Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

ELIZEUSZ   OZNAJMIA

 

2Król.6:8-23.

 

ZARYS OGÓLNY

 

Tą obrazową historię z czasów Elizeusza zestawimy – na wzór zestawień liczbowych – z inną historią, również obrazową, jaka wydarzyła się w czasach Abrahama. Wspólnym „mianownikiem” dla tych obrazów, jest „Król i Kapłan” miasta Salem (obecnie Jeruzalem) – „Melchizedek” – typ na „Chrystusa, Króla Izraela”. Gdy te dwa obrazy nałożymy na siebie, wówczas jego główne zarysy stają się zrozumiałe.

Za czasów Abrahama istniała koalicja czterech królów Aramejskich, która walczyła z koalicją pięciu innych królów. Ilustruje to sytuację polityczną świata, przy końcu czasów pogan. Obecnie władze pogańskich narodów utworzyły takie instytucje, jak np.; „Kwartet” do realizacji tzw. „Mapy Drogowej dla Bliskiego Wschodu”. Tworzą go: ONZ, UE, USA i Rosja. Inną koalicją jest organ pięciu stałych członków (z prawem veta) Rady Bezpieczeństwa ONZ. Są to państwa: USA, Rosja, Wielka Brytania, Chiny i Francja.

Koalicje te często walczą ze sobą w sprawach Bliskiego Wschodu: Iraku i Jerozolimy. „Kwartet” z czasów Abrahama chciał dominować nad koalicją pięciu (1Moj.14:1-9), zwyciężał ich i ograbiał. Pokonany został przez Proroka Abrahama, który z udziałem tylko 318 sług, odbił bratanka Lota z ich rąk i odebrał łupy.

Obraz z czasów Elizeusza pokazuje nam tą samą sytuację, niejako w miniaturze, gdzie odpowiednikiem czterech królów jest tylko jeden – król Aramejski. Odpowiednikiem Abrahama i 318 sług, jest Prorok Elizeusz i jego sługa. Skala obu walk i zwycięstw jest taka sama. Elizeusz sam, z jednym sługą, wziął do niewoli cały oddział wojska króla Aramejskiego. Elizeusz w pozaobrazie, to – 144 Proroków i „Reszta” żyjącej Klasy Wielkiego Grona. Z nimi jest Bóg – „Emmanuel” i „Melchizedek”, jako „Chrystus, On Król Izraela”. Koalicje władzy pogan swoją batalię o Bliski Wschód i o Jerozolimę muszą przegrać, w tej kwestii nie może być żadnych wątpliwości.

 

„Mąż Boży posłał do Króla Izraelskiego oznajmiając; - Strzeż się przechodzić przez to miejsce, albowiem usadowili się tam Aramejczycy...”                                                                      2Król.6:9 B.P.

 

Oznajmujące Wydawnictwa zostały już opublikowane. Aramejczycy, jako naród Semicki, rozumieli mowę Izraelitów, stąd łatwo im było szpiegować Izraela. I tak się też wydawało królowi Aramejskiemu, który:

„Zawołał swoich podwładnych i rzekł: - Czy nie wyjawicie kto z naszych trzyma z królem Izraelskim?”                                                                                                                                                     2Król.6:11 B.P.

 

Zastawiane różne zasadzki na Izraela, nie udawały się i to „nie raz ani dwa” (6:10). Podobne niepowodzenia ma obecny „Kwartet”, jakaś niewidzialna ręka krzyżuje ich plany.

 

„Jeden z jego podwładnych rzekł: - Nie! Panie mój, królu. To Elizeusz, Prorok, który jest w Izraelu, oznajmia królowi Izraelskiemu o tych sprawach, o których mówisz w swoim sypialnym pokoju” - 2Król.6:12 B.P.

 

Elizeusz w tym przypadku reprezentuje Proroków w liczbie 144, a także Wielkie Grono. Od 6 Siwan 2001 roku obie klasy działają jednocześnie, chociaż niezależnie od siebie. Prorocy jako „Widzący” – Święci Boży ludzie, są wyposażeni w zdolności zdalnego czytania różnych tajemnic. Mogą skutecznie krzyżować plany politykom i dyplomatom. Elizeusz jako Wielkie Grono, posiada namiastkę tych możliwości (przez liczbowanie Biblijne zna czas i wydarzenia). Król Aramejski nie wiedział, że mąż Boży zna jego tajemnice – ani nie znał miejsca jego zamieszkania. Dlatego wydał swoim sługom rozkaz:

„...Idźcie, a dowiedzcie się gdzie jest, abym posłał i pojmał go. I powiedziano mu, mówiąc: Oto jest w Dotanie”.                                                                                                                                  2Król.6:13 B.G..

 

Dotan – dwie studnie, dwie krynice, miejsce odległe od Samarii około 15 km  (Konkordancja.)

Wojsko przybyłe do Dotan i tam oślepione, doszło do Samarii, głodne i wyczerpane. (W obie strony pokonali dystans 30 km). To Pan je oślepił w odpowiedzi  na modlitwę Elizeusza – nie na stałe, ale do czasu „Gdy ujrzy Go wszelkie oko”. Świat polityki i religii, nie rozumie kwestii Izraelskiej. Obecny cielesny Izrael i jego rząd również nie rozumie swego położenia i nie zna najbliższej przyszłości. Oślepienie najpierw, a potem przywrócenie zdolności widzenia, jest głównym aspektem tych obrazowych historii z czasów Elizeusza i Abrahama.

„Doświadczenie oślepienia”, podziałało na nich bardzo korzystnie. Po usunięciu ślepoty i nakarmieniu, stracili zapał do wojowania z Izraelem, na zawsze.

„A tak przygotował dla nich dostatek wielki i jedli i pili; i puścił je i odeszli do pana swego. I nie ważyły się więcej wojska Syryjskie (Aramejskie) wpadać do ziemi Izraelskiej”.     2Król.6:23 B.G.

Podobnym akcentem kończy się obrazowa historia z czasów Abrahama:

„Melchizedek zaś, Król Salemu wyniósł chleb i wino. A był on Kapłanem Boga Najwyższego. I błogosławił mu, mówiąc: Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi! I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce Twoje! A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego”. 1Moj.14:18-20.N.B.

Obrazowe historie mają piękne zakończenie. Uznają wielkość Boskiej Mocy i Miłosierdzia, szlachetność Mężów Bożych i Proroków. Ukazują też różne metody Boskich działań, kiedy to jednym Pan pozwala widzieć rzeczy niezwykłe. Użycza im nawet „siedem oczu”, by mogli widzieć „okiem w oko”. Innym w tym samym czasie, zawiesza zdolność orientacji – władzę ludzkiego rozeznania. Tak się Bogu upodobało.

„Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję mieli”.                                                                       Rzym.15:4 N.B.

 

 

Zestawienie 319

 

 

2Król.6:18 „Proszę, zaraź ten lud ślepotą. I zaraził je Pan ślepotą według słowa Elizeuszowego”. -----------------------------------------------------------------

 

Zaślepienie jest na punkcie czasów i chwil,

 

1967--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

1967

 

 

1967

 

 

Pan zaraził wojsko ślepotą na prośbę Elizeusza, aby uchronić ich przed skandalem. Ale po wyprowadzeniu ich do Samarii modlił się o przejrzenie i kazał nakarmić lud. Znak ten wypełni się po 38 latach – licząc od 1967 roku.

 

 

Zestawienie 320

 

 

Elizeusz, jako Prorocy incognito:

 

2Król.6:12 „Nie tak, królu, panie mój; ale Elizeusz prorok, który jest w Izraelu, oznajmuje królowi Izraelskiemu słowa, które mówisz w tajemnym pokoju twoim”. ------------------------------------------------------------------------

 

144  ·  6 Siwan  ·  2001    15 Ethanim  ·  2005 ----------------------------------

 

 

 

 

 

4803

 

4803

 

 

 

Zestawienie 321

 

 

Elizeusz jako Bliźniacze klasy:

 

2Król.6:32 „A Elizeusz siedział w domu swoim i starcy siedzieli z nim”.--------------

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 -----------------------------------------------------------

 

 

 

2136

 

2136

 

 

 

Zestawienie 322

 

 

 

2Król.6:12 „Nie tak królu panie mój; ale Elizeusz Prorok, który jest w Izraelu oznajmuje królowi Izraelskiemu słowa, które mówisz w tajemnym pokoju twoim”. ---------------------------------------------------------------------

 

Pozaobrazowy Elizeusz – Boży Informator:

 

Ramię Pańskie  ·  Lud Wielki  --------------------------------------------1671

 

Chronologia  ·  Rachunki  ·  Liczby Biblijne  -----------------------------3132

 

 

 

 

4803

 

 

 

4803

 

 

 

Ramię Pańskie  =  309 Izaj.51:9.     Lud Wielki  gr.  Ocloj Poluj  =  1362   Obj.7:9.

Chronologia  gr. Cronologia  =  1004.       Rachunki gr. H ariqmhtikh   =  514.

Liczby Biblijne  gr.  Oi ariqmoi tou Bibliou  =   1614.

 

 

Zestawienie 323

 

 

2Król.6:12 „Elizeusz Prorok, który jest w Izraelu, oznajmuje królowi Izraelskiemu słowa”. -------------------------------------------------------------------------

 

Oto czas identyfikacji Proroka:

 

Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005 szanah  -----------------------------------------------

 

 

 

2873

 

 

2873

 

 

Sukot  hebr.  twksh  =  491.

 

 

Zestawienie 324

 

 

2Król.6:13 „Rzekł: Idźcie, a dowiedzcie się, gdzie jest abym posłał i pojmał go. I powiedziano mu, mówiąc: Oto jest w Dotanie”. ---------------------------------

 

Elizeusz reprezentuje Nową ziemską Władzę:

 

Obj.21:2 „Miasto Święte Jeruzalem” -----------------------------------------------

 

 

 

1885

 

 

1885

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas