Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

BŁOGOSŁAWIONE   DNI

1335

 

„Szczęśliwy, kto będzie czekał i doczeka się nadejścia tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni”.

                                                                                                                                                  Dan.12:12 B.P.

 

Prorok Boży Daniel, nazwany przez Pana „mężem wielce przyjemnym”, a przez innych – „chronologistą” Starego Testamentu, odznaczał się wielką dokładnością i odpowiedzialnością. Zapisywał i tłumaczył wizje, sny i proroctwa. Są to proroctwa o czterech imperiach i o piątym – „Królestwie Niebieskim”, o Mesjaszu i Jego śmierci i o ucisku wielkim. Rozszyfrował tajemniczy napis na ścianie „Mene, mene tekel ufarsin” jako liczbę – 2520 lat czasów pogan. Nie wyjaśnił spraw końcowych i liczby 1335 dni, chociaż bardzo pragnął. Na pytanie: „Panie mój, jaki będzie koniec tych rzeczy?” (12:8) Prorok otrzymał polecenie, aby zakończył prorokowanie (12:4,9,13) ze wskazaniem, że dokończą je inni (12:10). Owi inni, wymienieni w liczbie mnogiej – za sprawą Pańskiego Kierownictwa – mieli zrozumieć sprawy i rzeczy dotyczące końca czasów. Czas ten, zaszyfrowany został w liczbie 1335 i szczęśliwi są już ci, którzy doczekali „nadejścia 1335 dni”, który jest błogosławionym okresem, od jego dnia pierwszego, aż do ostatniego. Ponieważ dni te już nadeszły spróbujmy je rozszyfrować – „metodą Danielową”.

 

Wspomniany tajemniczy napis na ścianie pałacu „Mene, mene tekel ufarsin” (Dan.5:25) – jak to już wiemy – oznacza liczbę lat 2520. I kiedykolwiek czytamy te słowa, widzimy w nich tą liczbę. Natomiast w przypadku 1335, sytuacja jest odwrotna – z liczby tej należy wyczytać treść – długo chronioną tajemnicę.

 

Biblijna numerologia nie powinna być traktowana jako wiedza tajemna i zakazana. Czwarta Księga Mojżeszowa, nazwana jest „Księgą Liczb”. W broszurce „Spis Tematów Biblijnych”, mamy podany skrótowy opis symbolicznych liczb. W Księdze Apokalipsy pod liczbą „666”, zakodowany jest system „Antychrysta”. Tak zakodowane są do czasu, Boskie sekrety.

Liczba 1335 dni rozszyfrowana została przez liczbowanie Biblijne (patrz załączone zestawienia) i dzięki temu patrząc na nią, możemy z niej wyczytać piękną treść, przez jeszcze inne spojrzenie na tą liczbę.

 

OTO LICZBA:

1335

 

Cyfra „1” eksponuje ważność początku proroczego okresu. Pod liczbą „jeden” zawsze występuje – Jedyny Władca – „..Pan Jeden...”                                                                                      Zach.14:9.

 

1 „...Jeden Pośrednik między Bogiem i ludźmi...”                                                     1Tym.2:5.

 

Pełną wiedzę, moc i pełną kontrolę nad sprawami ludu Bożego i świata, sprawuje Jahwe – jako Władca Absolutny i Chrystus, On Król Izraela – Reprezentant Jehowy. Mocą Bożą zostali wzbudzeni Prorocy i znajdują się pod kontrolą Chrystusa, jako Pośrednika Nowego Przymierza. Stało się to – 6 Siwan 2001 roku, co możemy wyczytać już – a nawet więcej, z liczby „1”, Danielowego proroctwa (12:12).

 

 

Zestawienie 387

 

 

 

Kamień – docelowo stał się Ołtarzem – „Mocny Bóg Izraela”:

 

1Moj.28:22 „A kamień ten, którym wystawił na znak będzie domem Bożym”.--

 

Liczba jako symbol zbawczego dzieła Restytucji:

 

33  ------------------------------------------------------------------------- 33

 

Początek „trzeciego dnia” (Łuk.13:32):

 

2005 szanah  -------------------------------------------------------------2360

 

 

 

2393

 

 

 

 

2393

 

 

33 r. ne. – liczba wyodrębniona.

 

Symbolika wyodrębnionej liczby 33 obejmować może całe dzieło Odkupienia – od 33 r. ne. poczynając poprzez to, że dnia 3 zmartwychwstał, 3 godzina, aż do końca 3 tysiąca lat Łuk.13:32.

„Ponieważ się upodobało Ojcu, aby w Nim wszystka zupełność mieszkała” Kol.1:19 B.G.wszystkie atrybuty Boskości

 

Zestawienie 388

 

 

Obj.11:15 „Królestwa świata stały się królestwami Pana naszego i Chrystusa Jego”.----------------------------------------------------------------------------------

 

Oto Król i trzy ważne daty – stworzenie Adama,

złożenie Okupu i początek Królestwa:

 

Chrystus, On Król Izraela  ·  4128  ·  33  ·  2005 ------------------------------

 

 

 

8595

 

 

8595

 

 

Chrystus, On Król Izraela  gr.  O Cristoj o Basileuj Israhl  =  2429. Mar.15:32.

 

Liczba”33” wskazuje na wielkie dzieło Okupu jakie dokonało się w roku 33 ne. – była to połowa ostatniego tygodnia wg Danielowego proroctwa. Trzy tytuły umieszczone wówczas na tabliczce, nad głową Ukrzyżowanego również mieszczą się w symbolu „33”.

 

Liczba „5” ilustruje siłę wydarzenia. Biblijne przykłady to potwierdzają:

-         „pięciu ściga stu” (3Moj.26:3).

-         „pięcioma chlebami nakarmiono 5000 ludzi” (Jan.6:9).

-         Według Apostoła Pawła „pięć słów dla nauki, więcej znaczy niż 10000 w niezrozumiałym języku” (1Kor.14:19).

Końcowa liczba „5” odnosi się do 2005 roku. Wówczas to zostanie ogłoszone pięć słów: np. „Zmartwychwstanie Proroków jest faktem potwierdzonym”, lub 5 innych, równie ważnych. Pięć takich słów, będą miały dla nauki, „wagę” daleko większą od różnojęzycznego bełkotu całego Babilonu. Tak „rozmnożone słowa” – jak te pięć chlebów – „nakarmią” już na początku, pięć tysięcy głodnych. Liczba „1335” – symbol, jakże błogosławionych dni. Dla wierzących trwają one od 2001 roku, a dla świata rozpoczną się 15 Ethanim 2005 roku.

 

Zestawienie 389

 

 

 

Dan.12:12, --------------------------------------- Wyodrębniona liczba dni: 1335

 

Obj.19:9 „Wieczerza Wesela Barankowego”. ---------------------------- 3324

 

 

4659

 

 

Czas trwania wieczerzy:

 

6 Siwan  ·  2001    15 Ethanim  ·  2005 -------------------------------------

 

 

 

4659

 

 

Ilość literalnych dni od 6 Siwan 2001 do 15 Ethanim 2005, jest dużo większa, a to wskazuje, że liczba 1335 jest wysoce symboliczną.

 

Zestawienie 390

 

 

 

Obj.3:20 „I będę z nim wieczerzał, a on ze mną”. -------------------------4372

 

Zaproszony na Wieczerzę:

 

Lud Wielki ---------------------------------------------------------------1362

 

 

 

5734

 

 

Dan.12:12 „Błogosławiony, kto doczeka, a dojdzie do tysiąca trzech set trzydziestu i pięciu dni”. ------------------------------------------------3045

 

Penuel  ·  Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005 ------------------------------------ 2689

 

 

 

 

5734

 

 

Penuel  hebr.  laynp  =  171  1Moj.32:31 Boski spoglądacz, Boska widzialność, stojący przed Bogiem.

Sukot  hebr.  twksh  =  491.

 

Zestawienie 391

 

 

 

Dan.12:12 „Błogosławiony kto doczeka, a dojdzie do tysiąca trzech set trzydziestu i pięciu dni”. -------------------------------------------- p.l. 689

 

Koniec 1335 dni:

 

15 Ethanim  ·  2005 szanah ---------------------------------------------- 2881

 

 

 

 

 

3570

 

 

Mat.8:11-12 „A powiadam wam: Iż wiele ich od wschodu i od zachodu słońca przyjdzie, a usiądą za stołem z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebieskim. Ale Synowie Królestwa będą wyrzuceni w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. ------------- p.l.

 

 

 

 

 

 

 

3570

 

 

Po tych dniach Izrael uświadomi sobie utracone sposobności:

 

Oz.3:5 „A potem nawrócą się synowie Izraelscy i szukać będą Pana, Boga swego i Dawida, króla swego, a przestraszeni będąc pójdą do Pana i do dobrotliwości Jego w ostatnie dni”.  -----------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

3570

 

 

 

 

Zestawienie 392

 

 

 

Pieśń Sal.8:8-9 „Mamy siostrę maluczką, która jeszcze nie ma piersi. Cóż uczynimy z siostrą naszą w dzień, którego o niej mowa będzie? Jeśliże jest murem, zbudujmyż na niej pałac srebrny; a jeśli jest drzwiami, oprawmyż ją deszczkami cedrowymi”.----------------------------------------------------

 

Oto wypowiadający powyższe słowa:

 

Jezus Chrystus---------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

5000

 

 

1980

 

 

Razem

 

 

6980

 

Błogosławione 1335 dni, to inaczej czas Wieczerzy:

 

Dan.12:12 „Błogosławiony, kto doczeka, a dojdzie do tysiąca trzech set trzydziestu i pięciu dni”.-------------------------------------------------3045

 

Obj.19:9 „Błogosławieni,  którzy    wezwani  na Wieczerzę Wesela Barankowego”---------------------------------------------------------3935

 

 

 

 

 

6980

 

 

 

Zestawienie 393

 

 

Izaj.26:2 „Otwórzcie bramy, a niech wnijdzie naród sprawiedliwy, który strzeże prawdy”.  -----------------------------------------------------------------------

 

Dan.12:12 „Błogosławiony, kto doczeka, a dojdzie do tysiąca trzech set trzydziestu i pięciu dni”.----------------------------------------------- Wyodrębniona liczba dni:

 

 

 

2037

 

 

1335

 

 

Razem

 

3372

 

Oto czas uroczystej inauguracji Królestwa:

 

Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah  ------------------------------------------

 

 

 

3372

 

 

Sukot  hebr.  twksh  =  491.

Drzwi na Wieczerzę Pan otwiera tym, którzy odznaczają się niegasnącą wiarą w Prawdę na czasie.

 

 

Zestawienie 394

 

 

 

Wstąpcie sam! ----------------------------------------hebr.  hnh wl[  =   166

 

Wstąpcie sam!-----------------------------------gr. Ana bate wde  =  1169

 

 

 

1335

 

 

Wartość liczbowa występująca w powyższym zestawieniu nawiązuje do Proroctwa Daniela 12:12, i jest odpowiednikiem zaproszenia na Wieczerzę Wesela Barankowego.

 

 

Zestawienie 395

 

 

Koniec 1335 dni jest zarazem otwarciem Wieku Tysiąclecia:

 

Zach.14:16 „A ile ich pozostanie z onych wszystkich narodów, któreby przyciągnęły przeciwko Jeruzalemowi, będą przychodzić od roku do roku, pokłon oddawać Królowi, Panu Zastępów i obchodzić Święto Kuczek”.------------------------p.l.

 

Dan.12:12 „Błogosławiony, kto doczeka, a dojdzie do tysiąca trzech set trzydziestu i pięciu dni”. -------------------------------------------------------------------  pl.

 

 

 

 

 

 

689

 

 

689

 

 

 

Zestawienie 396

 

 

Dan.12:12 „Błogosławiony, kto doczeka, a dojdzie do tysiąca trzech set trzydziestu i pięciu dni”. ----------------------------------------------Wyodrębniona liczba dni.

 

Święto Namiotów  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah ------------------------------

 

 

 

1335

 

3784

 

 

Razem

 

5119

 

Koniec 1335 dni, jest zarazem otwarciem drzwi do Raju:

 

Łuk.23:43 „Zaprawdę powiadam tobie dziś, ze mną będziesz w raju”.  -------------

 

 

 

5119

 

 

Święto Szałasów  hebr.  twksh gx-ta  =  903  Zach.14:16.

 

 

Zestawienie 397

 

 

 

Dan.8:13-14 „Tedym usłyszał jednego z świętych mówiącego: i rzekł ten święty do onego, który mając policzone tajemnice, mówi: Dokąd że to widzenie o ofierze ustawicznej i przestępstwo pustoszące trwać będzie, i święte usługi, i wojsko na podeptanie podane będzie? I rzekł do mnie: Aż do dwóch tysięcy i trzech set wieczorów i poranków; tedy przyjdą do odnowienia swego usługi święte”. --------------------------------------------------------------- 8661

 

Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah  --------------------------------3367

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12028

 

 

 

Dan.12:10-12 „Oczyszczonych i wybielonych i doświadczonych wiele będzie, a niezbożni niezbożnie czynić będą; nadto wszyscy niezbożni nie zrozumieją, ale mądrzy zrozumieją. A od tego czasu, którego odjęta będzie ofiara ustawiczna, a postawiona będzie obrzydliwość spustoszenia, będzie dni tysiąc, dwieście i dziewięćdziesiąt. Błogosławiony, kto doczeka, a dojdzie do tysiąca trzech set trzydziestu i pięciu dni”. -----------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

12028

 

 

Sukot  hebr.  twks  =  486.

 

 

Zestawienie 398

 

 

 

Dan.8:13-14 „Tedym usłyszał jednego z świętych mówiącego: i rzekł ten święty do innego, który mając policzone tajemnice, mówi: Dokądże to widzenie o ofierze ustawicznej i przestępstwo pustoszące trwać będzie, i święte usługi, i wojsko na podeptanie podane będzie? I rzekł do mnie: Aż do dwóch tysięcy i trzech set wieczorów i poranków; tedy przyjdą do odnowienia swego usługi święte”.----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

8661

 

 

Dz.Ap.4:11 „Tenci jest kamień on wzgardzony od was budujących, który się stał Głową Węgielną”. --------------------------------------------------------------

 

 

 

 

8661

 

 

2Król.2:20 „Przynieście  mi  bańkę  nową, a włóżcie w nię soli. I przynieśli mu”.--------------------------------------------------------------------------------1966

 

3 Adar  ·  6132 szanah -------------------------------------------------------6695

 

 

 

8661

 

 

Tajemnice dotyczące symbolicznych liczb w proroctwie Daniela, składają się na zawartość obrazowej bańki soli. Pełnego wyjaśnienia dokonają Prorocy.

 

Zestawienie 399

 

 

 

Dan.8:14 „Aż do dwóch tysięcy i trzech set wieczorów i poranków; tedy przyjdą do odnowienia swego usługi święte”.-----------------------------------------2546

 

Dan.12:12 „Błogosławiony, kto doczeka, a dojdzie do tysiąca trzech set trzydziestu i pięciu dni”.----------------------------------------------------------------3045

 

 

 

 

5591

 

 

Klucz do zrozumienia jest w rękach Proroków:

 

144 Książęta  ·  3  ·  12  ·  2004    Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005 szanah--------

 

 

 

 

5591

 

 

Książęta hebr. ~yrXh  =  555   Izaj.21:5.

Sukot  hebr.  twksh  =  491.

 

 

Zestawienie 400

 

 

Dan.12:12 „Błogosławiony, kto doczeka a dojdzie do tysiąca trzech set trzydziestu i pięciu dni”.----------------------------------------------------------------------

 

Koniec Wieku Ewangelii.---------------------------------------------------------

 

 

 

3045

 

3045

 

 

Koniec Wieku Ewangelii  gr.  Teloj aiwnoj tou euaggeliou  =  3045.

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas