Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

 

NAAMAN   SYRYJCZYK

 

2Król.5:1-14.

 

 „Nawróćcie się do mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem i nikt inny!”.                                                                                                                                               Izaj.45:22 B.T.

 

Zbawienie uniwersalne rozpocznie się Boskim apelem skierowanym do całego globu ziemskiego o powszechne nawrócenie się wszystkich ludzi. Budująca się obecnie symboliczna, druga „Świątynia” czyli Prawda o Restytucji Izraela i Świata jest już wyposażana w „świątynne naczynia” (Zach.14:20-21). Są nimi szczegółowe instrukcje dotyczące początków Restytucji. Tymi instrukcjami są obrazowe działania proroka Elizeusza, również uzdrowienie przez niego Naamana.

 

Naaman – znaczy łaskawy, zdolny, przyjemność.

Syryjczyk – środowisko wrogo nastawione do Żydów, ale równocześnie utrzymujące stałe kontakty z nimi. W Syrii mieszkał Laban i Jakub (przez 20 lat). Tam nawrócony został Apostoł Paweł, a w Antiochii bracia nazwani zostali chrześcijanami.

Naaman, hetman wojsk syryjskich, zachorował na trąd. Uleczony został przez Elizeusza, chociaż z początku gardził „receptą” Proroka – wydawała mu się taka zwyczajna. Naaman w końcu uległ namowom swoich sług i tak jak Prorok przykazał – zanurzył się siedem razy w rzece Jordan. Okazało się, że otrzymał ciało czyste jak ciało nowo narodzonego dziecka (2Król.5:14).

Naaman miał w swoim domu niewolnicę – Izraelską dziewczynę, która doradziła mu, aby udał się do Proroka w Izraelu – Elizeusza, a ten go uzdrowi. Uczynił to, co dobrze świadczy o nim jako o przyszłym wyznawcy Jahwe (2Król.5:17).

 

Po przybyciu pod dom Proroka, Naaman spodziewał się, że Prorok wyjdzie mu naprzeciw, przedstawi się, a następnie będzie się modlił nad nim i składał ofiary. Jednak Prorok nic podobnego nie uczynił. Wysłał swego sługę z instrukcją dla Naamana, by udał się do rzeki Jordan i obmył się w niej siedem razy. To rozgniewało Naamana. Odchodząc powiedział: „Czyż nie mamy lepszej rzeki w Syrii niż ta rzeka Jordan, która zawsze jest błotnista” (2Król.5:12). Pod wpływem mądrej sugestii jego sług, zanurzył się jednak siedem razy. I stało się – wyzdrowiał. W historii tej pokazane jest współdziałanie wielu osób w nakłanianiu do uzdrowienia:

-         Izraelska dziewczyna zwróciła uwagę na Proroka.

-         Prorok przypisał „lekarstwo”.

-         Słudzy zachęcali do zastosowania się.

-         Chory dobrowolnie poddał się sugestii – z wiarą i posłuszeństwem wszystko wykonał.

„Naaman zanurzył się siedmiokrotnie w wodach Jordanu jak mu nakazano, pierwszy raz – bez oznaki poprawy, drugi raz bez znaku, trzeci, czwarty, piąty, sześć razy – ciągle brak znaku. Prorok powiedział - siedem razy, lecz on mógłby całkiem słusznie oczekiwać, że trąd zacznie ustępować z pierwszym zanurzeniem; lecz nie, jego wiara została doświadczona. Wymagało to wiary, aby wejść do mulistej rzeki Jordanu, aby się umyć całemu; to wymagało wiary, aby kontynuować obmywanie, aż do wypełnienia zupełnej liczby zanurzeń stosownie do obietnicy. Z siódmym zanurzeniem przyszło błogosławieństwo i stał się czysty.

 

 

Jego ciało było znowu miękkie, gładkie, czyste, nie pokryte strupami i umarłe, tak jak podczas trądu. To odnosi się również do grzechu -moralnego trądu. Każdy człowiek zdaje sobie sprawę, że nie jest doskonały, że grzech zawładnął jego umysłowością, fizycznymi i moralnymi władzami; i że wiele metod jest zalecanych, mających doprowadzić do tego, by stać się wolnym, by uwolnić się od grzechu. Cielesny człowiek uważa, że może sam się uwolnić od grzechu, bez żadnej dorady od kogokolwiek, że może się umyć i być czysty przez moralne reformy, które pewnego dnia rozpocznie z pełnym zaangażowaniem; że może oczyścić swoje ciało i duszę; nie potrzebuje żadnego proroka by pouczał go gdzie i jak, że ma tak wielką znajomość w tym względzie jak nikt. Nie uznaje Najwyższego kapłana i nie potrzebuje nikogo, aby go odkupił jako jego zastępca”.                                                                                               WT.1898-235

 

Tak też będzie z Restytucją każdego człowieka – będzie to powolne namawianie. Elizeusz wyobraża tu Starożytnych Świętych Proroków. Instrukcje ich będą receptą na uzdrowienie z grzechu. Wody Jordanu, w tym przypadku przedstawiają wiarę w Okup Jezusa Chrystusa.

Jordanfiguruje także źródło napełnione krwią z żył Emanuela.                  Kom. WT.1898-235.

 

Zanurzenie się siedem razy w tak rozumianym Jordanie, oznacza pełne uznanie wiarą Jezusa jako Odkupiciela i zupełne poświęcenie się Jemu na służbę. Nie wystarczy tu minimalizm wiary lub cząstkowe poświęcenie się. Restytucja nie będzie udzielona automatycznie – bez odpowiednich starań i służby – ot tak sobie lekko, dlatego, że są już wzbudzeni Prorocy i prowadzą uzdrawiające działania.

Naaman odbył długą drogę; z domu do swego króla, potem do króla Izraela, do domu Proroka, a na końcu do Jordanu. Słuchał różnych sugestii: od Izraelskiej dziewczyny, królów i najbliższych sług. Decyzję ostateczną podjął sam i okazała się ona zbawienną.

Po uzdrowieniu Naaman wrócił do Proroka, aby podziękować za swe uzdrowienie i obdarzyć go darami. Ku zdziwieniu hetmana, Prorok odmówił przyjęcia darów. Również Prorocy nie będą przyjmować darów. Wśród przywiezionych darów było:

 „Wyruszył tedy, wziąwszy ze sobą dziesięć talentów srebra, sześć tysięcy złotych monet i dziesięć szat na zmianę”.                                                                                                                       2Król.5:5 N.B.

 

W tym opisie podkreślona została szlachetność obu stron. Zacność Naamana, że chciał się odwdzięczyć i godność Proroków, że nie będą przyjmowali żadnych wyrazów uznania, nie mówiąc już o korzyściach materialnych. Ta cecha charakteru, jest ważną obecnie, gdy wszyscy w świecie polityki i biznesu, religii i medycyny – przyjmują bez ograniczeń, niezasłużone uznanie i wszelkie dobra materialne. Za czasów Naamana obowiązywał obyczaj obdarowywania szatami. Zwykle ktoś wyższy, bogatszy dawał taki dar niższemu, uboższemu. Było to wyrazem szczególnego poszanowania i wyróżnienia.

Mając na uwadze pozafigurę, zachodzi pytanie – kto tu jest wyższym, Prorocy czy jacyś bogaci śmiertelnicy? Będąc wyższym Elizeusz nie przyjął daru, ale jego sługa Giezy objawił chciwość i samowolę. Widział bogate dary i żal mu było rozstać się z nimi. Dość chytrze upozorował żądanie i otrzymał od Naamana dwa talenty srebra i dwie szaty. Ten zarys figury wypełni się w 2005 roku, jeśli ktoś np. będzie usiłował przyswoić sobie uznanie, na które nie zasłużył.

Koniec tej historii jest taki, że Naaman odzyskał zdrowie, a Giezy je stracił. On już planował jak się urządzić, a Prorok odczytał jego myśli:

 „Czy pora brać srebro i nabywać szaty, oliwki i winnice, trzodę i bydło, sługi i służące?”.

2Król.5:26 B.T.

To nie ta pora, nie ten czas i nie ta metoda. Z tej historii na dziś wypływa ważna lekcja. Trzeba ciągle kontrolować swoje zachowania, ważyć swoje czyny i słowa, uczucia i myśli. Bowiem one są czytane, a mogą też być odczytane nam głośno – przez Proroków.

 

 

 

Zestawienie 304

 

 

 

2Król.5:3 „O gdyby się pan mój dostał do proroka, który jest w Samarii! Pewnie by go uzdrowił od trądu jego”. ------------------------------- 2823

 

2Król.5:8 „Niech przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu”-1141

 

Uzdrowienie tylko przez przyjście do Pana:

 

Jan.7:37-38 „W on ostateczny dzień wielki święta onego stanął Jezus i wołał mówiąc: Jeśli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie, a pije. Kto wierzy w mię, jako mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z żywota jego”. ----- p.l. 2750

 

Czas uzdrawiania będzie trwał przez lat:

 

1000 --------------------------------------------------------------------- 1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7714

 

 

Wzajemne zachęcanie się do przyjęcia Prawdy o Chrystusie i Prorokach:

 

Zach.3:10 „Dnia onego, mówi Pan Zastępów, wezwie każdy bliźniego swego pod macicę winną i pod figowe drzewo”.------------------------------ 4293

 

Sukot  ·  15 Tiszri  ·  2005 -----------------------------------------------3421

 

 

 

 

 

7714

 

 

Sukot  hebr.  twksh  =  491     Tiszri  hebr.  yrXt  =  910.

 

 

Zestawienie 305

 

 

 

2Król.5:3 „O gdyby się pan mój dostał do proroka, który jest w Samarii! Pewnie by go uzdrowił od trądu jego”. ------------------------------- 2823

 

2Król.5:8 „Niech przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu”.1141

 

Dzień 15  ·  miesiąc 7  ·  rok 2005 -------------------------------------------2750

 

 

 

 

 

6714

 

 

2Piotr.3:13 „Lecz nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy Jego oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka”. --------------------------

 

 

 

 

6714

 

 

Dzień  hebr.  ~wy  =  56     Miesiąc  hebr.  Xdx  =  312      Rok  hebr.  szanah    hnX  =  355.

 

 

Zestawienie 306

 

 

 

2Król.5:8 „Przeczżeś rozdarł szaty swe? Niech przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu”.  --------------------------------------------- 2025

 

Oto 144-ro osobowy Prorok i 1000 lat uzdrawiania:

 

144 Książęta  ·  1000------------------------------------------------------------- 1699

 

 

 

 

3724

 

 

Zainteresowanie się pogan Mesjaszem i Jego Reprezentantami:

 

Izaj.11:10 „I stanie się dnia onego, że się za korzeniem Isajego, który stanie za chorągiew narodom, poganie pytać będą; albowiem odpocznienie Jego sławne będzie”. -------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

3724

 

 

Książęta hebr. ~yrXh  =  555   Izaj.21:5.

 

 

Zestawienie 307

 

 

2Król.5:8 „Przeczżeś rozdarł szaty swe? Niech przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu”. ---------------------------------------------------------

 

Wielkie Grono informuje, że Prorocy będą uzdrawiać:

 

Lud Wielki  ·  144 Książęta  --------------------------------------------------------------

 

 

 

2025

 

 

1002

 

 

Razem

 

3027

 

Początek oficjalnej 1000-letniej pracy:

 

15  ·  7  ·  2005  +  1000---------------------------------------------------------

 

 

 

3027

 

 

Lud Wielki  hebr. br !wmh  =  303  Obj.7:9 wg Delitzscha.

Książęta hebr. ~yrXh  =  555   Izaj.21:5.

 

Zestawienie 308

 

 

2Król.5:10 „Idź, a omyj  się siedem kroć w Jordanie”.------------------------------

 

Źródło wody żywej Emanuela:

 

Jan.7:37-38 „Jeśli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie, a pije. Kto wierzy w mię, jako mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z żywota jego”. ---------------- p.l.

 

 

1643

 

 

 

1643

 

 

Patrz Komentarz do 2 Król.5:10.

 

Zestawienie 309

 

 

Jan.7:37-38 „Jeśli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie, a pije. Kto wierzy w mię, jako mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z żywota jego”.----------------- p.l.

 

2Król.5:8 „Niech przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu”. --------

 

Czas uzdrawiania będzie trwał przez lat:

 

1000-------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

1643

 

1141

 

 

1000

 

 

Razem

 

3784

 

Oficjalny początek:

 

Święto Namiotów  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah  -----------------------------------

 

 

 

3784

 

 

Święto Namiotów  hebr.  twksh gx-ta  =  903  Zach.14:16.

 

Zestawienie 310

 

 

2Król.5:8 „Niech przyjdzie do mnie”. ----------------------------------------------

 

Jan.7:2 „Święto Żydowskie Kuczek”. ----------------------------------------------

 

 

105

 

3444

 

 

Razem

 

3549

 

Upoważnieni Sędziowie rozpoczynają sąd jednostek:

 

Obj.20:4 „I widziałem stolice, a usiedli na nich i dany im jest sąd”. -----------------

 

 

 

3549

 

 

 

Zestawienie 311

 

 

2Król.5:14 „Przetoż szedłszy omył się w Jordanie siedemkroć według słowa męża Bożego; i stało się ciało jego, jako ciało dziecięcia małego i oczyszczony jest”. -

 

Pokrapiający ku oczyszczeniu Książęta Boży i początek oczyszczania:

 

Książęta  ·  Święto Namiotów  ·  15  ·  7  ·  2005 szanah -------------------------

 

 

 

3840

 

 

 

3840

 

 

Książęta hebr. ~yrXh  =  555   Izaj.21:5.

Święto Namiotów  hebr.  twksh gx-ta  =  903  Zach.14:16.

 

 

Zestawienie 312

 

 

2Król.5:8 „Przeczżeś rozdarł szaty swe? Niech przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu”.  ---------------------------------------------------------

 

Popiół Jałowicy  ·  15 Tiszri  ·  2005  ------------------------------------------

 

 

 

2025

 

3501

 

 

Razem

 

5526

 

4Moj.19:9 „I zbierze człowiek czysty popiół onej jałowicy i wysypie go precz za obóz, na miejscu czystym, a będzie dla zgromadzenia synów Izraelskich chowany do wody oczyszczenia, gdyż jest ofiara za grzech”. -------------------

 

 

 

 

5526

 

 

Popiół Jałowicy – Żyd.9:13 wg Delitzscha = 571      Tiszri  hebr.  yrXt  =  910.

 

 

Zestawienie 313

 

 

 

2Król.5:9 „A tak przyjechał Naaman z końmi swymi i z wozem swym i stanął u drzwi domu Elizeuszowego”.--------------------------------------------2075

 

Źródło informacji dla pozaobrazowego Naamana:

 

Lud Wielki ---------------------------------------------------------------------------1362

 

 

 

 

3437

 

 

Oto cel i początek przyjazdu w pozaobrazie:

 

Zmartwychwstanie  ·  dzień 15  ·  miesiąc 7  ·  rok 2005 ---------------------

 

 

 

 

3437

 

 

Zmartwychwstanie  g.r  H anastasij  =  777  Obj.20:5.

Dzień  gr.  hmera  =  154     Miesiąc  gr.  mhn  =  98      Rok  gr.  etoj  =  381.

 

 

Zestawienie 314

 

 

 

2Król.5:9 „A tak przyjechał Naaman z końmi swymi i z wozem swym i stanął u drzwi domu Elizeuszowego”.------------------------------------------ 2075

 

144 Starsi --------------------------------------------------------------- 1416

 

 

 

 

3491

 

 

Aby być uzdrowionym, trzeba uznać

Pośrednictwo zmartwychwstałych Proroków:

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah + 1000  --------------------------------------

 

 

 

 

 

3491

 

 

 

Zestawienie 315

 

 

2Król.5:14 „I stało się ciało jego jako ciało dziecięcia małego i oczyszczony jest”----

 

Początek uzdrawiania:

 

Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah  ------------------------------------------

 

 

2057

 

 

3372

 

 

Razem

 

5429

 

Ezech.37:25 „I będą mieszkać w onej ziemi, którą był dał słudze memu Jakubowi, w której mieszkali ojcowie wasi; będą mówię, w niej mieszkali oni i synowie ich i synowie synów ich aż na wieki, a Dawid, sługa mój będzie książęciem ich na wieki”. -------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

5429

 

 

Sukot  hebr.  twksh  =  491.

 

 

Zestawienie 316

 

 

4Moj.19:19 „Pokropi tedy czysty nieczystego dnia trzeciego i dnia siódmego; a gdy go oczyści dnia siódmego, tedy upierze szaty swe i omyje się wodą, a będzie czystym w wieczór”. -------------------------------------------------------------

 

Gładzący grzechy:

 

Chrystus, Król Izraela ------------------------------------------------------------

 

 

 

 

3059

 

 

3059

 

 

Chrystus, Król Izraela  gr.  Cristoj Basileuj Tou Israhl  =  3059.

 

 

Zestawienie 317

 

 

 

Joel.3:21 „I oczyszczę tych, którychem krwi nie oczyścił; a Pan mieszka na Syonie”.--------------------------------------------------------------- 1821

 

Mały początek oczyszczania:

 

3  ·  12  ·  2004 ---------------------------------------------------------2019

 

 

 

 

 

3840

 

 

2Król.5:14 „Przetoż szedłszy omył się w Jordanie siedemkroć według słowa Męża Bożego; i stało się ciało jego, jako ciało dziecięcia małego i oczyszczony jest”.----------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

3840

 

 

 

Zestawienie 318

 

 

4Moj.21:9 „Sprawił tedy Mojżesz węża miedzianego i wystawił go na drzewcu; i było to, gdy kogo wąż ukąsił, a spojrzał na węża miedzianego, że żyw został”.----

 

Początek 1000 lat wielkiego uzdrawiania, dzięki Okupowej Ofierze Wielkiego Mesjasza:

 

Zmartwychwstanie  ·  Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah + 1000----------------

 

 

 

5149

 

 

5149

 

 

Zmartwychwstanie  gr.  H anastasij  =  777  Obj.20:5.

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas