Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

PAŃSKIE   OBŁOKI

 

 

 

W symbolicznym języku Biblii – tak w Starym jak i w Nowym Testamencie – występują „obłoki”. Były one widzialną manifestacją Niewidzialnego Boga. Obłoki literalne są znanym zjawiskiem atmosferycznym, a więc w znaczeniu dosłownym są to chmury deszczowe lub cumulusy, dające nam deszcz lub cień i ochłodę.

 

Obłok – hebr. „szekinach” – był to widzialny, fizyczny znak. W nocy był światłem w dzień cieniem.                                                   2Moj.13:21; 33:8-11.

Szekinach – przebywanie, obecność, mieszkanie.       Słownik Biblijny.

 

„Pańskie obłoki” są obrazowym przedstawieniem Boskiej Opatrzności, Światła Prawdy i uznania dla jednostek, narodu i klasy. Gdy to wszystko jest razem skumulowane w określonym czasie, wówczas pokazane jest przez „obłok”. Czasem też obłok – jako czarna burzowa chmura – obrazuje uciski, skumulowaną kombinację trudności, która czyni doświadczenie tak bardzo srogim, że nazwane jest ono „uciskiem wielkim”. Lecz często taka chmura, za sprawą słońca ma złotą obwódkę – to symbol Boskich Obietnic, że uciski to przejściowe zjawiska, które poprzedzają nadejście Królestwa Bożego. Apostoł Paweł, gdy pisał list do Hebrajczyków zaczął od takiego oto zdania:

 

„Częstokroć i wieloma sposobami mawiał niekiedy Bóg ojcom przez proroków; w te ostateczne dni mówił nam przez Syna swego...”                                 Żyd.1:1-2 B.G.

 

Wśród „wielu sposobów przemawiania” użyty był przez Pana również „obłok”. Apostoł Paweł objaśnił:, że wszyscy prorocy, stanowią wielki „obłok”, mówiąc:

 „Przetoż i my, mając tak wielki około siebie leżący obłok świadków..”         Żyd.12:1 B.G.

 

Klasa Proroków w liczbie 144, była do 2001 roku „leżącym obłokiem”, obecnie będzie obłokiem „kropiącym narody”.

 

 „...Popiół jałowicy pokrapiający splugawione poświęca ku oczyszczeniu ciała”.

Żyd.9:13 B.G.

Chwila obwieszczenia się Proroków, będzie widoczną jak „obłok”, oznaką triumfu Pańskiego zamierzenia błogosławienia człowieka.

„Jak upał na zeschłej ziemi. Wrzawę zuchwalców stłumiłeś, jak upał cieniem obłoku, przerwałeś pieśń zwycięstwa tyranów”.                                                                                            Izj.25:5 N.B.

 

„Pieśń zwycięstwa tyranów”, śpiewana od roku 2000 – w związku z jubileuszem nominalnego chrześcijaństwa – będzie przerwana w 2005 roku. Wówczas ujrzą już wszyscy; że nadchodzi Pan z „obłokami” (Obj.1:7) „gdy ujrzą Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich Proroków” (Łuk.13:28). Pan Bóg, zawarte przymierze z Abrahamem, także potwierdził obłokiem.

 „Kiedy słońce zaszło i nastała zupełna ciemność, ukazał się dymiący piec i gorejąca pochodnia, która przesunęła się pomiędzy owymi podzielonymi zwierzętami. W tym dniu zatem Jahwe zawarł przymierze z Abrahamem”.

1Moj.15:17-18 B.P.

 

W podobnych okolicznościach przebiega wypełnienie tego proroctwa 3960 lat później: jest dymiący piec i świecąca pochodnia. Również Mojżeszowi Pan ukazał się w małym obłoku, jakim był płonący krzak:

 „I ukazał mu się Anioł Jahwe w płomieniu ognia (buchającego) z krzaka. Widział, że krzak płonie ogniem, a nie niszczeje. Wtedy Mojżesz powiedział (sobie): ‘muszę się przybliżyć i obejrzeć to dziwne zjawisko, dlaczego ten krzak się nie spala!”                                                                    2Moj.3:2-3 B.P.

 

 

 

Okoliczności towarzyszące zawarciu przymierza Zakonu, są obrazem na czas wejścia w życie Nowego Przymierza, po 6 Siwan 2001 roku. Ówczesna sceneria była tak przerażająca, że lud błagał, aby Bóg już więcej do nich nie mówił.

 

„Góra Synaj kurzyła się cała w dymach, gdyż Jahwe zstąpił na nią w ogniu. Dym unosił się nad nią jak z pieca. Cały lud przeraził się wtedy niezmiernie. Głos trąby coraz bardziej się nasilał: Mojżesz przemawiał, a Bóg odpowiadał grzmotem”.                                                              2Moj.19:18-19 B.P.

 

Bóg zapowiedział Mojżeszowi taki scenariusz:

 „A Jahwe rzekł do Mojżesza: - przyjdę do ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał jak rozmawiam z tobą i uwierzył ci na zawsze”.             2Moj.19:9 B.P.

 

Obłok gęsty – to symbol bardziej skumulowanej Prawdy. W nocy dawał intensywne światło, w dzień wyraźną ochłodę.

 

Tak rozumiany „obłok gęsty” mamy począwszy od 6 Siwan 2001 roku – świeci nam mocnym blaskiem i wierzymy, że tak będzie aż do pełnego dnia (15 Ethanim 2005). Po tych dniach nadal będzie „obłokiem gęstym” zapewniającym „czasy ochłody” – Restytucję przez okres Tysiąclecia, „obłokiem” dającym cień „ochłody od obliczności Pańskiej”. Mojżesz jest figurą na Pośrednika Nowego Przymierza. Pan Bóg rozmawiał z Mojżeszem w sposób szczególny:

 „Jahwe zaś rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak się rozmawia z przyjacielem”.                                                              2Moj.33:11 B.P.

 

„Jeśli wśród was znajduje się prorok Jahwe, Ja daję mu się poznać w widzeniu, przemawiam do niego we śnie. Nie tak (postępuję) ze swym sługą Mojżeszem! Jest on mężem zaufania w całym moim domu. Przemawiam do niego z ust do ust...”                                                              4Moj.12:6-8 B.P.

 

Podobnie będzie w Tysiącleciu – Pośrednik Nowego Przymierza – Chrystus Głowa i Ciało, będą udzielać ludzkości pouczenia opartego na „znajomości Pańskiej”. Uznanymi i widzialnymi reprezentantami będą Prorocy – w liczbie 144. Nikt nie będzie miał bezpośredniego przystępu do Boga. W tym względzie Bóg uczynił stosowne zarządzenie.

 

 „Nie ważcie się wstępować na górę lub dotykać jej podnóża. Kto by bowiem dotknął góry, musi umrzeć”.                                2Moj.19:12 B.P.

 

Oznacza to bezwzględny zakaz wchodzenia w zakres urzędu Pośrednika – zakaz tworzenia lub uznawania samozwańczych patronów, nauczycieli i religijnych central, poza jedyną, w Jerozolimie.

 

„Pańskie obłoki” występowały nie tylko na początku Boskiej działalności. Były one manifestowane również wówczas, gdy jakaś sprawa, dzieło, umowa, przymierze miały swoje zwieńczenie. Wówczas Chwała Pańska objawiała się przez obłok. Również, gdy kończy się Wiek Ewangelii – symboliczny „Pański obłok” jest znakiem czasu, jest manifestacją Światła i Opatrzności Pańskiej. Na przykład, gdy ukończono budowę Świątyni Salomona, czytamy:

 

 „I stało się, gdy kapłani wyszli z miejsca Świętego, że obłok napełnił Świątynię Jahwe. I nie mogli kapłani spełniać (swych) obrzędów z powodu obłoku, bo Chwała Jahwe napełniła Świątynię Pańską. Wtedy przemówił Salomon: Powiedział, że Jahwe mieszka w chmurze (w obłoku)”.                                                                   Król.8:10-12 B.P.

 

„Obłok wyobraża uwielbionego Chrystusa” – (patrz komentarz).

Z chwilą uwielbienia ostatniego członka Kościoła, ustały obrzędy z ofiarami Kościoła. Nastała nowa sytuacja. Król Salomon jako Pomazaniec Pański reprezentuje Chrystusa w Chwale. Swoje przemówienie zakończył piękną modlitwą, w której na koniec powiedział:

 

 „...Niech będzie błogosławiony Jahwe, który zapewnił pokój swojemu ludowi Izraelskiemu zgodnie z tym wszystkim, co powiedział, i nie uronił jednego słowa z całej swej wspaniałej obietnicy, którą ogłosił za pośrednictwem Mojżesza, swojego sługi”.                   1Król.8:56 B.P.

 

 

Podobnie opisany jest powrót Chwały Jahwe do Świątyni Ezechiela:

 

 „...I oto Chwała Boga Izraelskiego przybywała od wschodu. Jej szum był podobny do szumu wielkich wód. Ziemia jaśniała od Jego Chwały...”                              Ezech.43:1-5 B.P.

 

Potok szumiących wód już płynie w kierunku wschodnim i z tego kierunku przyjdzie Chwała Boga Izraelskiego. Jak zawsze, tak i tym razem od Izraela wszystko się zaczyna. Reprezentacją „Nowego Izraela” są wzbudzeni Prorocy.

 

 „Przyszła Chwała tej Świątyni będzie większa niż dawniejsza – mówi Jahwe Zastępów”

Agg.2:9 B.P.

 

“Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak (jest) Amen”.                              Obj.1:7 B.P.

 

 

Zestawienie 99

 

 

Obj.1:7 „Oto idzie z obłokami”. --------------------------------------------------

 

Obłok Świadków  ·  3  ·  12  ·  2004 -------------------------------------------

 

 

4441

 

4441

 

 

Obłok Świadków  gr.  Nefoj marturwn  =  2422  Żyd.12:1.

 

Powszechne, uniwersalne zbawienie, dane jest dopiero teraz. Podkreślają to słowa: „wszelkie oko”, „wszyscy” i „wszystkie pokolenia ziemi”, oraz stwierdzenie – „Tak (jest) Amen”.

Pan przychodzi z „obłokami” – z realizacją wszystkich obietnic, które w okolicznościach symbolicznych obłoków były zapowiedziane. Nie uroni żadnej z nich, wszystko się wypełni. Już niedługo, gdy od Chwały Jego oświeci się ziemia, ludzkość oceni minione wieki z dwudziestym wiekiem włącznie i powie: żyliśmy w ciemnych wiekach zabobonów, obrzydliwych teorii, ignorancji i ciemnoty. Chwała Bogu, że czasy te minęły bezpowrotnie.

 „Spójrzcie na narody i dziwujcie się, niech was ogarnie największe zdumienie! Bo dokonuje się za waszych dni takie dzieło, że nie uwierzylibyście, gdyby wam o nim opowiadano”.

Abak.1:5 B.P.

 

 

OSTATNI OBŁOK

 

W środku ostatniej księgi Apokalipsy, jest wzmianka o obłoku – jest to ostatni „obłok światła Wieku Ewangelii”.

„Potem usłyszeli głos wielki z nieba, mówiący im: Wstąpcie sam! I wstąpili na niebo w obłoku i patrzyli na nich nieprzyjaciele ich”.                                     Obj.11:12 B.G.

 

Prorocze świadectwa i utożsamiający się z nimi świadkowie – „usłyszeli głos wielki” – pojęli „mega fones” – głos liczbowań. Język liczbowań nie jest uznany za język międzynarodowy lub międzywyznaniowy. Jest on jak język „narzecza” – mało znany i nie rozumiany. Pan przez taki głos wydał polecenie – „wstąpcie na niebo”. Oznacza to, aby wzrastać w znajomości i doskonalić swoje zrozumienie. Oznacza też polecenie – „Napisz”. „I wstąpili w obłoku” – doświadczyli Boskiej Opatrzności, Światła Prawdy i Kierownictwa. A „nieprzyjaciele ich patrzyli na nich” i na obłok, podobnie jak ongiś Egipcjanie:

 

 „...Był on obłok Egipczanom ciemny, a Izraelczykom oświecający noc, tak, iż przystąpić nie mogli jedni do drugich przez całą noc”.

2Moj.14:20 B.G.

 

 

Zestawienie 100

 

 

 

Obj.11:12 „I wstąpili na niebo w obłoku”. -------------------------------  2491

 

Identyfikacja Świadków:

 

Mat.25:11 „One drugie panny”. -------------------------------------------  537

 

 

 

3028

 

 

Święto Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005  ----------------------------------------

 

 

 

3028

 

 

Święto Sukot (Namiotów)  hebr.  twKSh-gx  =  502  Zach.14:16.

 

 

 

Ostatni obłok, wieńczy zakończenie Wieku Ewangelii. Jest on jak piękny „cumulusna firmamencie duchowych niebios. Kumuluje on w sobie światło Boskiej Prawdy i jest widzialnym znakiem Pańskiej Opatrzności i uznania.

 

 

 

Rozpostarł obłok jak zasłonę

I ogień, by rozświetlał noc...

Wspomniał bowiem na słowo Swoje Święte,

Na Abrahama, sługę swego.

I wyprowadził lud swój wśród wesela,

Wśród radosnych śpiewów wybrańców swoich.

Potem dał im ziemię narodów,

I posiedli dorobek ludów,

Aby przestrzegali ustaw Jego

I zachowali zakon Jego. Alleluja.

Ps.105:39-45 N.B..

 

 

 

Zestawienie 101

 

 

Dan.7:13-14 „Widziałem też w widzeniu nocnym, a oto przychodził w obłokach niebieskich podobny Synowi Człowieczemu, a przyszedł aż do Starodawnego i przywiedziono Go przed obliczność Jego. I dał Mu władzę i cześć i Królestwo, aby Mu wszyscy ludzie, narody i języki służyli; władza Jego władza wieczna, która nie będzie odjęta, a Królestwo jego, które nie będzie skażone”. -------------- p.l.

 

 

 

 

 

 

 

2260

 

 

Początek Parouzji:

 

Jezus  ·  1874  ---------------------------------------------------------------------

 

 

 

2260

 

 

Jezus  hebr.  Jeszua  CwXy  =  386   Mat.1:21 wg Delitzscha.

 

 

 

 

Zestawienie 102

 

 

 

Obj.1:7 „Oto idzie z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i ci, którzy Go przebili

    i narzekać będą przed Nim wszystkie pokolenia ziemi. Tak, Amen”.--p.l. 1723

 

Jezus Chrystus --------------------------------------------- hebr. z Dag. moc..789

 

 

 

 

2512

 

 

Mat.2:27 „Albowiem jako błyskawica wychodzi od wschodu słońca i ukazuje się aż na zachód, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego”. ------------- p.l.

 

 

 

 

2512

 

 

Jezus Chrystus  hebr.  xyXmh [wXy  =  749  Dz.Ap.8:37 wg Delitzscha.

 

 

 

 

Zestawienie 103

 

 

 

Obj.1:7 „Oto idzie z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i ci, którzy Go przebili; i narzekać będą przed Nim wszystkie pokolenia ziemi. Tak, Amen”. ----p.l..1723

 

Izaj.40:5 „Bo się objawi Chwała Pańska, a ujrzy wszelkie ciało społem, iż usta Pańskie mówiły”. ------------------------------------------------------  1297

 

 

 

 

3020

 

 

Jezus Chrystus  ·  Maluczkie Stadko ------------------------------------------

 

 

 

3020

 

 

Jezus Chrystus gr.  Ihsouj Cristoj  = 1980.

Maluczkie Stadko  gr.  To mikron poimnion  =  1040 Łuk.12:32.

 

 

 

 

Zestawienie104

 

 

Obj.1:7 „Oto idzie z obłokami”. ----------------------------------------------------

 

Okres niewidzialnej działalności Pana i Kościoła:

 

1874 – 3 Adar  ·  2004 szanah ----------------------------------------------------

 

 

4441

 

 

4441

 

 

 

 

 

Zestawienie 105

 

 

Obj.1:7 „Oto idzie z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i ci, którzy Go przebili i narzekać będą przed Nim wszystkie pokolenia ziemi. Tak, Amen”. ------------p.l.

 

144 Książęta ----------------------------------------------------------------------

 

 

 

1723

 

699

 

 

Razem

 

2422

 

Żyd.12:1 „Obłok Świadków”.------------------------------------------------------

 

 

2422

 

 

Książęta hebr. ~yrXh  =  555   Izaj.21:5.

Obłok Świadków  gr.  Nefoj marturwn  =  2422  Żyd.12:1.

 

 

 

Zestawienie 106

 

 

 

 

Obj.1:7 „Oto idzie z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i ci, którzy Go przebili; i narzekać będą przed Nim wszystkie pokolenia ziemi. Tak, Amen”.----p.l. 1723.

 

Czas wzbudzenia „Obłoku Świadków’:

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 --------------------------------------------------- 2136

 

 

 

 

 

3859

 

 

1Moj.15:9 „Weźmij mi jałowicę trzecioletnią i kozę trzecioletnią i barana trzecioletniego i synogarlicę i gołębiątko”.  -------------------------------------

 

 

 

 

3859

 

 

Obj.11:19 „Tedy otworzony jest Kościół Boży na niebie i widziana jest skrzynie Przymierza Jego w Kościele Jego; i stały się błyskawice, i głosy, i grzmienia, i trzęsienia ziemi, i grad wielki”.-----------------------------------------------p.l.

 

 

 

 

 

3859

 

 

Zestawienie 107

 

 

Obj.1:7 „Oto idzie z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i ci, którzy Go przebili”.----

 

3 Adar  ·  6132 szanah -----------------------------------------------------------

 

 

2504

 

6695

 

 

Razem

 

9199

 

Obj.1:7 „Oto idzie z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i ci, którzy Go przebili”. ---

 

 

9199

 

 

6132 – to rok 2004 liczony od stworzenia Adama (4128 + 2004 = 6132).

Obj.1:7 wg Delitzscha.

 

Zestawienie 108

 

 

Obj.1:7 „Oto idzie z obłokami”. --------------------------------------------------

 

Wszyscy Prorocy  ·  Święto Szałasów  ·  15  ·  7  ·  2005  ---------------------

 

 

4441

 

4441

 

 

Wszyscy Prorocy  gr.  Pantej profhtai  =  1511   Mat.11:13.

Święto Sukot (Namiotów)  hebr.  twKSh-gx-ta  =  903  Zach.14:16.

 

Zestawienie 109

 

 

Obj.1:7 „Oto idzie z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i ci, którzy Go przebili i narzekać będą przed Nim wszystkie pokolenia ziemi. Tak. Amen”. ------------p.l.

 

Oto obłoki Świadków:

 

Lud Wielki  ·  Naczelnik -----------------------------------------------------------

 

 

 

1723

 

 

1723

 

 

Naczelnik hebr.ayXn  =  361   Ezech.46:12.  Znaczy też  Władca, Książę.

 

Zestawienie 110

 

 

Obj.1:7 „Oto idzie z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i ci, którzy Go przebili i narzekać będą przed Nim wszystkie pokolenia ziemi. Tak, Amen”.-------wg Delitz.

 

Oto początek Królestwa Boga i Chrystusa:

 

Jehowa  ·  Jezus Chrystus  ·  Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah ---------------

 

 

 

4147

 

 

4147

 

 

Jezus Chrystus  hebr.  xyXmh [wXy  =  749  Dz.Ap.8:37 wg Delitzscha.

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas