Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

 

PASJA

 

 

 

„Pasja” jest słowem wieloznacznym – pochodzi z łacińskiego „passus”, znaczy cierpienie, ma związek z Paschą. Słowem tym określa się głównie „Paschę” – Wielkanocne nabożeństwo, upamiętniające mękę Chrystusa. Obejmuje ono końcowe sceny z życia Jezusa: ostatnią wieczerzę, modlitwę w Ogrójcu, pojmanie, biczowanie, cierniową korone, sądzenie, niesienie krzyża, ukrzyżowanie, zdjęcie z krzyża, opłakiwanie i złożenie do grobu.

 

Nabożeństwo takie połączone jest z czytaniem stosownych fragmentów z Ewangelii, opisujących te fakty. Szkoda tylko, że nie obejmuje rozważania ich głębokiego znaczenia.

 

Oprócz zapisów w czterech Ewangeliach, mamy proroczą „pasję”, zapisaną w Psalmie 22 i 142 i w proroctwie Izajasza 53:1-12. Prorocza „pasja” jest bardzo bogata – opisuje szczegółowo warstwę przyszłych faktów oraz sferę uczuć cierpiącego Mesjasza – to, czego Ewangeliści nie opisali nam tak dokładnie jak np. Psalmista Dawid. Zatem proroczy opis i relacje Ewangelistów, stanowią całość „pasji” rozumianej jako nabożeństwo Wielkanocne. Tak rozumiane nabożeństwo będzie obchodzone przez całe Tysiąclecie – w 2004 roku ma swój mały początek, ale już o zasięgu globalnym.

 

Psalm 22 jest scenariuszem proroczym napisanym ponad 1000 lat przed wypełnieniem. Przy każdym jego wersecie można dać odnośnik do jednej z czterech Ewangelii. Żydzi, którzy uznali Nowy Testament, odnoszą ten Psalm do osoby Mesjasza, bowiem wówczas samo się to wszystko tłumaczy. Będziemy cytować ten Psalm według Biblii Tysiąclecia.

 

PSALM 22

 

 

1. „Kierownikowi chóru. Na modłę pieśni: „Łania o świcie”. Psalm Dawidowy

2. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Daleki jesteś od próśb, od słów mojego wołania. (Mat.27:46; Mar.15:34).

3. Boże mój wołam przez dzień, a nie słuchasz, wołam nocą, a nie zważasz na mnie”.

 

Ci z Żydów, którzy wówczas stali przed Ukrzyżowanym – a pamiętali słowa Psalmu 22, łatwo mogli się zorientować, że wypełniają się one wprost na ich oczach. Inni, którzy bez uprzedzenia, potem czytali relacje Ewangelistów, uznali, że to wypełniło się, gdy Jezus zawołał na krzyżu – „Eli, Eli Lama Sabachtani” – „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” (Mat.27:46).

Większość Żydów zbliża się obecnie do momentu uznania Jezusa za Mesjasza, film „Pasja” może im w tym pomóc.

 

4.” A przecież Ty mieszkasz w Świątyni, Chwało Izraela.

 

5. Tobie zaufali Ojcowie nasi, zaufali, a Tyś ich uwolnił.

 

6. Do Ciebie wołali i zostali zbawieni. Tobie ufali i nie doznali wstydu”.

 

Pomimo wcześniejszego pytania – „czemuś mnie opuścił?” – w powyższych słowach zawarta jest ufność w Boskie wybawienie. Pan Bóg nigdy nie zawiódł nadziei swych wyznawców, gdy się w chwilach potrzeby do Niego zwracali.

 

7.„Ja zaś jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzi i wzgarda pospólstwa.

 

8. Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, wargi rozwierają, potrząsają głową:

 

9. Zaufał Panu, niechże go wybawi, niechże go wyrwie, jeśli go miłuje”. (Mat.27:39;  Mar.15:29;  Łuk.23:35).

 „Robak” – hebrajskie słowo użyte tu na określenie skorupiaków, z których otrzymywało się barwnik do farbowania tkanin na kolor szkarłatny. Jest to proroczy obraz sytuacji w jakiej znalazł się Jezus przyobleczony w szkarłatną szatę, ubroczony we krwi. Ewangelista Mateusz zanotował opinię; „Zaufał Bogu; niech On teraz Go wybawi, jeśli ma w Nim upodobanie, wszak powiedział: Jestem Synem Bożym. Tak samo urągali Mu złoczyńcy, którzy z Nim razem byli ukrzyżowani”. Mat.27:43-44. Apostoł Paweł napisał nieco później, że to, co się działo na Golgocie, miało wymiar kosmiczny.

 

 „Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia Boskości. I żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju

przez krew krzyża Jego”.

Kol.1:19-20 N.B.

10. „Tyś zaiste prowadził mnie od matczynego łona, Tyś mnie czynił bezpiecznym u piersi mej matki.

11. Tobie od urodzenia zostałem oddany od łona matki mojej, Tyś jest moim Bogiem.

 

12. Nie stój z dala ode mnie, bo jestem trapiony; bądź blisko; bo nie ma wspomożyciela”.

 

Tak w duchu modlił się Syn Boży, jakoby onieśmielony, ale wyrażający przekonanie, że choćby wszyscy Go opuścili, to Ojciec Niebieski nie opuści Go. Nikt wówczas nie mógł zrozumieć wagi problemów i wydarzeń oraz jak bolesne były to chwile i przeżycia ukrzyżowanego Mesjasza. Osamotniony Syn Boży, zawieszony na krzyżu – między „niebem a ziemią” – prosił Ojca; „bądź blisko, bo nie ma wspomożyciela”.

 

13.” Otoczyło mnie mnóstwo cielców, byki Baszanu mnie osaczają.

14. Rozwierają przeciwko mnie swoje paszcze jak lew drapieżny, ryczący”.

 

Charaktery oskarżycieli Jezusa ukazane zostały przez charakterystyki zwierząt. Kapłani, Starsi, Nauczeni w Piśmie, Faryzeusze, Herod, Poncjusz Piłat – zachowywali się jak rozjuszone byki w szale walki. Byki objawiają w takich okolicznościach agresję i siłę. Natomiast tłumy krzyczącego ludu – „Ukrzyżuj Go! Ukrzyżuj Go, krew Jego na nas i na dziatki nasze” – objawiały charakterystyki głodnych lwów (Mat.27:22-25). Lud Izraela w ten sposób przyjął pełną odpowiedzialność za to wszystko, co się stało.

 

15.” Rozlany jestem jak woda i rozłączyły się wszystkie me kości; jak wosk się stało me serce, we wnętrzu moim topnieje.

 

16. Gardło me wyschło jak skorupa, język mój przywarł do podniebienia, w proch śmierci mnie obróciłeś.

 

17. Bo sfora psów mnie opadła, osacza mnie zgraja złoczyńców. Przebodli ręce i nogi moje.

 

18. Policzyć mogę wszystkie moje kości, a oni się wpatrują, sycą się mym widokiem;

 

19. Między siebie dzielą moje szaty i los rzucają o moją suknię”. (Mat.27:35;  Mar.15:24;  Łuk.23:34;  Jan 19:24).

 

Żydzi mogą ignorować relację Ewangelistów, ale nie mogą tego robić w odniesieniu do Psalmu 22. Mogą ignorować fakty, ale nie są w stanie ich zmienić. W zacytowanych wersetach mamy zapowiedziane proroczo fakty oraz opisane proroczo uczucia Zbawiciela. Tego nie opisują Ewangeliści np.: to, co sprawiało ogromny fizyczny ból, gdy pod wpływem ciężaru ciała skazańca, kości oddzielały się od stawów, a serce topiło się jak wosk we wnętrzu, gardło i język zasychał w gorączce jak skorupa. Psalmista podał nam więcej szczegółów:

20. „Ty zaś, o Panie nie stój z daleka; pomocy moja, śpiesz mi na ratunek.

21. Wyrwij spod miecza mą duszę i życie moje z psich pazurów;

22. Wybaw mnie z lwiej paszczęki i mnie biednego od rogów bawolich”.

 

W Psalmie tym, w przeciwieństwie do innych Psalmów, nie ma ani jednej wzmianki o zemście nad wrogami. Zwierzęce instynkty Jego wrogów czyniły ich niepoczytalnymi. Apostoł Piotr powie później:

 

 „Wiem, żeście to z nieświadomości uczynili wy i książęta wasi”. Dz.Ap.3:17.

W Psalmie 142 czytamy:

 „Oglądam się w prawo i patrzę, a nie ma nikogo, ktoby troszczył się o mnie. Nie mam dokąd uciekać, nie ma nikogo, ktoby dbał o me życie”.                                                                     Ps.142:5 B.P.

 

Prorok wymienia tylko „prawą stronę” Zbawiciela na krzyżu. Przykład wzięty jest z żołnierza, który w lewej ręce trzyma tarczę wiary jako obronę, a w prawej miecz ducha. Otóż nasz Pan nie miał Orędownika tak jak mają Jego naśladowcy – nie miał innego ku pomocy oprócz Ojca. Werset następny to potwierdza:

 „Do Ciebie o Jahwe wołam i mówię; Tyś moją ucieczką, Tyś moim udziałem w krainie żyjących”.                                                                                                                                                                 Ps.142:6 B.P.

 

Z tego punktu patrząc, ta absolutna samotność w ostatniej próbie była sama w sobie krzyżem dla naszego Pana.

Druga część Psalmu 22:23-32 jest hymnem dziękczynnym sławiącym wielkość i dobroć Jahwe, bowiem cierpiący Sługa Boży został nagrodzony:

 

 „Oto triumfy odnosić będzie mój Sługa, wywyższony będzie i wyniesiony i postawiony bardzo wysoko”.                                                                                                                                                         Izaj.52:13.

 

23. „Imię Twoje opowiem swym braciom i chwalić Cię będę pośród zgromadzenia.

24. Chwalcie Go wy, co się Pana boicie sławcie Go całe potomstwo Jakuba; czcijcie Go całe potomstwo Izraela.

25. Bo On nie wzgardził ani nie brzydził się nędzą biedaka, ani nie ukrył przed nim swojego oblicza i wysłuchał go, kiedy zawołał do niego.

26. Od Ciebie płynie ma pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu, śluby me wypełnię wobec bojących się Jego.

27. Ubodzy będą jedli i nasycą się, chwalić będą Pana, którzy Go szukają. Serca wasze niech żyją na wieki”.

 „Proroctwo wskazuje, że Nasz Pan mówi do Ojca – Imię Twoje opowiem braciom”      E-109.

 

Bracia Jezusa będą Go wysławiać po wieki wieczne. Będąc nasyceni korzyściami z ofiary Okupowej Zbawiciela – gdy otrzymają żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. Żydzi w czasach Jezusa, (ale i obecnie), mówili; „Nauczycielu zabroń tego swym uczniom” – Pan odpowiedział; „Powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą”. Łuk.19:39-40. Film „Pasja” jest wołaniem kamieni – ludzi o kamiennych sercach.

 

 „Jeden z dwóch wielkich Rabinów Izraela Jona Metzger zaapelował (27.02.2004 r) o bojkot filmu „Pasja”, opowiadającego o ostatnich godzinach życia Jezusa Chrystusa. Metzger wystosował w tej sprawie również list do papieża Jana Pawła II. Zdaniem Rabina reprezentującego Żydów Askenazyjskich, film jedynie podsyca antysemityzm. Kontrowersyjny film Mela Gibsona wszedł na ekrany w „środę popielcową”.

 

 „Wzywam wszystkich Żydów i nie Zydów, aby bojkotowali ten kłamliwy i niewychowawczy film z upodobaniem ukazujący przemoc, film który jedynie sprzyja antysemityzmowi fałszywie oskarżając Żydów o zabicie Jezusa – powiedział Rabin agencji A.F.P.”

 „W liście do Jana Pawła II Metzger wezwał papieża, by wypowiedział się przeciwko „Pasji”- poinformowało biuro Rabina w Jerozolimie.

 „Rabin wyraził zaniepokojenie, że kontrowersyjny film może o całe dziesięciolecia cofnąć Żydowsko – chrześcijańskie pojednanie zapoczątkowane w 1965 roku, kiedy Sobór Watykański II uchwalił deklarację „Nostra Aetate”, w której potępiono antysemityzm i odrzucono oskarżenie Żydów o zbiorową odpowiedzialność za zabójstwo Jezusa Chrystusa. Szkoda, gdyby tendencyjny i złośliwy film miał podkopać postęp (w pojednaniu), nad którym pracowaliśmy z tak wielką troską” – napisał Rabin.

 „Zdaniem Metzgera – „Wielu widzów może dojść do przekonania, że Żydzi ponoszą zbiorową odpowiedzialność za ukrzyżowanie Chrystusa. Rzeczywiście film może sprowokować niepożądane reakcje antysemickie zarówno na krótką, jak i na dłuższą metę” – czytamy w liście.”

 „Metzger wezwał Jana Pawła II, żeby rozważył stosowną odpowiedź na film ze strony kościoła – nie podał szczegółów – wskazał jedynie, że odpowiedź miałaby być udzielona w sposób powstrzymujący dalszą reklamę filmu Gibsona”.

                                          PAP. z 28.02.2004.

 

Biedny Rabin, niepotrzebnie szamocze się, jak ptak schwytany w sidła. Niedługo będzie musiał zamknąć swoje biuro w Jerozolimie i wywiesić tabliczkę – „zamknięte na zawsze”. Ezech.39:13.

Mesjasz w Jerozolimie był sądzony, ukrzyżowany i w „Nowej Jerozolimie” niebawem będzie uznany.

28. „Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi; i wszystkie szczepy pogańskie padną na twarz przed Jego Obliczem.

29. Bo królowanie należy do Pana i On panuje nad narodami.

30. Jego jedynego uwielbią wszyscy, co śpią w ziemi, przed Nim zegną się wszyscy, którzy w proch zstępują. A dusza moja żyć będzie dla Niego.

31. Potomstwo moje Jemu będzie służyć.

32. Przyszłemu pokoleniu o Panu opowie, a sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi co się narodzi. Pan to uczynił”.

 

PAN  TO  UCZYNIŁ

 

Psalm 22 nie wyjaśnia całej filozofii Odkupienia, ale zapowiada powszechną edukację w tym przedmiocie. Pokolenie, obecnie żyjące, ci którzy się jeszcze narodzą, a także wszyscy, którzy śpią w prochu ziemi – gdy wstaną – będą musieli poznać Odkupiciela jako swego „Ojca Wieczności” (Izaj.9:6). Poznać i zrozumieć filozofię Zbawienia, a także zapoznać się ze wszystkimi faktami Pierwszego Przyjścia Mesjasza – od Jego narodzenia, aż do Jego zmartwychwstania.

 

 

Zestawienie 122

 

 

 

Łuk.23:42 „Panie! Pomnij na mnie, gdy przyjdziesz do Królestwa Twego”.3594

 

Łuk.23:43 „Zaprawdę powiadam tobie dziś, ze mną będziesz w raju”.  --- 5119

 

 

8713

 

 

Łuk.13:28 „Abraham, Izaak, Jakub i wszyscy prorocy”.------------------ 1213

 

Początek Raju:

 

Sukot  ·  15 Ethanim  ·  6133 szanah  ----------------------------------- 7500

 

 

 

8713

 

 

Łuk.13:28  wg Delitzscha.

6133 – to rok 2005 liczony od stworzenia Adama (4128 + 2005 = 6133).

 

 

 „Jego Jedynego uwielbią wszyscy co śpią w ziemi, przed Nim zegną się wszyscy, którzy w proch zstępują”.                                                                                                                                                           Ps.22:30.

 

Gdy wstaną i ujrzą przywrócony Raj na ziemi, zrozumieją, że Tym, który to uczynił jest Pan. Dla tej sprawy cierpiał na krzyżu, i gdy wyrzekł słowa do jednego ze złoczyńców: „będziesz ze mną w Raju” – miał na myśli też wszystkich „złoczyńców”: od Adama poprzez Kaina i jego plemię, aż do dni naszych. „Okup za wszystkich” – to przywrócenie utraconego Raju, dla około 70 miliardów potomków Adama.

 „Pan to uczynił” – w słowie „to” zawarta jest wielka Prawda o Restytucji Izraela i Świata. Restytucja jest możliwa dzięki Ofierze Chrystusa dzięki dokonanej Ofierze ona już się zaczęła. Trzeci tysiąc lat, w który już weszliśmy, to okres ustanawiania Królestwa Bożego na ziemi.

 

 

Zestawienie 123

 

 

 

Ps.22:17 „Przebodli ręce i nogi moje”. -----------------------------------------

 

Obj.1:7 „Którzy Go przebili”.--------------------------------------------------

 

 

 

504

 

1976

 

 

Razem

 

 

2480

 

Jan.19:37 „Ujrzą kogo przebodli” ---------------------------------------- 2046

 

Oto czas ukrzyżowania Mesjasza:

 

Jezus  ·  14  ·  1  ·  33  --------------------------------------------------- 434

 

 

 

2480

 

 

Jezus hebr.  [wXy  Jeszua  =  386 Mat.1:21 wg Delitzscha.

 

 

Zestawienie 124

 

 

Jan.19:37 „Ujrzą kogo przebodli” ------------------------------------------------

 

Jezus  ·  14    1  ·  33  -----------------------------------------------------------

 

 

2046

 

434

 

 

Razem

 

2480

 

Ujrzą przez zrozumienie Pięcioksięgu – Tory:

 

Genesis  ·  Exodus  ·  Leviticus  ·  Numeri  ·  Deuteronomium- ------------

 

 

 

2480

 

 

Genesis              – 1Moj.  hebr.  tyXarb  =  913.

Exodus               – 2Moj.  hebr.  twmX  =  746.

Leviticus            – 3Moj.  hebr.  arqyw  =  317.

Numeri               – 4Moj.  hebr.  rbdmb  =  248.

Deuteronomium – 5Moj.  hebr. ~yrbd  =  256.

 

 

Zestawienie 125

 

 

Jan.19:37 „Ujrzą, kogo przebodli”.------------------------------------------------

 

Jezus Chrystus  ·  66 --------------------------------------------------

 

 

2046

 

2046

 

 

66 – to Księgi Słowa Bożego objaśniane przez Nową Władzę – źródło wszelkiej informacji, dla Żydów i pogan w przedmiocie Okupu i Odkupiciela.

 

Zestawienie 126

 

 

Zach.13:7 „O mieczu! ocknij się na Pasterza mego i na męża towarzysza mego, mówi Pan Zastępów; uderz Pasterza, a owce rozproszone będą; ale zaś obrócę rękę moją ku maluczkim”. ------------------------------------------------------------

 

Pasterz i czas Jego Ofiary:

 

Jezus  ·  14  ·  1  ·  33 szanah -----------------------------------------------------

 

 

 

 

5089

 

 

789

 

 

Razem

 

5878

 

Dan.9:27 „Wszakże zmocni przymierze wielom ich w tygodniu ostatnim; a w połowie onego tygodnia uczyni koniec ofierze palonej i ofierze śniednej, a przez wojsko obrzydliwe pustoszyciel przyjdzie, i aż do skończenia naznaczonego wyleje się spustoszenie na tego, który ma być spustoszony”.  -------------------------------

 

 

 

 

 

5878

 

 

Jezus hebr.  [wXy  Jeszua  =  386 Mat.1:21 wg Delitzscha.

 

 

Zestawienie 127

 

 

Izaj.40:10 „Oto Panujący Pan przyjdzie przeciwko mocnemu, a Ramię Jego panować będzie nad nim; oto zapłata Jego z Nim, a dzieło Jego przed Nim”. ----

 

Widzialne Ramię Pana i czas objawienia:

 

Władca  ·  15  ·  7  ·  2005 szanah  ----------------------------------------------

 

 

 

2748

 

 

2748

 

 

Władca, Książę  hebr.  ayXnh  =  366  Ezech.44:3.

 

 

Zestawienie 128

 

 

Izaj.52:10 „Wysmuknął Pan Ramię Świętobliwości Swojej przed oczyma wszystkich narodów, aby oglądały wszystkie kończyny ziemi zbawienie Boga naszego”. -----------------------------------------------------------------------

 

Początek zbawienia narodów:

 

Święto Namiotów  ·  15 Ethanim  ·  baszanah 2005 -------------------------------

 

 

 

 

3786

 

 

3786

 

 

Święto Namiotów  hebr.  twksh gx-ta  =  903  Zach.14:16.

W roku hebr.  baszanah  hnXb  =  357.

 

 

Zestawienie 129

 

 

 

5Moj.18:15 „Proroka z pośrodku ciebie, z braci twej, jakom ja jest, wzbudzi tobie Pan, Bóg twój; onego słuchać będziecie”.------------------------------

 

Jezus Chrystus --------------------------------------------------- wg Delitzscha.

 

 

 

 

1839

 

749

 

 

Razem

 

 

2588

 

Zach.12:10 „A patrzeć będą na mnie, którego przebodli” ----------------- 1291

 

Jan.19:37 „Ujrzą, kogo przebodli”. --------------------------------------- 1297

 

 

 

2588

 

 

Jezus Chrystus  hebr.  xyXmh [wXy  =  749  Dz.Ap.8:37 wg Delitzscha.

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas