Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

„PI-SZNAIM” – „TRUDNA RZECZ”

 

„Eliasz rzekł do Elizeusza; Żądaj, co mam ci uczynić, zanim wzięty będę od ciebie. Elizeusz zaś powiedział: Niechby – proszę – dwie części („pi-sznaim”) ducha Twego przeszły na mnie! On zaś odrzekł: Trudnej rzeczy zażądałeś”.  2Król.2:9-10 B.T.

 

Każdy człowiek posiada także parzyste członki takie jak – dwoje oczu, uszy, dwie nogi i parę rąk, ale usta mamy jedne. Elizeusz prosił o podwójne usta, bowiem hebrajskie słowo „pi-sznaim” – oznacza „podwójne usta”. Patrząc z literalnego punktu widzenia człowiek mający dosłownie podwójne usta byłby przypadkiem sensacyjnym, trudnym do wyobrażenia. Natomiast w znaczeniu duchowym można mieć takie usta. Pod tym słowem – „pi-sznaim” – mieści się myśl o pewnego rodzaju działaniu określonym też jako „dualizm”. Jest to dwoistość działania albo działanie na przemian w tej samej roli przez dwóch – powtarzanie pewnych czynności. Do tego potrzebne są umiejętności poprzednika (Eliasza) i o to prosił Elizeusz – o ducha wiary, służby i umiejętności.

 

Duch wiary wyrażany bywa ustami:

 

 „Wiara przyjęta sercem prowadzi do usprawiedliwienia, uroczyste zaś wyznanie jej ustami prowadzi ku zbawieniu”.                                                                            Rzym.10:10 B.P.

 

Wielkie są to słowa Apostoła: usta pozostają na usługach serca, ukazują skryte zamiary serca.

 

„Głębokimi wodami są słowa z ust męża, pienistym potokiem jest źródło mądrości”.

Przyp.Sal.18:4 B.P

 

Skoro usta spełniają tak ważną rolę w procesie naszego zbawienia, to jaką rolę spełniają „podwójne usta”? Podwójnie ważną. Duch służby i umiejętności również działa przez usta. Słowo mówione jest jak miód, ale często też bywa mieczem. Umiejętność kojarzenia myśli, podanych przez Sług Bożych Proroków, Pana i Apostołów, a także Wiernych Sług Kościoła jest już tymi „podwójnymi ustami”;

 

„Przez Niego więc składajmy Bogu ustawicznie ofiarę uwielbienia, to jest owoc ust, które wysławiają Jego Imię”.                                                                                 Żyd.13:15 B.P.

 

„Pi-sznaim”, to „trudna rzecz” – taką opinię wyraził prorok Eliasz. Kojarzenie Bożych myśli pod postacią liczbowań – zależności matematycznych – nie jest sprawą łatwą. Język hebrajski i grecki i ich gramatyka zawierają w sobie wiele zawiłości. „Czytanie” tych zestawień, również jest rzeczą trudną, ponieważ do tego potrzebna jest znajomość całej Prawdy Bożej. Pomimo tych trudności Eliasz powiedział;

 

„O trudną rzecz prosisz. Jeśli mnie zobaczysz (w chwili), (uznasz dokładną datę – przypis), gdy będę wzięty od ciebie, stanie się zadość twojej (prośbie). Jeśli zaś nie, nie stanie się”.                                                                                                                         2Król.2:10 B.P.

 

Warunek spełnienia prośby Elizeusza, to uznanie faktu zabrania Eliasza do nieba. W pozaobrazie oznacza to uznanie wiarą faktu uwielbienia ostatniego członka Kościoła. Warunek niby nie trudny, a jednak tak niewielu go uznało. Stąd „pi-sznaim” stał się udziałem jednych, a innych nie. Na dziś mamy już około 2300 liczbowań, co jest namacalnym dowodem, że „stało się”, że „duch Eliasza odpoczął na Elizeuszu” (2Król.2:15). Według proroka Eliasza, owa trudność w spełnieniu prośby Elizeusza, wynikała też stąd, że takimi dobrami jak „pi-sznaim” dysponuje tylko Pan, a nikt z ludzi. Pan rozdziela talenty jako sposobności służenia, według Woli Swojej według „przemożenia”.

 

„Bogu upodobało się wybrać niektórych ludzi, aby byli Jego przedstawicielami. Zamiast przemawiać do ludzkości wprost, Bóg przemawia przez tych przedstawicieli – przez Swoje dzieci. Tylko tych, którzy starają się czynić Jego Wolę i są wierni Jego Słowu, Bóg uczci i uczyni ich Swoimi przedstawicielami. Czy Bóg wybrałby na Swoich przedstawicieli takich, którzy przedstawialiby Go nieodpowiednio? Zapewne, że nie! Jako Jego dzieci, możemy już teraz wnikać w Ducha Boskiego Świadectwa. Przeto naszą rzeczą jest: czcić Go, wykazywać innym przymioty Jego, tak przez ogłaszanie czystego poselstwa Prawdy, jak i przez przykładne życie”.

WT.1915-5703.

 

Elizeusz jest figurą – najpierw na klasę Wielkiego Grona, a dalej na Starożytnych Świętych. Przez ducha „pi-sznaim” jest też rzecznikiem spraw Bożych. W okresie 2000 do 2005 roku pełni rolę rzecznika bliźniaczych klas – Wielkiego Grona i Proroków, reprezentuje ich interesy, wypowiada się o nich, broni Prawdy na czasie, informuje o aktualnych i rzeczywistych sprawach rozwijającego się Planu Zbawienia.

 

Po obwieszczeniu się Proroków – 15 Ethanim 2005 nastąpi zmiana na stanowisku rzecznika Boskich Spraw. Stanowisko to zajmą Prorocy na całe Tysiąclecie. Od tego czasu Słowo Pańskie wychodzić będzie z Jeruzalemu – i tylko z Jeruzalemu (Izaj.2:3).

 

Zestawienie 220

 

 

2Król.2:9 „Żądaj czego chcesz, abym ci uczynił pierwej niż będę wzięty od ciebie. Tedy rzekł Elizeusz: Proszę niech będzie dwójnasobny duch twój we mnie”. ------

 

Okoliczności i czas otrzymania dwójnasobnego ducha (pi-sznaim):

 

„Na stopach ich”  ·  3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah -------------------------------

 

 

 

2879

 

 

2879

 

Na stopach ich  hebr.  ~hylgr l[ =  388  Obj.11:11  wg Delitzscha.

 

Zestawienie 221

 

 

2Król.2:9 „Żądaj czego chcesz, abym ci uczynił pierwej niż będę wzięty od ciebie”. -------------------------------------------------------------------------- wg LXX.

 

Pi-sznaim jako „trudna rzecz” – podobna do wiary Enocha:

 

Żyd.11:5 „Wiarą Enoch jest przeniesiony, aby nie oglądał śmierci”. -----------------

 

 

 

4110

 

 

4110

 

 

Zestawienie 222

 

 

2Król.2:9 „Żądaj czego chcesz, abym ci uczynił pierwej niż będę wzięty od ciebie”.--

 

Oto pozaobrazowy Elizeusz:

 

Obj.7:9 „Lud Wielki” ---------------------------------------------------------------

 

 

1362

 

 

1362

 

Lud Wielki  gr.  Ocloj Poluj  =  1362   Obj.7:9.

 

„A gdy przeszli rzekł Eliasz do Elizeusza: Żądaj czego chcesz, abym ci uczynił pierwej niż będę wzięty od ciebie. Tedy rzekł Elizeusz: Proszę niech będzie dwójnasobny duch twój we mnie”                                                                                                                                                                        2Król.2:9.

 

Słowo „dwójnasobny” przetłumaczone zostało z hebrajskiego słowa ~ynv-yp (pi sznaim). Można je przetłumaczyć jako „podwójne usta”. Poprosił o nie Elizeusz Eliasza na krótko przed ich rozłączeniem przez „wóz ognisty”. Po upływie 20 lat od chwili wypełnienia się tego obrazu (1981 rok), prośba Elizeusza i warunek otrzymania wypowiedziany przez Eliasza (2Król.2:10), stał się dla nas bardziej zrozumiały. Gdy weźmiemy pod uwagę wzbudzenie dwóch świadków – (Obj.11:11-12), stała się jasna prośba Elizeusza o „podwójne usta”. Prośba ta została spełniona, gdy Elizeusz ujrzał zabranie Eliasza. (Uznał, zabranie ostatniego członka Kościoła Chrystusowego). „Podwójne usta” mogą przedstawiać podwójne poselstwo, czyli reprezentacje dwóch przez jednego. Pozaobrazowy Jakub jest również reprezentantem pozaobrazowego Ezawa i przez jakiś czas wypowiada się nie tylko w imieniu swoim, ale również i drugiego brata bliźniaka. (W ustach dwóch; mowa za dwóch).

 

Zestawienie 223

 

 

 

2Król.2:9 „Proszę niech będzie dwójnasobny duch twój we mnie”.------------ 849

 

Ostatni Członek klasy Eliasza i czas Jego przemiany:

 

Amen  ·  Tadeusz  ·  10  ·  9  ·  1994 --------------------------------------2217

 

 

 

3066

 

 

2Król.2:9 „Proszę niech będzie dwójnasobny duch twój we mnie”. -------------wg LXX

 

 

3066

 

LXX – Septuaginta – to grecki przekład Starego Testamentu. (Tłumaczenie siedemdziesięciu dokonane za panowania Ptolemeusza II Filadelfusa w latach 285 – 247 pne).

Amen  gr.  Amhn  =  99.

 

Zestawienie 224

 

 

Duch Eliasza przejęty przez Elizeusza – Duch Księcia:

 

2Król.2:9 „Dwójnasobny duch twój we mnie”. --------------------------------------

 

Wielkie Grono rzecznikiem Proroków:

 

Ezech.44:3   „Księcia” --------------------------------------------------------------

 

 

 

767

 

 

767

 

Księcia  hebr.  ayXnh-ta  =  767 – 144 osobowego Księcia, Władcy, Naczelnika. (Czwarty przypadek)

 

Zestawienie 225

 

 

Duch „pi-sznaim” działał stopniowo:

 

2Król.2:9 „Proszę niech będzie dwójnasobny”. -------------------------------------

 

Najpierw zwrócono uwagę na 2000r. wskazany przez równoległość

3960, a następnie na 2001 r. wskazany przez 2520 i liczbowanie:

 

Izaj.51:9 „Ocuć się, ocuć się”. ------------------------------------------------------

 

 

 

572

 

 

 

572

 

2Król.2:9 „Proszę niech będzie dwójnasobny”. – Proszę o podwójne usta.

 

Zestawienie 226

 

 

Obj;11:11 „A po półczwarta dnia duch żywota od Boga wstąpił w nich i stanęli na nogach swoich”. -------------------------------------------------- wg Delitzscha.

 

Mat.25:11 „One drugie panny”.  ·  2001 szanah -----------------------------------

 

 

 

2893

 

2893

 

One drugie panny  gr.  Ai loipai parqenoi  =  537  Mat.25:11.

 

Zestawienie 227

 

 

Mar:13:10 „Ale u wszystkich narodów musi być przedtem kazana Ewangelia”. ------

 

 

4429

 

 

Ogłoszenie wypełnienia:

 

Stało się  ·  Lud Wielki  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah  ----------------------------

 

 

 

4429

 

 

Obj.7:15 „I siedzący na tronie rozbije namiot nad nimi”.  ----------------------------

 

 

4429

 

 

Zestawienie 228

 

 

 

Obj.11:11 „Po półczwarta dnia duch żywota od Boga wstąpił w nich”. -----------

 

 

5758

 

 

Usta dwóch  ·  3°°  ·  6 Siwan  ·  2001------------------------------------2626

 

Chronologia  ·  Rachunki  ·  Liczby Biblijne---------------------------------3132

 

 

 

5758

 

Usta dwóch – podwójne usta hebr. ~ynX yp (pi-sznaim) =  490  2król.2:9.

Chronologia  gr. Cronologia  =  1004.

Rachunki gr. H ariqmhtikh   =  514.

Liczby Biblijne  gr.  Oi ariqmoi tou Bibliou  =   1614.

 

Zestawienie 229

 

 

 

Ps.96:10 „Powiadajcie między poganami: Pan króluje, a że i krąg świata utwierdzony będzie, tak, aby się nie poruszył, a iż będzie sądził ludzi w sprawiedliwości”.------

 

 

 

2736

 

Sposób przekazu i czas:

 

2Król.2:9 „Podwójne usta w twoim duchu” --------------------------------- 726

 

6  ·  3  ·  2001------------------------------------------------------------ 2010

 

 

 

 

2736

 

Powyższe zestawienia skonfrontowane z rzeczywistością w okresie 2001-2005, wskazują na sposób spełnienia się ważnego szczegółu z obrazu Eliasza i Elizeusza. „Podwójne usta” były w tym czasie czynne w zwiastowaniu „pociesznych rzeczy”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas