Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

WYSWOBODZENIE

 

„Aby wyswobodził tych, którzy dla bojaźni śmierci po wszystek czas żywota podlegli byli niewoli”.                                                                                                                                                 Żyd.2:15 B.G.

 

Słowa Apostoła Pawła, stanowią trudną do rozszyfrowania aluzję. Najczęściej tłumaczy się je w znaczeniu ujemnym – tak bojaźń jak i niewolę. Lecz jest też druga strona lekcji, gdzie „bojaźń” i „niewola” mają pozytywne znaczenie. Greckie słowo douleia – (douleja) oznacza: sługa, niewolnik lub poddany. Wobec tego wyswobodzić kogoś z niewoli, to inaczej mówiąc, zwolnić ze służby. „Bojaźń śmierci” – tłumaczona była jako bojaźń ludzka często wynikająca z kryzysowej sytuacji. Niepewność jutra, niestabilna sytuacja ekonomiczna, podsycają taką bojaźń.

 „Największym argumentem, jaki przeciwnik używa w zdobywaniu sług mamony i pobudzaniu sług Bożych do próbowania służyć tak Bogu jak i mamonie, jest bojaźń – bojaźń przed niedostatkiem

i nędzą”.

WT.1906-165.

Sytuacja taka jest aktualna aż dotąd. Lecz Apostoł mówi o Wielkim Gronie, które zaangażowane jest w Pańskiej służbie.

 

 „Służą Mu we dnie i w nocy w Kościele Jego”. Obj.7:15.

 

Odnosi się to szczególnie do czasu przełomu wieków. Klasa ta służyła Prawdzie na czasie, przy końcu „dnia” Wieku Ewangelii – służy nadal, gdy nastała „noc” (Jan.9:4) i ma służyć aż do pełnego „dnia” – do 15 Ethanim 2005 roku. Służyć podobnie jak to czynił wcześniej Kościół, z tym, że jeśli ktoś z poświęconych, wówczas zaniedbał służby, został przesunięty do klasy niższej – do Wielkiego Grona. Natomiast w innej sytuacji jest Wielkie Grono obecnie – niżej jest już tylko śmierć wtóra. Dla bojaźni przed tą śmiercią, oni winni być czynni w ustawicznej służbie, aż do czasu, gdy przyjdzie zmiana warty na strażniczej wieży. Aż skończy się czas Wieczerzy i nastąpi zmiana imienia Jakuba na Izrael.

 

Izrael    możny u Boga, zwycięzca:

– ten, który stanął twarzą w twarz wobec Boga.

– ten, który doświadczył Boskiego błogosławieństwa, wprost, osobiście i namacalnie.                                                                      Słownik Biblijny.

 

Myśl Apostoła możemy oddać w parafrazie: „Aby w końcu także wyswobodził nieliczne, ale głośne grono, które ma cześć dla Boga i bojaźń przed wtórą śmiercią, które usiłuje do końca służyć i zasługuje na status Pańskich sług, lub niewolników”. Błogosławieni będą, jeśli w takim duchu służby, będą czynni aż do końca 1335 dni (Dan.12:12). W międzyczasie Pan ma jeszcze mnóstwo błogosławieństw do rozdania, a wszystkie one są przeznaczone dla wierzących i służących Prawdzie na czasie. Potem nastąpi wyswobodzenie.

 

 

Zestawienie 415-1996

 

 

Zach.9:16 „A tak wybawi ich dnia onego Pan, Bóg ich, jako trzodę ludu swego; bo kamienie wieńcami ozdobione, wystawione będą miasto chorągwi w ziemi Jego”.-----------------------------------------------------------------------------------

 

Kamienie wybawione i czas końca ich „deptania”:

 

Lud Wielki  ·  15 Ethanim  ·  2005-------------------------------------------------

 

 

 

 

2829

 

 

2829

 

 

Lud Wielki  hebr. br !wmh  =  303  Obj.7:9 wg Delitzscha.

 

 

„Czas wyczekiwania nie jest wcale czasem radości, chyba tylko w tym znaczeniu, że radujemy się nadzieją. Jest to czas, w którym Prawda i sprawiedliwość są poniżane aż do prochu, a ci co chcą pobożnie żyć są prześladowani. Jest to czas, gdy oczy nasze muszą patrzeć na różne sceny smutku i płaczu, a uszy nasze muszą słuchać wzdychania utrapionych i nasze słabe ciała muszą znosić udręczenie śmierci. Z tego wszystkiego przyjdzie chwalebne wyswobodzenie w czasie słusznym. Zamysły Jego nie mogą chybić ani Słowo Jego nie wróci się do Niego próżno”.                                                              WT.1906-165.

 

O uczestnikach lepszego zmartwychwstania Apostoł napisał;

 „...Nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania”. Żyd.11:35 N.B.

 

Żyjąca „reszta” klasy Wielkiego Grona również nie żąda wcześniejszego uwolnienia na żadnych „niecnych warunkach, które spowodowałyby ich niewierność Bogu” (Kom. Żyd.11:35). „Wyswobodzenie” Wielkiego Grona 15 Ethanim 2005 roku nie oznacza śmierci ciała. Oprócz Głowy Kościoła – Chrystusa, nikt inny nie znał daty swojej śmierci. Śmierć nastąpi w słusznym czasie – jak to często – „post faktum” – o tym się przekonujemy. Jeszcze maluczko, a „chmury ucisku” przeminą i „zaświeci” nad nami „Słońce”. Zobaczymy wówczas całe bogactwo łaski Bożej, objawionej nam, Izraelowi i Światu. Póki co czyńmy swoją powinność i starajmy się o dowody naszej wierności dla Pana i Jego sprawy, poprzez znajomość rzeczy Świętych i wyrażanie się o nich z uszanowaniem.

 

 

Zestawienie 416

 

 

Lud Wielki  ·  Wyswobodzenie --------------------------------------------------

 

Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah. ---------------------------------------------

 

 

3367

 

3367

 

 

Sukot  hebr.  twks  =  486.

Wyswobodzenie  gr.  H apolutrwsij  =  2005  Łuk.21:28.

Lud Wielki  gr.  Ocloj Poluj  =  1362   Obj.7:9.

 

Zestawienie 417

 

 

 

Obj.11:12 „I wstąpili na niebo w obłoku”.  ----------------------------------------

 

Łuk.21:28 „Wyswobodzenie”.  -------------------------------------------gr. 1997

 

Łuk.21:28 „Wyswobodzenie”.  -----------------------------------------hebr. 494

 

 

2491

 

2491

 

 

Wyswobodzenie  gr.  Apolutrwsij  =  1997.

Wyswobodzenie  hebr.  ~ktlag  =  494  wg Delitzscha.

 

 

Zestawienie 418

 

 

 

Żyd.2:15 „A iżby wyswobodził tych, którzy dla bojaźni śmierci po wszystek czas żywota podlegli byli niewoli”.--------------------------------------------p.l.1308

 

Oto wyswobodzeni:

 

Obj.7:9 „Lud Wielki”---------------------------------------------------------1362

 

 

 

 

2670

 

 

Oto zmiennicy w służbie:

 

144  ·  15 Ethanim  ·  2005 --------------------------------------------------------

 

 

 

 

2670

 

 

 

Zestawienie 419

 

 

Dzień doświadczeń ze strony innych „synów Królestwa”:

 

Izaj.37:3 „Dzień ten jest dzień utrapienia i łajania i bluźnienia; albowiem synowie przyszli aż do porodzenia, ale siły nie masz ku rodzeniu”.------------------------

 

Wymienione wyżej doświadczenia

nie są przeszkodą w duchowym rozwoju:

 

Obj.11:12 „Wstąpili na niebo w obłoku”.-------------------------------------------

 

15 Ethanim  ·  2005 szanah -----------------------------------------------------

 

 

 

 

 

1947

 

 

 

2460

 

2881

 

 

Razem

 

7288

 

Żyd.2:15 „A iżby wyswobodził tych, którzy dla bojaźni śmierci po wszystek czas żywota podlegli byli niewoli”.---------------------------------------------------

 

 

 

7288

 

 

 

 

Zestawienie 420

 

 

Izaj.26:1 „Dnia onego śpiewana będzie ta pieśń w ziemi Judzkiej: Mamy miasto obronne, Bóg zbawieniem opatrzył mury i baszty jego”.--------------------------

 

Święto Namiotów  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah-------------------------------

 

 

 

3504

 

3784

 

 

Razem

 

7288

 

Żyd.2:15 „A iżby wyswobodził tych, którzy dla bojaźni śmierci po wszystek czas żywota podlegli byli niewoli”. ---------------------------------------------------

 

 

 

7288

 

 

Święto Namiotów  hebr.  twksh gx-ta  =  903  Zach.14:16.

 

Pieśń wyrozumienia będzie do końca wyśpiewana, mury i baszty wystarczająco zaopatrzone, w związku z tym Wielkie Grono zostanie „wyswobodzone” z dotychczasowej służby i przesunięte do innej.

 

 

Zestawienie 421

 

 

Dan.12:12 „Błogosławiony, kto doczeka, a dojdzie do tysiąca trzech set trzydziestu i pięciu dni”. ---------------------------------------------------------------------

 

Lud Wielki  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah--------------------------------------

 

 

 

3045

 

4243

 

 

Razem

 

7288

 

Żyd.2:15 „A iżby wyswobodził tych, którzy dla bojaźni śmierci po wszystek czas żywota podlegli byli niewoli”. ---------------------------------------------------

 

 

 

7288

 

 

Lud Wielki  gr.  Ocloj Poluj  =  1362   Obj.7:9.

 

 

 

Zestawienie 422

 

 

Po spotkaniu z Ezawem inny charakter służby:

 

1Moj.33:17 „Jakub obrócił się do Suchot i zbudował sobie dom”. ------------------

 

Obj.11:12 „I wstąpili na niebo w obłoku”.  -----------------------------------------

 

Penuel  ·  Święto Namiotów  ·  2005 szanah------------------------------------

 

 

 

1363

 

2491

 

3434

 

 

Razem

 

7288

 

Żyd.2:15 „A iżby wyswobodził tych, którzy dla bojaźni śmierci po wszystek czas żywota podlegli byli niewoli”. ---------------------------------------------------

 

 

 

7288

 

 

Penuel  hebr.  laynp  =  171  1Moj.32:31.

Święto Namiotów  hebr.  twksh gx-ta  =  903  Zach.14:16.

 

 

Zestawienie 423

 

 

Mal.3:1 „I z nagła zjawi się w swej Świątyni Pan, którego oczekujecie i Anioł Przymierza, którego pragniecie”.----------------------------------------------B.P.

 

Początek 1000 letnich błogosławieństw:

 

Wyswobodzenie  ·  15  ·  7  ·  2005-----------------------------------------------

 

 

 

4032

 

 

4032

 

 

Wyswobodzenie  gr.  H apolutrwsij  =  2005  Łuk.21:28.

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas