Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

 

BŁOGOSŁAWIĄCY   I   BŁOGOSŁAWIENI

 

 

 

 

„...Oto wam dom wasz pusty zostanie. Albowiem powiadam wam; nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w Imieniu Pańskim”.             Mat.23:38,39 N.B.

 

Rozdział 23 Ewangelii Mateusza jest poświęcony faryzeuszom. Zawarte w nim oskarżenia pod adresem tej kasty ludzi są wyjątkowo bezkompromisowe.

 

Faryzeusz – znaczy odrębny, oddzielony. Żydzi klasyfikowali faryzeuszy na sześć złych typów i tylko jeden typ dobry – był nim człowiek płonący miłością do Boga. (Faryzeuszami w dobrym tego słowa znaczeniu byli: Nikodem, Szymon, Gamaliel i Apostoł Paweł. Jan.3:1, Łuk.7:39. Dz.Ap.9:1-19). Nasz Pan najpierw wypowiedział osiem błogosławieństw (Mat.5:1-12), a na koniec osiem razy biada (Mat.23:1-39). Jedne i drugie spełnią się.

Faryzeusze w miesiącu Adar bielili groby, ale w sposób szczególny upiększali grobowce proroków. Pan nawiązał do tej sytuacji mówiąc:

 

 „Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że budujecie grobowce prorokom i zdobicie nagrobki sprawiedliwych i mówicie: Gdybyśmy żyli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelaniu krwi proroków...”.                                Mat.23:29-36 N.B.

 

W rzeczywistości ich deklaracje miały być wkrótce poddane próbie. Niebawem powtórzyli akt morderstwa sięgając po życie Jezusa.

 

 „Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście!...”.                                                Mat.23:37-39 N.B.

 

Pomimo takich zachowań, naród ten nie został „odrzucony precz” – na zawsze. Poddany został srogiemu karaniu, po którym to czasie, otrzyma jeszcze jedną, ostatnią sposobność. Ośmiokrotne biada nie było ostatnim werdyktem – nawet dla obłudnych faryzeuszy. Ostatnie słowa Jezusa dały im nadzieję. Wprawdzie nigdy nie ujrzą już literalnymi oczyma Jezusa jako Mesjasza, jako Wodza i Króla Żydowskiego. Ujrzą w zamian Jego widzialnych reprezentantów, to jest „Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków”.                                                      Łuk.13:28-35.

 

Jezus Chrystus jest w Chwale Boskiej Natury, jako taki nie może być widziany przez żadne literalne ludzkie oko. Natomiast może być oglądany duchowymi oczyma wiary i zrozumienia, w całej pełni.

 

 „Powiadam wam: Nie ujrzycie mnie, aż nastanie czas, kiedy powiecie; Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim”                                                                           Łuk.13:35 N.B.

 

Czas ten już nadszedł. Tym, który przychodzi w Imieniu Pańskim – w Imieniu Chrystusa jako Króla Izraela – jest „zbiorowy Prorok” w liczbie 144. Są to Prorocy – męczennicy, od Abla, aż do Jana Chrzciciela. Za życia byli prześladowani, mordowani, po śmierci ich groby były pielęgnowane, a po zmartwychwstaniu mają być uznani za reprezentantów Chrystusa Królującego. Słowa naszego Pana wyrażają myśl, że nie mnie ujrzycie, ale ujrzycie Proroków, którzy przyjdą w moim Imieniu. Wasze uznanie dane im, będzie równoznaczne z uznaniem mnie jako waszego Mesjasza – Króla Izraela. Wówczas „wasz pusty dom” – napełniony będzie Pańskim błogosławieństwem.

 

 

 

 

 

Zestawienie 91

 

 

Mat.23:39 „Błogosławiony, który idzie w Imieniu Pańskim”.----------wg Delitzscha.

 

Przedstawiciele Chrystusa Królującego i rok ich wzbudzenia:

 

144 Książęta  ·  2001------------------------------------------------------------

 

 

604

 

 

2695

 

 

Razem

 

3299

 

Mat.23:39 „Błogosławiony, który idzie w Imieniu Pańskim”.----------------------

 

 

3299

 

 

Tą samą myśl wyraża Psalmista Dawid:

 „Błogosławiony, który przybywa w Imię Jahwe; Błogosławimy wam z domu Jahwe. Jahwe jest Bogiem: Niech nas oświeci. Zacieśnijcie pochód z gałęziami (w ręku), aż do rogów ołtarza”.                                                                                                                                      Ps.118:26-27 B.T.

 

“Błogosławimy wam” – kto jest tym błogosławiącym z „Domu Pańskiego”? Przewodem, przez który „spływać” będzie Pańskie błogosławieństwo z „drugiej Świątyni”, są Prorocy.

Trzeba spełnić jednak warunki, aby je otrzymać: udać się w „pochodzie” do „Świątyni aż do rogów Ołtarza z gałązkami w ręku”. Mając na uwadze, że jest to symboliczny opis – co oznaczają owe „gałązki”?

 „Ruszajcie w góry! Przynieście gałęzi z różnych gatunków drzewa oliwnego, gałęzi mirtu, palmy i innych drzew liściastych, by wznieść szałasy, jak to zostało przepisane!”.

Neh.8:15 B.P.

Drzewo oliwne jest symbolem całego Izraela. Natomiast gałązki oliwne mogą symbolizować podstawową wiedzę o roli narodu wybranego, znajomość jego doświadczeń, karania i błogosławieństw.

 

Drzewo mirtu, symbol pokoju (mir – pokój), to ozdobne, krzaczaste drzewko o drobnych liściach, które wplatano pannie młodej do włosów.

Symbolizować może wiedzę o prawdziwym Kościele – 144000 – jako Małżonce Chrystusa, a także wiedzę o Weselu Barankowym i Wieczerzy Wesela Barankowego o Chrystusie jako – Księciu Pokoju.

 

Palma, to symbol piękna, mądrości i sprawiedliwości. Motywy palm zdobiły Świątynię.

 

Aby „udać się do Świątyni po błogosławieństwo” trzeba postarać się o różne „gałęzie” podstawowej wiedzy Biblijnej. Przed Ołtarzem nie należy ustawiać się z pustymi rękoma. To może oznaczać, że przywilej przebaczania grzechów i przywilej ducha łaski i modlitw, otrzymają tylko ci, którzy postarają się o tak rozumiane gałązki. Pozostali, którzy nie przyjdą bądź przyjdą ale z pustymi rękoma, nie otrzymają błogosławieństw.

 

 „Wszelkie mniemanie o zbawieniu bez Jezusa, jak i mniemanie o zbawieniu pogan będących w nieświadomości, wszelkie myśli, że znajomość o Chrystusie nie jest konieczna, że wystarczy duch sprawiedliwości; wszelkie myśli zbliżenia się do Boga inaczej jak przez wyznaczonego ‘Pośrednika’, otrzymują zupełne potępienie słowami tego tekstu. Cały Plan Boży wysławia i czci nie tylko Boską Sprawiedliwość, Mądrość, Miłość i Moc, ale tak samo wysławia i czci Pana Jezusa, jako jedynego przez którego można przybliżyć się do Ojca i osiągnąć żywot wieczny”.

WT.1902-2995.

„Nie ujrzycie mnie, aż nastanie czas”. Łuk.13:35.

 

 

 

 

 

 

Czas jest ważnym czynnikiem w Planie Bożym. Święto Kuczek – 15 Ethanim 2005 roku, jest przez Boga wyznaczonym czasem, od którego ustawiony pochód z gałązkami w rękach, ruszy ku „Świątyni”, po błogosławieństwa restytucyjne.

Biblia, jako natchnione Słowo Boże, prezentuje nam Plan Zbawienia ludzkości, jako jednolitą opowieść, która zakończy się bardzo chwalebnie z końcem Tysiąclecia.

 

 „I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły”.

Obj.21:4 N.B.

 

Zestawienie 92

 

 

 

Obraz na Proroków:

 

Ester.10:3 „Albowiem Mardocheusz Żyd był wtórym po królu Asferusie i wielkim u Żydów, i zacny u mnóstwa braci swych, starając się o dobro ludu swego, i sprawując pokój wszystkiemu narodowi swemu”.------------------------------

 

Wypełnienie:

 

Mat.23:39 „Błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim”. -------------------604

 

Przymierze Nowe  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah.  -----------------------------3417

 

 

 

 

 

 

4021

 

 

 

4021

 

 

Przymierze Nowe  hebr.  hXrx tydb  =  929 Jer.31:31.

Mat.23:39 – wg Delitzscha.

 

 

Zestawienie 93

 

 

Łuk.13:35 „Błogosławiony, który idzie w Imieniu Pańskim”. -----------------------

 

 

3299

 

 

Oto Król i Jego nowy porządek:

 

Chrystus, On Król Izraela  ·  Nowa Ziemia  --------------------------------------

 

 

 

3299

 

 

Oto błogosławieni i czas ich wyjścia na widownię:

 

Starsi  ·  15  ·  7  ·  2005 -------------------------------------------------------

 

 

 

3299

 

 

Chrystus, On król Izraela gr.  O Cristoj o Basileuj Tou Israhl = 3199 Mar.15:32. Diaglott.

Nowa Ziemia  gr.  Gh kainh.  =  100   Izaj.66:22 wg.LXX.

Starsi  gr.  Presbuteroi  =  1272  Obj.5:14.

 

 

Zestawienie 94

 

 

Ps;118:26-27 „Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie; błogosławimy wam z Domu Pańskiego. Bóg ci Panem, On ci nas oświecił; przywiążcie baranki powrozami ku ofierze, aż do rogów ołtarza”.----------------------------

 

 

 

 

2582

 

 

Ps.122:5 „Albowiem tam są postawione stolice na sąd, stolice Domu Dawidowego”.  -----------------------------------------------------------------

 

 

 

2582

 

 

Książęta  ·  15  ·  7  ·  2005------------------------------------------------------

 

 

2582

 

 

Książęta hebr. ~yrXh  =  555   Izaj.21:5.

 

 

 

Zestawienie 95

 

 

 

Zach.9:9 „Wesel się bardzo córko Syońska”. ---------------------------------656

 

Dzień 6  ·  miesiąc 3  ·  rok 2001 ------------------------------------------2643

 

 

 

3299

 

 

Łuk.13:35 „Błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim”. ----------------------

 

 

 

3299

 

 

Dzień  gr.  hmera  =  154.         Miesiąc  gr.  mhn.  =  98.           Rok  gr.  etoj  =  381.

 

Podane zestawienia wskazują, na międzyczas od wzbudzenia Proroków do ich obwieszczenia, w którym to czasie oni „idą” – przygotowują się, lecz jeszcze nie błogosławią.

 

 

Zestawienie 96

 

 

Mat.23:39 „Albowiem powiadam wam, że mię nie ujrzycie od tego czasu, aż rzeczecie: Błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim”.  -------- (wg Delitzscha).

 

Oto widzialni Przedstawiciele:

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli i radców twoich jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernym”. --------------------------------------------------------------------------------

 

Ich liczba:

 

144 -------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

3667

 

 

 

3582

 

 

144

 

 

Razem

 

7393

 

Mat.23:39 „Albowiem powiadam wam, że mię nie ujrzycie od tego czasu, aż rzeczecie: Błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim”.  (wg tekstu greckiego)

 

 

 

7393

 

 

 

Zestawienie 97

 

 

 

Mat.23:39 „Albowiem powiadam wam, że mnie nie ujrzycie od tego czasu, aż rzeczecie: Błogosławiony, który idzie w Imieniu Pańskim”. ------ wg Delitz. 3667

 

Pan Jezus Chrystus, On Król Izraela ---------------------------------------- 4429

 

 

 

 

8096

 

 

Dz.Ap.15:16„Potem się wrócę, a pobuduję zasię Przybytek Dawidowy upadły”--

 

 

 

8096

 

 

Pan Jezus Chrystus, On Król Izraela  gr. Kurioj  Ihsouj Cristoj o Basileuj tou Israhl  =  4429.

 

 

Zestawienie 98

 

 

Mat.23:39 „Albowiem powiadam wam, że mię nie ujrzycie od tego czasu, aż rzeczecie: Błogosławiony, który idzie w Imieniu Pańskim”.------ p.l. wg Delitzscha.

 

Mat.27:53 „A wyszedłszy z grobów po zmartwychwstaniu Jego, weszli do miasta świętego i pokazali się wielom”. --------------------------------------------  p.l.

 

Jan.7:26 „Książęta”  ---------------------------------------------------------------

 

 

 

1212

 

 

1212

 

1212

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas