na każdy miesiąc wydawające owoc swój, a liście drzewa służyły ku uzdrowieniu pogan”. ------------------------------------

 

 

 

 

17942

 

 

Święto Sukot (Namiotów)  hebr.  twksh gx  =  502  Zach.14:16.

 

 

Zestawienie 441

 

 

Zach.3:10 „Dnia onego, mówi Pan Zastępów, wezwie każdy bliźniego swego pod macicę winną i pod figowe drzewo”.---------------------------------------------

 

Winna Macica i czas:

 

Jezus  ·  Święto Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005 + 1000------------------------------

 

 

 

4293

 

 

4293

 

 

Jezus  gr. O Ihsouj  =  764    Obj.22:16.

Ludzkość musi uznać w Bożym Ogrodzie: „Winną Macicę” jako władzę duchową – Chrystusa i „drzewo figowe” jako widzialną władzę – Proroków.

 

 

 

„Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Jahwe.

I Jahwe jest jego nadzieją!

Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą,

Co swe korzenie puszcza ku strumieniowi.

Nie obawia się, skoro przyjdzie upał,

Bo utrzyma zielone liście.

Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju

I nie przestaje wydawać owoców”.

Jer.17:7-8 B.T.

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas