Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

JEZUS   NAZAREJCZYK    KRÓL   ŻYDOWSKI

 

Jan.19:19 B.P.

 

 

 

Małe miasteczko w Galilei – Nazaret, znane jest światu dzięki Ewangeliom. Tam miało miejsce zwiastowanie Marii przez Anioła Gabriela, narodzenie się Jezusa (Łuk.1:26). W tym mieście mieszkał Jezus do 30 roku życia, tu też rozpoczął swoją publiczną misję (Łuk.4:16-22).

 

Nazarejczykiem był też Jan Chrzciciel, również nazywano tak pierwszych chrześcijan (Dz.Ap.24:5), a Apostoła Pawła „hersztem sekty Nazarejczyków”.

 

Etymologia słowa „Nazarejczyk” wywodzi się od:

Nazir       poświęcony (Sędź.13:5).

Naser”     – odrzucony   (Izaj.11:1).

Nesurim” – reszta          (Izaj.49:6).

 

Nie wiemy na pewno, czym kierował się Piłat, gdy rozkazał sporządzić tabliczkę z takim napisem, nad głową ukrzyżowanego Jezusa. Zapewne szczegółami tymi kierowała Opatrzność Boża, a Piłat był biernym uczestnikiem wydarzenia.

 

 „Piłat skorzystał ze sposobności odwzajemnienia się zazdrosnym, złośliwym przywódcom żydowskim, za ich zmuszanie go do wydania wyroku skazującego Jezusa wbrew jego woli i sprawiedliwości. Było to zwyczajem umieszczać nad głową ukrzyżowanego skazańca, tablicę z napisem jego winy. W wypadku Jezusa, Piłat kazał napisać – „Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski”, Marek podał ten napis – „Król Żydowski”, a Łukasz jako ‘Tenci jest On Król Żydowski’.

 

Wszystkie te trzy podania mogą być prawdziwe, albowiem napis był w trzech językach: greckim, hebrajskim i łacińskim”.                                                                                         WT.-3650.

 

Były to na on czas języki międzynarodowe. Każdy z nich jest językiem liczbowym i chociaż dla określenia tych samych spraw mają różne słowa, to jednak w tym przypadku napisane zostały pod natchnieniem.

 

Napis ten powielony został obecnie na wszystkie języki świata. Gdziekolwiek czytana jest Ewangelia – czytane są też słowa z krzyża – „Jezus Nazarejczyk Król Żydowski”. Naród Izraela jest jedynym, który słów tych nie czyta – jeszcze nie czyta! Jak to jest możliwe, by naród wybrany był tak długo zaślepiony? Wszak Mistrz powiedział o nich:

 „Zbawienie jest z Żydów” Jan.4:22.

 

Apostoł Paweł wyraził podobną myśl:

 „Chwała i cześć i pokój każdemu, który czyni dobrze najpierw Żydowi, a potem i Grekowi”.                                                                                                                                                                Rzym.2:10 N.B.

 

 „Twierdzimy jednak, że rację miał Wielki Nauczyciel, gdy ogłaszał, że ‘zbawienie jest z Żydów’, że nie mylił się wielki Apostoł oznajmując Boski porządek: ‘A chwałę i cześć i pokój wszelkiemu czyniącemu dobre, Żydowi najprzód, potem i Grekowi. Albowiem nie masz względu na osoby u Boga’ (Rzym.2:10-11). Według naszego zrozumienia, po niewoli babilońskiej określenia Żyd i Izraelita stały się synonimami i obejmowały wszystkich, którzy zachowywali Zakon i oczekiwali na spełnienie się obietnicy Abrahamowej”.                                                                      C-292.

 

Zbawienie szczególne wieku Ewangelii zaczęło się od Żydów. Zbawienie uniwersalne wieku Tysiąclecia również zacznie się od Żydów. Wielu nominalnych chrześcijan uważa, że uniwersalne zbawienie już się dawno zaczęło z pominięciem Żydów.

 

 

 

 „Dla niektórych zdaje się być dość przyjemną bajką twierdzenie, że Jezus jest już obecnie panującym Królem świata, że chrześcijaństwo jest Jego Królestwem, a owe miliardy nominalnych chrześcijan, Jego wiernymi i poddanymi. Ci, którzy tak pojmują są prawie tak samo ciemni jak byli owi kapłani i nauczeni w Piśmie, którzy przyczynili się do ukrzyżowania Pana. Nazywać chrześcijaństwo obecne, państwem Chrystusowym i ludność tegoż, sługami Pana byłoby tym samym, co nazywać czarne białym”.                                                                                                  WT.-3650.

 

Inni nominalni chrześcijanie wolą myśleć o dniu Chrystusowym, że czas ten jest jeszcze bardzo odległy.

 „Spoglądają na Baranka Bożego zimno jak ci rzymscy żołnierze, dzielący między siebie odzienie Naszego Pana. Mogą oni przedstawiać w pewnym stopniu całe chrześcijaństwo, aż dotąd. Miliony ludzi w różnych częściach świata, słyszeli o Jezusie, o Jego miłości i ofierze, a także, iż ofiara ta była za nich, a jednak są aż dotąd nieporuszeni, obojętni bez oceny i wdzięczności. Są gotowi przyjąć i dzielić pomiędzy siebie korzyści wypływające z Jego śmierci, lecz nawet i to czynią lekko i bez dziękowania. Najpobłażliwszy pogląd na ich serca wyrażony został przez Apostoła: ‘W których bóg świata tego oślepił zmysły to jest w niewiernych, aby im nie świeciła światłość Ewangelii Chwały Chrystusowej, który jest wyobrażeniem Bożym’ 2Kor.4:4.”                                                                                                                                                               WT.-3650.

 

W wieku Ewangelii, który już się kończy, oprócz Kościoła Pierworodnych nikt inny nie został zbawiony. Daremnie wmawiano ludowi, że wszyscy już dostępują zbawienia. Na użytek takiej teorii odwrócono kolejność tak ważnych słów jak: „Powołani, wybrani i wierni” (Mat.22:14; Obj.17:14). Tłumaczy się je, że „powołani” – to ci do stanu kapłańskiego (takich jest bardzo mało). „Wybrani” – to różne zakony, bractwa itp. Natomiast „wierni” – to milionowe rzesze wyznawców, często w ogóle nie praktykujących. Jest to jeden z wielu przekrętów wielkiego odstępstwa zwanego – „wielką apostazją”. Słowa Zbawiciela, że „zbawienie jest z Żydów” są na dziś bardzo aktualne.

 

 „Szacunek, jaki Żydzi okazują Zakonowi, okaże się korzystny w brzasku świtającego Wieku Tysiąclecia. Nikt bowiem nie okaże się lepiej przygotowany do przyjęcia surowych wymagań i przepisów nadchodzącego wieku niż oni, gdy tylko spadnie z ich oczu zasłona uniemożliwiająca im przyjęcie Chrystusa i uznanie wartości Jego ofiary za grzechy”.                                                C-253.

 

Królestwo Chrystusa rozpoczyna się już od Żydów, bowiem – po pierwsze, Jezus jest „Królem Żydowskim”, po drugie Książęta w liczbie 144 w większości są Żydami. Po trzecie każda Boska działalność mająca związek z historią zbawienia, zaczynała się od Jerozolimy. Po czwarte – tak się Bogu upodobało i nikt nie jest władnym tego zmienić.

 

 

Zestawienie 25

 

 

1Moj.49:10 „Nie będzie odjęte sceptrum od Judy, ani Zakonodawca od nóg Jego, aż przyjdzie Szylo i Jemu będzie oddane posłuszeństwo narodów”.-------------

 

Jan.19:19 „Jezus Nazareński, Król Żydowski”.-------------wg Delitzscha.

 

 

 

2472

 

911

 

 

Razem

 

3383

 

Czas objęcia władzy:

 

Święto Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah  -------------------------------------

 

 

 

3383

 

 

Jezus Nazareński Król Żydowski  hebr. ~ydwhyh $lm yrcnh [wXy = 911 Jan.19:19.

Święto Sukot (Namiotów)  hebr.  twKSh gx  =  502  Zach.14:16.

 

 

 

Żyd – ma różne odcienia znaczeniowe. Znaczenie religijne jest dalekie od etnicznego. Żyd to wyznawca judaizmu, wierzący w Boga. Apostoł Paweł zradykalizował pojęcie słowa Żyd:

 

 „Bo Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele. Ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga. Na czym więc polega wyższość Żydów? I jaki pożytek z obrzezania? Wielki pod każdym względem. Najpierw ten, że im zostało powierzone Słowo Boże...”

                                                                                                                                                   Rzym.2:28,29; 3:1 2 B.T.

„Im zostały powierzone wyrocznie Boże”.- Rzym.3:2 N.B.

 

Żydzi są miłymi Bogu nie tylko dla ojców, ale i dlatego, że są depozytariuszami wyroczni Bożych. Ten ich szczególny przywilej nie może być anulowany wskutek złego postępowania wielu z nich. Judaizm nakazuje oddawanie ogromnego szacunku Świętym Księgom – Biblii i modlitewnikom. Gdy zwój Tory zużyje się ze starości nie wolno go wyrzucać, lecz należy urządzić mu pogrzeb niczym człowiekowi.

 

W Jerozolimie, w Narodowym Muzeum Izraela, zbudowano odrębny budynek zwany „Sanktuarium Księgi”, gdzie przechowywane są słynne zwoje z nad Morza Martwego i różne Judaiki. Żydzi troskliwie opiekują się Torą i całym Starym Testamentem. Ich szacunek dla Świętych Ksiąg wypływa z przekonania, że Słowo Boże ma rangę nieodwołalnej decyzji i jest równoznaczne z nauką i czynem Bożym.

 

 „Tak jest i z moim Słowem, które z ust moich pochodzi; nie wraca się do mnie bez skutku, ale wypełnia mą wolę i wykonuje to, z czym je posłałem”.                                                     Izaj.55:11 B.P.

 

Słowo Boże, gdy jest napisane jako kanon ksiąg natchnionych, ma rangę prawa, które oświeca umysł i kieruje życiem człowieka, stąd uzasadniony szacunek do Słowa Bożego.

 

 

Zestawienie 26

 

 

 

Izaj.55:10-11 „Bo jako zstępuje deszcz i śnieg z nieba, a tam się więcej nie wraca, ale napawa ziemię, a czyni ją płodną, czyni ją też urodzajną tak, że wydaje nasienie siejącemu, a chleb jedzącemu. Tak ci będzie Słowo Moje, które wyjdzie z ust Moich; nie wróci się do Mnie próżno, ale uczyni to, co Mi się podoba i poszczęści mu się w tym, na co je poślę”.  -----------------------

 

 

 

 

 

 

10239

 

 

Słowo Pana i początek rządów z Jerozolimy:

 

Obj.19:15 „Pasł będzie ich laską żelazną”. -------------------------------- 2728

 

Święto Sukot  ·  15 Ethanim  ·  6133 szanah ----------------------------  7511

 

 

 

 

10239

 

 

 

 

 

ORTODOKSI BĘDĄ PIERWSZYMI

 

 

Nie jest to żadne nowe lub ryzykowne stwierdzenie, że zbawienie zacznie się od Żydów i to od ortodoksyjnych Żydów.

 

Ortodoks   greckie – orthodoksos – wierny doktrynie, ściśle trzymający się nauki, nie podatny na jakiekolwiek zmiany, nie skłonny do kompromisu, ustępstw, wierny wyznawanym zasadom. - Słownik.

Ortodoksem był także Apostoł Paweł. Jest to kategoria ludzi bardzo stanowczych, twardych, nie dających się łatwo przekonać do zmiany swoich poglądów. W przypadku Apostoła skutecznie uczynił to sam Pan u bram Damaszku. Przykład Apostoła wskazuje, że ortodoksi są wartościowym materiałem na sług Bożych.

Podobnie rzecz się ma z klasą Nazarejczyków Wieku Ewangelii i z jej „Resztą” obecnie. Oni również winni być trochę ortodoksami w dobrym tego słowa znaczeniu. Nie letnimi, ale gorącymi – pełnymi zapału i poświęcenia dla spraw Bożych (Obj.3:15-16).

Jednak żaden chrześcijański ortodoks nie przekona słowami ortodoksyjnego Żyda. Dzieła tego dokona sam Pan, przez Swych widzialnych Reprezentantów, to jest wzbudzonych Proroków.

 

Zestawienie 27

 

 

Mat.27:37 „Jezus Król Żydowski”. ----------------------------------------------

 

Oto pierwsi zachowani:

 

Izrael  ·  Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah  ---------------------------------

 

 

3913

 

 

3913

 

 

Izrael  hebr.   larXy  =  541      Sukot  hebr.  twksh  =  491.

 

„To ortodoksyjni (Żydzi) są zapewne tymi Żydami, którzy zostaną ponownie zgromadzeni i pobłogosławieni, gdy po raz drugi przyjdzie (przedstawi się im - przypis) Mesjasz w Chwale i w Mocy. Powiedzą oni: ‘Oto Bóg nasz ten jest; oczekiwaliśmy go i wybawił nas. Tenci jest Pan, któregośmy oczekiwali; weselić i radować się będziemy w zbawieniu Jego”                         Izaj.25:9.

 

„Jednak niewierni Żydzi nie otrzymają żadnej szczególnej łaski, gdy będzie ona przywrócona temu narodowi, ‘albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz’ – jedynie przez więzy rodzinne i rysy twarzy. Tylko ci Żydzi uznawani są przez Boga za dzieci Abrahama, którzy trwają w Abrahamowej wierze i ufają w Boskie obietnice”.                                             a C-249.

 

Podobne charakterystyki posiadają też duchowe „dzieci Abrahama”. Oni również trwają w wierze i pielęgnują obietnice z równoległościami Abrahama włącznie. Oni radują się już, że uniwersalne zbawienie zaczyna się od Żydów, by w następnej kolejności – objąć wszystkie narody.

 „Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski” obejmuje już królowanie. „Głoście wśród narodów; Pan jest Królem!”                                            Ps.96:10 N.B.

Napis umieszczony nad głową Ukrzyżowanego przypomina, że czas cezarów, królów, prezydentów i premierów, skończył się. Podobnie skończył się czas religijnych władców. Kolegialne bądź jednostkowe kierownictwa, również utraciły Pańskie przyzwolenie na dalszą swą działalność.

 

 

Zestawienie 28

 

 

 

Ezech.21:26 „Zdejm tę czapkę, a zrzuć tę koronę, która już nigdy takowa nie będzie; Tego, który w poniżenie przyszedł, wywyższę, a wywyższonego poniżę” . -------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

3218

 

 

2Piotr.1:14 „Jezus Chrystus”------------------------------- z Dag mocnym 789

 

Mar.15:32 „Chrystus, On Król Izraela”--------------------------------- 2429

 

 

3218

 

 

Jezus Chrystus  hebr.  xyvMh +[wvy  z  Dag. Moc.  =  789  2Piort.1:14 wg Delitzscha.

 

 

„Pan jest Królem, drżą ludy, Siedzi na Cherubach, ziemia się chwieje”  Ps.99:1 N.B.

 

Chrystus w Chwale Boskiej Natury jest Obecny po raz Wtóry. Jest obecnie Władcą dziejów i Panem życia – tak dla Żydów, jak i pogan. „Siedzi na Cherubach” – Jego Królowanie oparte jest na Boskich zasadach; Miłości, Mocy i Mądrości – a te oparte są na głównej podstawie – Sprawiedliwości, ukazanej przez Ubłagalnię na Arce Przymierza w Świątnicy Najświętszej.

 

„Sprawiedliwość z niebios wyjrzy”. Ps.85:12 N.B. Wyjrzy sprawiedliwość, ale z „Nowych Niebios” – „stare niebiosa” nie mają już nic do powiedzenia. „Ziemia” – jest symbolem układu społecznego, prawnego porządku.

 

 „W bryły rozleci się ziemia, w kawałki rozpadnie się ziemia, zatrzęsie i zachwieje się ziemia. W koło zatacza się ziemia jak pijany i kołysze się jak budka nocna. Zaciążyło na niej jej przestępstwo, tak, że upadnie i już nie powstanie”.                            Izaj.24:19-20 N.B.

 

 „W taki to sposób w bitwie wielkiego dnia Boga Wszechmogącego cały świat zostanie przygotowany do nowego dnia i wielkiego dzieła naprawienia wszystkich rzeczy. Choć godzina przebudzenia ma być pochmurna i pełna gęstej ciemności, to jednak Bogu niech będą dzięki za błogosławione zapewnienie, że dzieło zniszczenia będzie ‘sprawą skróconą’ (Mat.24:22)”.    D-558

.

„Odtworzenie obecnego porządku będzie niemożliwe z uwagi na to, że:

1/ Najwyraźniej wyczerpał on swoje możliwości bycia użytecznym, co sprawia, że jest nieadekwatny do panującej obecnie sytuacji;

 

2/ ogólnie rozprzestrzeniła się wiedza świecka;

3/ Odkryto, że kler swymi intrygami i błędami przez długie lata oślepiał i krępował masy społeczne; odkrycie to doprowadzi do powszechnego braku poszanowania dla wszystkich twierdzeń i nauk religijnych, które zostaną uznane za część odkrytego oszustwa.

 

4/ Ludzie religijni nie zauważając na ogół tego, że nadszedł Boski czas na dokonanie zmian dyspensacyjnych, ignorują przyczynę, logikę, sprawiedliwość i Pismo Święte przy obronie obecnego porządku rzeczy.

 

Niewielkie skutki będzie miało także i to, że kościelne niebiosa (papieskie i protestanckie władze religijne) zwiną się jak dwa końce zwoju (Izaj.34:4). Połączone religijne władze chrześcijaństwa będą bezsilne w obliczu rosnącej fali anarchii, gdy dojdzie do owego przerażającego kryzysu”.                                                                                                                                  D-551.

Zacytowane myśli były napisane, w 1897 roku. Obecnie jesteśmy naocznymi świadkami kryzysu zaufania do polityków i religiantów, oraz świadkami wielkiego przesilenia „złego dnia”, o którym wówczas pisano. Jeśli obecna „ziemia” (ustrój społeczny) jest „nie adekwatna” do ich wcześniejszych obietnic, to znaczy praktyka nie odpowiada teorii, a realizacja programów jest niezgodna z tymi obietnicami. Jeśli oczekiwania społeczne rozmijają się z rzeczywistością – to oznacza, że „Nowa Ziemia” będzie ustrojem „adekwatnym” do oczekiwań narodów – będzie dokładnie odpowiadać tym oczekiwaniom.

„Poruszę mówię wszystkie narody i przyjdą do Pożądanego od wszystkich narodów...”

Agg.2:8 B.G.

“Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski” kolejność tych tytułów wskazuje na to, że pierwszymi poddanymi Króla na przełomie wieków są duchowi Nazarejczycy, owa „Reszta” z Wieku Ewangelii. Ci wszyscy, którzy mają ducha Nazarejstwa – którzy poświęcili się na dobre i złe czasy, którzy pogodzili się z odrzuceniem przez społeczność religijną, i którzy jako „Reszta” – „mocują się z Bogiem i z ludźmi” (1Moj.32:28). Jako umiarkowani, ale również i „ortodoksi” – w dobrym tego słowa znaczeniu – trzymają się wiernie wszystkich doktryn Słowa Bożego.

 

 

Zestawienie 29

 

 

Jezus Chrystus, Król Żydowski  --------------------------------------------------

 

Apokalipsa  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah  +  1000------------------------------

 

 

5199

 

5199

 

 

Jezus Chrystus, Król Żydowski gr. Ihsouj Cristoj o Basileuj twn Ioudaiwn  = 5199.

Apokalipsa  gr.  Apokaluyij  =  1318    Obj.1:1 znaczy odkrycie (Mesjasza) porównaj z zestawieniem 1829.

 

Jezus jako „Król Żydowski” – da się poznać Żydom ortodoksyjnym już w 2005 roku. Na tym czasie kumuluje się światło Proroctw i Chronologii Biblijnej. Również obserwowane obecnie procesy zmian, potwierdzają nasze oczekiwania. Żyjemy w czasie wielkich prędkości – wielkich i szybkich przemian. Oczy i uszy nasze zwrócone będą:

 

 „...Na Syon, miasto naszych uroczystych Świąt! Twoje oczy zobaczą Jeruzalem, siedzibę bezpieczną, namiot, którego się nie przenosi, którego kołków nigdy się nie wyciąga i którego żaden sznur nie jest zerwany”.                                                                                                                                        Izaj.33:20 N.B.

Nie tylko nasze oczy są skierowane na Jeruzalem, ale również i usta, bowiem Bóg przez proroka Izajasza włożył na nas takie oto zadanie:

 

 „Pocieszajcie mój lud, pocieszajcie! – mówi Bóg wasz. Przemawiajcie do serca Jeruzalemu i wołajcie ku niemu, że dopełnił się już czas niewoli, zmazana jest jego wina, bo dostało za wszystkie swe grzechy podwójną odpłatę z rąk Jahwe”.                                           Izaj.40:1-2 B.T.

 

„Pocieszajcie” – użyte tu dwukrotnie, wskazuje na dwa „etapy pocieszania”. Pierwszy „etap” w wykonaniu „Wielkiego Ruchu Proroczego” został wykonany przez Kościół w okresie od 1874 do 1994 roku. Wówczas „przemawiano do serca” – serdecznie podnosząc na duchu tak Syjonistów jak i ortodoksów.

 

Drugi „etap pocieszania” w wykonaniu „Małego Ruchu Proroczego” z „wołaniem ku niemu, że dopełnił się już czas” – odbywa się obecnie. Jest to wołanie również adresowane do „serca Jeruzalemu” – do Żydów ortodoksyjnych, że czas karania – 2520 lat, definitywnie skończy się w 2005 roku. Żydzi wierzą nadal w Przyjście Mesjasza, gdy skończy się 6000 lat od Adama. Ponieważ kalendarz ich jest sfałszowany o 367 lat, wobec tego wypadałoby im czekać jeszcze 234 lat, (bowiem obecnie mamy już 6133 rok od Adama, te 133 odejmuje się od 367).

 „Przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból, lecz życzenie spełnione jest drzewem życia”.                                                                                                                                     Przyp.Sal.13:12 N.B.

 

Dlatego Bóg przez proroka powiedział: „mówcie do serca”, że „czas się już dopełnił”, że „kołki” chronologicznych dat, niepotrzebnie były przez nich przestawione. Żydzi ortodoksyjni w końcu uznają sercem i umysłem, że:

 

Zestawienie 30

 

 

 

5Moj.18:15 „Proroka z pośrodku ciebie, z braci twej, jakom ja jest, wzbudzi tobie Pan, Bóg twój; onego słuchać będziecie”.-------------------------1839

Wielki Prorok i początek Jego wielkiego Panowania z Nowego Jeruzalemu Ezech.37:25:

 

Jezus Chrystus  ·  15  ·  7  ·  2005 --------------------------------------3275

 

 

 

 

 

 

5114

 

 

Izaj.33:20 „Wejrzyj na Syon, miasto uroczystych świąt naszych, oczy twoje niechaj patrzą na Jeruzalem, na mieszkanie spokojne, na namiot, który nie będzie przeniesion; kołki jego na wieki się nie poruszą, a żaden powróz jego nie zerwie się”. -------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

5114

 

 

Jezus Chrystus  hebr.  xyXmh cwXy  =  749  Dz.Ap.8:37 wg Delitzscha.

 

 

 

 

 „Mesjasz musiał cierpieć, że jako pierwszy powstał z martwych i stanie się światłem ludu wybranego i pogan”.                                                   a Dz.Ap.26:23 B.P.

a

 Stanie się Światłem” – „Księciem Światłości” – najpierw dla nich, a następnie dla pogan, gdy zostaną wyswobodzeni z niewoli błędnych poglądów.

 

 „Tak mówi Jahwe Zastępów; Wyzwolę mój lud z kraju wschodzącego i z kraju zachodzącego słońca; sprowadzę ich, by zamieszkali w Jerozolimie i będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem Wiernym i Sprawiedliwym. Tak mówi Jahwe Zastępów: Nabierzcie otuchy, wy, którzy w tych dniach, to jest w dniu położenia fundamentów pod odbudowę Świątyni, Przybytku Jahwe Zastępów, słyszycie takie słowa z ust Proroków”.                                                             aZach.8:7-9 B.P.

 

Zobacz „Pięćdziesiątnica”: III „Kraj Wschodzącego Słońca”

 

 

 

Zestawienie 31

 

 

 

Mat.15:26 „Król Żydowski” ---------------------------------------------------

 

 

 

3219

 

 

Jego Miasto Tronowe:

Jer.3:17 „Jerozolima Stolica Pana”. ---------------------------------------- 693

Czas widzialnej inauguracji panowania:

15 Ethanim  ·  2005 ----------------------------------------------------- 2526

 

 

 

3219

 

 

Król Żydowski gr.O Basileuj twn Ioudaiwn  = 3219

 

 

 

Zestawienie32

 

 

 

Łuk.13:28 „Ujrzycie Abrahama i Izaaka i Jakuba i wszystkie proroki w Królestwie Bożym”. --------------------------------------------------------

 

 

 

 

6447

 

 

Łuk.23:38 „To jest Król Żydowski”.  -------------------------------------4065

15  ·  7  ·  2005 szanah-------------------------------------------------- 2382

 

 

6447

 

 

 

 

 

1Moj.15:18 “Onegoż dnia uczynił Pan z Abramem przymierze, mówiąc”:

 

Zestawienie 33

 

 

„Nasieniu twemu dam tę ziemię, od rzeki Egipskiej, aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrates”------------------------------------------------------------------------

Obiecany Król i czas przekazania ziemi:

 

Jezus Nazarejski, Król Żydowski  ·  Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah---------

 

 

 

4283

 

 

4283

 

 

Jezus Nazareński Król Żydowski  hebr. ~ydwhyh $lm yrcnh [wXy = 911 Jan.19:19 wg Delitzscha.

Sukot  hebr.  twksh=  491.

 

 

 

Zestawienie 34

 

 

 

Mat.27:37 „Jezus, Król Żydowski”.  -------------------------------------------

 

 

 

3913

 

 

Pierwsi prawdziwi Izraelczycy:

 

Łuk.13:28 „Abraham i Izaak i Jakub i wszyscy prorocy”. --------------- p.l. 541

 

Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah  ----------------------------------- 3372

 

 

 

 

3913

 

 

Miejsce i czas inauguracji Królestwa:

 

Izrael  ·  Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah.  -------------------------------

 

 

 

 

3913

 

 

Izrael  hebr.   larXy  =  541     Sukot  hebr.  twksh  =  491.

 

Zestawienie 35

 

 

 

Zach.10:12 „Zmocnię ich też w Panu, a w Imieniu Jego chodzić będą, mówi Pan”. ----------------------------------------------------------------1631

15 Ethanim  ·  2005 szanah -------------------------------------------- 2881

 

 

 

 

4512

 

 

Jan.4:22 „Zbawienie jest z Żydów”. ------------------------------------------

 

 

 

4512

 

 

 

Zestawienie 36

 

 

 

Mich.4:11 „A choć się teraz zebrało przeciwko tobie wiele narodów, które mówią: Niech będzie splugawiony Syon, a niech na to patrzy oko nasze”.--------2728

3 Adar  ·  2004  -----------------------------------------------------------2212

 

 

 

 

4940

 

 

Zach.8:7-8 „Oto Ja wybawię lud mój z ziemi na wschód i z ziemi na zachód słońca. I przywiodę ich zaś; a będą mieszkać w pośród Jeruzalemu”. -----------------

 

 

 

 

4940

 

 

3Adar 2004 zaznaczy się subtelnym początkiem w dwóch krajach równocześnie (patrz „Pięćdziesiątnica” III „Kraj wschodzącego i kraj zachodzącego słońca”).

 

2Kor.3:13-14 „A nie jesteśmy jako Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie Izraelscy śmiele nie patrzyli na koniec onego, co zniszczeć miało. Ale zatwardzone są zmysły ich”.

 

 

Zestawienie 37

 

 

Zasłona niewiary i niewiedzy:

 

2Kor.3:14-16 „Albowiem aż do dzisiejszego dnia taż zasłona w czytaniu Starego Testamentu zostaje nie odkryta, która przez Chrystusa skażenie bierze. Przetoż aż do dnia dzisiejszego, gdy Mojżesz czytany bywa, zasłona jest na sercu ich położona. Lecz gdyby się do Pana obrócili, odjęta będzie ona zasłona”. -------p.l

 

Pańscy Książęta i czas odjęcia zasłony:

 

144 Starsi  ·  15  ·  7  ·  2005  ----------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

3443

 

 

3443

 

 

Starsi  gr.  Presbuteroi  =  1272.  Obj.5:14.

 

 

 

Zestawienie 38

 

 

Oto godne pochwały zainteresowanie przyszłością:

 

Dan.12:8 „A gdym ja to słyszał, a nie rozumiałem, rzekłem: Panie mój! Cóż za koniec będzie tych rzeczy?” ------------------------------------------------------------

Bardzo ważny czas dla „prawdziwych Izraelczyków”:

Święto Namiotów  ·  15  ·  7  ·  2005 szanah -------------------------------------

 

 

 

 

2004

 

 

2884

 

Razem

 

4888

Gwarantem spełnienia jest:

Jan.19:19 „Jezus Nazareński, Król Żydowski” -------------------------------------

 

 

 

4888

 

 

Jego widzialni Przedstawiciele 144 łokciowy mur:

 

Obj.21:17 „Sto czterdzieści cztery łokcie”. -----------------------------------------

 

 

 

4888

 

 

Święto Namiotów  hebr.  twKSh-gx  =  502  Zach.14:16.

Jezus Nazareński, Król Żydowski gr.Ihsouj Nazwraioj Basileuj twn Ioudaiwn =4888

 

 

 

Zestawienie 39

 

 

 

1Moj.15:18 „Nasieniu twemu dam tę ziemię, od rzeki Egipskiej, aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrates”.  ---------------------------------------------------

 

 

 

 

4283

 

 

Oto władny spełnić obietnicę:

 

Jan.19:19 „Jezus Nazarejski, Król Żydowski”----------------  wg Delitzscha.911

 

Czas spełnienia obietnic:

 

Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah  ----------------------------------- 3372

 

 

 

 

4283

 

 

 

 

Zestawienie 40

 

 

 

Mat.25:31 „A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w Chwale Swojej i wszyscy święci Aniołowie z Nim, tedy usiądzie na Stolicy Chwały Swojej”.  ---------

 

 

 

 

10228

 

 

 

Obj.19:15 „Pasł będzie ich laską żelazną”. ------------------------------- 2728

Sukot  ·  15 Ethanim  ·  6133 szanah  ----------------------------------- 7500

 

 

 

10228

 

 

Król Żydowski  ·  15 Ethanim  ·  6133 szanah---------------------------------

 

 

 

10228

 

 

Król Żydowski  gr. O Basileuj twn Ioudaiwn  =  3219

6133, to rok 2005 liczony od stworzenia Adama (4128 + 2005 = 6133).

 

 

Zestawienie 41

 

 

5Moj.33:2 „I rzekł: Pan z Synaj przyszedł i pojawił się im z Seiru, objaśnił się z góry Faran, a przyszedł z dziesięcioma tysiącami Świętych; z prawicy Jego Zakon ognisty dany im”. ---------------------------------------------------------------

Abak.3:3 „Gdy Bóg szedł od południa, a Święty z góry Faran, Sela! Okryła niebiosa sława Jego, a chwały Jego ziemia pełna była”.  ----------------------------------

 

 

 

 

4517

 

 

3403

 

 

Razem

 

7920

 

Jezus Nazarejski, Król Żydowski  ·  15 Ethanim  ·  6133 szanah -----------------

 

 

7920

 

 

Jezus Nazareński, Król Żydowski  hebr. ~ydwhyh $lm yrcnh [wXy = 911 Jan.19:19 wg Delitzscha.

 

 

Zestawienie 42

 

 

Zach.14:10-11 „I uczyniona będzie ta wszystka ziemia, jako równina od Gabaa, aż do Remmon na południe ku Jeruzalemowi, który wywyższony będąc, stać będzie na miejscu swojem od bramy Beniaminowej, aż do miejsca bramy pierwszej i aż do bramy węgielnej, a od wieży Chananeel, aż do pras królewskich. I będą w Nim mieszkać, a nie będzie więcej przekleństwem, a Jeruzalem bezpiecznie mieszkać będzie”.----------------------------------------------------------------

Król Izraela i początek Królestwa:

Jezus Nazareński, Król Żydowski · Sukot · 15 Ethanim · 6133 szanah-------------

 

 

 

 

 

 

8411

 

 

8411

 

Jezus Nazareński, Król Żydowski  hebr. ~ydwhyh $lm yrcnh [wXy = 911 Jan.19:19 wg Delitzscha.

Sukot  hebr.  twksh  =  491.

 

Moment widzialny ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi, będzie wydarzeniem nie mającym precedensu w skali nie tylko świata, ale i Wszechświata. Zaznaczy się on triumfalnie w Izraelu – w Jeruzalemie.

 

Zestawienie 43

 

 

Łuk.12:40 „Syn Człowieczy przyjdzie”. ---------------------------------------------

 

Sukot · 15 Ethanim  2005----------------------------------------------------------

 

 

3017

 

3017

 

 

 

Zestawienie 44

 

 

1Moj.15:8-9 „Zatem rzekł Abram: Panie Boże po czemże poznam, iż ją odziedziczę? I odpowiedział mu: Weźmij mi jałowicę trzecioletnią, i kozę trzecioletnią i barana trzecioletniego i synogarlicę i gołębiątko”. ----------------------------------------

 

 

 

 

5229

 

 

Odkryte Prawdy:

 

Król Żydowski  ·  6  ·  3  ·  2001 ------------------------------------------------

 

 

 

5229

 

 

144 Książęta  ·  Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005 szanah  +  1000 ----------------------

 

 

5229

 

 

Książęta  gr.  Oi Arcontej  =  1212   Jan.7:26.

Król Żydowski gr.O Basileuj twn Ioudaiwn  = 3219    Mar.15:26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas