Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

KOŃCOWA   FAZA   WIECZERZY

 

 

 

„Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśliby kto usłyszał głos mój i otworzył drzwi, wnijdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną”.                                                                                                                     Obj.3:20. B.G.

 

Tak kończy się Wiek Ewangelii – jego siódmy okres Laodycei. Kończy się „ucztą”, jakiej nie było w poprzednich okresach. Jest to „uczta” duchowa i takie są też „pokarmy”. „Usługującym” przy „stole” jest sam Pan – Głowa Kościoła. Będziemy cytować myśli na ten temat napisane sto lat temu (1904 rok). Temat jest więc nie tylko rocznicowym, ale stanowić będzie okazję do podsumowania ostatniego stulecia.

 

 „Oto stoję u drzwi” – „Nie mógłby tego czynić, gdyby nie był Obecny. Nieznany dla Kościoła Laodycei, nasz Pan powrócił – stoi u drzwi i kołacze. Nie puka do drzwi serca grzesznika, lecz stoi u drzwi serc prawdziwych Izraelitów. Jego Wtóra obecność jest w chwale i mocy – jest niewidoczną dla ludzi”.                                                                                                           WT.1904-123.

 

Niewidoczną dla ludzi cielesnych jest również Wieczerza Kościoła i Wieczerza Wesela Barankowego Wielkiego Grona (2001 – 2005). Pan „stanął” u „drzwi serc”, a nie u drzwi kościołów nominalnych. Jakoby mówił: - nie jestem reprezentowany przez żadną kościelną organizację, nie przychodzę do was jako do rzekomej Świątnicy. „Stoję u drzwi serc”, dlatego z mocą podkreślam wasz osobisty stosunek – przez słowa; „kto”, „z nim”, „on ze mną”, by nie odnosić moich słów do zbiorowości religijnej, więc nie mówię; - „którzy”, „z nimi”, „oni”.

„Stoję...i kołaczę” – „pukanie” – kilkakrotne powtarzanie stukania

(najczęściej trzy razy).

 „Obecność i pukanie, rozpoczęło się jesienią 1874 roku i ciągle trwa. Pan ofiaruje siebie samego dla rzeczywistych Izraelitów. Ustnie lub przez dowody drukowane (informuje – przyp. tłum.), że wypełniane są proroctwa czasowe. Słudzy nie mogą tego wiedzieć przed czasem, lecz poznają czas Jego przybycia i to bez widzenia literalnego. ‘Puka’ – łagodnie, proroctwami by rozbudzić (lub obudzić – przyp. tłum.) panny, lecz by nie obudzić świata. Pan mówi teraz do niektórych ze swoich wiernych, przez Swoje Słowo o Jego Obecności i przez znaki o nadejściu nowej dyspensacji...”

 „...Puk, puk. puk – obudź się, wpuść mnie – czy wszyscy usłyszeli? Odpowiedź znajdujemy w Pieśniach Salomona;

 „Ja śpię, lecz serce me czuwa; Cicho! Oto miły mój puka! ‘Otwórz mi siostro moja przyjaciółko moja, gołąbko moja, ty moja nieskalana, bo pełna rosy ma głowa i kędziory me – kropli nocy. Suknię mą zdjęłam, jakże ją znów wdzieję? Stopy umyłam, jakże je zabrudzę? Ukochany mój przez otwór włożył rękę swą, a serce me zadrżało z jego powodu. Wstałam aby otworzyć miłemu memu, a z rąk mych kapała mirra, z palców mych mirra drogocenna na uchwyt zasuwy. Otworzyłam ukochanemu memu, lecz ukochany mój już odszedł i znikł”.

Pieśń Sal.5:2-6 B.T  WT.1904-123

Oblubieniec w dowód miłości pozostawił „zasuwę” kapiącą od mirry – symbol mądrości i umiejętności korzystania ze Słowa Bożego. Mirra, to gumo-żywica z kory balsamowca. Z niej sporządzano bardzo drogie pachnidła o przyjemnym zapachu. Używane były one na uroczystościach biesiadnych (Ps.45:8). Na wieczerzy jest intensywny zapach mirry – tej nadprzyrodzonej mądrości, jaką posiada Bóg oraz Jego Syn – Chrystus, i którą obdarza Oblubienicę, a także jej młodszą siostrę na Wieczerzy Wesela Barankowego. Mirra pozostawiona na „zasuwie” – to znajomość czasów i chwil – Boskich równoległości – 3960 i 2520 lat. To z nich wytwarza się woń znajomości Boskiego Planu Zbawienia.

„Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania”.   2Kor.2:14 B.T.

 

Tak jak zasuwa otwiera lub zamyka drzwi, podobnie czynią to równoległości. Od wydarzeń obrazowych do pozaobrazowych przesunięcie czasowe wynosi 3960 lub 2520 lat. Pan dotknął tak rozumianej „zasuwy” i „pomazał” ją wonną mirrą – symbol mądrości Bożej. Szczególną woń na zasuwie (zamku) dało się zauważyć po 1967 roku, gdy Brat Tadeusz Wiśniewski wyprowadził przez równoległości szereg dat w biblijnej chronologii. A głos Pana – „Fones moi” – słyszany jest odtąd, jako głos liczbowania biblijnego.

 

 „Jeśliby kto usłyszał” – „Jest to sprawa osobista. To posługiwanie Mistrza może być rozumiane jako praca indywidualna, a nie zbiorowa usługa lub uczta. Człowiek, który nie słyszy nigdy „pukania”, jest widocznie niegodnym do usłyszenia głosu (Fones moi – przyp. tłum.). Lecz ci, którzy słyszą „pukanie”, usłyszą też Jego głos – niesłyszalny dla cielesnych uszu, ale słyszalny tylko uszami wyrozumienia – słuchem wiary”.                                                                                     WT.1904-123.

 

Zacytowane słowa z Pieśni Salomona (5:2-6) wskazują, że można słyszeć pukanie, a nawet i głos Oblubieńca, ale można mieć jakieś wymówki i nie otworzyć „drzwi swego serca” – lub „otworzyć” je za późno. „Otwierać” należy szybko, bez ociągania się.

 

 „I otworzył drzwi” – „Otworzyć swoje serce i przyjąć te rzeczy w poświęconej postawie umysłu”.                                                                              WT.1904-123.

 „Wy zaś bądźcie podobni do ludzi, którzy czekają na powrót Pana z wesela, aby otworzyć Mu natychmiast, gdy przyjdzie i zapuka”.                        Łuk.12:36.B.P.

 

„Pukanie znaczy tyle, co ogłaszanie przez pewnego szczególnego sługę lub sług, zarówno ustnie jak i drukiem. Podawanie coraz to nowych dowodów Obecności Mistrza. Na przykład publikowanie proroctw czasowych świadczących, że czas jest wypełniony, że stosowne proroctwa wskazują na wydarzenia należące do schyłku Wieku Ewangelii i rozpoczęcia Wieku Tysiąclecia, jako na znaki wzmiankowane w Piśmie Świętym. Takie Świadectwa są rodzajem „pukania”, które będzie słyszane przez tych, którzy są sługami Pana. To nie odnosi się w ogólności do sług, którzy pukają, lecz do samego Mistrza, który uruchamia siły i narzędzia, jakie może wybrać, do użycia ich dla informowania i ogłaszania”.

WT.1904-123.

Słudzy Pańscy mają czuwać nie tylko podczas „pierwszej straży”, ale także podczas „drugiej i trzeciej straży” – wówczas, gdy mało kto nie „śpi”. Żyjemy przy końcu „trzeciej straży” i widzimy jak trudno jest dziś mieć „oczy otwarte” i jak niemożliwym jest „obudzić śpiących”.

 

 „Będę z nim wieczerzał” – „Będę go karmił pokarmem niebieskim i będę dawał mu siłę do zniesienia prób i upalenia dnia, w jakim żyjemy”.

WT.1904-123.

 „Tacy dostąpią szczególnej duchowej uczty. Jest ona szczególną, ponieważ jest na szczególne okazje i zamierzona jako szczególna nagroda za przejawy ich zainteresowania i pobożności. Jest szczególna ona także, ponieważ Pan domu zamienił się w jego sługę mając wszystkie klucze do wszelkich bogactw łaski i błogosławieństw i jak to gdzie indziej wyjaśniono – wyniesie ze swoich skarbnic – swoich spiżarni – ‘rzeczy nowe i stare’, solidne i smakowite”.

 „Wierni z pewnością spożyją Królewską ucztę, jaka nigdy wcześniej nie była im udzieloną.....To usługiwanie sługom przez ich Mistrza winno być rozumiane jako praca indywidualna, a nie zbiorowa usługa lub uczta”.                                                                               WT.1904-124.

 

 „A on ze mną”te końcowe słowa Pana wskazują, że na końcu „ucztowania” każdy otrzyma jakiś „smakowity kęsek pokarmu”. Będzie nim zrozumienie rangi przywilejów i sposobności, którymi był zaszczycony. Wielkie są to słowa.

 

 

Słowa te nie zakładają równości stron przy „biesiadnym stole”. One raczej pokazują wielkość Pana jako Mistrza, jako Króla Królów. Podkreślają nade wszystko wielkość przywilejów „ucztowania” z Panem, owo „Syn Kyrios” – „Z Panem” (1Tes.4:17). Wszyscy słudzy, którzy tak „ucztowali z Panem” na Wieczerzy i na Wieczerzy Wesela Barankowego będą zawsze z Panem – jedni jako słudzy na stolicy, drudzy przed stolicą. Jak wielką Prawdę i jak wielkie przywileje zawierają słowa Pana (Obj.3:20).

W sposób ogólny przypomnieliśmy Wieczerzę Kościoła w okresie 130 lat (1874 + 130 = 2004). Ostatni etap tej Wieczerzy opisany jest też w Objawieniu 19:9. Kończy się ona dokładnie 15 Ethanim 2005 roku.

 „I rzekł mi napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na Wieczerzę Wesela Barankowego. I rzekł mi; te prawdziwe słowa są Boże”.                                                                                                            Obj.19:9.

 

Zasady „pukania” i „otwierania drzwi” na Wieczerzę Kościoła i na Wieczerzę Wesela Barankowego są takie same. Odbywało się to wszystko ustnie i drukiem. Niebawem skończy się Wieczerza, bowiem nastanie w pełni nowy dzień Tysiąclecia. Ustało już „pukanie” i zapraszanie na Wieczerzę. Pewne etapy mamy już za sobą. Z Wieczerzy Kościoła pozostało „echo” w postaci Wykładów Pisma Świętego i Strażnic (WT) oraz literatura Brata T. Wiśniewskiego. Z Wieczerzy Wesela Barankowego pozostanie również opisowe „echo” w postaci Pięćdziesiątnicy część I do IV oraz praca „Chrystus, On Król Izraela”. Wiek Ewangelii kończy się wspaniałym akordem – ucztą duchową, niebiańską, szczególną.

Wieczerza Wesela Barankowego (2001 – 2005) jest końcowym etapem Wieczerzy Kościoła, kończącym Wiek Ewangelii. Niebawem rozpocznie się Nowy Wiek (15 Ethanim 2005) i będzie inny „stół” i inne na nim „pokarmy”. Będzie to inna też uczta – z „pokarmów tłustych i z wina wystałego” (Izaj.25:6) – „uczta”, przeznaczona dla wszystkich narodów. Nie będzie tam „pukania” – drzwi wszystkich zostaną na oścież otwarte.

 „Naprawdę, bez względu na to, którą sferę Królestwa weźmiemy pod uwagę, dostrzeżemy, że jest ono „pożądaniem wszystkich narodów”, bowiem w nim wszyscy otrzymają błogosławieństwo. Dlatego wszyscy mogą szczerze tęsknić za tym czasem i wszyscy mogą słusznie modlić się :”Przyjdź Królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi”.

                                                                                                                                                      A-306.

 

Zestawienie 375

 

 

Obj.3:20 „I będę z nim wieczerzał, a on ze mną”. ----------------------------------

 

Końcowa faza Wieczerzy i dalsza służba przed Stolicą w okresie Tysiąclecia:

 

Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah + 1000  ---------------------------------

 

 

4372

 

 

4372

 

 

Sukot  hebr.  twksh  =  491.

 

Zestawienie 376

 

 

 

Prawdy jako srebrniki, ukryte w proroctwach:

 

1Moj.45:22 „Ale Beniaminowi dał trzysta srebrników i pięcioro szat odmiennych”.----------------------------------------------------------3567

 

Obj.3:20 „A on ze mną”.--------------------------------------------------1668

 

 

 

 

 

5235

 

 

Początek Tysiącletniej służby Wielkiego Grona:

 

Lud Wielki  ·  Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005 szanah + 1000--------------------------

 

 

 

5235

 

 

Lud Wielki  gr.  Ocloj Poluj  =  1362   Obj.7:9.

Sukot  hebr.  twksh  =  491.

 

 

Zestawienie 377

 

 

 

Obfitość duchowych pokarmów faktem niezaprzeczalnym:

 

Mal.3:10 „Znieście wszystką dziesięcinę do spichlerza, aby była żywność w Domu Moim, a doświadczcie Mnie teraz w tym, mówi Pan Zastępów; jeśli wam nie otworzę okien niebieskich, a nie wyleję na was błogosławieństwa tak, że go nie będziecie mieli gdzie podziać”.-------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

7172

 

 

Początek błogosławienia:

 

Obj.19:9 „Błogosławieni, którzy są wezwani na Wieczerzę Wesela Barankowego”.  -------------------------------------------------- p.l. 1043

 

W roku liczonym od stworzenia Adama

 

4128  +  2001  --------------------------------------------------------- 6129

 

 

 

 

 

7172

 

 

Pełnia błogosławieństw:

 

Penuel  ·  Sukot  ·  15  ·  7  ·  6133 szanah ------------------------------

 

 

 

 

7172

 

 

Penuel  hebr.  laynp = 171   1Moj.32:31.     Sukot  hebr.  twksh  =  491.

6133 – to rok 2005 liczony od stworzenia Adama (4128 + 2005 = 6133).

 

 

Zestawienie 378

 

 

Dz.Ap.2:15 „Albowiem nie są ci, jako wy mniemacie, pijani”.  ----------------------

 

 

4859

 

 

Oto oni:

 

Obj.19:9 „Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na Wieczerzę Wesela Barankowego”. ----------------------------------------------------------------

 

 

 

 

4859

 

 

Oto wzywający na Wieczerzę i czas:

 

JEZUS CHRYSTUS  ·  3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah-----------------------

 

 

 

4859

 

 

JEZUS CHRYSTUS gr.  IHSOUS CRISTOS  =  2368 (wszystkie litery duże).

 

 

 

Zestawienie 379

 

 

Uczestnicy Wieczerzy w czasie jej trwania, są ukryci pod Namiotem:

 

Obj.7:15 „Dlatego są przed stolicą Bożą i służą Mu we dnie i w nocy w kościele Jego, a Ten, który siedzi na stolicy, jako namiotem zasłoni ich”. -------------- p.l.

 

Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005 szanah  ----------------------------------------------

 

 

 

 

 

2047

 

2873

 

 

Razem

 

4920

 

Obj.19:9 „I rzekł mi, napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na Wieczerzę Wesela Barankowego. I rzekł mi: Te prawdziwe słowa są Boże”.   wg Delitzscha

 

 

 

4920

 

 

Sukot  hebr.  twksh  =  491.

 

 

Zestawienie 380

 

 

 

Izaj.11:10 „I stanie się dnia onego, że się za korzeniem Isajego, który stanie za chorągiew narodom, poganie pytać będą; albowiem odpocznienie Jego sławne będzie”. ------------------------------------------------------------------3724

 

W słusznym czasie świat się dowie o Wieczerzy:

 

Izaj.18:3”Wszyscy obywatele świata i mieszkający na ziemi ujrzycie, gdy będzie chorągiew podniesiona na górach, i gdy w trąby trąbić będą, usłyszycie”---4822

 

 

 

 

 

 

8546

 

 

Oto błogosławiony czas:

 

Obj.19:9 „Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na Wieczerzę Wesela Barankowego”.  ------------------------------------------------------p.l. 1046

 

Początek Wieczerzy:

 

6  ·  3  ·  6129  ·  Lud Wielki -----------------------------------------------7500

 

 

 

 

 

8546

 

 

Obj.19:9 „Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na Wieczerzę Wesela Barankowego”. --------------------------------------------------------p.l. 1046

 

Koniec Wieczerzy:

 

Sukot  ·  15 Ethanim  ·  6133 szanah  ----------------------------------------7500

 

 

 

 

8546

 

 

6129 – to rok 2001 liczony od stworzenia Adama (4128 + 2001 = 6129).

6133 – to rok 2005 liczony od stworzenia Adama (4128 + 2005 = 6133).

 

Zestawienie 381

 

 

Obj.19:9 „I rzekł mi, napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na Wieczerzę Wesela Barankowego. I rzekł mi: Te prawdziwe słowa są Boże”.  ----------------------

 

Początek Wieczerzy:

 

6 Siwan  ·  2001 szanah ----------------------------------------------------------

 

 

 

8097

 

 

2491

 

 

Razem

 

10588

 

Radosny głos Ludu Wielkiego na Wieczerzy:

 

Obj.7:10 „Zbawienie należy Bogu naszemu, siedzącemu na stolicy i Barankowi”.

 

 

 

10588

 

 

 

 

Zestawienie 382

 

 

Obj.19:9 „I rzekł mi, napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na Wieczerzę Wesela Barankowego. I rzekł mi: Te prawdziwe słowa Boże są”.---------------wg Delitz.

 

Czas końca Wieczerzy Weselnej

(potem nastąpi „Uczta z rzeczy tłustych” przez tysiąc lat – Izaj.25:6):

 

15  ·  7  ·  2005 szanah------------------------------------------------------------

 

 

 

4920

 

 

 

2382

 

 

Razem

 

7302

 

Nieprzyjaciele zaczną zrozumiewać po Wieczerzy:

 

Obj.11:12 „I wstąpili na niebo w obłoku i patrzyli na nich nieprzyjaciele ich”.  -------

 

 

 

7302

 

 

 

Zestawienie 383

 

 

1Tes.5:4 „Lecz wy bracia! Nie jesteście w ciemności”.  ----------------------------

 

Oto poznana bardzo ważna data:

 

Dzień 15  ·  miesiąc 7  ·  rok 2005----------------------------------------------

 

 

2750

 

 

2750

 

 

Dzień  hebr.  ~wy  =  56.

Miesiąc  hebr.  Xdx  =  312.

Rok  hebr.   hnX  =  355.

 

 

 

Zestawienie 384

 

 

Ps.45:17 „Miasto ojców twych będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi”. -------------------------------------------------

 

Okres przygotowania Książąt do formowania Nowej Ziemi:

 

6 Siwan  ·  2001    15 Ethanim  ·  2005  ---------------------------------------

 

 

 

3438

 

 

4659

 

 

Razem

 

8097

 

Obj.19:9 „I rzekł mi, napisz: Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Wieczerzę Wesela Barankowego. I rzekł mi: te słowa Boże są prawdziwe”. ----------------

 

 

 

8097

 

 

 

 

Zestawienie 385

 

 

 

Obj.19:9 „I rzekł mi, napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na Wieczerzę Wesela Barankowego”.---------------------------------------------------------

 

 

 

 

5063

 

 

Uznanie dla Wieczerzy i jej uczestników za trafne wytłumaczenie proroctw:

 

4Moj.24:5 „Jako piękne są namioty twoje, o Jakubie! Przybytki twoje o Izraelu”----------------------------------------------------------------------------------1691

 

Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah------------------------------------------3372

 

 

 

 

 

5063

 

 

Sukot  hebr.  twksh  =  491.

 

 

Zestawienie 386

 

 

 

Obj.19:7 „Weselmy się i radujmy się, a dajmy Mu chwałę; bo przyszło Wesele Barankowe, a Małżonka Jego nagotowała się”. ------------------------------- p.l

 

Pokój  ·  Izrael --------------------------------------------------------------gr.530

 

Pokój  ·  Izrael  -----------------------------------------------------------hebr.917

 

 

1447

 

 

1447

 

 

Pokój;  Izrael  gr.  Eirhnh  Israhl  =  530.

Pokój;  Izrael  hebr.  ~wlX  larXy  =  917.

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas