Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

 

CI...  CO   ZACZ   SĄ?

 

Obj.7:9-17.

 

 

Relacja Świętego Jana Teologa, z wizji o Wielkim Gronie rozpoczyna się od słowa – „Potem” – greckie „Meta”.

Meta – to ostatni punkt na bieżni. Wiek Ewangelii był dla Kościoła taką „bieżnią” na końcu której śmierć ostatniego członka (10. 09. 1994 roku), zaznaczyła „metę”.

 „Potem ujrzałem, a oto Tłum Wielki”.

Ujrzeć – znaczy zrozumieć figury, obrazy, wizje i proroctwa odnoszące się do Wielkiego Grona. Wówczas to nastał „czas mówienia” o „młodszej siostrze Oblubienicy”.

 „Mamy małą siostrzyczkę, która jeszcze nie ma piersi. Co mamy zrobić z naszą siostrą w dniu, gdy się o niej mówić będzie?”                                                                                  Pieśń Sal.8:8 N.B.

 

Klasa ta raz nazwana jest „Wielkim Ludem”, innym razem „małą siostrą”. O Wielkim Gronie mówiło się wcześniej bardzo mało, a jeśli już, to mówiło się tak jak w rodzinie mówi się o małej siostrze – ani źle, ani dobrze. Zupełnie inaczej mówi się o niej po 1994 roku. Ów „dzień mówienia”, jak się obecnie okazało, to okres 1994 do 2005 roku, a szczególnie od 2000 roku. Wcześniej cała uwaga była skoncentrowana na siostrze starszej – Oblubienicy Baranka. To jest zrozumiałe, tak z punktu widzenia Oblubieńca, jak i Oblubienicy. Obecnie, na temat młodszej siostry, mamy pokaźną ilość poważnej mowy prorockiej. To ona przemówiła przez głos „fones moi” i przez „usta Pi-sznaim”. Stało się to za sprawą inspiracji z góry – Oblubieńca i Oblubienicy (według Pieśni Salomona 8:9) albo Baranka (według Objawienie 7:17).

 „Jeśli jest murem, to zbudujemy na nim srebrny gzyms, a jeśli jest drzwiami, to obwarujemy je tarcicą cedrową”.

 „Ponieważ Baranek, który jest pośród Tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód...”

Pan Bóg tak zamierzył, aby pewne zarysy Jego Planu, zostały zachowane w tajemnicy, aby długo milczały – aż do naszych czasów – czasów końca.

 

W tym czasie, ”nogi otrzymując natchnienie od uwielbionych zastępów, które już wstąpiły na górę (Królestwo) Bożą odzwierciedlają cząstkę pozazmysłowej chwały, tak jak Mojżesz, gdy zstępował z góry Synaj. Na obliczach owych posłańców lśni niebiańska radość, która wypełnia serca i przelewa się przez usta, tak w społeczności z Panem, jak i podczas głoszenia wszystkim narodom (górom) radosnej nowiny, że rozpoczęło się królowanie Immanuela. O jako piękne są na górach nogi tego (nogi Chrystusa), który zwiastuje pocieszne rzeczy o radości i pokoju Tysiąclecia, oraz zapewnia Syon, że rozpoczęło się królowanie naszego Pana! (Izaj.52:7). Jakże cudowne są to Prawdy! – że proces ustanawiania Królestwa Bożego już trwa”.- C – 301.

 

W imieniu 24 Starców – pisarzy Starego Testamentu – stosownych objaśnień udzielił Janowi Izajasz, (nie osobiście, lecz jako personifikacja proroctwa). To w jego proroctwie znajdujemy najwięcej informacji o Wielkim Gronie (np. Izaj.49:10). Ta mnogość „mówiących” argumentów w tym czasie, wydawać by się mogła, że uczyni koniec możliwości zaprzeczania, ze strony nieustępliwej opozycji.

 

 „Kamień, który odrzucili budujący, uczyniony jest Głową Węgielną. Od Pana się to stało, a jest dziwne w oczach naszych. Tenci to dzień (tysiącletni dzień chwały Chrystusa, Głowy i Władcy świata), który uczynił Pan; rozweselmyż się, a rozradujmy się weń Ps.118:22-24”.

                                  C – 329.

 

Obecny czas mówienia o Wielkim Gronie nie oznacza, że zostanie powiedziane i zrozumiane wszystko. Są pewne kwestie, które zostaną odłożone w czasie. Jedną z nich jest liczba Wielkiego Grona;

 „Potem widziałem, a oto Lud Wielki, którego nie mógł nikt zliczyć”.- Obj.7:9.

 

Słowa te nie oznaczają, że tu chodzi o tak ogromną liczbę, której nie dałoby się policzyć. Przy innej okazji Pan powiedział:

 „...U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone”.  Mat.10:30.

 

To oznacza (tylko tyle), że liczenie Wielkiego Grona nie jest stosowne w tym czasie. Ostateczne podsumowanie liczby tej klasy dokonane będzie z końcem Tysiąclecia. Jak to już wykazano (w Pięćdziesiątnicy cz. I do IV) do klasy Wielkiego Grona zaliczeni będą Prorocy i nieokreślona dziś liczba domowników wiary. Są to ci, którzy przyjmują Proroka jako Proroka i oni również wezmą zapłatę Proroka. (Mat.10:41).

Pan Bóg nie podał wcześniej liczby Wielkiego Grona, jak to uczynił w przypadku Kościoła, ponieważ nie ma powołania do tej klasy, ona jest wynikiem działania Boskiego Miłosierdzia. Jesteśmy na razie zwolnieni od dociekań – co do liczby tej klasy, czasu przemiany ostatnich jej członków, czy też ich personaliów. Koncentrujemy się na proroctwach, figurach, obrazach i wizjach, które wypełniają się obecnie w naszych uszach i na naszych oczach, wskazują na przywileje i obowiązki żyjącej Reszty Wielkiego Grona. Ważną sprawą jest zauważenie charakterystyk klasy Wielkiego Grona. Klasa ta objawia ducha wiary i służby.

 „Dlatego są przed Tronem Boga (iż) służą Mu we dnie i w nocy w Kościele Jego. A Ten, Który siedzi na Stolicy jako namiotem zasłoni ich”.-Obj.7:15.

 

Należy wnosić, że członkowie tej klasy zawsze objawiali takiego ducha. Duch służby, jak uczy nas przypowieść o owcach i kozłach (Mat.25:31-46), będzie też najważniejszym kryterium oceny restytucyjnych ludzi.

 „Służą Mu we dnie i w nocy” – czyli bez przerwy i bezterminowo. Również po przemianie w stanie duchowym – „przed Stolicą” – pełnić będą rolę „służb specjalnych”. Jak wiemy po upadku Jutrzenki i Aniołów, w sferach niebieskich powstały wakaty (wolne miejsca). Na miejsce Jutrzenki powołany i wybrany został Kościół w liczbie 144000. Należy wnosić, że Wielkie Grono zajmie wakat po upadłych Aniołach. Tak więc wiara i służba, to główne wyróżniki klasy Wielkiego Grona – w przeszłości, obecnie i w przyszłości.

 

„Namiotem zasłoni ich”

Namiot greckie – „skeno” – w erze informatyki słowo to występuje w obiegu międzynarodowym jako „skanowanie”.

Skanować – to wprowadzać do pamięci komputera, obrazy, mapy, wykresy i różne teksty by w dowolnym czasie je przeglądać.

Słowo „skeno” zawsze kierowało myśli wierzącego Żyda na światło Szekinach – jako na widzialny znak Obecności Chwały Jahwe. Podobnie wyraził się Patriarcha Jakub, gdy miał sen o drabinie:

 „Zaprawdę, Jahwe jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem o tym”.- 1Moj.28:16 B.P.

 

Podobną sytuację doświadcza obecnie Wielkie Grono. Przywilej przeglądania obrazów, figur i proroctw dotyczących Wielkiego Grona i Restytucji wogóle, jest takim „namiotem zasłaniającym”. W nim jest światło Szekinach, które pozwala widzieć Króla Świata (Izaj.6:5). O co za bogactwo myśli zawiera tekst Obj.7:15!

 

„Pan pośród nas! Treść słów tych trzech

Ach jakże mile brzmi.

Bo gdzie jest Pan, tam znika grzech

I tylko Prawda lśni.

Pieśń 130.

 „Nie będą więcej łaknąć, nie będą więcej pragnąć”. Obj.7:16.

Żyjąca „Reszta” klasy Wielkiego Grona po 1994 roku ma obiecane, że nie będzie odczuwać „głodu, ani pragnienia” słuchania wyjaśniającego Słowa Bożego. Na Wieczerzy u Króla nie może zabraknąć niczego, podobnie jak było na uczcie u króla Aswerusa:

 

 „Napoje też podawano w złotych naczyniach, każde z naczyń zaś było inne, a wina z piwnic królewskich było pod dostatkiem jak przystało na króla. Lecz do picia nikogo nie przymuszano”.

Este.1:7-8 N.B.

 

„Nie uderzy na nich słońce, ani żadne gorąco”. Obj.7:16.

Prawdy na czasie, chociaż są „uderzeniowe” nie osłabią ich duchowo. Czas „gorącego żniwa” z 1981 roku, już się nie powtórzy. Nadzieje i oczekiwania nie będą chybione, zapewnia to „ochronny namiot”. Tym razem „słońce i gorąco uderzy” w tych, co są „poza namiotem”. Zawód spotka, ale naśmiewców. Złudnymi okazały się mniemania, że niekonieczne jest wzrastanie w znajomości, badanie i czytanie literatury Prawdy, że każdemu wystarczą jego własne myśli.

 

 „Albowiem Baranek, który jest w pośrodku Stolicy będzie ich pasł”.-Obj.7:17.

 

Chrystus jako Baranek jest Panem życia i śmierci tak dla Wielkiego Grona, jak i dla całej ludzkości. Na początku Swego Królestwa jest Wodzem i Pasterzem dla Wielkiego Grona. Obecnie Baranek niejako przejął w osobiste władanie to, co wcześniej czynił przez Urząd Wiernego Sługi.

 „...I poprowadzi ich do żywych źródeł wód...”Obj.7:17.

Żywe wody, to bieżący „strumień Prawdy na czasie”.

„Ze strumienia po drodze pić będzie i dlatego wywyższy Głowę”.                             Ps.110:7 B.P.

 

Każdy, kto obecnie „pije” z tego „strumienia Prawdy na czasie”, „wywyższa Głowę” Kościoła jako swego Pana, Wodza i Pasterza.

 „Gdy pijemy ze strumienia, uczmy się od małych ptasząt, które gdy piją, ciągle podnoszą łebki jak gdyby dziękowały Bogu. Dziękujmy ciągle naszemu Panu za każde przeżyte doświadczenie życiowe, za każdą lekcję, za każdą próbę, wykorzystując wszystko do naszego duchowego rozwoju”.-  WT – 1902-14.

 „I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich”. Obj.7:17.

Są to końcowe słowa relacjonowanej wizji o Wielkim Gronie. Tak jak Bóg unieważnił grzechy wzbudzonym w lepszym zmartwychwstaniu – Prorokom i Wielkiemu Gronu, tak samo uczyni z żyjącą „Resztą” tej klasy. Również Słowo Boże wyraźnie stwierdza, że pod Nowym Przymierzem przeszłe grzechy tak narodów, jak i jednostek nie będą więcej nikomu wspomniane.

 „Mówcie do serca Jeruzalemu; ogłaszajcie mu, że się już dopełnił czas postanowiony jego, że jest odpuszczona nieprawość jego, i że wziął z Ręki Pańskiej w dwójnasób za wszystkie grzechy swoje”.                                                                                                                                                                Izaj.40:2 B.G.

 „...A grzechów ich nie wspomnę więcej”.  Jer.31:34 B.G.

Po „otarciu łez” Wielkiemu Gronu, w następnej kolejności Bóg „otrze łzy” narodowi Żydowskiemu, a później „otrze” je z każdego oblicza.

 „I otrze Bóg wszelką łzę z każdego oblicza”. Izaj.25:8.

 

Dla Wielkiego Grona dowodem „otarcia łez” są widzialne i specjalne błogosławieństwa. Oto przykład z obrazowej historii Samsona.

 „Rzekł Manue do żony swojej: na pewno pomrzemy, gdyż oglądaliśmy Boga. Lecz jego żona odpowiedziała mu; Gdyby Pan chciał naszej śmierci, to nie przyjąłby z naszych rąk całopalenia (służby), ani ofiary śniednej (Pięćdziesiątnicy) i nie ukazałby nam czegoś podobnego (zrozumienia figur, obrazów i wizji)”.                                                                                                   Sędź.13:22-23.

 

Tak kończy się opis doświadczeń Wielkiego Grona.

 

„Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syonu,

Byliśmy jak we śnie.

Wtedy usta nasze były pełne śmiechu,

A język nasz radości,

Wtedy mówiono wśród narodów:

Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy.

Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami,

Przeto byliśmy weseli.

Odmień, Panie, losy nasze

Jak strumienie w ziemi południowej.

Ci, którzy siali ze łzami,

Niech zbierają z radością!

Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne,

Będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje.

Psalm 126.

 

 

Zestawienie 343

 

 

W okresie 20 lat (1981-2001) Wielkie Grono

było w stanie rozproszenia:

 

Mich.5:3 „Przetoż choć ich wyda w rozproszenie aż do czasu, którego by rodząca porodziła”.---------------------------------------------------------------------

 

Wielkie Grono skupiło się przy Prawdzie na czasie:

 

6 Siwan  ·  2001 szanah.--------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

1248

 

 

2488

 

 

Razem

 

3736

 

„Dzień mówienia” o Wielkim Gronie (Pieśń Sal.8:8-9):

 

Obj.7:8 „Potemem widział, a oto lud wielki, którego nie mógł nikt zliczyć, z każdego narodu i pokolenia, i ludzi, i języków, którzy stali przed stolicą i przed oblicznością Baranka, obleczeni w szaty białe, a palmy były w rękach ich”. ---p.l.

 

 

 

 

 

 

3736

 

 

Zestawienie 344

 

 

Obj.1:7 „Oto idzie z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i ci, którzy Go przebili; i narzekać będą przed Nim wszystkie pokolenia ziemi. Tak, Amen”. ----------p.l.

 

Oto data wzbudzenia Wielkiego Grona i wyłonienia

się żyjącej „Reszty” tej klasy:

 

3°°  ·  6  ·  3  ·  2001 -----------------------------------------------------------

 

 

 

1723

 

 

 

2013

 

 

Razem

 

3736

 

Obj.7:9 „Potemem widział, a oto Lud Wielki, którego nie mógł nikt zliczyć, z każdego narodu i pokolenia i ludzi i języków, którzy stali przed stolicą i przed oblicznością Baranka, obleczeni w szaty białe, a palmy były w rękach ich”.----p.l.

 

 

 

 

3736

 

 

 

Zestawienie 345

 

 

Pieśń Sal.8:8 „Mamy siostrę maluczką, która jeszcze nie ma piersi. Cóż uczynimy z siostrą naszą w dzień, którego o niej mowa będzie?” ----------------------------

 

Oto młodsza siostra Oblubienicy i czas podjęcia względem niej decyzji:

 

One drugie panny  ·  3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 ----------------------------------

 

 

 

2673

 

 

2673

 

 

One drugie panny  gr.  Ai loipai parqenoi  =  537  Mat.25:11.

 

 

Zestawienie 346

 

 

Obj.7:15 „A zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi”. ---------------------

 

Stało się  ·  Lud Wielki  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah------------------------

 

 

4429

 

4429

 

 

Stało się  gr.  Gegonen  =  186  Obj.16:17.

 

 

Zestawienie 347

 

 

Figura na Wielkie Grono:

 

Zach.3:1 „Zatem ukazał mi Jesuego kapłana najwyższego stojącego przed Aniołem Pańskim”. ----------------------------------------------------------------------

 

W okresie od 6 Siwan 2001 do:

 

15 Ethanim  ·  6133 szanah ------------------------------------------------------

 

 

 

 

1526

 

 

7009

 

 

Razem

 

8535

 

Obj.7:13-17 „Rzekł mi: Ci, którzy są obleczeni w szaty białe, co zacz są? I skąd przyszli? I rzekł mi: Cić są, którzy przyszli z ucisku wielkiego i omyli szaty swoje i wybielili je we krwi Barankowej. Dlatego są przed stolicą Bożą, i służą mu we dnie i w nocy w kościele Jego, a Ten, który siedzi na stolicy jako namiotem zasłoni ich. Nie będą więcej łaknąć, i nie będą więcej pragnąć, i nie uderzy na nich słońce, ani żadne gorąco. Albowiem Baranek, który jest w pośrodku stolicy, będzie ich pasł i poprowadzi ich do żywych źródeł wód i otrze Bóg wszelką łzę z oczów ich”. ------------------------------------------------------------------ p.l.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8535

 

 

 

 

 

Zestawienie 348

 

 

Doświadczenia Jakuba obrazem na uciski Wielkiego Grona:

 

1Moj.32:28 „I rzekł: nie będzie nazywane więcej imię twoje Jakub, ale Izrael; boś sobie mężnie poczynał z Bogiem i z ludźmi”.-------------------------------------

 

Obj.7:13-14 „Ci, którzy są obleczeni w szaty białe co zacz są? I skąd przyszli? Cić są, którzy przyszli z ucisku wielkiego i omyli szaty swoje i wybielili je we krwi Barankowej”. ---------------------------------------------------------------  p.l.

 

 

 

 

 

3426

 

 

 

3426

 

 

 

Zestawienie 349

 

 

Drugie panny wróciły z olejem:

 

Mat.25:11 „Panie, Panie otwórz nam”. ------------------------------------------  p.l.

 

Nie uznaję was za Oblubienicę:

 

Mat.25:12 „Zaprawdę powiadam wam, nie znam was”. -------------------------- p.l.

 

Panny dowiedziały się, że są Wielkim Gronem:

 

Obj.7:9 „Lud Wielki”. --------------------------------------------------------------

 

 

 

49

 

 

971

 

 

1362

 

 

Razem

 

2382

 

Czas końca Wieczerzy:

 

15  ·  7  ·  2005 szanah-------------------------------------------------------------

 

 

 

2382

 

 

Zestawienie 350

 

 

Mar.13:10 „Ale u wszystkich narodów musi być przedtem kazana Ewangelia”.  ----

 

 

4429

 

 

Ostatni głoszący i koniec głoszenia na świadectwo:

 

Lud Wielki  ·  Izrael  ·  15 Ethanim  ·  2005  ----------------------------------

 

 

 

4429

 

 

Namiot Opatrzności i znajomości Prawdy:

 

Obj.7:15 „I Siedzący na tronie rozbije namiot nad nimi”. ----------------------------

 

 

 

4429

 

 

Oto Osłaniający i ostatni osłonieni:

 

Chrystus, On Król Izraela  ·  Nogi ich  ·  Nogi ich  ----------------------------

 

 

 

4429

 

 

Chrystus, On Król Izraela  gr.  O Cristoj o basileuj Israhl  =  2429  Mar.15:32.

Nogi ich hebr.  ~hylgr  =  288  wg Delitzscha. Obj.11:11.

Nogi ich gr.  podaj autwn  =  1712.

 

Zestawienie 351

 

 

 

Mat.8:11-12 „A powiadam wam: Iż wiele ich od wschodu i od zachodu słońca przyjdzie, a usiądą za stołem z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebieskim. Ale synowie królestwa będą wyrzuceni w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. ----------------- p.l. 3570

 

Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah  --------------------------------3367

 

 

 

 

 

 

 

6937

 

 

Oto nagrodzony lud Pański:

 

Obj.7:14-17 „Cić są, którzy przyszli z ucisku wielkiego i omyli szaty swoje i wybielili je we krwi Barankowej. Dlatego są przed stolicą Bożą i służą Mu we dnie i w nocy w Kościele Jego, a Ten, który siedzi na stolicy jako namiotem zasłoni ich. Nie będą więcej łaknąć i nie będą więcej pragnąć i nie uderzy na nich słońce, ani żadne gorąco. Albowiem Baranek, który jest w pośrodku stolicy, będzie ich pasł i poprowadzi ich do żywych źródeł wód i otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich”. --------------------------------------- p.l.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6937

 

 

Sukot  hebr.  twks  =  486.

 

Zestawienie 352

 

 

 

Obj.7:16 „Nie będą więcej łaknąć i nie będą więcej pragnąć, i nie uderzy na nich słońce ani żadne gorąco”. -------------------------------------------p.l. 678

 

Stan ducha Wielkiego Grona po 15 Ethanim 2005:

 

Żyd.2:15 „Wyswobodzenie” ------------------------------------------- 2005

 

 

 

 

2683

 

 

Izaj.49:10 „Nie będą łaknąć, ani pragnąć i nie uderzy na nich gorącość, ani słońce, bo Ten, który ma litość nad nimi, poprowadzi ich, i podle źródeł wód powiedzie ich”. -------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

2683

 

 

Wyswobodzenie  gr.  H apolutrwsij  =  2005  Łuk.21:28.

Zestawienia powyższe informują nas o końcowym czasie wieczerzy Wesela Barankowego, gdzie wszyscy pozaobrazowi Lewici otrzymają przywilej dalszej, o wiele większej usługi w Królestwie Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Natomiast inni „synowie Królestwa”, będą w warunkach ciemności zewnętrznych.

 

Mat.28:20 „A oto Jam jest z wami po wszystkie dni, aż do”:

 

Zestawienie 353

 

 

Pan jest ze Swoim ludem – przez Światło Ducha proroctwa i Opatrzność, aż do:

 

„Skończenia świata”.------------------------------------------------------------------------

 

Święto Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005  --------------------------------------------------

 

 

 

3028

 

3028

 

 

Skończenia świata gr. thj sunteleiaj tou aiwnoj = 3028.

 

Zestawienie 354

 

 

Chwałą Boga Izraelskiego są Święci doskonali

Prorocy – kto ich ujrzy jakoby oblicze Boże ujrzał:

 

Ezech.43:2 „A oto Chwała Boga Izraelskiego przychodziła drogą od wschodu, a szum jej był jako szum wód wielkich, a ziemia się lśniła od Chwały Jego”. ------

 

Czas ujrzenia:

 

15  ·  7  ·  2005 szanah------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

2352

 

 

2382

 

 

Razem

 

4734

 

W nagrodę za czuwanie Wielkie Grono

poznało datę obwieszczenia się Proroków:

 

Mat.25:13 „Czujcież tedy; bo nie wiecie dnia ani godziny”. -------------------------

 

 

 

 

4734

 

 

„A oto Chwała Boga” = 144 – w osobach 144 Książąt  Ezech.43:2.

 

Zestawienie 355

 

 

Ps.87:6 „Pan policzy narody, gdy je popisywać będzie, mówiąc: Ten się tu urodził”. -

 

Lud Wielki  -------------------------------------------------------------------------

 

 

 

1362

 

1362

 

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas