Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

STANĘLI   NA   STOPACH

 

Obj.11:11.

 

 

 

 

Słowo Boże – Stary i Nowy Testament – jest skarbnicą Boskich tajemnic, do końca nie zbadanych. Dokładność ich poznania jest ciągle sprawą przyszłości, aczkolwiek – jak wierzymy – bliskiej. Jedną z takich „tajemnic” jest wizja 11-go rozdziału Apokalipsy. Opisuje ona doświadczenia ludu Bożego w okresie czasu 1981 – 2001 roku. Stanowiła „Boski sekret” ukryty pod symbolicznym opisem. „Sekrety”, choćby najgłębiej ukryte, Pan w słusznym czasie objawia, jak to zapowiedział Prorok Abakuk.

 

„O Panie! Zachowaj sprawę Twoją w pośrodku lat i objaw ją w pośrodku lat”.-                                                                                                   Abak.3:2.

 

Obserwowaliśmy już różne „punkty środkowe” czasów i chwil, i zobaczyliśmy piękną „symetrię” Boskiego Planu. Obecnie zwrócimy naszą uwagę na środkowe słowa. Policzono słowa całej Apokalipsy, by ustalić, jakie jest słowo jej środka? Otóż okazało się, że jest ono wielkie – „Zwyciężyli” Obj.12:11. Odnosi się ono do 144000 Zwycięzców Wieku Ewangelii. Apokalipsa mówi o ich liczbie i o czasie jej dopełnienia. Nastąpiło to w roku 1977.

 

 

Obj.12:11 „A oni zwyciężyli go”. = 1977

 

 

„Chronologia Biblijna” – 217.

 

Data 1977 roku i wszystkie złączone z nią spodziewania, nie wchodzą do grupy świadectw, które później – na pewien czas, zostały „pobite” i leżały jako „trupy na ulicy miasta wielkiego”. Data ta stoi jako niewzruszony „słup milowy” na „drodze Kościoła Chrystusowego”. Nie jest w stanie „ruszyć” ją żadna opozycja i żadna podjęta przez nią uchwała. Oni już „Zwyciężyli”.

Dwadzieścia lat później, gdy Kościoła już nie było na ziemi, „świadectwa i świadkowie” wykonali pierwsze „ruchy”. Był to rok 1997. Świat chrześcijaństwa przygotowywał się do wielkiego jubileuszu w roku 2000. Wówczas to, rozpoczęto kontynuację proroczego myślenia „odnosząc się” do roku 1977, gdy miało miejsce pierwsze „uderzenie Jordanu”. System komunizmu w 1977 roku obchodził swoje wielkie święto – 60-lecia. Uderzony „płaszczem proroczym” upadł – nie natychmiast, ale upadł.

 

Podobny los czeka świat religii, zostanie on zepchnięty do „lamusa historii”. W obu przypadkach, na nic się zdały próby reanimacji systemów. One zostały już skazane nieodwołalnym Boskim wyrokiem na zagładę. Wyrok został wypisany na ścianie, co jest bardzo ważne – w czasie ucztowania.

 

„A pijąc wino chwalili bogi złote i srebrne, miedziane, żelazne, drewniane i kamienne. Tejże godziny wyszły palce ręki człowieczej, które pisały przeciwko świecznikowi na ścianie pałacu królewskiego, a król widział część ręki, która pisała”                                          Dan.5:4-5.

 

Świętowanie 60-cio lecia komunizmu, a po 20 latach jubileuszu chrześcijaństwa, obchodzone były w tym samym duchu. Jednak świętowanie było rozłożone na dwa etapy, co dawało sposobność dwukrotnego użycia „proroczego płaszcza” – w latach 1977 oraz 1997. Dalsza działalność Elizeusza pokazana przez obrazowe działania za Jordanem, ukazuje nam obecną rzeczywistość. Wizja z Objawienia (11:8-12) ma swój odpowiednik w obrazie Sunamitki.

 

 

WAŻNOŚĆ MIEJSCA ŚRODKA

 

Środek – to miejsce usytuowane centralnie względem innych obiektów, dzieli coś na połowy lub stanowi główną oś czegoś. Nauka geometrii zajmuje się metodami wyznaczania środka różnych figur: okręgu, odcinka, płaszczyzny lub środka ciężkości.

Biblia jako Księga Słowa Bożego w międzyczasie, dla ułatwienia jej studiowania, podzielona została na wersety, rozdziały, wprowadzono też interpunkcję. Obecnie w analizowaniu jej treści, korzysta się dużo z liczbowania Biblijnego. Okazuje się jednak, że to nie koniec metod badawczych, pozostała jeszcze metoda środkowych słów i liter. Innym, ważnym „punktem środka” jest słowo środkowe z opisanej przez Proroka Ezechiela „Świątyni Przyszłości” (Ezech.40-48). Wypada on w proroctwie Ezechiela 44:11 na słowa: „...aby im służyli”. Słowa te wskazują na środek „ciężkości” próby w Tysiącleciu. Duch służby będzie głównym kryterium oceny „drugich owiec Pańskiej Owczarni”. (Jan.10:16).

 „Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą przy stole w Królestwie Niebieskim razem z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem”. -Mat.8:11.

 

„Zasiądą przy stole” – nie po to tylko, żeby tylko „spożywać” jak to uczynią „kozły”, ale też, aby służyć, jak to zawsze czyni klasa Pańskich Owiec (Mat.25:32-46).

 

STOPY I PALCE

 

A jak dzisiaj mają się sprawy służby? W symbolicznym języku Biblii słowa „nogi”, reprezentują nie tylko klasę ostatnich członków Kościoła, ale oznaczają też pewną działalność każdego z uczniów Jezusa.

Nogi – greckie pouj (pous) – stopa oznacza potęgę, autorytet jakiejś osoby. W starożytności zwycięzca stawiał swoją stopę na karku zwyciężonego.

Słownik Biblijny.

Przez „stopy” manifestowane było zwycięstwo. Nogą nazywamy dolną kończynę, od biódr do stóp. Stopa jest końcową częścią nogi, składa się ze stępu, śródstopia i pięciu palców. Czytamy, że Pan Bóg manifestuje Swoją Moc przez „palec”:

 „A gdy dokończył rozmowy z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice Świadectwa, tablice kamienne, zapisane palcem Bożym”.

                                            2Moj.31:18 N.B.

 

„Palec Boży” jest symbolem nadprzyrodzonej mądrości i mocy. W obrazowym opisie Wielkiego Grona czytamy, że z „palców ściekać miała mirra” – również symbol mądrości Bożej i Ducha Bożego.

 „A z moich rąk kapała Mirra, z moich palców ciekła mirra”

.                  Pieśń Sal. 5:5 N.B.

 

Tak więc „stopy nóg” i „palce rąk” symbolizują czynną służbę Wielkiego Grona. Natomiast „leżenie” – oznacza przerwę w służbie.

 „A trupy ich leżeć będą na ulicy miasta wielkiego, które nazywają duchownie Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan nasz ukrzyżowany jest”.

                                                                   Obj.11:8 B.G.

 

Leżeć – być pokonanym np. „leżeć na łopatkach” – znaczy być w trudnej sytuacji przegranych.

Leżeć na ulicy – ulica jako miejsce publiczne jest też symbolem marginesu społecznego (np. ”dzieci ulicy” – bez opieki i bez zajęcia).

Tak traktowane były „świadectwa” i „świadkowie” po 1981 roku, jak rodzina Lota w Sodomie, jak Izrael w ziemi Gosen podczas plagi ciemności. A także jak Pan od momentu pojmania, aż do ukrzyżowania. W tym czasie, w chrześcijaństwie ujawniły się grzechy sodomskie, (na tle seksualnym), wśród kleru oraz ciemności i zaćmienie narodów świata, w stosunku do papieża i nie tylko.

 

„Bo oto ciemność zalega ziemię i mrok otula narody. Ale nad tobą wschodzi blask Jahwe i Jego Chwała widnieje nad tobą”.- Izaj.60:2 B.P.

 

Dzięki Panu okres „leżenia” mamy już za sobą i możemy powtórzyć za Psalmistą:

 

 „Panie! Doświadczyłeś i doznałeś mnie. Tedy znasz siedzenie moje i powstanie moje, wyrozumiewasz myśli moje z daleka. Tyś chodzenie moje i leżenie moje ogarnął”.                                                                   Ps.139:1-3 B.G.

 

Doświadczenia Wielkiego Grona na początku tego okresu, były wspólne z doświadczeniami Maluczkiego Stadka. Obydwie siostrzane klasy dzieliły wspólnie, najpierw smutki, a później radości. Dowodem tego jest poświadczające poselstwo Wielkiego Grona:

 

 „Weselmy się i radujmy się, a dajmy mu chwałę, bo przyszło Wesele Barankowe, a Małżonka Jego nagotowała się”.                                                     Obj.19:7 B.G.

 

Zakres służby Wielkiego Grona poszerzył się jak nigdy przedtem, jako czytamy:

 

 „Wyjdź na górę wysoką zwiastunie dobrej wieści (o) Syonie! Podnieś mocno swój głos, zwiastunie dobrej wieści (o) Jeruzalem! Podnieś, nie bój się! Mów do miast Judzkich: Oto wasz Bóg”.                                          Izaj.40:9 N.B.

 

Prorok Izajasz – jeden z 24 Starców (Obj.7:13) opisał Wielkie Grono w sposób pełny i piękny. Pisząc o stopach tej klasy, wyszczególnił pięć palców – każdy z osobna;

 

 „O jak są godne szacunku na górach stopy;

 

1  zwiastuna dobrej nowiny – o wzbudzeniu Proroków.

2  który wieści pokój – w czasie nasilającej się anarchii.

3  który głosi dobro – w czasie, kiedy zło jest wszechobecne.

4  zwiastuje zbawienie – uniwersalne.

5  a do Syonu powiada; Bóg twój Króluje – jako „Chrystus, On Król Izraela.

Izaj.52:7 B.P.

 

Zestawienie 356

 

 

Izaj.52:7 „O jako piękne są na górach nogi tego, co pocieszne rzeczy zwiastuje i opowiada pokój; tego, co zwiastuje dobre i opowiada zbawienie, a mówi do Syonu: Bóg twój króluje!” ------------------------------------------------------

 

Lud Wielki  ------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

4082

 

1362

 

 

Razem

 

5444

 

Zach.8:23 „Tak mówi Pan Zastępów: W one dni uchwycą się dziesięć mężów ze wszystkich języków onych narodów; uchwycą się mówię, podołka jednego Żyda, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo słyszymy, że Bóg jest z wami”. ------------------

 

 

 

 

5444

 

 

 

Zestawienie 357

 

 

Izaj.52:7 „Bóg twój króluje”. ------------------------------------------------------

 

Jezus Chrystus--------------------------------------------------------------------------------

 

 

156

 

1980

 

 

Razem

 

2136

 

Czas zmartwychwstania Jego przedstawicieli:

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 ----------------------------------------------------------

 

 

 

2136

 

 

 

Zestawienie 358

 

 

Izaj.52:7 „O jako piękne są na górach nogi”. ---------------------------------------

 

Obj.11:11 „Nogi ich” . -------------------------------------------------------------

 

 

711

 

2488

 

 

Razem

 

3199

 

Ogłoszony Król:

 

Mar.15:32 „Chrystus, On Król Izraela”. --------------------------- wg Tiszchendorf.

 

 

 

3199

 

 

Nogi ich gr.  touj podaj autwn  =  2488.

 

 

 

Zestawienie 359

 

 

Izaj.52:7 „O jako piękne są na górach nogi”. ---------------------------------------

 

Obj.11:11 „Nogi ich”.  -------------------------------------------------------------

 

 

711

 

288

 

 

Razem

 

999

 

Oto pocieszna informacja:

 

144 Książęta  --------------------------------------------------------------z Dag. m.

 

 

 

999

 

 

Nogi ich hebr.  ~hylgr  =  288  wg Delitzscha. Obj.11:11.

Książęta hebr.  ~yrFh  z Dag. moc.  =  855   Izaj.21:5.

 

„Jedynie prawdziwy Kościół (Pierworodnych) reprezentowany przez ostatnich członków, ci są jedynymi, którzy mogą głosić o Restytucji”.                                 WT. 1892 – 78.

 

Nie wiemy, dlaczego różne części nominalnego domu wiary, zaniechały rozwijania tematu Restytucji i Proroków. W ich publicznym nauczaniu jest on nieobecny. Sytuacja taka trwa już od ponad trzydziestu lat. Na taką okoliczność Pan dał stosowną instrukcję zabraniającą forsowania Prawdy na czasie.

 

 „Gdyby was nie chciano przyjąć, ani nie chciano słuchać waszych słów, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych”.

                                      Mat.10:14 B.T.

 

Strząśnijcie proch z nóg„Wyobraża zrzeczenie się wszelkiej odpowiedzialności za odrzucenie głoszonego poselstwa”.                          WT. 1898 – 47.

 

„Chodzi tu o sprawę czasu – żeby go nie tracić na dyskusje, na wysiłki zmierzające do pozyskania zatwardzialców. To nastąpi później”.                        W. Barclay

 

Pan nie przewidział w Wieku Ewangelii żadnego limitu czasu na przekonywanie „zatwardzialców”. Stąd taką dał instrukcję. W wieku przyszłym, każdy otrzyma limit czasu – „sto lat”. (Izaj.65:20). Obecnie czas należy odkupywać, a nie tracić go na bezowocne dyskusje. Nastawieni opozycyjnie względem Prawdy na czasie, zamiast rzeczowych argumentów formułują zarzuty natury osobistej, pod adresem głosicieli, ich rodzin i zborów. Chcą w taki sposób, obrócić wszystko w pył. Taki „kurz” należy otrząsnąć „z nóg” i iść dalej. O Wieku Ewangelii niedługo będzie się mówiło, że był to czas niepowtarzalnych, wielkich sposobności i czas na zawsze straconych okazji.

 

 

 

Zestawienie 360

 

 

Łuk.13:28 „Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama i Izaaka i Jakuba i wszystkie proroki w Królestwie Bożym, a samych siebie precz wyrzuconych”.---------------------------------------------------------------p.l.

 

Izaj.52:7 „Bóg twój króluje”. ------------------------------------------------------

 

 

 

 

2273

 

156

 

 

Razem

 

2429

 

Oto On:

 

Mar.15:32 „Chrystus, On Król Izraela”.  -------------------------------------------

 

 

 

2429

 

 

Świadectwa i świadkowie są nierozłączni.

 „...Duch żywota od Boga wstąpił w nich...”-  Obj.11:11.

Wstąpił w świadectwa i w tych, którzy się z nimi utożsamiają. Razem stanęli na stopach swoich, lecz nie po to, aby stali bezczynnie. Otrzymują zaproszenie.

 „Wstąpcie tu i wstąpili na niebo w obłoku”.- Obj.11:12.

Jest to zaproszenie do duchowego rozsądzania proroctw, obrazów, figur i wizji. Znajomość Boskiego Planu Zbawienia winna być ciągle doskonalona – w ogólnych zarysach i w szczegółach.

Wstępować – mieści w sobie myśl przemieszczania się w górę, na wyższy poziom zrozumienia, by osiągnąć na wiele spraw Boski punkt widzenia.

 „Nieprzyjaciele ich patrzyli na nich”.- Obj.11:12.

„Świadectwa” i „świadkowie’ przez cały czas – począwszy od roku 1967 – mają „nieprzyjaciół”, którzy patrzą na nich różnie. Ale ostatecznie ujrzą ich w obłoku na niebie 15 Ethanim 2005 roku. Tu nie chodzi o literalne wniebowstąpienie. Patrzący dotąd krytycznie, niechętnie i z pogardą, uznają wówczas różnicę poziomów zrozumienia. Jedni będą na poziomie „ziemi” (litery), drudzy na poziomie „nieba” – symbol duchowego pojmowania Boskich spraw.

 

Wizja Apokalipsy rozdział 11 wypełniała się dotąd na naszych oczach. Wierzymy, że końcówka tej wizji, również wypełni się w sposób dokładny i widoczny.

 „Tak ci się Panu upodobało......a to, co się podoba Panu, przez rękę Jego, aby się szczęśliwie wykonało”.-  Izaj.53:10 B.G.

 

„I rzekł Siedzący na Tronie: oto czynię wszystko nowe. I mówi: Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe”.-  Obj.21:5.

 

 

Zestawienie 361

 

 

 

Łuk.13:28 „Ujrzycie Abrahama i Izaaka i Jakuba i wszystkie proroki w Królestwie Bożym”. --------------------------------------wg Delitzscha 2822

 

Zwiastujący pocieszne rzeczy:

 

Obj.11:11 „Nogi ich”  ·  „Nogi ich” --------------------------------------2000

 

 

 

 

 

4822

 

 

Aktualne i wypełniające się proroctwa od 2001 r.:

 

Izaj.18:3 „Wszyscy obywatele świata i mieszkający na ziemi ujrzycie, gdy będzie chorągiew podniesiona na górach, i gdy w trąby trąbić będą, usłyszycie

 

 

 

 

 

 

4822

 

 

Nogi ich hebr.  ~hylgr  =  288  wg Delitzscha. Obj.11:11.

Nogi ich gr.  podaj autwn  =  1712.

 

Zestawienie 362

 

 

Główny Architekt Świątyni:

 

Żyd.11:10 „Albowiem oczekiwał miasta mającego grunty, którego sprawcą i budownikiem jest Bóg”.  -------------------------------------------------------

 

I Jego podwykonawcy:

 

Nogi ich  ·  3 Adar  ·  6132------------------------------------------------------

 

 

 

 

6628

 

 

6628

 

 

Nogi ich hebr.  ~hylgr  =  288  wg Delitzscha.

 

 

Zestawienie 363

 

 

 

Ezech.12:26-28 „I stało się słowo Pańskie do mnie, mówiąc: Synu Człowieczy! Oto dom Izraelski mówią: To widzenie, które ten widzi, odwlecze się na wiele dni, a o dalekich dniach ten prorokuje; Przeto im rzecz: Tak mówi Panujący Pan: Nie pójdzie w długą żadne słowo moje, ale słowo, które wyrzeknę, stanie się, mówi Panujący Pan”. ---------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

7716

 

 

Obj.11:11-12 „A po półczwarta dnia duch żywota od Boga wstąpił w nich i stanęli na nogach swoich, a bojaźń wielka przypadła na tych, którzy ich widzieli. Potem usłyszeli głos wielki z nieba, mówiący im : Wstąpcie sam! I wstąpili na niebo w obłoku i patrzyli na nich nieprzyjaciele ich”. ---- p.l. 5027

 

Penuel  ·  15  ·  7  ·  2005 szanah  --------------------------------------2689

 

 

 

 

 

 

7716

 

 

Penuel  hebr.  laynp  =  171  1Moj.32:31.

 

 

Zestawienie 364

 

 

 

Obj.11:11 „Stanęli na nogach swoich”.  ----------------------------------------

 

Książęta  ·  Lud Wielki  --------------------------------------------- hebr. 853

 

Książęta  ·  Lud Wielki ----------------------------------------------- gr.2494

 

 

3347

 

3347

 

 

Książęta  hebr. ~yrX  = 550   Izaj.32:1.

Lud Wielki  hebr. br !wmh  =  303  Obj.7:9 wg Delitzscha.

Książęta gr. Arcontej  =  1132    Jan.7:26.

Lud Wielki  gr.  Ocloj Poluj  =  1362   Obj.7:9.

 

 

Zestawienie 365

 

 

Jan.20:22 „Tchnął na nie i rzekł im: Weźmijcie Ducha Świętego” .------------------

 

Błogosławiony skutek:

 

Obj.11:11 „Stanęli na nogach swoich”.  -------------------------------------------

 

 

3347

 

 

3347

 

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas