Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

PAŃSKIE   PRAWIDŁO

 

„...Rzekł Pan; oto Ja położę prawidło w pośrodku ludu mego Izraelskiego, a już mu więcej nie będę przeglądał (pobłażał)”.                                                                     Amos.7:8 B.G.

 

„...To jest prawidło w ręce Zorobabelowej, na te siedem oczu Pańskich przechodzących (przepatrujących) wszystką ziemię”.                                             Zach.4:10 B.G.

 

„Prawidło w ręku”, to symbol pewnej zasady ustanowionej przez Boga, która kształtuje prawidłowy sposób myślenia i działania. Zasady, które uczą też prawidłowych zachowań i reakcji na wydarzenia pojawiające się w przełomowych momentach historii Kościoła, Wielkiego Grona, domu wiary, Izraela i świata. Warto przy tym zwrócić uwagę na Pańskie słowa: „...nie będę pobłażał”, oraz z drugiego tekstu „...przepatrujących wszystką ziemię”.

 

Słowa te wskazują na bezwzględność działania w odniesieniu do wszystkich, w czasie przełomu wieków. Tak rozumiane „prawidło”, jako zasadę działania, Pan włożył w ręce Zorobabela – budowniczego „Drugiej Świątyni” w latach 2000 – 2005.

 

„Prawidłem Pańskim” w „ręku Zorobabela” jest Boska miara „siedmiu czasów” – 2520 lat panowania pogan. Rzecz dotyczy całej ziemi, bowiem chodzi o usunięcie władzy pogan nie tylko nad Jerozolimą, ale także, by poddać wszystkie królestwa pod władzę Chrystusa Królującego. Restytucja, jako wielkie przedsięwzięcie Boskiego Planu, również rozpocznie się od Jerozolimy i ma objąć całą ziemię. Dla tej przyczyny Bóg w czasie obecnego przełomu działa radykalnie „bez pobłażania.

 

Czasy i chwile są w Mocy Bożej i żaden wiek nie będzie ani godzinę za krótki lub za długi. Równoległość 2520 lat, odmierza ostatnie punkty chronologiczne + 1000, wskazując na Tysiącletnie Królestwo Chrystusa Króla. Gdy się zaczynały czasy pogan jako karanie cielesnego Izraela, Bóg powiedział, że: „...nie było już ratunku” (2Kron.36:16). Historia tego okresu w odniesieniu do Izraela w pełni to potwierdziła. Obecnie, gdy czas ten się kończy, nie ma już żadnego ratunku, dla władzy pogan – tak religijnej, jak i świeckiej.

 

Prawidłem w ręku Zorobabela nie jest wojsko, ani siła materialna:

 

„Tak mówi Jahwe do Zorobabela: Nie siła, nie moc, ale Duch Mój...”                 Zach.4:6 B.T.

 

Słowo Boże określa nasze czasy jako „ostateczne”. Określenie to zawiera myśl o sytuacji kryzysowej świata, w której nastąpią przymusowe roztrzygbięcia, bez możliwości odwołania się do wyższej instancji, bowiem Instancją Najwyższą jest Bóg, a Jego Wyrok jest jednoznaczny – koniec starego świata! Idzie Świat Nowy – Świat Chrystusa Króla i Świat Proroków.

„Prawidło w ręku Zorobabela” wskazuje na Świątynię Przyszłości i na jej Kamień Szczytowy – „Chrystus, On Król Izraela”. Każdy, kto w tym czasie, głośnym okrzykiem wyrazi uznanie dla tej budowli i jej Szczytowego Kamienia – „Łaska, Łaska”, ten otrzyma Królewskie błogosławieństwo.

„Oto Pan Jahwe, przychodzi z mocą i Ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata”.                                                                          Izaj.40:10 B.T.

 

„Pańskie prawidło w ręku Zorobabela” wskazuje ludziom i narodom na koniec „przebierania” w Boskich nagrodach i koniec pobłażania dla ignorancji jednostek, że nadszedł kres buntu narodów (Ps.2:1-12). Pan w zanarchizowanym świecie zaprowadzi pokój, porządek i bezpieczeństwo, przez użycie „laski żelaznej”, owego „prawidła”, jako zasady działającej bezwzględnie, „bez pobłażania” komukolwiek. Dzięki temu wszystko się wypełni i będzie działać prawidłowo.

 

 

Zestawienie 185

 

 

Amos.7:7 „Potem ukazał mi, a oto Pan stał na murze według sznuru zbudowanym, w którego Ręku było Prawidło”. --------------------------------------------------

 

3 Adar  ·  2004  -------------------------------------------------------------------

 

 

 

1288

 

2212

 

 

Razem

 

3500

 

Zach.9:14 „Bo się Pan ukaże przeciwko nim, a jako blask wyniknie strzała Jego; Panujący, mówię Pan zatrąbi w trąbę, a pójdzie w wichrach południowych”. ----

 

 

 

3500

 

Wichry południowe, to pozytywne i odczuwalne działanie Proroków po 15 Ethanim 2005 roku; pierwszy subtelny powiew, może być odczuwalny po 3 Adar 2004 roku.

 

Zestawienie 186

 

 

Zach.9:14 „Panujący, mówię Pan zatrąbi w trąbę, a pójdzie w wichrach południowych”.--------------------------------------------------------------------

 

Adar  ·  2004 szanah -----------------------------------------------------------------

 

 

 

2564

 

2564

 

Adar  hebr.  rda  =  205.

 

Zestawienie 187

 

 

Zach.4:9 „Ręce Zorobabelowe założyły dom ten i ręce Jego dokonają go; a dowiesz się; że Pan Zastępów posłał mnie do was”. -----------------------------------------

 

Oto, Ten posyłający:

 

Jezus  ·  3 Adar  ·  2004  ------------------------------------------------------------

 

 

 

2976

 

 

2976

 

Jezus.  gr. O Ihsouj  =  764    Obj.22:16.

Adar  hebr.  rda  =  205.

 

Zestawienie 188

 

 

Zach.4:7 „Cóżeś ty jest, o góro wielka! przeciwko Zorobabelowi? Równina; bo On wywiedzie Kamień Główny z głośnym okrzykiem: Łaska, łaska nad nim”.--------

 

Ważny siedmiomiesięczny okres podziwiania Kamienia:

 

3  ·  12  ·  2004 – 15  ·  7  ·  2005 ----------------------------------------------

 

 

 

4046

 

 

4046

 

Daty według kalendarza księżycowego.

 

Zestawienie 189

 

 

Amos.7:8 „Oto Ja położę Prawidło w pośrodku ludu mego Izraelskiego, a już mu więcej nie będę przeglądał (pobłażał)”. ---------------------------------------------

 

Oto władający prawidłem przez 1000 lat:

 

Król Izraela  ·  1000  -----------------------------------------------------------------

 

 

 

2073

 

 

2073

 

Król Izraela  gr.  O Basileuj Israhl  =  1073  Mat.27:42.

 

Zestawienie 190

 

 

Amos.7:8 „Tedy rzekł Pan: Oto Ja położę Prawidło w pośrodku ludu Mego”. --------

 

Jego ziemscy Przedstawiciele również władający prawidłem:

 

Starsi  --------------------------------------------------------------------------------

 

 

1272

 

 

1272

 

Starsi  gr.  Presbuteroi  =  1272.  Obj.5:14.

 

Zestawienie 191

 

 

 

Amos.7:8 „Oto Ja położę prawidło w pośrodku ludu mego Izraelskiego”.-----------

 

Skompletowanie Prawidła duchowego:

 

Tadeusz  ·  10  ·  9  ·  1994  -----------------------------------------------------

 

Wzbudzenie ziemskich Przedstawicieli:

 

6 Siwan  ·  2001 szanah -----------------------------------------------------------

 

 

1491

 

 

2118

 

 

2488

 

 

Razem

 

 

6097

 

Prawidło Boże i początek Królestwa:

 

Jezus, Król Izraela  ---------------------------------------------------  hebr.1017

 

Jezus, Król Izraela ------------------------------------------------------  gr.1697

 

Święto Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah -----------------------------  3383

 

 

 

 

 

 

6097

 

Tadeusz   gr.   Qaddaioj  =  105  (Ostatni przemieniony Sędzia Duchowy).

Jezus, Król Izraela  gr.  Ihsouj Basileuj Israhl  =  1697.

Jezus, Król Izraela hebr. larXy $lm [wXy = 1017.

 

Zestawienie 192

 

 

Amos.7:8 „Tedy rzekł Pan: Oto Ja położę prawidło w pośrodku ludu mego Izraelskiego, a już mu więcej nie będę przeglądał (pobłażał)”. --------------------

 

Oto dający prawidło:

 

Jezus Chrystus, On Król Izraela ----------------------------------------------------

 

 

 

2395

 

 

3053

 

 

Razem

 

5448

 

Czas podziwiania Pańskiego prawidła:

 

3 Adar  ·  2004 szanah    15 Ethanim  ·  2005 szanah  ---------------------------

 

 

 

5448

 

Jezus Chrystus, On Król Izraela  gr.  Ihsouj Cristoj o Basileuj Israhl = 3053.

 

Zestawienie 193

 

 

 

Amos.7:8 „Oto Ja położę prawidło w pośrodku ludu mego Izraelskiego, a już mu więcej nie będę przeglądał (pobłażał)”. --------------------------------- 2073

 

3  ·  12  ·  2004-----------------------------------------------------------2019

 

 

 

 

4092

 

 

Izaj.62:11 „Oto Pan rozkaże obwołać aż do kończyn ziemi: Powiedzcie Córce Syońskiej: Oto Zbawiciel twój idzie, oto zapłata Jego z Nim, a dzieło Jego przed Nim”. --------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

4092

 

 

Zestawienie 194

 

 

 

Amos.7:7-8 „Potem ukazał mi, a oto Pan stał na murze według sznuru zbudowanym, w którego ręku było prawidło. I rzekł Pan do mnie: Cóż widzisz Amosie? I rzekłem: Prawidło. Tedy rzekł Pan: Oto Ja położę prawidło w pośrodku ludu mego Izraelskiego, a już mu więcej nie będę przeglądał (pobłażał)”.--------------------------------------------------------------------

 

Oto Władza Królestwa rządząca się prawidłem:

 

Oz.9:10 „Widziałem ojców waszych jako pierwszy owoc figowy na początku ich”. -------------------------------------------------------------------------  2729

 

Mar.15:32 „Chrystus, On Król Izraela”. ------------------------------------ 2429

 

 

 

 

 

 

5158

 

 

 

5158

 

Chrystus, On Król Izraela  gr.  O Cristoj o Basileuj Israhl  =  2429. Mar.15:32.

 

Zestawienie 195

 

 

Amos.7:8 „I rzekł Pan do mnie: Cóż widzisz Amosie? I rzekłem: Prawidło. Tedy rzekł Pan: Oto Ja położę prawidło w pośrodku ludu mego Izraelskiego, a już mu więcej nie będę przeglądał (pobłażał)”. ----------------------------------------------------

 

Oto nowy Rząd i początek wdrażania zasad prawidła:

 

144 Starsi  ·  3  ·  12  ·  2004 szanah  -----------------------------------------------

 

 

 

 

3870

 

 

3870

 

Starsi  gr.  Oi Presbuteroi  =  1352  Obj.5:14.

 

Zestawienie 196

 

 

Zach.4:10 „Bo któżby wzgardził dniem małych początków? Ponieważ się weselą, patrząc na ten Kamień, to jest na prawidło w ręce Zorobabelowej”.----------------

 

Mar.15:32 „Chrystus Król”. -----------------------------------------------------------

 

 

 

2080

 

2080

 

 

Zestawienie 197

 

 

Równoległość 2520 lat, jako prawidło:

 

Amos.7:7 „Potem ukazał mi, a oto Pan stał na murze według sznuru zbudowanym, w którego ręku było prawidło”.----------------------------------------------------

 

1Kor.2:11 „Duch Boży” -----------------------------------------------------------

 

 

 

 

1288

 

2200

 

 

Razem

 

3488

 

Obj.19:10 „I upadłem do nóg jego, abym się mu pokłonił; ale mi rzekł: Patrz, abyś tego nie czynił; bom jest spółsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusowe. Bogu się kłaniaj; albowiem świadectwo Jezusowe jest duch proroctwa”. ------------------------------------------------------------------p.l.

 

 

 

 

 

3488

 

 

Zestawienie 198

 

 

Amos.7:7 „Potem ukazał mi, a oto Pan stał na murze według sznuru zbudowanym, w którego ręku było prawidło”.-------------------------------------------------------

 

Agg.2:24 „Albowiem cię wybrałem mówi Pan Zastępów”. ----------------------------

 

 

 

1288

 

1288

 

 

Zestawienie 199

 

 

Amos.7:7 „Potem ukazał mi, a oto Pan stał na murze według sznuru zbudowanym, w którego ręku było prawidło”.----------------------------------------------------

 

Święto Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005  ---------------------------------------------

 

 

 

1288

 

3028

 

 

Razem

 

4316

 

Sprawiedliwa nagroda wg Pańskiego prawidła:

 

2Król.8:6 „Przywróć jej wszystko, co jej było i wszystkie dochody z pola od onego dnia, którego opuściła ziemię, aż dotąd”. -----------------------------------------

 

 

 

 

4316

 

Święto Sukot (Namiotów)  hebr.  twksh gx  =  502  Zach.14:16.

Widzialna działalność Książąt po 15 Ethanim 2005 przywróci autorytet głoszonym wcześniej Prawdom Słowa Bożego, które były ignorowane i poniżane (Obj.11:12).

 

Zestawienie 200

 

 

4Moj.19:9 „I zbierze człowiek czysty popiół onej jałowicy i wysypie go na miejscu czystym”.  ----------------------------------------------------------------------

 

3 Adar  ·  2004  -------------------------------------------------------------------

 

 

 

2414

 

2212

 

 

Razem

 

4626

 

Agg.2:24 „W on dzień mówi Pan Zastępów, wezmę cię Zorobabelu, synu Salatyjelowy, sługo mój! Mówi Pan i uczynię cię jako sygnet; albowiem wybrałem cię, mówi Pan Zastępów”.--------------------------------------------

 

 

 

 

4626

 

 

Zestawienie 201

 

 

 

Agg.2:24 „Wezmę cię Zorobabelu synu Salatyjelowy sługo mój! Mówi Pan i uczynię cię jako sygnet”. ------------------------------------------------  2647

 

3 Adar  ·  2004 -----------------------------------------------------------  2212

 

Warunkiem (prawidłem) zaproszenia jest uznanie zabrania Kościoła:

 

Obj.19:9 „Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na Wieczerzę Wesela Barankowego”. ---------------------------------------------------------------

 

 

 

 

4859

 

 

 

4859

 

 

Zestawienie 202

 

 

 

Amos.7:7 „Potem ukazał mi, a oto Pan stał na murze według sznuru zbudowanym, w którego ręku było Prawidło”. ----------------------------------------- 1288

 

Zach.4:10 „Ponieważ się weselą, patrząc na Ten Kamień, to jest na Prawidło w ręce Zorobabelowej”. ---------------------------------------------------1340

 

 

 

 

2628

 

 

Wstąpienie na niebo zgodnie z prawidłem:

 

Obj.11:12 „Potem usłyszeli głos wielki z nieba, mówiący im: Wstąpcie sam! I wstąpili na niebo w obłoku i patrzyli na nich nieprzyjaciele ich”. -------------------------- p.l.

 

 

 

 

2628

 

 

Zestawienie 203

 

 

 

Amos.7:8 „Tedy rzekł Pan: Oto Ja położę Prawidło w pośrodku ludu Mego Izraelskiego, a już mu więcej nie będę przeglądał”. ---------------------- 2395

 

Koniec tolerancji Pańskiej dla ignorancji ludzkiej:

 

Dzień 3  ·  miesiąc 12  ·  rok 2004---------------------------------------- 2742

 

 

 

 

5137

 

 

Zach.8:9 „Tak mówi Pan Zastępów: Niech się wzmocnią ręce wasze, którzyście słuchali w tych dniach słów tych z ust proroków, którzy byli ode dnia, którego założony jest Dom Pana Zastępów, że Kościół ma być dobudowany”. -------------

 

 

 

 

5137

 

 

Joz.6:16 „I stało się, gdy siódmy raz obchodzili, a kapłani trąbili w trąby, rzekł Jozue do ludu: Krzyczcież teraz; albowiem Pan podał wam miasto”. ----------------------

 

 

 

5137

 

Dzień hebr. ~wy= 56        Miesiąc hebr. Xdx = 312        Rok hebr. szanah  hnX = 355.

 

Zestawienie 204

 

 

 

Amos.7:8 „Tedy rzekł Pan: Oto Ja położę Prawidło w pośrodku ludu Mego Izraelskiego”. ----------------------------------------------------------  1813

 

Dzień 3  ·  miesiąc 12  ·  rok 2004 ---------------------------------------- 2742

 

Pierwsze skutki działalności Prawidła bez pobłażania:

 

Obj.16:21 „I wielki grad jako cetnarowy spadł z nieba na ludzi i bluźnili ludzie Boga dla plagi gradu, iż plaga jego była bardzo wielka”. ------------------- p.l.

 

 

 

 

4555

 

 

 

4555

 

 

Zestawienie 205

 

 

 

Oto prawidło wynagradzania niektórych z domu wiary:

 

Mat.10:41 „Kto przyjmuje proroka w imieniu proroka zapłatę proroka weźmie”. -----

 

 

 

6817

 

 

Czas zapłaty proroka:

 

Penuel  ·  Sukot  ·  15  ·  7  ·  6133 ------------------------------------------------

 

 

 

6817

 

 

Chrystus, On Król Izraela -------------------------------------------------- 2429

 

144 Książęta  --------------------------------------------------------------- 699

 

Penuel  ·  Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005  +  1000  ---------------------------  3689

 

 

 

 

6817

 

Penuel  hebr.  laynp  =  171  1Moj.32:31.

Sukot  hebr.  twksh  =  491.

 

Zestawienie 206

 

 

Izaj.24:23 „I zasromi się miesiąc, a zawstydzi się słońce, gdy królować będzie Pan Zastępów, na górze Syońskiej i w Jeruzalemie i przed starcami swymi w wielkiej sławie”.  ---------------------------------------------------------------------------

 

Badanie Słowa Bożego bez prawidła (chronologii)

przyniesie zawstydzenie (2Tym.2:15):

 

Prawidło  ·  3 Adar  ·  2004 szanah  -------------------------------------------------

 

 

 

 

2638

 

 

2638

 

Prawidło  hebr.  $na  =  71   Amos.7:7.

 

Zestawienie 207

 

 

Amos.7:8 „Tedy rzekł Pan: Oto Ja położę Prawidło w pośrodku ludu mego Izraelskiego, a już mu więcej nie będę przeglądał (pobłażał)”.  -------------------

 

Amos.8:2 „Przyszedł koniec ludowi memu Izraelskiemu, nie będę mu już więcej przeglądał”. ---------------------------------------------------------------------

 

 

 

2395

 

 

1472

 

 

Razem

 

3867

 

Oto Władający prawidłem i ostateczny koniec pobłażania:

 

Chrystus, On Król Izraela  ·  Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005 szanah--------------------

 

 

 

3867

 

Chrystus, On Król Izraela  hebr.  larXy $lm xyXmh  =  994 Mar.15:32  wg Delitzscha.

Sukot  hebr.  twksh  =  491.

 

Zestawienie 208

 

 

Amos.7:7 „Potem ukazał mi, a oto Pan stał na murze według sznuru zbudowanym, w którego ręku było Prawidło”. ---------------------------------------------------

 

1Moj.49:10 „Nie będzie odjęte sceptrum od Judy, ani Zakonodawca od nóg Jego, aż przyjdzie Szylo i Jemu będzie oddane posłuszeństwo narodów”.--------------

 

Królestwo Pana:

 

Święto Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005  ------------------------------------------------

 

 

 

1288

 

 

2472

 

 

2529

 

 

Razem

 

6289

 

Oto prawidło „siedem czasów” karania (2520 lat):

 

Ezech.21:26-27 „Zdejm tę czapkę, a zrzuć tę koronę, która już nigdy takowa nie będzie; Tego, który w poniżenie przyszedł, wywyższę, a wywyższonego poniżę. Wniwecz, wniwecz, wniwecz ją obrócę, czego pierwej nie bywało, aż przyjdzie Ten, co do niej ma prawo, którem Mu dał”.  ------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

6289

 

Święto Sukot (Namiotów)  hebr.  twksh gx  =  502  Zach.14:16.

 

Słowa Proroka wypowiedziane do króla Sedekiasza zaznaczyły koniec figuralnego Królestwa Bożego w Izraelu (606 r. pne.). Wyrok Pański obowiązuje aż do rzeczywistego Królestwa Chrystusa Króla – 15 Ethanim 2005 roku, to jest uznania Jezusa za Mesjasza.

 

Zestawienie 209

 

 

Agg.2:24 „W on dzień, mówi Pan Zastępów, wezmę cię, Zorobabelu synu Salatyjelowy, sługo Mój! Mówi Pan i uczynię cię jako sygnet; albowiem wybrałem cię, mówi Pan Zastępów”.--------------------------------------------

 

Oto Zorobabel w pozaobrazie:

 

Lud Wielki  ------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

4626

 

 

1362

 

 

Razem

 

5988

 

Obj.7:17 „Otrze Bóg wszelką łzę z oczów ich”.-------------------------------------

 

 

5988

 

 

PODSUMOWANIE

 

Temat Pańskiego „prawidła”, pokazany został przekrojowo w odniesieniu do różnych spraw, ukazując działanie Boskich Przymiotów:

-                     Mądrości, że Jego Słowo nigdy nie zawodzi;

-                     Sprawiedliwości, że każde przestępstwo spotka się ze sprawiedliwą odpłatą (Żyd.2:2);

-                     Mocy Bożej, że w każdym działaniu jest Wszechmocą;

-                     Bóg jest Miłością, że nagrodzi każdy przejaw sympatii i każdy choćby najmniejszy dobry uczynek względem Jego Prawdy i jej sług.

 

 

 

-                      

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas