Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

 

UNOSZĄCY   SIĘ   ZWÓJ

 

 

 „Gdy znowu podniosłem oczy, zobaczyłem zwój latający. I zapytał mnie Anioł: Co widzisz? Odpowiedziałem; Widzę zwój długości dwudziestu łokci i szerokości dziesięciu łokci, unoszący się w powietrzu. Wytłumaczył mi znowu: To jest przekleństwo, które zawisło nad całym światem”.

Zach.5:1-3 B.T.

 

Unoszący się zwój ma związek z czasem budowy Świątyni Zorobabela, bowiem w tym czasie działał prorok Zachariasz. Była to jego szósta wizja, przygotowująca proroka do wizji siódmej. W pozaobrazie oznacza to, że lud Boży otrzyma obecnie jaśniejsze zrozumienie sądu nad Babilonem, tuż przed jego ostatecznym upadkiem. Zwój unoszący się oznaczał według Anioła wiszące przekleństwo lub – jak to inne przekłady określają – „klątwę” dla świata religii i polityki.

Klątwa – w sensie ogólnym oznacza przekleństwo, wyjęcie kogoś spod prawa. W sferze religijnej – oznacza pozbawienie praw i przywilejów. W sferze cywilnej – pozbawienie praw publicznych i obywatelskich.- Słownik.

 

Babilon formalnie pozbawiony został Boskiej łaski od 1878 roku. W 1974 roku, Pan przysiągł, że to długo nie potrwa. „Zwój” pokazuje kiedy i jak Babilon będzie zburzony. „Zwój” nawiązuje do „Książeczki” (z Obj.10:6-10). „Zwój” jest ogromny, „Książeczka” – mała, należało ją „wziąć z ręki Anioła i zjeść” – „zwój” należało tylko oglądać. Na „Książeczkę” Pan przysiągł, a „zwój” określił jako „Wyrocznia Jahwe Zastępów”. Po spożyciu „Książeczki” klasa Jana miała „prorokować” o „ludach, narodach i językach” (Obj.10:11). Po obejrzeniu „zwoju”, obecnie żyjąca klasa Jana ma przywilej identyfikowania wiele aktualnych wydarzeń – „okiem w oko”.                                                 Izaj.52:8.

Warto zwrócić też uwagę na znaczenie słowa „Książeczka” – w kontekście zwoju.

 „Książeczka” – Mała książka, rodzaj dokumentu w formie małej książeczki np.: książeczka wojskowa, zdrowia lub księga archiwalna, hipoteczna, pamiątkowa – zawierająca część literacką i część tekstu prawnego, często ze zdjęciem i mapkami. Zwykle jest zbroszurowana i oprawiona-Słownik.

 

Charakterystyki takie posiada „Chronologia Biblijna” z kwietnia 1974 roku zwana „Książeczką”. „Zwój unoszący się” – symbolizuje cały wachlarz Prawdy, od Pięcioksięgu poczynając, aż po proroczą księgę Apokalipsy kończąc. Wymiary zwoju były proporcjonalnie powiększone w stosunku do wymiarów złotego stołu w Świątnicy Świętej (dwa łokcie długości i jeden łokieć szerokości 2Moj.25:23). W „Chronologii Biblijnej” str.123 wyprowadzone zostały różne wnioski, niektóre z nich mają swoje odniesienie do wymiarów zwoju. „Unoszący się zwój” – klątwy dokona niebawem dzieła zniszczenia, gdyż na to jest przeznaczony. Będzie to totalne zniszczenie wszelkich Talmudów, katechizmów, sformułowanych wyznań wiary, statutów, uchwał itp.

 

 „Poszczególni chrześcijanie nie mogą się uchylać od osobistej odpowiedzialności, zrzucając ją na swych pastorów, nauczycieli czy sobory i wyznania wiary. Sądzeni będziemy na podstawie Słowa Pańskiego, a nie na podstawie opinii naszych bliźnich lub przez porównanie z nimi”.                                                                                                                                                                                 D-66 N.W.

Kryterium sądu określił sam Pan;

 

„Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego Sędziego; Słowo, które ogłosiłem sądzić go będzie w dniu ostatecznym”.                                                                                                    Jan.12:48 N.B.

Nauka ogłoszona, osądza tych, którzy ją odrzucają – działa jak przysłowiowy papierek lakmusowy. W odniesieniu do późniejszego okresu Tysiąclecia, „zwój unoszący się”, będzie nadal pełnił funkcję absolutnej kontroli nad każdą jednostką ludzką. Będzie działał niejako samoczynnie, ale pod nadzorem Chrystusa – Głowy i Ciała, oraz Wielkiego Grona jako duchowej policji. Gdy Pośrednik zaprzestanie ochraniać niepoprawne jednostki „zwój klątwy” dokona dzieła zniszczenia.

 

„Każda dusza, która nie usłucha tego Proroka będzie wygładzona z ludu”.                 Dz.Ap.3:23.

 

Natomiast obecnie, w okresie przejściowym, „zwój” zniszczy symboliczne „domy” – struktury organizacyjne nominalnego chrześcijaństwa nie niszcząc (śmiercią wtórą) domowników.

 

„Według niego zostanie osądzony każdy złodziej, a każdy krzywoprzysięzca zniszczony. Pozwolę mu działać – wyrocznia Jahwe Zastępów – a spadnie na dom złodzieja i na dom tego, kto fałszywą przysięgą bezcześci Imię Moje, wtargnie do wnętrza i w zgliszcza zamieni przyciesie i mury”.                                                                                                                                                                    Zach.5:3-4 B.T.

 

Zwój działa jako „Wyrocznia Jahwe Zastępów”, jako prawomocny, nieodwołalny wyrok, który musi być wykonany w ściśle określonym czasie. Egzekwowanie Boskiego Wyroku na Babilon rozpocznie się od wewnętrznych sporów – „zwój” „wtargnie do wnętrza”. Każdy babiloński „dom”, narażony będzie na wewnętrzne, wyniszczające spory, różnice zdań. Jedni będą chcieli ratować upadający system, inni – światlejsi – będą godzić się na jego upadek.

„Mur Babilonu szeroki do gruntu będzie zwalony, a bramy jego wysokie ogniem będą spalone. Tak ludy o marność się dręczą, dla ognia się trudzą narody”.                           Jer.51:58-64 B.T.

 

Prorok Pański Jeremiasz ocenił, że trudy ratowania i reanimacji Babilonu są daremne, i że nie powinno się „dręczyć” jego kłopotami materialnymi i ideologicznymi.

 

Usilnie starają się oni bowiem podźwignąć go ponownie wbrew swemu własnemu dobru. Jednak pomimo desperackiej walki o życie i zachowanie prestiżu oraz wpływu, zostanie on wrzucony w morze jak kamień młyński. Babilon upadnie, aby się już nigdy nie podnieść, ’bo mocny jest Pan Bóg, który go osądził’. Dopiero wtedy ludzie zdadzą sobie sprawę ze wspaniałego wybawienia i z tego, że obalenie Babilonu było dziełem ręki Boga”.                                          D-40.

Będzie to działanie przez unoszący się zwój. Historycznie rzecz biorąc, obrazowe mury Babilonu zburzone zostały dopiero za króla Dariusza po 520 r. pne. w wyniku wewnętrznych walk w mieście Babilon. Cyrus wcześniej wszedł do miasta, bez rozwalania murów – te zburzone zostały od wewnątrz.

 

 „Przeto młódź jego polegnie na jego ulicach, dnia tego poginą wszyscy wojownicy. To wyrok Jahwe Zastępów”.                                                                                                                                  Jer.50:30 B.P.

 

Równoległość 2520 lat wskazuje na podobną sytuację po roku 2000 (520+2000=2520). To w tym czasie na ulicach Babilonu skończyło się nauczanie (Łuk.13:26), a zaczęły walki. Klasa Zachariasza widzi unoszący się zwój, który od 2005 roku rozpocznie swe „pustoszące” działanie. Ową „pustoszącą” siłą na początku będzie informacja o wzbudzonych Prorokach. Uderzy ona najpierw w domy „złodziei” – tych wszystkich, którzy nieprawnie przywłaszczyli sobie tytuły pasterzy, arcypasterzy – tych, co okradali dobre Imię Boże, poprzez teorie zniesławiające Jego Charakter. Babilon jest wielki, jego burzenie rozpocznie się od domu Izraelskiego – od judaizmu. Trwać będzie aż do roku 2015, aż wszystkie „domy” na peryferiach świata będą zburzone. Wówczas na oczyszczonej roli świata, rozpocznie się sąd jednostek – rozpocznie się budowanie „jednej owczarni”.

Ci, którzy mylnie wskazywali, że do społeczności w tej owczarni można wchodzić jakoś inaczej np. że można wejść nie „drzwiami”, lecz innym sposobem – poprzez osobistą pokutę, lub odwoływanie się do tak zwanych świętych patronów – wszyscy tacy zaliczeni są również do „złodziei”. „Ja jestem drzwiami dla owiec”.

 

 „Kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą”.                                                                                                                                         Jan.10:7,1 N.B.

 

Informacja, że Starożytni Święci, są wzbudzeni jako doskonali ludzie, zada kłam wszelkim teoriom o życiu pozagrobowym, o obcowaniu innych „świętych” itp.

 

 „Nawiedzę też Bela w Babilonie (boga Babilonu – papieża) i wydrę, co był połknął, z gęby jego (będzie on musiał, aż do końca odwołać ‘bardzo harde słowa’ i bluźniercze tytuły, które tak długo stosował do siebie – że jest nieomylnym wikariuszem, namiestnikiem Chrystusa, ‘drugim bogiem na ziemi’ itp.); i nie będą się więcej do niego zbiegać narody i mury także babilońskie (władza świecka, która niegdyś go broniła i do pewnego stopnia nadal to czyni) upadną”.

D-40 N.W.

 

„Unoszący się zwój”, zburzy najpierw wnętrza domów, a potem ich mury. Uderzenie pójdzie najpierw w religiantów, a potem w polityków – okres 2520 lat wyznacza kres ich władzy w 2005 roku. Informacja o wzbudzonych Prorokach uderzy też w domy krzywoprzysięzców – tych, którzy wierzyli wcześniej w Obecność Pańską, w czasy i chwile, a później wszystkiemu zaprzeczyli. Wzbudzenie Proroków będzie potwierdzeniem, że nie zawiodło żadne słowo Pańskie – żadna data. Od 14 Nisan w roku 33 ne. poczynając, aż do 6 Siwan 2001 roku kończąc – wszystko się wypełniło.

 

 „Unoszący się zwój”, nazwany jest „klątwą” ale nie mówi w ogóle o błogosławieństwach. To może oznaczać – jeśli chodzi o babilońskie „domy” – że żaden z nich nie może liczyć na przetrwanie – na choćby częściowe błogosławieństwo. Wszystkie „domy” muszą być zburzone. Pozostanie tylko jeden – „Dom Pana” – „Świątynia”.

 „I poznają narody, że Ja jestem Pan, który uświęcam Izraela, gdy moja Świątynia będzie wśród nich na wieki”.

Ezech.37:28 N.B.

 

„Bóg znany jest w Judzie,

Imię Jego jest wielkie w Izraelu.

Przybytek Jego jest w Salem (w Jeruzalem),

A mieszkanie Jego na Syonie”.

 

Ps.76:1-3 N.B.

 

Zestawienie 130

 

 

Zach.5:2 I rzekłem: Widzę księgę lecącą, której długość na dwadzieścia łokci, a szerokość na dziesięć łokci”.-----------------------------------------------------

 

Oto księga (zwój):

 

Genesis  ·  Exodus  ·  Leviticus  ·  Numeri  ·  Deuteronomium---------------------

 

 

 

2480

 

 

2480

 

 

Genesis              – 1Moj.  hebr.  tyXarb  =  913.

Exodus               – 2Moj.  hebr.  twmX  =  746.

Leviticus            – 3Moj.  hebr.  Abrqyw  =  317.

Numeri               – 4Moj.  hebr.  rbdmb  =  248.

Deuteronomium – 5Moj.  hebr  .~yrbd  =  256.

 

 

Prawo Boże, które zostało zapisane w Pięcioksięgu będzie podstawą Sądowej Stolicy Chrystusowej. Według niego będzie oceniane każde przestępstwo, a zło będzie eliminowane. Wszelkie przyczyny grzechu będą doszczętnie wykorzeniane. Zach.5:3-4; Izaj.2:2-5; Mich.4:1-4.

 

Zestawienie 131

 

 

 

Zrozumiana wizja:

 

Zach.5:2 „Widzę księgę lecącą, której długość na dwadzieścia łokci, a szerokość na dziesięć łokci”. -----------------------------------------------------------2172

 

Wyższy poziom obserwacji wypełniających się proroctw:

 

„Wieża Strażnicza” ----------------------------------------------------------2212

 

 

 

 

 

4384

 

 

Odczytany czas:

 

Chronologia  ·  Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah  ----------------------------

 

 

 

 

4384

 

 

Wieża Strażnicza  gr.  H Skopia tou purgou  =  2212      Sukot  hebr.  twksh  =  491.

 

Zestawienie 132

 

 

Zach.5:2 „I rzekł do mnie: Cóż widzisz? I rzekłem: Widzę księgę lecącą, której długość na dwadzieścia łokci, a szerokość na dziesięć łokci”.  --------------------

 

Lecąca księga – Laska Królestwa:

 

Żyd.1:8 „Laska sprawiedliwości jest laska Królestwa Twego”. ----------------------

 

 

 

3435

 

 

3435

 

 

Zestawienie 133

 

 

 

Zach.5:2 „I rzekłem: Widzę księgę lecącą, której długość na dwadzieścia łokci, a szerokość na dziesięć łokci”. ---------------------------------------------2480

 

Czas sądowej działalności zwoju:

 

1000 -----------------------------------------------------------------------1000

 

 

 

 

3480

 

 

Ezech.43:18 „I rzekł do mnie: Synu Człowieczy! Tak mówi Panujący Pan: Teć są ustawy około ołtarza w dzień, w który zbudowany będzie, aby na nim ofiarowano całopalenia i krwią na nim kropiono”. -------------------------------------------

 

 

 

 

 

3480

 

 

Zestawienie 134

 

 

 

Zach.5:2 „I rzekłem: Widzę księgę lecącą, której długość na dwadzieścia łokci, a szerokość na dziesięć łokci”. -----------------------------------------  2480

 

Władca Królestwa:

 

Jan.19:19 „Jezus Nazarejski, Król Żydowski -------------------wg Delitzscha 911

 

 

 

 

 

3391

 

 

Jego Przedstawiciele – Rybitwi:

 

Ezech.47:10 „Stanie się i to, że staną podle niego rybitwi od Engaddy, aż do zdroju Eglaim, tam będą rozciągać sieci: Ryb będzie bardzo wiele rozmaitego rodzaju, jako ryb morza wielkiego”.--------------------------------------------------

 

 

 

 

 

3391

 

 

Zestawienie powyższe wskazuje na Proroków jako Rybitwów, którzy przez „sieć” zarządzeń pokazanych też w „zwoju” rozpoczną dzieło Restytucji, jako widzialni Przedstawiciele Króla.

 

 

Zestawienie 135

 

 

 

Stosunek do ofiary Zbawiciela:

 

Jan.19:37 „Ujrzą, kogo przebodli”. --------------------------------------- 2046

 

Dokonanej na krzyżu:

 

Jezus  ·  14  ·  1 ·   33 ---------------------------------------------------  434

 

 

 

 

2480

 

 

Źródło poznania Pana:

 

Zach.5:2 „I rzekłem: Widzę księgę lecącą, której długość na dwadzieścia łokci, a szerokość na dziesięć łokci”. ----------------------------------------------

 

 

 

 

 

2480

 

 

Jezus hebr.  [wXy  Jeszua  =  386 Mat.1:21 wg Delitzscha.

 

Zestawienie 136

 

 

 

:Zach.5:2 „I rzekł do mnie: Cóż widzisz? I rzekłem: Widzę księgę lecącą, której długość na dwadzieścia łokci, a szerokość na dziesięć łokci”.--------------3435

 

Oto ważny rok próby Kościoła:

 

1981 ---------------------------------------------------------------------1981

 

 

 

 

5416

 

 

 

1Król.19:12-13 „Za trzęsieniem był ogień; ale Pan nie był w ogniu; za ogniem był głos cichy i wolny. To gdy usłyszał Eliasz zakrył, oblicze swoje płaszczem swoim, a wyszedłszy stanął we drzwiach jaskini. A oto do niego głos mówiący: Co tu czynisz Eliaszu?”--------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

5416

 

 

 

Zestawienie 137

 

 

 

1Król.19:13 „To gdy usłyszał Eliasz zakrył oblicze swoje płaszczem swoim”.1327

 

Przedstawiciel pozaobrazowego Eliasza i czas:

 

Tadeusz  ·  18  ·  4  ·  1981----------------------------------------------2108

 

 

 

3435

 

 

Zrozumiana wizja Bożego sądu względem Kościoła:

 

Zach.5:2 „I rzekł do mnie: Cóż widzisz? I rzekłem: Widzę księgę lecącą, której długość na dwadzieścia łokci, a szerokość na dziesięć łokci”.----------------

 

 

 

 

 

3435

 

 

Tadeusz   gr.   Qaddaioj  =  105  Mat.10:3.

 

 

Zestawienie 138

 

 

 

Zach.5:2 „I rzekł do mnie: cóż widzisz? I rzekłem: Widzę księgę lecącą, której długość na dwadzieścia łokci, a szerokość na dziesięć łokci”.----------------

 

 

 

 

3435

 

 

Izaj.6:1 „Podołek Jego napełniał Kościół”.---------------------------------- 944

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah ------------------------------------------ 2491

 

 

 

3435

 

 

Izaj.6:1 – zobacz „Pięćdziesiątnica” III „Świątynia w wizji Izajasza”.

 

 

 

 

Zestawienie 139

 

 

 

Łuk.9:8 „Powstał któryś z dawnych proroków”. ---------------------------------

 

 

 

4664

 

 

Rzym.11:26 „Przyjdzie z Syonu Wybawiciel i odwróci niepobożność od Jakuba”.

 

 

 

4664

 

 

3Moj.23:15-17 „Naliczycie także sobie od dnia pierwszego po sabacie, od dnia któregoście ofiarowali snop podnoszenia, siedem tygodni zupełnych niech będzie. Aż do pierwszego dnia po siódmym tygodniu naliczycie pięćdziesiąt dni; tedy ofiarować będziecie ofiarę śniedną nową Panu. Z domów waszych przyniesiecie chleby na obracanie tam i sam; dwa chleby, ze dwu dziesiątych części pszennej mąki z kwasem upieczone będą; pierwiastki to Panu”.------p.l.

 

 

 

 

 

 

 

4664

 

 

Święci Książęta Boży i rok ich widzialnej działalności liczony

od narodzenia Jakuba i Ezawa w 1960 r. pne. (1960 + 2005):

 

144 Książęta  ·  3965  ---------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

4664

 

 

Boże źródło informacji:

 

Zach.5:2 „Widzę księgę lecącą, której długość na dwadzieścia łokci, a szerokość na dziesięć łokci”. ------------------------------------------------------2172

 

Oto czwarta rocznica wzbudzenia 144 Książąt Bożych:

 

6 Siwan ·   2005 szanah ------------------------------------------------- 2492

 

 

 

 

 

 

4664

 

 

Książęta hebr. ~yrXh  =  555   Izaj.21:5.

 

Zestawienie 140

 

 

Ezech.12:23 „I owszem, przybliżyły się te dni i spełnienie wszelkiego widzenia”.----

 

Penuel  ·  Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005 ---------------------------------------------

 

 

746

 

2689

 

 

Razem

 

3435

 

Zach.5:2 „I rzekł do mnie: Cóż widzisz? I rzekłem: Widzę księgę lecącą, której długość na dwadzieścia łokci, a szerokość na dziesięć łokci”.--------------------

 

 

 

3435

 

 

Penuel  hebr.  Laynp  =  171  1Moj.32:31.

Sukot  hebr.  twksh  =  491.

Powyższe zestawienia wskazują, że w zwoju pokazana jest próba Kościoła (1981), oraz Wielkiego Grona (2001) w związku z czasem wzbudzenia Proroków, a także pokazana jest próba domu wiary, do 15 Ethanim 2005 roku.

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas