Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

GRAD   WIELKI

 

 

„I wspomniał Bóg na Wielki Babilon, aby mu dać kielich z winem swego zapalczywego gniewu. Zniknęły wszystkie wyspy i góry przepadły na zawsze. Olbrzymi grad o wadze jakby talentu spadł z nieba na ludzi...”                                                                                                            Obj.16:19-21 B.P.

 

Wpływy Babilonu sięgają wszystkich kontynentów z Antarktydą włącznie. Uniwersalny charakter Babilonu stanowi „przeszkodę” w zaprowadzeniu uniwersalnej Restytucji i Królestwa Bożego na ziemi. Dlatego Pan Bóg postanowił usunąć tę „przeszkodę” w sposób bardzo radykalny. W bogatym „arsenale różnej broni”, przygotował też skuteczny środek, jakim jest „grad o wadze talentu”, zwany często – „gradem cetnarowym”. Godzi się tu przypomnieć, jak należy interpretować mowę prorocką.

 

 „Jeżeli interpretacja literalna byłaby sprzeczna z rozsądkiem i z jasnymi stwierdzeniami Pisma Świętego, to taki fragment należy uznać za pewną figurę. Zaś jego interpretacja jako symbolu powinna pozostać w zgodzie z fragmentami oczywistymi i literalnymi, a także z ogólnym charakterem i celem objawionego planu. W tym przypadku przez rozpoznanie i zrozumienie symboliki zobaczymy wspaniałą harmonię wszystkich wersetów”.                                           B-145.

 

Wersety o „gradzie wielkim” interpretujemy zgodnie z powyższą myślą. Symboliczny „grad z nieba” to jasna, skrystalizowana Prawda na czasie. Spada ona z „nieba”. I chociaż są techniczne sposoby na wytworzenie skrystalizowanej wody w postaci lodu, to jednak proroczy grad stworzony jest na „niebie”. Książka pod tytułem „Kod Biblijny” jest taką próbą wytworzenia „gradu” przy pomocy techniki komputerowej, ale na „ziemi”.

 

 „Czy dotarłeś aż do składów śniegu albo widziałeś składy gradu, który przechowuję na czas ucisku, na dzień walki i bitwy?”.                                                                                                        Ijob.38:22-23 N.B.

 

Symboliczny „grad o wadze talentu”, przygotowany był już dawno temu. Boski arsenał miał być otwarty dopiero na okoliczność bitwy Armagiedonu. Obecnie jest już otwarty, dowodem tego jest liczbowanie Biblijne, mające też charakterystyki gradu z „nieba”, o ciężarze „jakoby talentu”.

Talent – jednostka wagowa złota lub srebra. W różnych okresach historycznych stanowił też jednostkę monetarną o różnej wadze – od 26 kg do 42,2 kg. Talent był zawsze największą jednostką (najmniejszą stanowił „gera” – 0,6 g.).

Słownik Biblijny.

Podobnie rzecz się ma z gradem. Może on być drobniutki jak ziarenko kaszy, ale bywa też wielki.

 „...Grad zmiecie schronisko kłamstwa, a wody zaleją kryjówkę”.                       Izaj.28:17 B.T.

 

Schronisko doktrynalnych kłamstw wybudowane zostało na fundamencie pierwszego kłamstwa szatana, że „żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie” (1Moj.3:4). Wszystko, co w międzyczasie zostało dobudowane: nieśmiertelność duszy, piekło, czyściec, świętych obcowanie i wiele innych niedorzecznych wierzeń, to elementy babilońskiego schroniska, które grad „o wadze jakoby talentu”, zamieni niebawem w kupę gruzu, a wody Prawdy resztę zaleją.

„Owego dnia – wyrocznia Jahwe Zastępów – wyniszczę imiona bożków w kraju, aby już nikt o nich nie wspomniał. I wypędzę z kraju proroków (fałszywych) i ducha nieczystego. A jeśli wystąpi ktoś jako prorok, wówczas ojciec i matka – rodzice jego powiedzą mu; Nie możesz pozostać przy życiu (nie możesz nadal być aktywnym sługą kłamstwa), bo głosisz kłamstwa w Imię Jahwe. I ojciec i matka – jego rodzice przebiją go, gdyby prorokował”.                 Zach.13:2-3 B.T.

Ze sfery faktów gradem o wielkości talentu będzie wieść o wzbudzonych Prorokach, gdy się ujawnią w Izraelu. Będzie to uderzeniowa informacja, przed którą nie da się uciec, schronić lub wykrętnie ją skomentować.

 

 „W tym okresie doświadczeń i wstrząsów wszystkie systemy kościelne ulegną skruszeniu. Babilon upadnie, bo nie jest w stanie, ani nie jest godzień ostać się w tym wielkim dniu próby. I wielki będzie jego upadek! Będzie to oznaczać ogólny upadek wiary, a nawet zupełny zanik wiary na pewien krótki czas. Takie znaczenie zawiera proroctwo; ‘Albowiem Pan powstanie jako na górze Perazym, a rozgniewa się jako w dolinie Gabaon, aby wykonał sprawę swoją i aby dokończył sprawy swojej, niezwyczajnej sprawy swojej’ (Izaj.28:21). Nieuświadomieni w tych rzeczach, nie mający poważania dla Słowa Bożego, znajdą się w zupełnym zamieszaniu”.

WT.1915-5718.

 

Dlatego Bóg przez proroka mówi w następnych wersetach:

 

 „Nie drwijcie już teraz, by więzy wasze nie zwarły się mocniej! Bo o wyroku zagłady dla całego kraju słyszałem od Pana, Jahwe Zastępów...” „...Cudowne wypełnia On plany, wielką

mądrość przejawia”.

Izaj.28:22-29.B.P.

 

 

Wielu pozwala sobie na drwiny z Boskich wyroków: z tych opartych na równoległościach, jak i z tych wyprowadzanych z zależności matematycznych. Po „gradzie” Boskich wyroków przyjdzie czas na „grad” faktów. Zaskoczenie będzie wielkie dla wszystkich, oprócz Wielkiego Grona. Klasa ta zostanie osłonięta lub przykryta, namiotem Pańskich Prawd (Ob.7:15-16). Nie zaskoczy ich „grad” faktów i „nie uderzy w nich słońce, ani żadne gorąco”.

 

 „ Ponieważ Baranek, który jest w pośród tronu będzie ich pasł i poprowadzi do źródeł żywych wód. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu”.                                                                                 Obj.7:17 N.B.

 

Na okoliczność otwarcia budowanej obecnie „Świątyni Przyszłości”, Pan Bóg usunie wszelkie „schroniska” kłamstwa – te wielkie i te małe. Dokona tego przez „grad” Boskich wyroków i „grad” faktów.

 

 „Otóż Ja jutro o tym czasie spuszczę bardzo ciężki grad, jakiego jeszcze nie było w Egipcie od dnia jego założenia, aż dotąd”.                                                                              2Moj.9:18 N.B.

 

 

 

 

Zestawienie 141

 

 

 

Obj.16:21 „Olbrzymi grad o wadze jakby talentu spadł z nieba na ludzi”. ---- B P

 

Oto grad Prawdy:

 

Pan Jezus Chrystus  ·  Świątynia Boga  ·  Lud Wielki -------------------  4559

 

15  ·  7  ·  2005 szanah ------------------------------------------------- 2382

 

 

6941

 

 

 

6941

 

 

Pan Jezus Chrystus gr.  Kurioj Ihsouj Cristoj  = 2586.

Świątynia Boga  gr. Naoj qeou  =  611

Lud Wielki  gr.  Ocloj Poluj  =  1362   Obj.7:9.

 

Ujawniona rzeczywista Prawda o Jezusie, Kościele, Wielkim Gronie i Prorokach spowoduje wielki szok wśród ludzi i wielkie zaskoczenie.

 

 

 

 

Zestawienie 142

 

 

Obj.16:21 „Olbrzymi grad o wadze jakby talentu”. -------------------------- wg B.P.

 

Oto grad Prawdy o zabraniu ostatniego członka Kościoła:

 

2Król.2:17 „A gdy nań nalegali, aż do uprzykrzenia, rzekł: Poślijcież. A tak posłali onych pięćdziesiąt mężów, którzy szukając przez trzy dni, nie znaleźli go”.  ------

 

 

2237

 

 

 

3784

 

 

Razem

 

6021

 

Lud Wielki · Duch Proroctwa · Penuel · Sukot · 15 · 7 · 2005------------------

 

 

6021

 

 

Duch proroctwa   gr.  pneuma thj profhteiaj  =  1970  Obj.19:10.

Penuel  hebr.  Laynp  =  171  1Moj.32:31.

Sukot  hebr.  Twksh  =  491.

 

Zestawienie powyższe wskazuje, że ten szczegół Prawdy, uderzy w tych z domu wiary, którzy ciągle aspirują do Kościoła. Fakt obwieszczenia się Proroków pozbawi ich wszelkich złudzeń.

 

 

 

Zestawienie 143

 

 

 

Szerszy zasięg uderzenia gradem:

 

Obj.16:21 „Olbrzymi grad o wadze jakby talentu spadł z nieba na ludzi”.- wg B.P.

 

Prawda o Restytucji potwierdzona faktami:

 

4Moj.19:13 „Przybytek Pański”--------------------------------------------837

 

Jan.7:2 „Święto Żydowskie Namiotów”.----------------------------------3444

 

Dzień 15  ·  miesiąc 7  ·  rok 2005---------------------------------------2660

 

 

 

6941

 

 

 

6941

 

 

Dzień  gr.  hmera  =  154.        Miesiąc  gr.  mhn  =  98.       Rok  gr.  etoj = 381.

 

 

 

Zestawienie 144

 

 

 

Wielkim gradem będzie fakt, że Jeruzalem jest Stolicą Pańską:

 

Jer.3:17 „Czasu onego nazwane będzie Jeruzalem Stolicą Pańską, a zgromadzą się do niego wszystkie narody, do Imienia Pańskiego, do Jeruzalemu, i nie będą więcej chodzić za uporem serca swego złośliwego”. -------------- 4728

 

Obj.11:15 „Nastało królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca nad światem i będzie królować na wieki wieków”.------------------------- wg B.P. p.l. 2213

 

 

 

 

 

 

 

6941

 

 

Obj.16:21 „Olbrzymi grad o wadze jakby talentu spadł z nieba na ludzi”.--wg B.P

 

 

 

6941

 

 

Miejsce rozpoczęcia się Królestwa będzie wielkim zaskoczeniem dla ludzi i mocno uderzy w wyniosłe ziemskie mocarstwa, ostro rywalizujące o światowy prymat.

 

 

Zestawienie 145

 

 

Joz.10:11 „I stało się, gdy uciekali przed Izraelem bieżąc z góry do Betoron, że Pan spuścił na nie kamienie wielkie z nieba, aż do Aseka i umierali; więcej ich pomarło od kamienia gradowego, niż ich pobili synowie Izraelscy mieczem”.-----

 

 

 

 

7223

 

 

Potężny Kamień uderzający i czas:

 

Kamień Szczytowy  ·  15 Ethanim  ·  6133----------------------------------------

 

 

 

7223

 

 

Ezech.47:1 „Potem mnie przywiódł ku drzwiom domu, a oto wody wychodziły spod progu domu na wschód słońca; bo przednia strona domu była na wschód słońca, a wody one schodziły spodkiem po prawej stronie domu, po stronie południowej ołtarza”.-------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

7223

 

 

Kamień Szczytowy  hebr.  hXarh !bah  =  569 Zach.4:7.

 

 

Zestawienie 146

 

 

Joz.10:11 „I stało się, gdy uciekali przed Izraelem bieżąc z góry do Betoron, że Pan spuścił na nie”.-------------------------------------------------------------------

 

Oto pierwszy potężny Kamień:

 

Chrystus, On Król Izraela  ----------------------------------------------------------

 

 

 

2429

 

 

2429

 

 

 

Zestawienie 147

 

 

Joz.10:11 „I stało się, gdy uciekali przed Izraelem bieżąc z góry do Betoron, że Pan spuścił na nie kamienie wielkie z nieba”.-------------------------------------------

 

Jezus Chrystus, On Król Izraela  ·  Chrystus Król-----------------------------------

 

 

 

3460

 

3460

 

 

Jezus Chrystus, On Król Izraela  hebr. larXy $lm xyXmh [wXy = 1380 Mar.15:32 wg Delitzscha.

Chrystus Król   gr.   O Cristoj o Basileuj  =  2080.

Zestawienie wskazuje na osobę naszego Pana i na Jego widzialnych Przedstawicieli; 144 Książąt.

 

 

Zestawienie 148

 

Joz.10:11 „I stało się, gdy uciekali przed Izraelem bieżąc z góry do Betoron, że Pan spuścił na nie kamienie wielkie z nieba”.------------------------------------------

 

Pan Jezus Chrystus, On Król Izraela  ·  3  ·  12  ·  2004---------------------------

 

 

 

3460

 

3460

 

 

Pan Jezus Chrystus On Król Izraela hebr.  larfy $lm xyfMh  [wvy !wda = 1441 Mar.15:32 Delitzscha

Betoron – Bet Choron  hebr.  !rwx-tyb  =  676  (dom pustki) dwie miejscowości w granicach Efraima:

 

Bet Choron Górny – miasto na górach Efraima

Bet Choron Dolny – miasto 245 m. poniżej Bet Choron Górnego.

Położenie miasta Bet-Choron dobrze obrazuje nam sytuację królestw tego świata, które od 3 Adar 2004 roku staczać się zaczną szybko do całkowitego upadku, który nastąpi 15 Ethanim 2005.

 

 

Zestawienie 149

 

 

Uderzenie w system papieski:

 

2Tes.2:8 „A tedy objawiony będzie on niezbożnik, którego Pan zabije duchem ust  swoich i zniesie objawieniem przyjścia swego”.--------------------------------p.l.

 

Widzialni Przedstawiciele Pana:

 

Książęta----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2160

 

 

1212

 

 

Razem

 

3372

 

Czas ich ujawnienia w Izraelu:

 

Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah----------------------------------------------

 

 

 

3372

 

 

Ujawnienie się Świętych Książąt będzie druzgocącym uderzeniem w podstawy, opartych na kłamstwie Szatana, systemie wszystkich religii chrześcijańskich i pogańskich.

 

SĄD UPADŁYCH ANIOŁÓW

 

Zestawienie 150

 

 

2Piotr.2:4 „Albowiem jeżeli Bóg Aniołom, którzy byli zgrzeszyli, nie przepuścił, ale strąciwszy ich do piekła, podał łańcuchom ciemności, aby byli zachowani na sąd”. ---------------------------------------------------------------------  wg Delitzscha

 

Początek 1000 letniego sądu:

 

15  ·  7  ·  2005 szanah  +  1000---------------------------------------------------

 

 

 

3382

 

 

3382

 

 

Jeśli Bóg nie przepuścił Aniołom, to tym bardziej nie przepuści wszelkiemu klerowi i wszystkim fałszywym prorokom, nauczającym kłamstwa bez względu jakimi tytułami się posługują.

 

 

Zestawienie 151

 

 

Stary porządek rzeczy przeminie:

 

Joel.3:19 „Egipt przyjdzie na spustoszenie, a ziemia Edomska w straszną się pustynię obróci dla gwałtu synom Judzkim uczynionego; bo wylewali krew niewinną w ziemi ich”. -----------------------------------------------------------------------

 

Ostateczny i widzialny koniec systemu bestii:

 

666  ·  Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah---------------------------------------

 

 

 

 

 

4038

 

 

4038

 

 

666 wg Obj.13:18.

Sukot  hebr.  twksh  =  491.

 

 

Zestawienie 152

 

 

Oto inny obraz zniszczenia:

 

1Moj.19:24 „Tedy Pan spuścił jako deszcz, na Sodomę i na Gomorrę siarką i ogień od Pana z nieba”.----------------------------------------------------------------

 

Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005 szanah -------------------------------------------------

 

 

 

 

2873

 

2873

 

 

 

Zestawienie 153

 

 

 

Obj.16:21 „I wielki grad jako cetnarowy spadł z nieba na ludzi i bluźnili ludzie Boga dla plagi gradu, iż plaga jego była bardzo wielka”. ----------------- p.l.

 

 

 

 

4555

 

 

Prawdy gradowe wielkości talentu:

 

Chrystus, On Król Izraela---------------------------------------------hebr. 994

 

Chrystus, On Król Izraela----------------------------------------------gr. 2429

 

Książęta ---------------------------------------------------------------gr. 1132

 

 

 

 

 

4555

 

 

 

 

Zestawienie 154

 

 

Fakt obwieszczenia się Proroków uderzy w Judaizm:

 

Ps.118:22-23 „Kamień, który odrzucili budujący, uczyniony jest Głową Węgielną. Od Pana się to stało, a jest dziwno w oczach naszych”. -------------------z Dag m.

 

Izrael  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah ----------------------------------------------

 

 

 

 

3488

 

3422

 

 

Razem

 

6910

 

Obj.16:21 „Olbrzymi grad o wadze jakby talentu spadł z nieba na ludzi”. ------------

 

 

6910

 

 

Fakty, które nastąpią od 15 Ethanim 2005 roku uderzą i pokruszą dotychczasowe zrozumienie o Mesjaszu jakie ma Izrael.

 

 

 

Zestawienie 155

 

 

Joel.3:12 „Niech się ocucą i przyciągną te narody na dolinę Jozafat; bo tam siedzieć będę, abym sądził wszystkie narody okoliczne”.----------------------------------

 

15 Ethanim  ·  2005----------------------------------------------------------------

 

 

 

2850

 

2526

 

 

Razem

 

5376

 

Zach.13:2 „I stanie się dnia onego, mówi Pan Zastępów, że wykorzenię imiona bałwanów z ziemi, tak, że nie będą więcej wspominane; do tego i tych proroków i ducha nieczystego zniosę z ziemi”.------------------------------------------------

 

 

 

 

5376

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas