Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

 

TRIUMFALNY   WJAZD   CHRYSTUSA   KRÓLA

 

 

 

„Oto triumfy odnosić będzie Mój Sługa, wywyższony będzie i wyniesiony, postawiony bardzo wysoko”.                                                             Izaj.52:13 B.P.

 

„Przez Niego rozbroił zwierzchności i potęgi, na publiczne wystawił pośmiewisko, ciągnąc je w swoim triumfalnym pochodzie”.                                                Kolos.2:15 B.P.

 

Triumfalny wjazd Pomazańca Bożego do Jerozolimy, jest radosnym tematem poważnej mowy proroczej. Stąd prorok Zachariasz zwraca się do córki Syońskiej, z apelem:

 

„Raduj się bardzo córo Syonu. Wznoś okrzyki radości, córo Jeruzalemu! Oto Król twój przychodzi do ciebie, pokorny, jedzie na oślęciu, na źrebięciu oślicy”.                          Zach.9:9 B.P.

 

Triumfalny pochód jest wyróżnieniem zwycięskiego Wodza naszego zbawienia. Zwykle takie pochody mają uroczystą oprawę; tak będzie i tym razem. Radość córek – Syońskiej i Jeruzalemskiej – wylewa się na zewnątrz przez usta. Wewnętrznego uniesienia i radości w duchu, nie można okazać przez milczenie – stojąc z boku, jak ongiś córka Saula – Michol. Wszak chodzi tu o Chrystusa Króla – o Jego uroczystą inaugurację Królestwa. Pierwszy wjazd na oślęciu na pięć dni przed Wielkanocą, został wówczas przerwany. Było to zgodne z Boskim programem, tak stanowiły proroctwa – Mesjasz miał być zabity (Dan.9:26), jako Baranek złożyć ofiarę za grzech świata, aby obecnie triumfalnie zainaugurował Tysiącletnie Królowanie. Tym razem żadne przerwanie nie wchodzi w rachubę – nie ma takich sił na niebie i na ziemi, które mogłyby stanąć na drodze wjeżdżającemu Królowi. Triumfalny wjazd będzie miał miejsce tam, gdzie został przerwany; a więc znowu Jerozolima!

 

Czas przygotowań do tego wielkiego faktu rozpoczął się 6 Siwan 2001, ważnym punktem jest 3 Adar 2004, a kulminacja wyznaczona jest na 15 Ethanim 2005 roku. Sposób przygotowań również rozpisany jest w szczegółach. „Syn oślicy” – czyli małe jej „źrebiątko” – nie „ujeżdżone” przez żadną religijną frakcję, jest prowadzone w kierunku Jerozolimy. Widownię stanowić będzie cały świat, a nie tylko Jeruzalemska ulica – jak to wówczas było.

 

 

 

 

Zestawienie 64

 

 

 

„Nie bój się”, że wjazd będzie przerwany:

 

Jan.12:15 „Nie bój się, córko Syońska! Oto Król twój idzie, siedzący na oślęciu”.  -----------------------------------------------------------------------p.l. 1211

 

Oto czas triumfalnej inauguracji:

 

15 Ethanim  ·  2005 szanah------------------------------------------------- 2881

 

 

 

 

 

 

4092

 

 

Wjazd poprzedzony jest „obwołaniem” Pańskiego dzieła Restytucji:

 

Izaj.62:11 „Oto Pan rozkaże obwołać aż do kończyn ziemi; powiedzcie córce Syońskiej: Oto Zbawiciel twój idzie, oto zapłata Jego z Nim, a dzieło Jego przed Nim”. ------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

4092

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwój technik medialnych w pełni to umożliwia. Tylko pozaobrazowy osiołek jakoby nie przystaje do scenariusza – według wyobrażeń wielu – taki mały, a użyty do tak wielkiej premiery. Mogą wątpić czy to, aby się powiedzie? Bóg przez psalmistę Dawida apeluje;

 

 „Bądźcie więc teraz rozsądni, królowie, (intelektualni i finansowi)

Przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi!

Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się,

Z drżeniem złóżcie Mu hołd,

Aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi,

Bo łatwo płonie gniewem.

Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają!”

Ps.2:10-12 N.B.

 

Obiegowe powiedzenie, że „wszystkie drogi prowadzą do Rzymu” dowodzi, że królowie już zgubili drogę. Droga do Rzymu to droga donikąd. Obecnie wszystkie drogi prowadzą do Jeruzalemu.

 

Ważnym aspektem triumfalnego wjazdu jest siedzący na oślątku. W obecnym wypełnieniu są to wzbudzeni Prorocy, jako widzialna reprezentacja niewidzialnego Chrystusa Króla.

 

 

Zestawienie 65

 

 

Zach.2:5 „A Ja będę mówi Pan, murem jego ognistym wokoło i będę sławą w pośrodku jego”.  ----------------------------------------------------------------

 

Łuk.23:35 „Chrystus, On Wybrany Boży”. -----------------------------------------

 

Widzialni Reprezentanci triumfującego Chrystusa:

 

144 Książęta  ·  3°°  ·  6  ·  3  ·  2001 szanah  -----------------------------------

 

 

 

1591

 

3136

 

 

3067

 

 

Razem

 

7794

 

Jan.12:15 „Nie bój się, córko Syońska! Oto Król twój idzie, siedzący na oślęciu”---

 

 

7794

 

 

 

 

Czas ich obwieszczenia się w Jerozolimie jest zbieżny z momentem wjazdu. Fakt ten będzie „bombową” informacją, która w Biblijnej symbolice określona została jako „grad wielki” (około 42 kg, Obj,16:19-21). Spowoduje on totalne zamieszanie, szczególnie w umysłach nominalnych chrześcijan (patrz Pięćdziesiątnica część IV-„Triumfalny wjazd do Jerozolimy”). Lecz radość córki Syońskiej wynika z dalszej działalności wjeżdżającego Króla:

 „Zniszczy wozy wojenne z Efraima i rumaki z Jeruzalemu, a łuki wojenne będą połamane. I ogłosi pokój narodom, a Jego władza będzie od morza do morza i od Eufratu, aż po krańce ziemi”.                                                             Zach.9:10 N.B.

 

Chrystus, On Król Izraela, zaprowadzi nowe porządki w Izraelu i na świecie. Ustanowi nową władzę w warunkach pokoju i bezpieczeństwa.

 „Nad to za cenę krwi twojego przymierza wypuszczę na wolność twoich więźniów z cysterny bez wody”.                                                                    Zach.9:11 N.B.

 

Więźniowie śmierci leżący w grobach, gdzie nie ma żadnego życia (wody) będą wypuszczeni przez zmartwychwstanie do wiecznego życia na ziemi. Ich powitanie będzie również bardzo radosnym aktem.

 

 

 

 „Wróćcie do twierdzy, wy więźniowie, którzy jeszcze macie nadzieję! Nadto dziś ogłaszam: W dwójnasób ci oddam”.                                                Zach.9:12 N.B.

 

Jest to apel do żyjących, którzy są jakoby urodzeni na dziedzińcu więziennym – „nie wchodźcie do celi śmierci, ale wróćcie się do twierdzy Chrystusa” Mich.4:8. Pan dwojako takich nagrodzi – zapewni im długowieczność, a po próbie – życie wieczne. Przedsięwzięcia Króla są wielkie – są to „mega” wydarzenia. Kaznodzieja Pański tak to ujął:

 

 „Ludzie się trudzą mówieniem, lecz i tak nikt wszystkiego nie wypowie. Oko nie nasyci się widzeniem, a ucho nie zadowoli się słyszeniem”.                                Kazn.Sal.1:8 N.B.

 

„Głosimy tedy jak napisano; Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.

Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże”.                                                                      1Kor.2:9-10 N.B.

 

Najwyższemu Bogu i Chrystusowi niech będzie chwała po wieki wieczne. Amen!

 

 

Zestawienie 66

 

 

 

Oto czas początku przygotowań do triumfalnego wjazdu:

 

Jan.12:15 „Oto Król twój idzie, siedzący na oślęciu”- -----------------------------

 

Dz.Ap.2:1 „A gdy przyszedł dzień pięćdziesiąty”.------------------- Delitzsch.2090

 

Dzień 6  ·  miesiąc 3  ·  rok 2001 -------------------------------------------2733

 

 

 

4823

 

 

4823

 

 

Dzień  hebr. ~wy = 56          Miesiąc  hebr. Xdx = 312          Rok  hebr. szanah  hnX = 355

 

 

Zestawienie 67

 

 

Izaj.62:11 „Powiedzcie córce Syońskiej: Oto Zbawiciel twój idzie, oto zapłata Jego z Nim, a dzieło Jego przed Nim”.  -------------------------------------------------

 

Chrystus, Król Izraela --------------------------------------------------------------

 

 

 

3095

 

3095

 

 

Chrystus, Król Izraela  gr.  Cristoj Basileuj Tou Israhl  =  3095.

 

 

Zestawienie 68

 

 

Prorocze świadectwo na kontynuację przerwanego  wjazdu:

 

Zach.9:9 „Wesel się bardzo córko Syońska! Wykrzykuj córko Jeruzalemska! Oto Król twój przyjdzie tobie sprawiedliwy i Zbawiciel ubogi i siedzący na ośle, to jest na oślęciu, źrebiątku oślicy”. ------------------------------------------------

 

Mar.15:32 „Chrystus, On Król Izraela”.  -------------------------------------------

 

15 Ethanim  ·  2005 + 1000 -------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

4833

 

2429

 

3526

 

 

Razem

 

10788

 

Mat.21:5 „Powiedzcie córce Syońskiej: Oto Król twój idzie tobie cichy, a siedzący na oślicy i na oślęciu, synu oślicy pod jarzmem będącej”. -------------------------

 

 

 

10788

 

 

Zestawienie 69

 

 

Izaj.62:11 „Powiedzcie córce Syońskiej: Oto Zbawiciel twój idzie,  oto zapłata Jego z Nim, a dzieło Jego przed Nim”.------------------------------------------------

 

Oto sposób przekazu użyty przez Pana:

 

Chronologia  ·  Rachunki  ·  Liczby Biblijne ---------------------------------------

 

Rok, który zapoczątkuje widzialną fazę Królestwa:

 

2005-------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

3059

 

 

3132

 

 

2005

 

 

Razem

 

8196

 

Mat.21:5 „Oto Król twój idzie tobie cichy, a siedzący na oślicy i na oślęciu, synu oślicy pod jarzmem będącej”. ---------------------------------------------------

 

 

 

8196

 

 

Chronologia  gr. Cronologia  =  1004.

Rachunki gr. H ariqmhtikh   =  514.

Liczby Biblijne  gr.  Oi ariqmoi tou Bibliou  =   1614.

 

 

Zestawienie 70

 

 

Izaj.62:11 „Powiedzcie córce Syońskiej: Oto Zbawiciel twój idzie,  oto zapłata Jego z Nim, a dzieło Jego przed Nim”.------------------------------------------------

 

Pierwszy warunek uznania triumfalnego wjazdu Króla spełniony:

 

Jan.19:37 „Ujrzą kogo przebodli”. -------------------------------------------------

 

Boski punkt widzenia na wypełnienie się obrazu

triumfalnego wjazdu Mesjasza:

 

Penuel  ·  Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005 ----------------------------------------------

 

 

 

3059

 

 

2046

 

 

 

2689

 

 

Razem

 

7794

 

Jan.12:15 „Nie bój się, córko Syońska! Oto Król twój idzie, siedzący na oślęciu”.-

 

 

7794

 

 

Penuel  hebr.  laynp  =  171  1Moj.32:31. Zn. Boski spoglądacz tzn. Boski punkt widzenia.

Sukot  hebr. twksh  =  491.

 

 

Zestawienie 71

 

 

Zach.9:9 „Wesel się bardzo, córko Syońska! Wykrzykuj córko Jeruzalemska! Oto Król twój przyjdzie tobie sprawiedliwy i Zbawiciel ubogi i siedzący na ośle, to jest na oślęciu, źrebiątku oślicy”.  -----------------------------------------------

 

Widzialny 144 osobowy Przedstawiciel Króla:

 

Ezech.46:12 „Książę” ------------------------------------------------------------

 

 

 

 

4833

 

 

366

 

 

Razem

 

5199

 

Jezus Chrystus, Król Żydowski  --------------------------------------------------

 

 

5199

 

 

Jezus Chrystus, Król Żydowski gr. Ihsouj Cristoj o Basileuj twn Ioudaiwn  = 5199.

Władca, lub Książę  hebr.  ayXnh  =  366  Ezech.45:22.

 

 

Zestawienie 72

 

 

Izaj.62:11 „Oto Pan rozkaże obwołać aż do kończyn ziemi; powiedzcie

córce Syońskiej: Oto Zbawiciel twój idzie, oto zapłata Jego z Nim, a

dzieło Jego przed Nim”.------------------------------------------------- 4092

 

Zach.9:9 „Wesel się bardzo córko Syońska! Wykrzykuj córko Jeruzalemska! Oto Król twój przyjdzie tobie sprawiedliwy i Zbawiciel  ubogi  i  siedzący  na  ośle,  to  jest na  oślęciu,  źrebiątku

oślicy”. -----------------------------------------------------------------  4833

 

Mat.21:5 „Oto  Król  twój  idzie  tobie  cichy,  a  siedzący na oślicy i na

oślęciu, synu oślicy pod jarzmem będącej”. ------------------------------ 8196

 

Jan.12:15 „Nie  bój się, córko  Syońska!  Oto  Król  twój idzie, siedzący

na oślęciu”. --------------------------------------------------------------7794

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2491

 

 

   Razem     24915

 

W wartości liczbowej powyższych wersetów w bardzo dużym przybliżeniu mieści się dziesięciokrotnie liczba 2491.

24915 : 10 = 2491,5 praktycznie

 

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 szanah --------------------------------------------------

 

 

2491

 

 

 

 

Zestawienie 73

 

 

Izaj.62:11 „Oto Pan rozkaże obwołać aż do kończyn ziemi; powiedzcie córce Syońskiej: Oto Zbawiciel twój  idzie, oto  zapłata Jego  Nim, a

dzieło Jego przed Nim”.--------------------------------------------------4092

 

Zach.9:9 „Wesel się bardzo córko Syońska! Wykrzykuj córko Jeruzalemska! Oto Król twój przyjdzie tobie sprawiedliwy i Zbawiciel  ubogi  i  siedzący  na  ośle, to  jest  na  oślęciu,  źrebiątku

oślicy”. ----------------------------------------------------------------- 4833

 

Mat.21:5 „Powiedzcie córce Syońskiej: Oto Król twój idzie tobie cichy,

a siedzący na oślicy i na oślęciu, synu oślicy pod jarzmem będącej”. ---- 10788

 

Jan.12:15 „Nie bój się, córko Syońska! Oto Król twój idzie, siedzący na

oślęciu”. ---------------------------------------------------------------- 7794

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2750

 

 

Razem    27507

 

W wartości liczbowej powyższych wersetów w bardzo dużym przybliżeniu mieści się dziesięciokrotnie liczba 2750.

27507 : 10 = 2750,7 praktycznie

 

 

Dzień 15  ·  miesiąc 7  ·  rok 2005-----------------------------------------------

 

 

2750

 

 

Dzień hebr. ~wy = 56       Miesiąc hebr. Xdx = 312        Rok hebr szanah  hnX = 355

 

 

 

Zestawienie 74

 

 

Zach.9:9 „Oto Król Twój przyjdzie tobie Sprawiedliwy i Zbawiciel ubogi i siedzący na ośle, to jest na oślęciu, źrebiątku oślicy”. --------------------------------------

 

Izrael  ·  Izrael  ·  2004 ------------------------------------------------------------

 

 

 

2894

 

2894

 

 

Izrael  hebr.   larXy  =  541      Izrael  gr.  Israhl  =  349.

Powyższe trzy zestawienia w sposób godny podziwu, jednomyślnie mówią o czasie triumfalnego wjazdu Chrystusa, Króla Izraela.

 

 

Zestawienie 75

 

 

Mat.21:5 „Powiedzcie córce Syońskiej: Oto Król twój idzie tobie cichy, a siedzący na oślicy i na oślęciu, synu oślicy pod jarzmem będącej”.----- ------------------p.l.

 

Królestwo Boże rozpocznie się triumfalnie:

 

Mat.6:10 „Przyjdź Królestwo Twoje”.----------------------------------------------

 

 

 

2086

 

 

2086

 

 

 

Zestawienie 76

 

 

Izaj.32:1 „Oto Król będzie królował w sprawiedliwości, a Książęta w sądzie panować będą”.  ---------------------------------------------------------------

 

Oto dzieło naprawiania ziemi:

 

Jezus  ·  Nowa Ziemia ------------------------------------------------------------

 

 

 

2030

 

 

864

 

 

Razem

 

2894

 

Zach.9:9 „Oto Król twój przyjdzie tobie sprawiedliwy i Zbawiciel ubogi i siedzący na ośle, to jest na oślęciu, źrebiątku oślicy”. -------------------------------------

 

 

 

2894

 

 

Jezus.  gr O Ihsouj  =  764    Obj.22:16.

Nowa Ziemia  gr.  Gh kainh.  =  100   Izaj.66:22 wg.LXX.

 

 

Zestawienie 77

 

 

Oto pocieszająca zapowiedź dla narodu Żydowskiego:

 

Ezech.37:25 „Dawid, sługa mój będzie Książęciem ich na wieki”.-------------------

 

Łuk.23:38 „Tenci jest On Król Żydowski”-----------------------------------------

 

Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005  ----------------------------------------------------

 

 

 

712

 

4065

 

3017

 

 

Razem

 

7794

 

Oto wiadomość radosna dla całego ludu Bożego:

 

Jan.12:15 „Nie bój się, córko Syońska! Oto Król twój idzie, siedzący na oślęciu”.-

 

 

 

7794

 

 

Sukot  hebr.  twksh  =  491.

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas