Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

 

”SAFNAT   PANEACH”

 

 

„Faraon nadał Józefowi imię ‘Safnat Paneach’. I dał mu za żonę Asnat, córkę Kapłana Poti-Fery z  On. Odtąd kroczył Józef na czele Egiptu”.                           1Moj.41:45 B.P.

 

„SAFNAT  PANEACH” – ZBAWCA  ŚWIATA

 

Według niektórych znawców języków starożytnych, imię to może oznaczać – „objawiający tajemnice” – to wzbogaca wymowę figury. Natomiast imię Józef, nadane mu przez Rachelę, oznaczało – „Niech Jahwe doda” (1Moj.30:22-24) – chodziło jej o „dodanie” drugiego syna, późniejszego Benjamina.

Józef nie jest typem, w ścisłym zrozumieniu tego słowa. Jest natomiast figurą o dwóch imionach i może mieć podwójne znaczenie w pozafigurze. Jako Safnat Paneach – figuruje Chrystusa Króla w czasie Tysiąclecia. Jako Józef, figuruje samego Chrystusa, ale też Proroków w roli reprezentantów Chrystusa. Dodany później Benjamin figuruje Wielkie Grono, jako „dodana” Prorokom pomoc – również na czas Tysiąclecia. Stąd w obrazowej historii Józefa należy widzieć dwutorowość figury. Jedne jej aspekty wypełnia w pozafigurze Chrystus Król Izraela, inne Prorocy jako widzialni Jego reprezentanci. Działają Oni w Jego imieniu – jako Józef.

 

Ten proroczy obraz pokazujący sposób w jaki  Józef daje się poznać swym braciom, kiedy nagradza ich i wyróżnia Benjamina, w pozafigurze wypełni się przez Proroków. Izrael nie ujrzy już nigdy bezpośrednio osoby Mesjasza, ale ujrzy widzialnych Jego reprezentantów – Proroków. Podobnie rzecz się ma z wyróżnieniem Benjamina. Srebrniki dla tej klasy, są ukryte w proroctwach. Natomiast nasz Pan jako „Safnat Paneach” jest Królem całego Świata – „kroczy na czele Egiptu” – zarządza wszystkimi jego sprawami. Najbliższe wypełnienia są słynne słowa:

„Jam jest Józef brat wasz” 1Moj.45:3.

Słowa te wypowiedziane zostaną za pośrednictwem Proroków do narodu Żydowskiego. Odbiją się one głośnym echem w całym Egipcie rozumianym jako cały świat.

 

 

Zestawienie 78

 

 

1Moj.41:45 „I nazwał Farao imię Józefowe Safnat Paneach”. --------------------

 

Chronologiczny początek Królestwa naszego

Pana nad światem – „ujmowanie Królestwa” (Obj.11:15-17):

 

14  ·  1  ·  1981 ----------------------------------------------------------------

 

 

1996

 

 

1996

 

 

14. 1. 1981. – to Pascha w 1981 roku.

 

 

Zestawienie 79

 

 

1Moj.41:45 „Nazwał Farao imię Józefowe Safnat Paneach”. ---------------------

 

Mar.15:32 „Chrystus, Król Izraela”. --------------------------------- wg Delitzscha

 

 

1990

 

994

 

 

Razem

 

2984

 

Czas przekazania Królestwa w Ręce Ojca Niebieskiego po upływie 1000 lat (1Kor.15:24):

 

1984  +  1000  ------------------------------------------------------------------

 

 

 

2984

 

 

Porównaj równoległości Dawida – tablica chronologiczna nr. 9 Chronologia Biblijna str. 104.

 

 

Zestawienie 80

 

 

Obj.19:16 „Król królów    Pan panów”. ------------------------------------------

 

Oto On:

 

Safnat Paneach  ·  Książęta  ·  2005 szanah --------------------------------------

 

 

3738

 

 

3738

 

 

 

 

Zestawienie 81

 

 

Obj.19:16 „Król królów    Pan panów”. ------------------------------------------

 

Oto On i początek panowania z pozaobrazowej Świątyni

w roku 2004 liczony od edyktu Cyrusa w 536 r. pne. (536 + 2004):

 

Safnat Paneach  ·  3  ·  12  ·  2540 szanah  --------------------------------------

 

 

3738

 

 

3738

 

 

Rok 2004 według rachuby księżycowej kończy się 9 kwietnia 2005 roku naszego czasu po zachodzie słońca.

 

 

 

Zestawienie 82

 

 

1Moj.45:1 „Wyprowadźcie wszystkie ode mnie. I nie został nikt przy nim, gdy się dał poznać Józef braci swej”. -----------------------------------------------------p.l.

 

Początek ujawniania się „Józefa”:

 

3 Adar  ·  2004 szanah ------------------------------------------------------------

 

 

 

158

 

 

2567

 

 

Razem

 

2725

 

Ezech.40:2 „W widzeniach Bożych przywiódł mnie do ziemi Izraelskiej, a postawił mnie na górze bardzo wysokiej, na której było jakoby budowanie miasta na południe”. ----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2725

 

 

 

 

Zestawienie 83

 

 

 

1Moj.45:1 „I nie został nikt przy nim, gdy się dał poznać Józef braci swej”-- 1568

 

Żydzi zobaczą:

 

144 Książęta --------------------------------------------------------------1276

 

 

 

2844

 

 

Izaj.31:5 „Jako ptaki latają około gniazda swego, tak obroni Pan Zastępów Jeruzalem i owszem, broni i wybawia, a przechodząc z pomstą, zachowa”. ----

 

 

 

 

2844

 

 

Dan.8:14 „I rzekł do mnie: Aż do dwóch tysięcy i trzech set wieczorów i poranków; tedy przyjdą do odnowienia swego usługi święte”. ------------------

 

 

 

 

2844

 

 

Książęta gr. Arcontej  =  1132  Jan.7:26.

 

 

 

 

Zestawienie 84

 

 

Przy temacie Proroków skupiła się tylko społeczność

wierzących w ich wzbudzenie:

 

1Moj.45:1 „I nie został nikt przy nim, gdy się dał poznać Józef braci swej”.  --------

 

144 Książęta ----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

1568

 

999

 

 

Razem

 

2567

 

Sytuacja taka trwać będzie do 3 Adar, a nawet dłużej:

 

3 Adar  ·  2004 szanah ------------------------------------------------------------

 

 

 

2567

 

 

Książęta hebr. ~yrFh  z Dag moc.  =  855   Izaj.21:5.

 

 

 

Zestawienie 85

 

 

Wstrzymywanie się z obwieszczeniem trwa do określonego czasu:

 

1Moj.45:1 „Tedy się Józef nie mógł dalej wstrzymać przed wszystkimi, którzy stali przed nim i zawołał: Wyprowadźcie wszystkie ode mnie. I nie został nikt przy nim, gdy się dał poznać Józef braci swej”. ---------------------------------------

 

 

 

 

 

3776

 

 

Pierwsi najbardziej zainteresowani obwieszczeniem się Proroków:

 

Lud Wielki  ·  18  ·  10  ·  rok 2005  ---------------------------------------------

 

 

 

3776

 

 

Równocześnie też Żydzi „ujrzą kogo przebodli”, a także dom wiary:

 

Jezus Chrystus  ·  15  ·  7  ·  2005 + 1000  ---------------------------------------

 

 

 

3776

 

 

Lud Wielki  gr.  Ocloj Poluj  =  1362   Obj.7:9.

Jezus Chrystus  hebr.  xyXmh [wXy  =  749  Dz.Ap.8:37 wg Delitzscha.

18. 10. 2005 to 15 Ethanim wg. kalendarza Żydowskiego.

Rok  gr.  etoj  =  381.

 

 

 

Zestawienie 86

 

 

 

Usta Proroctw i Proroków mówią najpierw do

Wielkiego Grona, a następnie przemówią do domu wiary:

 

1Moj.45:12 „A oto oczy wasze widzą i oczy brata mego Benjamina, że usta moje mówią do was”.  ------------------------------------------------------  1672

 

Święto Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005 szanah --------------------------------  2873

 

 

 

 

 

4545

 

 

Oczy szeroko rozumianego domu wiary otworzą się:

 

Ezech.44:10 „Także i Lewitowie, którzy się oddalali odmnie, gdy błądził Izrael, którzy się obłądzili odemnie za plugawymi bałwanami swymi, ci poniosą nieprawość swoją”. ----------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

4545

 

 

Święto Sukot (Namiotów)  hebr.  twKSh-gx  =  502  Zach.14:16.

 

 

 

Zestawienie 87

 

 

 

Chrystus Król jako Zbawiciel Świata rozpoczyna dzieło Tysiąclecia:

 

Izaj.62:11 „Powiedzcie córce Syońskiej: Oto Zbawiciel twój idzie,  oto zapłata Jego z Nim, a dzieło Jego przed Nim”. ---------------------------------- 3059

 

„Albowiem tak Bóg umiłował świat...”

 

1Moj.45:15 „I całował wszystkich braci swoich i płakał nad nimi”. ----------- 764

 

 

 

 

 

 

 

3823

 

 

Jezus Chrystus, On Król Izraela -------------------------------------------------

 

 

 

3823

 

 

Jezus Chrystus, On Król Izraela  gr.  Ihsouj Cristoj o Basileuj tou Israhl = 3823.

1Moj.45:15 według przekładu Interlinearnego „Vocatio”.

 

 

 

Zestawienie 88

 

 

1Moj.45:4 „Przystąpcie proszę do mnie i przystąpili. Zatem rzekł: Jam jest Józef, brat wasz, któregoście sprzedali do Egiptu”. ------------------------------------

 

 

 

3276

 

 

Widzialny przedstawiciel pozaobrazowego Józefa i czas:

 

Abraham  ·  Święto Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 -------------------------------

 

 

 

3276

 

 

144  ·  Chronologia  ·  Rachunki  ·  Liczby Biblijne ------------------------------

 

 

3276

 

 

Święto Sukot (Namiotów)  hebr.  twKSh-gx  =  502  Zach.14:16.

Abraham  hebr.  ~hrba  =  248

Chronologia  gr. Cronologia  =  1004.

Rachunki gr. H ariqmhtikh   =  514.

Liczby Biblijne  gr.  Oi ariqmoi tou Bibliou  =   1614.

 

 

 

Zestawienie 89

 

 

Izaj.52:7 „Bóg twój króluje”. ------------------------------------------------------

 

1Moj.45:1 „Józef”. ----------------------------------------------------------------

 

 

156

 

156

 

 

 

 

Zestawienie 90

 

 

Zapłakał – tak jak nad grobem Łazarza:

 

1Moj.45:15 „I pocałowawszy wszystką bracią swoją, płakał nad nimi”. ------------

 

Jako Safnat Paneach:

 

Jezus ------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

764

 

 

764

 

 

Jezus.  gr O Ihsouj  =  764    Obj.22:16.

1Moj.45:15 – liczbowane wg Przekładu Interlinearnego – Oficyna wydawnicza „Vocatio”

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas