Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

 

WIELKIE   GRONO

 

(W OKRESIE 2000 – 2005)

 

Działalność Wielkiego Grona kończy wiek Ewangelii – epokę wiary i ducha – okres przeznaczony dlarozwoju duchowych klas, Eliasza i Elizeusza. Jak wykazano już w „Pięćdziesiątnicy” (część I – IV), Wielkie Grono w omawianym okresie czasu (2001 – 2005) jest uczestnikiem Wieczerzy Wesela Barankowego;

   - zaangażowane jest w budowę drugiej Świątyni;

   - gromadzi „popioły czerwonej jałowicy”;

   - pełni służbę na „wieży strażniczej”.

Równie szczegółowo działalność Wielkiego Grona pokazana została na kanwie obrazowej historii Elizeusza: poczynając od przejęcia płaszcza Eliasza, poprzez drugie uderzenie wód Jordanu, aż po najdalszą działalność za Jordanem. Działalność proroka była ozdrowieńcza – naprawcza – restytucyjna. Były to figuralne czynności, mające w sobie pierwiastek cudu. Wiek Ewangelii kończy się funkcjonującą jeszcze wielką apostazją z wieków średnich, a już nałożyła się na nią nowa apostazja.

Apostazja – całkowite porzucenie wiary lub częściowe odstępstwo od zasad wiary.

Słownik.

Odstępstwo od wyznawanych wcześniej poglądów, jest stałą tendencją Wieku Ewangelii. Jest to zgodne z proroczą zapowiedzią Pana: „...Czy Syn Człowieczy gdy przyjdzie, izali znajdzie wiarę na ziemi?” (Łuk.18:8) – wiarę czystą i pełną? Nominalne chrześcijaństwo uległo wielkiej apostazji, a także nominalny dom wiary uczynił to samo, choć w różnym zakresie, reformatorska działalność Eliasza nie usunęła odstępstwa chrześcijaństwa. Dzieło to zostanie dokonane przez Eliasza w chwale. Działalność naprawcza Elizeusza jest kontynuacją dzieła Eliasza. Wielkie Grono i Prorocy dokończą dzieła naprawienia – jedna i druga klasa działa pod auspicjami uwielbionego Kościoła. Wielkie Grono jako działająca „Reszta” lub „grupa” ma wykonać swój zakres pracy do 15 Ethanim 2005 roku (w odniesieniu do różnych grup domu wiary). Natomiast Prorocy w liczbie 144 wyeliminują wszelką apostazję – w Izraelu i w chrześcijaństwie – zarówno tą wielką (starą), jak i tą mniejszą, (nową). Ich działalność naprawcza będzie trwać 1000 lat.

 

ELIZEUSZ JAKO FIGURA WIELKIEGO GRONA

 

„Przy końcu swej misji Eliasz powołał Elizeusza, który ofiarowawszy wszystko, poszedł za Eliaszem i jako prorok został jego następcą. Gdy Eliasz był zabrany w wichrze, Elizeusz otrzymał płaszcz jego pełnomocnictwa oraz wielką miarę jego ducha i mocy (2Król.2:9-16). Skoro więc Eliasz wyobrażał Ciało Chrystusowe w jego ziemskiej misji – Kościół zwyciężający, grupę, składającą się z pewnej liczby członków, to nie bezzasadne będzie przekonanie, że Elizeusz jest także symbolem pewnej zbiorowości. Ta grupa osiągnie stan szczególnej sympatii dla Eliasza i będzie podążać za wskazówkami Pańskimi w tym względzie, nie dostąpi ona jednak uwielbienia. W „wichrze” ucisku zostanie oddzielona od Eliasza, lecz pomimo to zachowa nabyte prawa i otrzyma błogosławieństwo. Po zabraniu Eliasza, Elizeusz zyskał na znaczeniu i mocy do tego stopnia, że teologowie tamtych dni („synowie proroccy”) stwierdzili: „odpoczął duch Eliaszowy nad Elizeuszem”!

 

„Imię Elizeusz tłumaczy się „możny wybawiciel”. Jego misja nosi wyraźne cechy działalności restytucyjnej. Jest niewątpliwie wyobrażeniem działalności pewnej grupy, która w przyszłości stanie się w dziele restytucji dla ludzi aktywnym przedstawicielem uwielbionego już wtedy Kościoła. Między innymi wspaniałymi uczynkami, Elizeusz uzdrowił wody, co oznaczało, że od tej pory nie będzie już śmierci ani nieurodzajnej ziemi. Pomnożył on olej ubogiej wdowy, aby mogła spłacić dług, przywrócił do życia syna Sunamitki. Ponadto, gdy w ziemi panował głód, a naczynie z kaszą przygotowane dla teologów („synów prorockich”) okazało się zatrute, tak, że nikt nie mógł z niego jeść, Elizeusz je oczyścił i sprawił, że jedzenie stało się zdrowe. Rozmnożył też chleb, którego nie wystarczyłoby nawet dla kilku ludzi, a najadło się nim wielu i jeszcze zostało. Uzdrowił trędowatego Naamana. Był także Bożym przedstawicielem, pomazując Jehu, którego ręką, wedle słowa Pańskiego przekazanego ustami Eliasza, wybita została cała rodzina Achaba, łącznie z Jezabelą i jej kapłanami

                   (2Król.2:19-22; 4:1-7,18-44; 5:1-14; 9:1-37; 10:28).

 

Nie trudno jest dostrzec w tych uczynkach Elizeusza podobieństwo do ściśle restytucyjnej działalności, która już niebawem ma się rozpocząć. Wody Prawdy nie będą już wtedy zabrudzone błędem, lecz zostaną oczyszczone u samego źródła, przez jaśniejsze zrozumienie Słowa Bożego; tam będzie pomoc dla biednych, dostaną oni olejek wesela zamiast ducha ściśnionego; umarli zostaną wzbudzeni; w czasie głodu jedzenie (Prawda) zostanie uzdrowione i nigdy go już nie będzie brakować, a władze i systemy ukazane w Achabie i Jezabeli oraz wszyscy, którzy się z nimi jednoczą przeciwko Panu będą całkowicie i ostatecznie zniszczeni”.

 B-265/266.

 

 

Zacytowane powyżej myśli, dotyczące figury Proroka Elizeusza; napisane zostały ponad sto lat temu. Stanowią aktualny zestaw obrazowych działań klasy Elizeusza, które obecnie są już realizowane. Niektóre z nich spróbujemy opisać. Inne będziemy na żywo oglądać – „okiem w oko”. (Izaj.52:8). W zacytowanych myślach, nie ma rozróżnienia w pozaobrazie tego, co czyni Elizeusz jako Wielkie Grono, a odkąd pokazana jest działalność Elizeusza jako Proroków. Wyjaśnienie tej kwestii znajdujemy w zrozumieniu słowa „pi sznaim” – str. 23.

 

Zestawienie 156

 

 

2Król.2:9 „Żądaj czego chcesz, abym ci uczynił pierwej niż będę wzięty od ciebie”.-

 

Oto pozaobrazowy Elizeusz:

 

Obj.7:9 „Lud Wielki”---------------------------------------------------------------

 

 

1362

 

 

1362

 

 

--Lud Wielki  gr.  Ocloj Poluj  =  1362   Obj.7:9.

 

Zestawienie 157

 

 

Wielkie Grono ma ogłosić czas wzbudzenia Proroków:

 

Izaj.62:11 „Oto Pan rozkaże obwołać aż do kończyn ziemi; powiedzcie córce Syońskiej: Oto Zbawiciel twój idzie, oto zapłata Jego z Nim, a dzieło Jego przed Nim”. -----------------------------------------------------------------------------

 

Prorocy i czas ich wzbudzenia:

 

2Piotr.1:21 „Boży ludzie”  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah  --------------------------------

 

 

 

 

 

4092

 

 

4092

 

 

--Boży ludzie  gr.  Qeou anqrwpoi  =  1604    2Piotr.1:21.

 

Zestawienie 158

 

 

Zach.8:9 „Tak mówi Pan Zastępów: Niech się wzmocnią ręce wasze, którzyście słuchali w tych dniach słów tych z ust Proroków, którzy byli ode dnia, którego założony jest Dom Pana Zastępów, że Kościół ma być dobudowany” -----------

 

Oto sposób stawiania świadków na stopy:

 

Chronologia  ·  Rachunki  ·  Liczby Biblijne ---------------------------------------

 

 

 

 

5137

 

 

3132

 

 

Razem

 

8269

 

Obj.11:11 „Stanęli na nogach swoich” „Bojaźń wielka przypadła na tych, którzy ich widzieli”.------------------------------------------------------------------------

 

 

 

8269

 

 

--Chronologia  gr. Cronologia  =  1004.

--Rachunki gr. H ariqmhtikh   =  514.

--Liczby Biblijne  gr.  Oi ariqmoi tou Bibliou  =   1614.

 

Zestawienie 159

 

 

 

Oto zainteresowani tym, żeby się nie spełniło:

 

Mich.4:11 „A choć się teraz zebrało przeciwko tobie wiele narodów, które mówią: Niech będzie splugawiony Syon, a niech na to patrzy oko nasze”.------

 

Oto oczekujący na spełnienie:

 

Obj.11:11-12 „A po półczwarta dnia duch żywota od Boga wstąpił w nich i stanęli na nogach swoich, a bojaźń wielka przypadła na tych, którzy ich widzieli. Potem usłyszeli głos wielki z nieba mówiący im: Wstąpcie sam! I wstąpili na niebo w obłoku i patrzyli na nich nieprzyjaciele ich”.-------------- Del. P.l.. 1729

 

144 Książęta ---------------------------------------------------------------- 999

 

 

 

 

2728

 

 

 

 

 

2728

 

 

--Książęta hebr. ~yrFh  z Dag moc.  =  855   Izaj.21:5.

 

Zestawienie 160

 

 

Obj.11:12 „Potem usłyszeli głos wielki z nieba, mówiący im: Wstąpcie sam!” ------

 

Oto treść wielkiego głosu:

 

Chrystus Król Izraela · Sukot · 15 Ethanim · 2005 szanah + 1000 ----------------

 

 

6801

 

 

6801

 

 

--Chrystus Król Izraela  gr.  O Cristoj o basileuj Israhl  =  2429  Mar.15:32.

 

Zestawienie 161

 

 

Obj.11:12 „I patrzyli na nich nieprzyjaciele ich”.  --------------------------------------

 

Chrystus,On Król Izraela  ·  15  ·  7  ·  2005 szanah  --------------------------------

 

 

4811

 

4811

 

 

--Chrystus  Król Izraela  gr.  O Cristoj o basileuj Israhl  =  2429  Mar.15:32.

 

Zestawienie 162

 

 

Izaj.62:11 „Oto Pan rozkaże obwołać, aż do kończyn ziemi; powiedzcie córce Syońskiej: Oto Zbawiciel twój idzie, oto zapłata Jego z Nim, a dzieło Jego przed Nim”  ---------------------------------------------------------------------------

 

Ogłaszający Pana:

 

Lud Wielki  -------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

4092

 

 

1362

 

 

Razem

 

5454

 

Izaj.21:16-17 „Gdyż tak rzekł Pan do mnie: Że po roku  jaki jest rok najemniczy, ustanie wszystka sława Kedar. A ostatek pocztu strzelców mężnych synów Kedar będzie umniejszony; albowiem to Pan Bóg Izraelski mówił”.  ---------------------

 

 

 

 

5454

 

 

Zestawienie  163

 

 

 

Żyd.2:15 „A iżby wyswobodził tych, którzy dla bojaźni śmierci po wszystek czas żywota podlegli byli niewoli”.--------------------------------------------- 1308

 

Lud Wielki  ·  15  ·  7  ·  2005 szanah ------------------------------------- 3744

 

 

 

 

5052

 

 

Izaj.21:16-17 „Że po roku  jaki jest rok najemniczy, ustanie wszystka sława Kedar. A ostatek pocztu strzelców mężnych synów Kedar będzie umniejszony; albowiem to Pan Bóg Izraelski mówił”.-----------------------------------------

 

 

 

 

 

5052

 

 

Zestawienie 164

 

 

 

Izaj.27:13 „Stanie się też dnia onego, że zatrąbią w trąbę wielką i przyjdą, którzy byli poginęli w ziemi Asyryjskiej, i którzy byli zagnani do ziemi Egipskiej; i będą się Panu kłaniali na górze świętej w Jeruzalemie”. ------------------------------

 

 

 

 

 

4976

 

 

Ezech.48:35 „Imię miasta ode dnia tego będzie: Pan Tam Mieszka”.----------1092

 

Święto Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005 szanah  +  1000 ------------------------- 3884

 

 

 

4976

 

 

Trębacze – ogłoszone miejsce i czas:

 

Lud Wielki  ·  Jerozolima  ·  Święto Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 --------------

 

 

 

 

 

4976

 

--Święto Sukot (Namiotów)  hebr.  twksh gx  =  502  Zach.14:16   Jerozolima  hebr. ~lXwry  =  586.

 

Zestawienie 165

 

 

 

Ezech.48:35 „A imię miasta ode dnia tego będzie: Pan Tam Mieszka”. -------1098

 

3  ·  12  ·  2004 ----------------------------------------------------------- 2019

 

 

 

3117

 

 

JEZUS CHRYSTUS ---------------------------------------------------  hebr.749

 

JEZUS CHRYSTUS -------------------------------------- duże litery greckie 2368

 

 

3117

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas