Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

 

SIEDEM   OCZU

 

„...Te siedem oczów Pańskich, przechodzących wszystką ziemię”. -  Zach.4:10.

 

„...Siedem oczu, które są siedem duchów Bożych, posłanych na wszystką ziemię”.Obj.5:6.

 

Oczy – to symbol duchowego poznania spraw Bożych.

Siedem oczu – to pełniejsza znajomość duchowych spraw.

Liczba siedem – jest też symbolem niezgłębionej mądrości Bożej. Dla człowieka oznacza coś nie mierzalnego i niepoliczalnego. W skali makro np.: nieskończoność Wszechświata – jego czasu i przestrzeni. W skali mikro np.: niemożność policzenia Wielkiego Grona.

 

Oko jest świecą ciała (Mat.6:22), podnosić oczy, to zwracać na coś szczególną uwagę.

„A podniósłszy Jakub oczy swe, ujrzał, a oto Ezaw idzie, a z nim czterystu mężów”. 1Moj.33:1.

 

W czasie budowy „Drugiej Świątyni” (2000-2005) Pan użyczył Wielkiemu Gronu „siedem oczu” do przeglądania ziemi – odchodzącej „starej ziemi” i tworzącej się „Ziemi Nowej”. Do przeglądania tych procesów dał „ducha proroctwa” i „teleskop Słowa Bożego”. Lud Boży stara się osiągnąć Boski punkt widzenia i w takim znaczeniu są to oczy Pańskie. Po 15 Ethanim 2005 rolę Pańskich oczu przejmą Prorocy, bowiem jednym z dawnych ich tytułów jest „Widzący”.

 

Bo którego dziś zowią Prorokiem, tego przedtem nazywano Widzącym”. 1Sam.9:9.

 

Proroctwa nazywano „Widzeniem”. Lud cielesnego Izraela, z upływem czasu zniechęcił się, tak do „Widzących jak i do wszelkiego widzenia”, (Ezech.12:23). Obecnie inaczej jest u tych w nominalnym domu wiary. Proroctwa są jak nieuprawiany ugór. Zaś ci, którzy orzą i sieją, często z płaczem – żniwują „z radością, niosąc snopy swoje(Ps.126:6). Doczekaliśmy błogosławionych czasów, w których to nie tylko Wielkie Grono widzi zachodzące zmiany epokowe, ale wkrótce „ujrzy Go wszelkie oko” (Obj.1:7).

 

„W ostatnich dniach – mówi Bóg – wyleję Ducha Mojego na wszelkie ciało i będą prorokować synowie wasi i córki wasze, a młodzieńcy wasi widzenia mieć będą”. Dz.Ap.2:17.

 

Załączone zestawienia liczbowe, są tym, czym dla literalnych oczu są okulary albo lupa. Tekst tytułowy wzięty został pod lupę liczbowania Biblijnego.

 

Zestawienie 210

 

 

Zach.4:10 „Na te siedem oczów Pańskich przechodzących wszystką ziemię”. ------

 

Lud Wielki  ------------------------------------------------------------------------

 

 

1391

 

1362

 

 

Razem

 

2753

 

„Siedem oczu” Wielkiego Grona zwróciło uwagę na

początek budowy Świątyni – Agg.1:15:

 

Dzień 24  ·  miesiąc 6  ·  rok 2000-------------------------------------------------

 

 

 

 

2753

 

Dzień  hebr.  ~wy  =  56.      Miesiąc  hebr.  Xdx  =  312.      Rok  hebr.  szanah    hnX  =  355

 

Zestawienie 211

 

 

Zach.4:8-9 „I stało się Słowo Pańskie do mnie mówiąc: Ręce Zorobabelowe założyły dom ten i ręce jego dokonają go”. -------------------------------------------------

 

Początek działania ludu Bożego w pozaobrazie – Agg.1:1:

 

1  ·  6  ·  2000  ----------------------------------------------------------------------

 

 

 

2007

 

 

2007

 

 

Zestawienie 212

 

 

 

1Moj.33:1 „A podniósłszy Jakub oczy swe ujrzał, a oto Ezaw idzie, a z nim czterysta mężów; i rozdzielił dzieci, z osobna Lii i z osobna Racheli, i z osobna dwu służebnic”.-------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

5169

 

 

Zach.3:9 „Albowiem oto ten Kamień, który kładę przed Jesuego, na ten Kamień jeden obrócone będą siedem oczów”. -----------------------------------3189

 

Jezus Chrystus--------------------------------------------------------------1980

 

 

 

 

5169

 

 

Mat.16:16 „Chrystus, Syn Boga Żywego”. -------------------------------------------

 

 

5169

 

 

Zestawienie 213

 

 

 

„Siedem oczu” Ludu Wielkiego obrócone na Kamień:

 

Zach.3:9 „Albowiem oto ten Kamień, który kładę przed Jesuego, na ten Kamień jeden obrócone będą siedem oczów; oto Ja wyrzeżę na nim rzezanie, mówi Pan Zastępów, a odejmę nieprawości tej ziemi dnia jednego”. ---------------------------------------

 

 

 

 

 

 

6612

 

 

Oto Kamień i czas, w którym ze szczególną

uwagą spogląda Nań siedem oczów:

 

Jezus Chrystus ----------------------------------------------------------------749

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah ----------------------------------------------2491

 

Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah ----------------------------------------3372

 

 

 

 

 

 

 

6612

 

Jezus Chrystus  hebr.  xyXmh [wXy  =  749  Dz.Ap.8:37 wg Delitzscha.

 

Zestawienie 214

 

 

 

Oto przyczyna zdziwienia „siedmiu oczu”:

 

Ps.118:22-23 „Kamień, który odrzucili budujący, uczyniony jest Głową Węgielną, od Pana się to stało, a jest dziwno w oczach naszych”.  -------------------------------

 

Precyzyjna data została odrzucona:

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah ------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

3429

 

 

2491

 

 

Razem

 

 

5920

 

„Ten Kamień” – to „Chrystus, On Król Izraela”:

 

Zach.3:9 „Albowiem oto ten Kamień, który kładę przed Jesuego, na ten Kamień jeden obrócone będą siedem oczów”.-----------------------------------3189

 

Zach.4:10 „Ponieważ się weselą, patrząc na ten Kamień, to jest na prawidło w ręce Zorobabelowej, na te siedem oczów Pańskich przechodzących wszystką ziemię”. -----------------------------------------------------------------2731

 

 

 

 

 

 

5920

 

 

Zestawienie 215

 

 

Mat.25:10 „A gdy odeszły kupować, przyszedł Oblubieniec; a te, które były gotowe, weszły z Nim na wesele i zamknione są drzwi”.---------------------------------- p.l.

 

Zach.3:9 „Siedem oczów”. ------------------------------------------------------------

 

 

 

557

 

557

 

Powyższe zestawienie nasuwa myśl, iż „siedem oczów”, to klasa drugich panien.

 

Zestawienie 216

 

 

Obj.11:11 „I stanęli na nogach swoich”. ---------------------------------------------

 

Zach.3:9 „Siedem oczów”. ----------------------------------------------------------

 

 

3378

 

557

 

 

Razem

 

3935

 

Obj.19:9 „Błogosławieni, którzy są wezwani na Wieczerzę Wesela Barankowego”. -

 

 

3935

 

Siedem oczów – wskazuje na nieokreśloną liczbę osób wezwanych na Wieczerzę. Parzysta liczba skłaniałaby do domysłów. Lud Wielki nie mógł być policzony (Obj.7:9).

 

Zestawienie 217

 

 

Obj.11:11 „Stanęli na nogach swoich”. ------------------------------------------------

 

Zach.4:10 „Siedem oczów Pańskich”. -------------------------------------------------

 

 

3378

 

583

 

 

Razem

 

3961

 

Ilość lat od narodzenia Jakuba i Ezawa w 1960 r. pne. do narodzenia

bliźniaków w pozaobrazie w 2001 roku:

 

1960 + 2001 -------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

3961

 

 

Zestawienie 218

 

 

Oto co powie „wszelkie oko”, gdy ujrzy fakty:

 

Ps.126:2 „Tedy mówiono między narodami: Wielmożne rzeczy Pan uczynił z nimi”. ---

 

Obj.11:11 „I stanęli na nogach swoich”. ----------------------------------------------

 

 

 

1356

 

3378

 

 

Razem

 

4734

 

Czujność drugich panien została nagrodzona:

 

Mat.25:13 „Czujcież tedy, bo nie wiecie dnia, ani godziny”. ---------------------------

 

 

 

4734

 

 

Lud Wielki  ·  Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah  ---------------------------------

 

 

4734

 

Lud Wielki  gr.  Ocloj Poluj  =  1362   Obj.7:9.

Sukot  hebr.  twksh  =  491.

 

Zestawienie 219

 

 

Ps.126:5-6 „Którzy siali ze łzami, żąć będą z wykrzykaniem; tam i sam chodząc z płaczem rozsiewa lud drogie nasienie; ale zaś przyszedłszy z radością znosić będą snopy swoje”.----------------------------------------------------------------------

 

Sukot  ·  15 Ethanim  ·  baszanah  ·  2005 -------------------------------------------

 

 

 

 

3374

 

3374

 

Sukot  hebr.  twksh  =  491.

Rok  hebr.  baszanah    hnXb  =  357

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas