Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

 

„EMMANUEL    BÓG   Z   NAMI”

 

 

 

„Dowiedzcie się, ludy, iż będziecie zgniecione!

Wszystkie krańce ziemi, słuchajcie:

Przypaszcie broń, będziecie zgniecione!

Przypaszcie broń, będziecie zgniecione!

Opracujcie plan, a będzie udaremniony.

Wydajcie odezwę, a nie nabierze mocy,

Albowiem z nami Bóg”. - Izaj.8:9-10 B.T

 

„Emmanuel”, to jeden ze znanych nam 104 tytułów naszego Pana. Ostatnie słowa cytowanego proroctwa – „Albowiem z nami Bóg” – można też przełożyć – „Ze względu na Emmanuela”. Określenia te są jednoznaczne i można je stosować zamiennie. Emmanuel lub – Bóg z nami. W proroczym wersecie Bóg przestrzega trzykrotnie – „Będziecie zgniecione”. Trzy razy oznacza, że to jest pewne i że Bóg przyśpiesza (1Moj.41:32). Narody chrześcijańskie zamiast sympatyzować z Izraelem, obmyślają na próżno różne plany przeciw temu narodowi. W ten sposób są walczącymi z Bogiem – są bez szans. W Izraelu, wierzący Żydzi, gdy modlą się pod ścianą płaczu odmawiają między innymi taką oto modlitwę:

 

„W miłosierdziu swym, Panie wysłuchaj modlitwy ze łzami.

Niechaj łaska Twoja powróci do synów Izraela.

O tarczo Abrahama, zmiłuj się, poślij nam Zbawiciela.

Imię Jego niech nazwą Immanuel – Pan z nami!

C-277.

Izrael cielesny dotąd nie rozpoznał jeszcze Mesjasza, ponieważ nie potrafił rozdzielić proroctw mówiących o Pierwszym Przyjściu od tych mówiących o Wtórej Obecności Mesjasza.

 „Proroctwo to pomija ziemskie doświadczenia i cierpienia Pana, Odkupiciela i Głowy, a także Kościoła Jego Ciała, przez cały Wiek Ewangeliczny. Pomija też imiona Belzebuba, księcia demonów, tudzież męża boleści itd. i wskazuje na zupełnego i uwielbionego Mesjasza przy Jego Wtórym Przyjściu. Ukazuje Boski punkt widzenia oraz jak On będzie ostatecznie rozpoznany przez cały świat, gdy każde kolano ugnie się i każdy język wyzna Go, ku chwale Ojca. ‘A nazwą Imię Jego: Dziwny, Radny, Bóg Mocny (czyli potężny Pan), Ojciec Wieczności (czyli dawca życia wiecznego), Książę Pokoju’. Izaj.9:6”.                                                                                                    WT.1905-3685.

 

Sytuacja osiąga swój punkt kulminacyjny. Żydom oczekującym Emmanuela Pan da się poznać. Od momentu uznania Jezusa jako oczekiwanego Emmanuela, Żydzi będą mieli prawo mówić, że odtąd, Bóg jest z nimi. Również wszyscy inni z nominalnego chrześcijaństwa, którzy nadużywali tych słów, gdy z ambon i kazalnic mówili słuchaczom: „Pan z wami”, a lud odpowiadał: „I z duchem twoim” – wszyscy jako „wszelkie oko ujrzą” Pana w Jego właściwej działalności. Rząd Emmanuela zaprezentuje się Izraelowi i światu w pełni Swego Dostojeństwa, w Majestacie Potęgi i Chwały. Takim jest już rozpoznany przez swych prawdziwych naśladowców.

 „Rząd Emmanuela od swego zapoczątkowania, aż do czasu, gdy odda Królestwo Ojcu, będzie miał stałe powodzenie. Nie będzie tam załamania ani zmian. ‘Rozmnożeniu tego państwa i pokoju końca nie będzie’. Dyscyplinę i porządek utwierdzi na podstawach tak silnych, że z każdym dniem będzie się umacniać, a gdy już wszyscy będą wypróbowani i

niepoprawni wygładzeni, panowanie bez końca przejdzie do Ojca”.

WT.1905-3685

Inaczej sprawa ma się z Kościołem Pierworodnych Wieku Ewangelii. Oni otrzymali wyraźną obietnicę;„...Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen”. Mat.28:20.Obietnica Pańska mieści się w Jego tytule – Emmanuel – „Pan z nami”. Ona „działa” przez „wszystkie dni” – od dnia Pięćdziesiątnicy roku 33 ne. aż do dnia 15 Ethanim 2005 roku. Pan jest obecny ze swoim ludem przez Ducha Świętego, Prawdę i Opatrzność.

 

-         Przez Ducha wiary i służby i dzięki temu duch przeciwny – niewiary i lenistwa nie wywiera ujemnego wpływu.

-         Pan jest z nami przez Prawdę na czasie: „Widząc nasze naturalne słabości, Pan dał nam proroctwa czasowe jako ostrogę, która ma nas potrząsnąć i obudzić abyśmy czynnie spełniali naszą służbę”. B-365. Ostroga – kolce z zębatym kółkiem przypinane do butów jeźdźca, służące do pobudzania konia do biegu.

-         Pan jest z nami przez Opatrzność: „Aniołom Swoim przykazał o tobie aby cię strzegli...” (Ps.91:11) – aby mieli staranie o nasze duchowe dobro. „Jego Boska Moc umożliwia Jemu nadzorowanie, kierowanie i pomaganie Kościołowi od początku, aż

    do końca”.

B-105.

 

Apostoł Paweł dobrze pojmował tę sprawę i doświadczył jej na sobie, kiedy Pan był z nim: „Cóż więc powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” Rzym.8:31. Według słów Apostoła, jeśli mamy dowody, że z nami jest Bóg, to tak jakby przeciwko nam nie było nikogo, bez względu na wielkość opozycji. Taki jest Boski punkt widzenia na właściwą postawę naśladowców Chrystusa w Wieku Ewangelii. Do podobnej postawy doprowadzany jest obecnie cielesny Izrael. Gdy położy swoją ufność w Bogu i w Mesjaszu, wówczas Bóg będzie z nimi i któż może stanąć przeciwko nim?

 

Szykuje się wspaniałe zakończenie Wieku Ewangelii i zapoczątkowanie Wieku Tysiąclecia. Izrael duchowy i cielesny razem, wzniosą okrzyk zwycięstwa – „Bóg z nami”. Stanie się tak jak było za dni Jozuego, podczas ostatniego okrążania murów Jerycha (Joz.6:16-20). Opis nie podaje nam jakiej treści był okrzyk ludu. Na podstawie liczbowań wnioskujemy, że treścią zwycięskiego okrzyku będą właśnie te słowa – „Emmanuel – Bóg z nami”. Forma hebrajska – Immanuel i grecka – Emmanuel wskazuje, że będzie to wspólny okrzyk – wydany w jednym czasie, przez małą społeczność duchowego Izraela i przez liczebniejszą społeczność cielesnego Izraela.

 

 „Zakładanie Królestwa Bożego na ziemi jest wydarzeniem, w którym mogą pokładać nadzieję wszystkie klasy ludzkości. Jest wydarzeniem, które gdy jest w pełni zrozumiane

przynosi radość i zadowolenie wszystkim sercom”.

A-345.

 

Zestawienie 424

 

 

Mal.3:1 „Z nagła zjawi się w Swej Świątyni Pan, którego oczekujecie i Anioł Przymierza, którego pragniecie. Zaprawdę przyjdzie On – mówi Jahwe Zastępów”. ------------------------------------------------------------------B.P.

 

Radosne powitanie:

 

Hosanna  ·  Jezus Chrystus, Król Izraela.-------------------------------------------

 

 

 

 

4855

 

 

4855

 

 

Hosanna  gr. Wsanna  =  1102

Jezus Chrystus, Król Izraela gr. Ihsouj Cristoj Basileuj tou Israhl  =  3753

 

 

Zestawienie 425

 

 

Mat.1:23 „Emmanuel  ·  Z nami Bóg”.--------------------------------------------

 

Książęta-------------------------------------------------------------------------

 

 

1756

 

1132

 

 

Razem

 

2888

 

Mat.3:2 „Królestwo Niebios”. ----------------------------------------------------

 

 

2888

 

 

Zestawienie powyższe uczy nas, że przyjęty wiarą fakt wzbudzenia Proroków, gdy zostanie potwierdzony ich obwieszczeniem się, spowoduje radosny okrzyk: Emmanuel – z nami Bóg! Będzie to zarazem stanowiło widzialny dowód, że Królestwo Niebios obejmuje już władzę poprzez Proroków.

 

Zestawienie 426

 

 

Mat.1:23 „Z nami Bóg”. -----------------------------------------------------------

 

Mat.1:23 „Z nami Bóg”.-----------------------------------------------wg Delitzscha.

 

Książęta--------------------------------------------------------------------------

 

 

1112

 

202

 

1212

 

 

Razem

 

2526

 

15 Ethanim  ·  2005--------------------------------------------------------------

 

 

2526

 

 

Książęta  gr.  Oi Arcontej  =  1212   Izaj.32:1 – LXX.

 

Zestawienie 427

 

 

 

Oz.3:5 „A potem nawrócą się synowie Izraelscy i szukać będą Pana, Boga swego i Dawida, Króla swego, a przestraszeni będąc pójdą do Pana i do dobrotliwości Jego w ostatnie dni”.------------------------------------------

 

Po uznaniu Jezusa jako Mesjasza, Izrael powie, Immanuel!:

 

Jezus Chrystus  ·  Immanuel-------------------------------------------hebr.946

 

Jezus Chrystus  ·  Emmanuel-------------------------------------------gr.2624

 

 

 

 

3570

 

 

 

3570

 

 

Jezus Chrystus  hebr.  xyXmh [wXy  =  749  Dz.Ap.8:37 wg Delitzscha.

Jezus Chrystus gr.  Ihsouj Cristoj  = 1980.

Immanuel  hebr. = 197  Izaj.7:14.

Emmanuel  gr. = 644  Mat.1:23.

 

Zestawienie 428

 

 

Obj.19:15 „Pasł będzie ich laską żelazną”.------------------------------------------

 

Mat.1:23 „Emmanuel” -------------------------------------------------------------

 

 

2728

 

644

 

 

Razem

 

3372

 

Widzialny początek działania laski żelaznej:

 

Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah-------------------------------------------

 

 

 

3372

 

 

Sukot  hebr.  twksh  =  491.

 

Zestawienie 429

 

 

Joz.6:20 „Tedy krzyczał lud, gdy zatrąbiono w trąby”. ------------------------------

 

Immanuel  ·  Emmanuel  -----------------------------------------------------------

 

 

1981

 

841

 

 

Razem

 

2822

 

Uznając Proroków – zrozumieją znaczenie trąbienia i okrzyku:

 

Łuk.13:28 „Ujrzycie Abrahama i Izaaka i Jakuba i wszystkie proroki w Królestwie Bożym”. ---------------------------------------------------------- wg Delitzscha.

 

 

 

 

2822

 

 

Immanuel  hebr. = 197  Izaj.7:14.

Emmanuel  gr. = 644  Mat.1:23.

 

Zestawienie 430

 

 

Obj.19:9 „I rzekł mi, napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na Wieczerzę Wesela Barankowego i rzekł mi: Te prawdziwe słowa Boże są”.------------wg Delitzscha.

 

Mat.1:23 „Z nami Bóg” ------------------------------------------------------------

 

Mat.1:23 „Z nami Bóg”.-----------------------------------------------wg Delitzscha.

 

 

 

 

4920

 

1112

 

202

 

 

Razem

 

6234

 

Joz.6:20 „Tedy krzyczał lud, gdy zatrąbiono w trąby, albowiem gdy usłyszał lud głos trąb, krzyczał i lud wielkim głosem i upadł mur na miejscu swym”.----------------

 

 

 

6234

 

 

Jednym z pokarmów Wieczerzy, jest też czas i sposób upadku Babilonu, pokazany w obrazowym upadku murów Jerycha. Fakt ten spowoduje okrzyk radości.

 

Zestawienie 431

 

 

 

Joz.6:20 „Tedy krzyczał lud, gdy zatrąbiono w trąby”.--------------------------

 

Mat.1:23 „Emmanuel  ·  Z nami Bóg”.-----------------------------------------

 

 

 

1981

 

1756

 

 

Razem

 

 

3737

 

Izaj.52:15 „Tak zasię pokropi wiele narodów, i królowie przed Nim zatulą usta swe, przeto, że czego im nie powiadano, to oglądają, a to o czym nie słyszeli, wyrozumieją”.---------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

3737

 

 

Obj.1:7 „Oto idzie z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i ci, którzy Go przebili i narzekać będą przed Nim wszystkie pokolenia ziemi. Tak, Amen”.---p.l. 365

 

Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah  -----------------------------------3372

 

 

 

 

3737

 

 

Obj.1:7 – wg Delitzscha.

 

Zestawienie powyższe ilustruje nam skalę wielkich zmian, które zaskoczą ludzkość 15 Ethanim 2005 roku. Wielkie przedsięwzięcie Restytucji Izraela i świata, od dni małych początków nabierać będzie tępa. Dynamika zmian i przemian w ludzkiej mentalności i każdej działalności przewyższy wszelkie oczekiwania i najśmielsze marzenia.

 

Zestawienie 432

 

 

Świątynia przyszłości:

 

Ezech.48:35 „Pan tam mieszka”. ---------------------------------------------------

 

Zaproszenie do Świątyni:

 

Izaj.21:12 „Rzekł stróż: Przyszedł poranek, także i noc. Chcecieli szukać, szukajcie, nawróćcie się, a przyjdźcie”.----------------------------------------------------

 

 

 

371

 

 

 

3001

 

 

Razem

 

3372

 

Czas otwarcia Świątyni:

 

Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah-------------------------------------------

 

 

 

3372

 

 

Sukot  hebr.  twksh  =  491.

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas