Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

DUCH   PROROCTWA

 

„Świadectwem Jezusa jest duch proroctwa”. Obj.19:10.

 

Celem proroctwa, jest dawanie świadectwa o Jezusie. Słowo „proroctwo”, tutaj jest użyte w szerokim znaczeniu i oznacza głębszą znajomość Woli i Planu Bożego, w odniesieniu do Mesjasza – Jego przyjścia – pierwszego i wtórego. Obejmuje ono całą filozofię tego Planu, ukrytą w typach, figurach, symbolach i obrazowych historiach.

 

„Duch proroctwa” – mieści w sobie myśl o umiłowaniu proroctw, jako Boskich przepowiedni. Jest to pragnienie zrozumienia ich, a często też i próba objaśniania. Apostoł Paweł jest przykładem dawania takiego świadectwa o Jezusie i to o „Onym Ukrzyżowanym” (1Kor.2:2). Odnośnie proroctw napisał: „Proroctw nie lekceważcie” (1Tesl.5:20).

 

Lekceważyć – znaczy: mieć je za nic, bagatelizować, wzgardzić, ignorować lub szydzić.

Słownik.

 

Wprawdzie nie spotyka się wśród wierzących takich, którzy lekceważyliby całe Słowo Boże, ale spotykamy wielu, którzy chełpią się tym, że nie wierzą, bądź lekceważą proroctwa i Biblijną chronologię, a niektórzy pozwalają sobie szydzić. Każdy wierzący, który określa siebie mianem „badacza” Pisma Świętego, z definicji winien być badaczem proroctw. Bowiem całe Pismo Święte jest proroctwem. „Lekceważenie” proroctw oznacza więc lekceważenie Pisma Świętego.

Żydzi jako naród zlekceważyli część proroctw (np. Izaj.53, Dan.9), i dlatego nie poznali czasu swego „nawiedzenia”. Skutki były straszne.

 

„Oni drwili z posłańców Bożych, pogardzali Jego Słowami i wyszydzali Jego proroków, aż gniew Pana na Jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku”.

          2Kron.36:16 N.B.

 

Przykład tego narodu nie podziałał odstraszająco w Wieku Ewangelii. Jest takie powiedzenie, że „historia się nie powtarza”, ale jeśli chodzi o apostazję – ta powtarza się wielokrotnie. Pan Bóg jako Autor proroctw, zabezpieczył poważanie dla Swego Słowa, stosowną Wyrocznią:

Taki jest wyrok Pana: Nie będzie tak! Gdyż tych, którzy Mnie czczą i Ja uczczę, a którzy Mną gardzą, będą wzgardzeni”.                                                                   1Sam.2:30 N.B.

 

Stosunek do proroctw winien być nacechowany powagą i należną czcią – jak do każdej rzeczy Świętej. Pilnując proroctw jako „świecy świecącej” (2Piotr.1:19-21), zapewnijmy jej duchowy „tlen”, pielęgnujmy „ducha proroctwa”, „ażby dzień zaświtał”.

 

Zestawienie 166

 

 

To mówił Anioł siódmego okresu Kościoła:

 

Obj.19:10 „I upadłem do nóg jego, abym  się  mu  pokłonił; ale  mi rzekł: Patrz, abyś tego  nie  czynił;  bom  jest  spółsługa  twój  i braci  twoich,  którzy  mają  świadectwo  Jezusowe. Bogu się kłaniaj; albowiem  świadectwo  Jezusowe jest Duch Proroctwa”.----------------------------------------------------------- p.l.

 

Główny temat świadectwa:

 

6 Siwan  ·  2001 szanah  +  1000  -------------------------------------------------

 

 

 

 

 

3488

 

 

3488

 

 

Anioł Kościoła, nie przyjmujący pokłonu swoją odmowę uzasadnił tym, że współsłudzy (Wielkie Grono) również mają „ducha proroctwa”. Będą oni wyjaśniać proroctwa, obrazy i wizje wskazujące na: Wielkie Grono i Proroków, na ucisk i Restytucję. Dla tej przyczyny pokłon należny można oddać jedynie Bogu.

 

Zestawienie 167

 

 

 

Nowy Testament pisany po grecku:

 

Obj.19:10 „Świadectwo Jezusowe”. ------------------------------------- gr 1690

 

Stary Testament pisany po hebrajsku:

 

Obj.19:10 „Świadectwo Jezusowe”. ------------------------------------hebr. 510

 

 

 

 

 

2200

 

 

Całe Pismo Święte napisane pod natchnieniem Ducha Bożego:

 

1Kor.2:11 „Duch Boży”. -------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2200

 

 

Zestawienie 168

 

 

Całe Pismo Święte daje świadectwo o Jezusie:

 

Obj.19:10 „Świadectwo Jezusowe” ------------------------------------------------

 

Świadectwa o Jezusie są zrozumiane przez ducha proroctwa:

 

Obj.19:10 „Duch Proroctwa” ------------------------------------------------------

 

 

 

1640

 

 

2340

 

 

Razem

 

3980

 

„Duch proroctwa” objawia Prawdy o:

Kościele, Wielkim Gronie i Prorokach:

 

Jezus Chrystus  ·  Nogi ich  ·  Nogi ich --------------------------------------------

 

 

 

 

3980

 

--Jezus Chrystus gr.  Ihsouj Cristoj  = 1980.

--Nogi ich hebr.  ~hylgr  =  288  wg Delitzscha. Obj.11:11       Nogi ich gr.  podaj autwn  =  1712.

 

Godne uwagi: Wartość liczbowa wyrażenia „Duch Proroctwa” (wg hebr .tłumaczenia prof. Delitzscha.), wynosi 283. Gdy ją pomnożymy przez 7, to otrzymamy 1981 (283 x 7 = 1981)

 

Zestawienie 169

 

 

Obj.19:10 „Albowiem świadectwo Jezusowe jest duch proroctwa”. ----------------

 

„Duch proroctwa” umożliwił zrozumienie ustawy o Pięćdziesiątnicy:

 

Dz.Ap,2:1 „A gdy nadszedł dzień pięćdziesiąty”. -----------------------------------

 

 

4657

 

 

4657

 

 

Zestawienie 170

 

 

 

Obj.19:10 „Duch Proroctwa”.---------------------------------------------------

 

Tematyka prorokowania:

 

Izrael  ·  Jerozolima ---------------------------------------------------- gr.1213

 

Izrael  ·  Jerozolima ---------------------------------------------------hebr.1127

 

 

2340

 

 

 

2340

 

-Duch proroctwa   gr.  To pneuma thj profhteiaj  =  2340  Obj.19:10.

 

Zestawienie 171

 

 

Na budowę obrazowej Świątyni trzeba patrzeć przez ducha proroctwa:

 

Zach.4:10 „Ponieważ się weselą patrząc na ten Kamień”. -----------------------------

 

Oto Kamień i sposób patrzenia:

 

Jezus Chrystus  ·  Duch Proroctwa----------------------------------------------------

 

 

 

1032

 

 

1032

 

-Jezus Chrystus  hebr.  xyXmh [wXy  =  749  Dz.Ap.8:37 wg Delitzscha.

-Duch proroctwa  hebr. hawbnh xwr  =  283  Obj.19:10  wg Delitzscha.

 

Zestawienie 172

 

 

1Kor.2:11 „Duch Boży”. ---------------------------------------------------------gr

 

1Kor.2:11 „Duch Boży”. ------------------------------------------------------ hebr

 

 

2200

 

346

 

 

Razem

 

2546

 

24  ·  6  ·  2516 ------------------------------------------------------------------

 

 

2546

 

Zestawienie powyższe podaje dzień, miesiąc i rok rozpoczęcia przerwanych 1984 r. ne. prac przy budowie pozaobrazowej Świątyni liczony od ukończenia figuralnej Świątyni Zorobabela w 516 pne. (Ezdr.6:15; Agg.1:14-15). (516 + 2000 = 2516).

 

Zestawienie 173

 

 

Ezdr.6:15 „I dokończony jest on dom trzeciego dnia miesiąca Adar; a ten był rok szósty panowania Dariusza króla”.  ------------------------------------------------

 

Dokończony Duchem Bożym (516 + 2004):

 

Duch Boży  ·  3 Adar  ·  2520 -------------------------------------------------------

 

 

 

4928

 

 

4928

 

-Duch Boży  gr.  To Pneuma Tou Qeou  =  2200  1Kor.2:11.

 

Zestawienie 174

 

 

Chrystus, On Król Izraela:

 

Zach.4:7 „On wywiedzie Kamień Główny w głośnym okrzykiem: Łaska, łaska nad Nim”. ---------------------------------------------------------------------------

 

Obj.19:10 „Duch proroctwa”.  -----------------------------------------------------

 

 

 

 

2340

 

2340

 

 

Zestawienie 175

 

 

 

Duch Boży otworzył „okna niebieskie” na inaugurację Świątyni:

 

Ezdr.6:16 „Tedy synowie izraelscy, kapłani i Lewitowie i inni z ludu. Którzy przyszli z więzienia poświęcali on Dom Boży z radością”. ---------------------

 

 

 

 

 

 

2850

 

 

Obj.19:10 „Duch Proroctwa”.---------------------------------- wg Delitzscha. 283

 

3 Adar  ·  2004 szanah -----------------------------------------------------2567

 

 

 

2850

 

 

Zestawienie 176

 

 

Obj.19:10 „Duch Proroctwa” ------------------------------------------------------

 

Święto radości w łączności z 3 Adar 2004:

 

Purim  ·  2004  --------------------------------------------------------------------

 

 

2340

 

 

2340

 

Purim  hebr.  ~yrwp  =  336 – Święto losów Ester.9:1-32.

Duch proroctwa   gr.  To pneuma thj profhteiaj  =  2340  Obj.19:10.

 

Zestawienie 177

 

 

Obj.19:10 „Duch Proroctwa” ------------------------------------------------------

 

Zrozumienie proroctw dotyczących duchowego i cielesnego Izraela:

 

Izrael  ------------------------------------------------------------------------------

 

 

2340

 

 

541

 

 

Razem

 

2881

 

15 Ethanim  ·  2005 szanah --------------------------------------------------------

 

 

2881

 

Izrael  hebr.   larXy  =  541.

15 Ethanim (październik) – Święto Kuczek – 3Moj.23:39-43.

Duch proroctwa   gr.  To pneuma thj profhteiaj  =  2340  Obj.19:10.

 

Zestawienie 178

 

 

Duch proroctwa objaśnił sytuację „Synów Królestwa”

znajdujących się w ciemnościach zewnętrznych:

 

Ezech.44:10 „Także i Lewitowie, którzy się oddalali ode mnie, gdy błądził Izrael, którzy się obłądzili ode mnie za plugawymi bałwanami swymi, ci poniosą nieprawość swoją”.-------------------------------------------------------------

 

Obj.19:10 „Świadectwo Jezusowe jest duch proroctwa”.  --------------------------

 

 

 

 

 

4545

 

4545

 

 

Zestawienie 179

 

 

Obj.16:17 „Stało się”. -------------------------------------------------------------

 

Obj.19:10 „Duch Proroctwa”.  -----------------------------------------------------

 

 

186

 

2340

 

 

Razem

 

2526

 

Oto czas w którym wszystkie sprawy ery ducha wypełnią się:

 

15 Ethanim  ·  2005 ---------------------------------------------------------------

 

 

 

2526

 

 

Zestawienie 180

 

 

Dan.12:7 „Iż po zamierzonym czasie i po zamierzonych czasach i po połowie czasu i gdy do szczętu rozproszy siłę ręki ludu świętego, tedy się to wszystko wypełni”. --------------------------------------------------------------- z Dag m.

 

Dan.12:9 „Idź, Danielu! Bo zawarte i zapieczętowane są te słowa, aż do czasu zamierzonego”. -----------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2435

 

 

2224

 

 

Razem

 

4659

 

Duch Proroctwa  ·  Penuel  ·  Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005 -------------------------

 

 

4659

 

Duch proroctwa   gr.  pneuma thj profhteiaj  =  1970  Obj.19:10.

Penuel  hebr.  laynp  =  171   1Moj.32:31.

Sukot  hebr.  twksh  =  491.

Dzień 15 Ethanim 2005 roku, to czas przełomowy, gdzie “duch proroctwa” skończy działalność przez Wielkie Grono i spocznie na Prorokach. Podobnie jak wcześniej „duch Eliasza spoczął na Elizeuszu”.

 

Zestawienie 181

 

 

Mat.24:14 „I będzie kazana ta Ewangelia Królestwa po wszystkim świecie na świadectwo wszystkim narodom. A tedyć przyjdzie koniec”. --------------------

 

Duch Proroctwa  ·  dzień 15  ·  miesiąc 7  ·  w roku 6133 ------------------------

 

 

 

9220

 

9220

 

Dzień  hebr.  ~wy = 56.       Miesiąc  hebr.  Xdx  =  312.      W roku  hebr.  baszanah    hnXb  =  357.

6133 – to rok 2005 liczony od stworzenia Adama (4128 + 2005 = 6133).

 

Zestawienie 182

 

 

Duch proroctwa naświetlił znaczenie

Kamienia Szczytowego, w Drugiej Świątyni:

 

Zach.4:10 „Ponieważ się weselą patrząc na ten Kamień”. ---------------------------

 

Obj.19:10 „Duch Proroctwa”.  -----------------------------------------------------

 

 

 

 

1032

 

2340

 

 

Razem

 

3372

 

Oczekiwany z radością czas:

 

Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah  ---------------------------------------------

 

 

 

3372

 

Sukot  hebr.  twksh  =  491.

 

Zestawienie 183

 

 

Duch Proroctwa  ·  Lud Wielki  ·  Penuel --------------------------------------------

 

Ogłoszony początek 1000-letniego czasu:

 

Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005 szanah + 1000  -------------------------------------------

 

 

3873

 

 

3873

 

Lud Wielki  gr.  Ocloj Poluj  =  1362   Obj.7:9.

Penuel  hebr.  Laynp  =  171  1Moj.32:31.

 

Zestawienie 184

 

 

Obj.19:10 „Świadectwo Jezusowe jest duch proroctwa”. --------------------------

 

Dzień 15  ·  miesiąc Ethanim  ·  rok 2005 -----------------------------------------

 

 

4545

 

3249

 

 

Razem

 

7794

 

Źródłem radości dla Wielkiego Grona jest duch proroctwa:

 

Jan.12:15 „Nie bój się córko Syońska! Oto Król twój idzie, siedzący na oślęciu”.--

 

 

 

7794

 

Dzień  hebr.  ~wy  =  56.

Miesiąc  hebr.  Xdx  =  312.

Rok  hebr.  szanah    hnX  =  355.

Ethanim  hebr.  ~yntah  =  506.

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas