Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

CHRYSTUS   ON   KRÓL   IZRAELA

 

Mar.15:32.

 

 

 

„Badajcie w Księdze Jahwe, czytajcie! Nie zabraknie tam żadnej (przepowiedni). Bo usta Jahwe to zarządziły i Jego Duch zebrał je razem”.                                                         Izaj.34:16 B.P

 

Przeszłe i obecne pokolenia ludzkości, będą chciały zapoznać się z życiorysem swego Króla i Życiodawcy – Jezusa Chrystusa. Będą badać wszystkie wzmianki o Jego przedludzkiej egzystencji jako Logosa i sięgać myślami do czasów przedwiecznych. Potem porównywać będą prorocze przepowiednie z ich wypełnieniem – dotyczącym Jego śmierci i Królowania.

 „Dobrze byłoby, gdybyśmy wszyscy pamiętali, że wszelkie łaski ducha, cały rozwój wiedzy o sprawach Bożych, do jakiej mamy dostęp i która może pomóc nam zbliżyć się do Boga i do uświęcenia, dokonuje się poprzez księgi Starego Testamentu i słowa Pana oraz Jego natchnionych Apostołów. Jak też, że zbyteczne jest poszukiwanie innych dróg do prawdziwej mądrości, która

ma przygotować nas do obiecanego zbawienia”.

    WT.1907-170.

Natchniony Apostoł napisał o Logosie:

 

 „Ale wyniszczył samego siebie przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom”.

 

Filip.2:7 B.G

   

Pan w przedludzkiej egzystencji jako Logos i Archanioł, dobrowolnie pozbył się natury duchowej, poniżył się do poziomu doskonałego człowieka. Było to ogołocenie z wielkiej Chwały i Godności, jaką posiadał wśród Anielskich chórów. W takim stanie poniżenia wytrwał 33 lata, kończąc swą ziemską misję, śmiercią na krzyżu.

 

 „Zwróćmy uwagę na wynikającą z tego informację, iż natura anielska nie jest jedynym stopniem istot duchowych, lecz że jest ona niższa od tej, jaką posiadał nasz Pan, zanim stał się człowiekiem. Nie był On wtedy na tak wysokim stopniu duchowego istnienia, na jakim jest teraz, gdyż ‘Bóg wielce Go wywyższył’ za posłuszeństwo i za to, że stał się dobrowolnym okupem za człowieka (Filip.2:8,9 N.B). Teraz jest na najwyższym poziomie duchowego bytu, jest uczestnikiem

natury Boskiej (takiej, jaką ma Jahwe)”.

    A-178 N.W..

 

Do natury Boskiej spłodzony został też Kościół w liczbie 144000. Nie jest tak, jak się powszechnie mniema, że nieśmiertelność jest wrodzonym darem dla każdego grzesznego śmiertelnika.

 „Jezus będzie Królem Żydowskim, a także Królem całego świata. ‘Tajemnica’ ta wyjaśni się, gdy zrozumiemy, że miały być dwie klasy Izraela – klasa niebieska i klasa ziemska. Są więc dwa ‘nasienia Abrahamowe’. Jedno przyrównane jest do gwiazd niebieskich, a drugie do piasku na brzegu morskim. Zanim cielesny Izrael stanie się częścią Królestwa Chrystusowego najpierw musi być uzupełniony duchowy Izrael. Musi być połączony z Chrystusem w Chwale, Czci i

Nieśmiertelności”.                       

WT.1912-30

.

 

Skompletowanie Chrystusa w Chwale w liczbie 144000 – dokonało się w 1994 roku.

 „Mesjasz jest już uznany Panem, przez wszystkich Izraelitów duchowych. W przyszłym wieku On zostanie uznanym za Pana nad Izraelem cielesnym, gdy wszystkie narody dostąpią

przywileju stania się dziećmi Abrahama”.

WT.1912-30.

 

 

Obecnie na przełomie wieków, występują pewne problemy. Wielu puka jeszcze, do zamkniętych już drzwi (Łuk.13:25-30), lecz to nie ma wpływu na realizację Boskiego Planu.

 

 „Pismo Święte uczy nas, że panowanie Chrystusa ma być rządem monarchicznym, monarchią wyjątkową –teokratyczną i możnowładną. Rząd ten nie będzie się radził ani ulegał

woli swych podwładnych w żadnej sprawie”.

WT.1916 – Straż 1963-134

.

 

 

Zestawienie 1

 

 

Dan.7:14 „I dał Mu władzę i cześć i królestwo, aby Mu wszyscy ludzie, narody i języki służyli; władza Jego władza wieczna, która nie będzie odjęta, a Królestwo Jego, które nie będzie skażone”. ------------------------------------------------

 

 

 

 

4199

 

 

Oto Król i 1000-letnie Królestwo:

        Chrystus, On Król Izraela  +  1000  ------------------------------------------

 

 

4199

 

 

Chrystus, On król Izraela  gr.  O Cristoj o Basileuj Tou Israhl  =  3199. Mar.15:32.(Diaglott; C. Tischendorf).

 

Tysiącletnie Królestwo Chrystusowe będzie piątym i ostatnim państwem uniwersalnym. Podobnie jak to czyniły poprzednie cztery państwa uniwersalne (Babilonia, Medo-Persja, Grecja i Rzym) – usuwały one władze poprzedników, ale część dorobku zostawiały. Chrystus usunie wszystkie pozostałości czterech państw, ich tradycje, kulturę i ich prawo. Zniesie bóstwa i ustanowione święta na ich cześć. Ujednolici kalendarze, prawa, obyczaje i święta według ustaw Zakonu Bożego, wreszcie na końcu uczyni koniec pomieszaniu języków. Ludzkość stanie się jedną wielką rodziną Bożą – stanie się Bożym Izraelem.

 

Zestawienie 2

 

 

 

4Moj.24:17 „Wynijdzie Gwiazda z Jakuba i powstanie Laska z Izraela”. ----1532

 

Mar.15:32 „Chrystus, On Król Izraela”.  --------------------  wg Delitzscha     994

 

 

 

2526

 

 

Początek jawnych rządów laski żelaznej:

 

15 Ethanim  ·  2005 ------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

2526

 

 

Chrystus, On Król Izraela  hebr.  larfy $lm xyfmh  =  994 Mar.15:32  wg Delitzscha.

 

 

OTO  WSZYSTKO  NOWYM  CZYNIĘ

 

Obj.21:5 N.B.

 

„Oto wszystko” – oznacza wszystkie ludzkie sprawy: osobiste, społeczne i międzynarodowe – będą urządzone po nowemu.

 

 

Zestawienie 3

 

 

Izaj.66:22 Nowe Niebo  ·  Nowa Ziemia  ------------------------------------------

 

                                                  Władca Naczelny:

 

Jezus Chrystus, On Król Izraela.--------------------------------------- wg Delitzscha.

 

 

1380

 

 

1380

 

 

Niebo Nowe – Jezus i Kościół – władza duchowa.      Ziemia Nowa – 144 Książęta – władza widzialna.

 

 

Z chwilą zakończenia wyboru Kościoła dla ludzkości zakończył się czas wszelkich wyborów. Oznacza to koniec wszelkich religii, ideologii i społecznych reform – potem koniec też światowej anarchii. Rozpoczyna się Restytucja pod kierownictwem globalnego rządu Proroków. Prorocy zaś działają pod auspicjami duchowego Syonu, to jest Chrystusa w Chwale. Tak realizowany Boski Plan Zbawienia, gwarantuje jego powodzenie.

 

 „Przy końcu obecnego Wieku Ewangelii wszystka pszenica będzie zebrana do niebieskiego gumna, przez dostąpienie przemiany w pierwszym zmartwychwstaniu. Inni zaś będą odcięci od społeczności z prawdziwym Kościołem i od sposobności stania się jego członkami. Ogniem wielkiego ucisku zostaną ‘spaleni’ (spalone ich pretensje), jako ‘kąkol’, a to oznacza, że będą zredukowani do poziomu reszty ludzkości. Lecz dzięki Bogu, w tym samym czasie rozpocznie się dzieło błogosławienia ludzkości. Wszystkie rodzaje ziemi dostąpią błogosławieństw chwalebnego Królestwa Chrystusowego!”.

WT.1912-32.

 

Zestawienie 4

 

 

Nowa Stolica świata:

 

Jer.3:17 „Czasu onego nazwane będzie Jeruzalem Stolicą Pańską, a zgromadzą się do niego wszystkie narody, do imienia Pańskiego do Jeruzalemu i nie będą więcej chodzić za uporem serca swego złośliwego”. -------------------------------------

 

Abraham  ·  Izaak  ·  Jakub  ·  Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005 + 1000 ----------------

 

 

 

 

 

4728

 

4728

 

 

Abraham. gr. Abraam = 145       Izaak gr. Isaak = 232       Jakub. gr. Iakwb = 833   Łuk.13:28.

 

 

 

 

 

RADOŚĆ  JEDNYCH  OBOJĘTNOŚĆ  DRUGICH

 

Obecnie, rzeczy się mają podobnie jak podczas pierwszego przyjścia Zbawiciela. Wówczas weselili się Aniołowie, pasterze, Symeon i Anna. Mędrcy wschodu oddali Mu hołd. Tylko kapłani i nauczeni w piśmie byli obojętni.

 

 

Zestawienie 5

 

 

Ps.45:17 „Miasto ojców twych będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi”. --------------------------------------------- p.l.

 

Początek Władzy z Nowej Świątyni:

 

Dzień 3  ·  miesiąc 12  ·  rok 2004-------------------------------------------------

 

 

 

850

 

 

2742

 

 

Razem

 

3592

 

Izaj.9:6 „I będzie panowanie na Ramieniu Jego, a nazwą Imię Jego: Dziwny, Radny, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju”. -------------------------------

 

 

 

3592

 

 

Oto Król

 

Jezus Chrystus, On Król Izraela  ·  3 Adar  ·  2004 -------------------------------

 

 

 

3592

 

 

Dzień  hebr.  ~wy = 56       Miesiąc  hebr.  Xdx = 312       Rok  hebr.  szanah    hnX = 355.

Jezus Chrystus, On Król Izraela  hebr. larXy $lm xyXmh [wXy =  1380 wg Delitzscha.

 

 

 

 

„Gdy Herod wezwał do siebie ówczesnych kapłanów i nauczycieli w celu wypytania ich co proroctwa mówiły o narodzeniu Mesjasza, ci dali dobrą odpowiedź. Jednak opis nie podaje, aby ci religijni przywódcy wyrazili jakąkolwiek radość z powodu wypełnienia się proroctwa, w które oni rzekomo wierzyli i wypełnienia tego oczekiwali. Oni okazali zupełną obojętność; żaden z nich nie pośpieszył do Betlejem, aby odszukać tego nowonarodzonego Króla Żydowskiego. Jest widocznym, że ci kapłani stali się wyższymi krytykami i przestali wierzyć w proroctwa. Z tekstów, które mamy pod rozwagą można zauważyć, że ci przywódcy religijni przykładali mniej wiary do proroctwa o narodzeniu Mesjasza aniżeli sam Herod.

 

W pozafigurze jest podobnie. Czy dzisiejsi kapłani i religijni przywódcy nie znajdują się w tak jawnej sprzeczności i niewierze względem chwalebnego Królestwa Chrystusowego, o którym uczy Biblia, że wstydzą się mieć jakąkolwiek styczność z tymi, co szukają Pana i oczekują Jego Królestwa? Niestety! Nawet Mahometanie i Bramini ze wschodu oczekują Mesjasza i Złotego Wieku i upatrują znaków. Lecz pomiędzy przedniejszymi kapłanami „Chrześcijaństwa”, istnieje jawna niewiara, wyższa krytyka, ewolucja i ogólna opozycja do Chrystusa i Jego Królestwa...”

WT.1912-30.

 

 

 

Zestawienie 6

 

 

Zach.4:7 „Kamień Główny”.  -------------------------------------------------------

 

Mar.15:32 „Chrystus, On Król Izraela”---------------------------------wg Delitzscha

 

Proroczy zegar wieków:

 

Chronologia------------------------------------------------------------------------

 

 

569

 

994

 

 

1004

 

 

Razem

 

2567

 

Koniec budowy Świątyni rozumianej jako Prawdy o Restytucji:

 

3 Adar  ·  2004 szanah ------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2567

 

 

 

 

„...My wiarą czcimy Chrystusa jako Króla już teraz, wiernie i z radością oddajemy się Jemu, poświęcając nasze życie na służenie Jego sprawie. Modląc się, ‘Przyjdź Królestwo Twoje’, wyrażamy naszą zgodę ze sprawiedliwością, która zostanie zaprowadzona w Królestwie Chrystusowym”.                                                                                                                WT.1912-30.

 

Gdy śpiewamy pieśń „Ach! Lubię opowiadać” (116), to dajemy wyraz naszym uczuciom – radości i wdzięczności za piękny Boski Plan, za Jego konsekwentną realizację i za przywileje inteligentnego współdziałania z Nim na obecnym etapie – przełomu wieków. Chrystus jest Królem Wielkim.

 

 „A na szacie i na biodrze swym ma wypisane Imię; Król Królów i Pan Panów”.

Obj.19:16 N.B.

 

 

 

 

 

 

Zestawienie 7

 

 

Polecenie „napisz” – wykonane drukiem:

 

Izaj.30:8 „Terazże idź, napisz to na tablicy przed oczyma ich, a na księgach to wyrysuj, aby to trwało do dnia ostatniego i aż na wieki wieków”.  -----------

 

 

 

 

 

3151

 

Ruch proroczy:

Agg.1:13 „Aggieusz Poseł Pański”. ---------------------------------------- 138

Napis:

Mar.15:32 „Chrystus, On Król Izraela” ------------------------wg Delitzscha 994

3  ·  12  ·  2004 --------------------------------------------------------  2019

 

 

 

 

 

3151

 

 

Książęta  ·  3  ·  12  ·  2004--------------------------------------------------

 

 

 

3151

 

 

Książęta gr. Arcontej  =  1132  Jan.7:26.

 

 

Zestawienie 8

 

 

 

Łuk.23:38 „Tenci jest On Król Żydowski”.------------------------------- 4065

 

Mar.15:32 „Chrystus, On Król Izraela”.  --------------------------------- 2429

 

 

 

6494

 

 

Wzbudzenie Proroków pierwszym dziełem Uwielbionego Chrystusa Króla:

 

3°°  ·  6  ·  3  ·  6127 szanah  ------------------------------------------------

 

 

 

 

6494

 

 

6127 – to rok 2001 liczony od wejścia grzechu na świat. (4126 + 2001 = 6127).

 

 

Zestawienie 9

 

 

 

Łuk.23:38 „Tenci jest On Król Żydowski”.-------------------------------4065

 

Mar.15:32 „Chrystus, On Król Izraela”. ----------------- wg Tischendorfa 3199

 

 

7264

 

 

Czas wzbudzenia Jego Książąt w 2001 roku, liczony

od stworzenia Adama w 4128 r. pne. i 1000lat:

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  6129 + 1000  ---------------------------------------------

 

 

 

 

 

7264

 

 

 

Zestawienie 10

 

 

Zach.6:12 „I rzecz do niego mówiąc: Tak powiada Pan Zastępów, mówiąc: Oto Mąż, którego Imię jest Latorośł, który z miejsca swego wyrośnie, Ten wystawi Kościół Panu”. -----------------------------------------------------------------

 

 

 

 

4455

 

 

JEZUS  ·  3 Adar  ·  2004 szanah  +  1000 --------------------------------------

 

 

4455

 

 

Król Izraela  ·  15  ·  7  ·  2005 szanah  +  1000  --------------------------------

 

 

4455

 

 

JEZUS  gr.  IHSOUS  =  888 (duże litery greckie).

Król Izraelski  gr.  O Basileuj Israhl  =  1073  Mat.27:42

 

Zestawienie 11

 

 

 

Izaj.52:7 „Bóg twój króluje”. -----------------------------------------------156

 

3 Adar  ·  2004  --------------------------------------------------------- 2212

 

 

2368

 

 

JEZUS CHRYSTUS ----------------------------------------------------------

 

 

 

2368

 

 

Józef  ·  3 Adar  ·  2004 ------------------------------------------------------

 

 

 

2368

 

 

JEZUS CHRYSTUS gr.  IHSOUS CRISTOS  =  2368   (duże litery greckie).

Józef  hebr  @swiy  =  156   1Moj.45:1.

 

 

Zestawienie 12

 

 

Ps.93:1 „Pan króluje, oblekł się w dostojność; oblekł się Pan w możność i przepasał się; utwierdził też okrąg świata, aby się nie poruszył”. --------------------------

 

Początek 1000 letniego Królestwa:

 

15  ·  7  ·  2005 szanah  +  1000  -----------------------------------------------

 

 

 

3382

 

 

3382

 

 

 

Zestawienie 13

 

 

 

Ezech.21:26-27 „Zdejm tę czapkę, a zrzuć tę koronę, która już nigdy takowa nie będzie; tego, który w poniżeniu przyszedł, wywyższę, a wywyższonego poniżę. W niwecz, w niwecz, w niwecz ją obrócę, czego pierwej nie bywało, aż przyjdzie Ten, co do niej ma prawo, którem Mu dał”.--------------------

 

 

 

 

 

 

6289

 

 

Obj.19:15 „Pasł będzie ich laską żelazną”. ------------------------------- 2728

 

Mar.15:32 „Chrystus, On Król Izraela”.---------------------- wg Delitzscha 994

 

Początek zdejmowania czapek i koron władcom religijnym i cywilnym:

 

3 Adar  ·  2004 szanah  ------------------------------------------------- 2567

 

 

 

 

6289

 

 

Dokończenie budowy pozaobrazowej Świątyni będzie subtelnym początkiem widzialnej władzy Chrystusa, która procesem stopniowym, ale i bezwzględnym usuwać będzie pozostałości władzy pogan („gliny i żelaza”).

 

 

Zestawienie 14

 

 

Ezech.21:26-27 „Tak mówi Panujący Pan: Zdejm tę czapkę, a zrzuć tę koronę, która już nigdy takowa nie będzie; tego, który w poniżeniu przyszedł, wywyższę, a wywyższonego poniżę. W niwecz, w niwecz, w niwecz ją obrócę, czego pierwej nie bywało, aż przyjdzie Ten, co do niej ma prawo, którem Mu dał-------

 

Czas oficjalnej inauguracji Królestwa Chrystusowego

liczony od stworzenia Adama (4128 + 2005 = 6133):

 

Sukot  ·  15  ·  7  ·  6133  ------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

6646

 

 

 

6646

 

 

Sukot  hebr.  twksh  =  491.

 

Zestawienie 15

 

 

Obj.1915 „Pasł będzie ich laską żelazną”. ---------------------------------------

 

Oto dokładny czas liczony od stworzenia Adama:

 

Sukot  ·  15 Ethanim  ·  6133 szanah  -------------------------------------------

 

 

2728

 

 

7500

 

 

Razem

 

10228

 

Oto czas jednego Króla, jednej Stolicy i jednej

Monarchii Wszechwładnej:

 

Mat.25:31 „A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy święci Aniołowie z Nim, tedy usiądzie na stolicy chwały swojej”. ---------------------

 

 

 

 

 

10228

 

 

6133 – to rok 2005 liczony od stworzenia Adama (4128 + 2005 = 6133).

 

 

Zestawienie 16

 

 

Izaj.40:9 „Wstąp sobie na górę wysoką, Syonie! Który opowiadasz rzeczy ucieszne. Podnieś mocno głos twój, Jeruzalemie! Które opowiadasz rzeczy pocieszne; podnieś, nie bój się, rzecz miastom Judzkim: Oto Bóg wasz”.  -------------------

 

Oto On i czas radości:

 

Chrystus, On Król Izraela  ·  15  ·  7  ·  2005  ------------------------------

 

 

 

 

5226

 

 

5226

 

 

Chrystus, On król Izraela  gr.  O Cristoj o Basileuj Tou Israhl  =  3199. Mar.15:32. (Diaglott, Taschendorf).

 

 

Zestawienie 17

 

 

Jan.19:19 „Jezus Nazarejski, Król Żydowski”.  ------------------------------------

 

 

3738

 

 

Obj.19:16 „Król królów  ·  Pan Panów”.  -----------------------------------------

 

 

3738

 

 

Jego Reprezentanci i czas objęcia władzy:

 

Książęta  ·  15 Ethanim  ·  2005  --------------------------------------------------------

 

 

 

3738

 

 

Jezus Nazareński Król Żydowski gr.Ihsouj Nazwraioj Basileuj Ioudaiwn = 3738. Jan.19:19.

Książęta  gr.  Oi Arcontej  =  1212   Jan.7:26.

 

Zestawienie 18

 

 

Oto pełny tytuł:

 

Jan.12:15 Oto Król twój  +  PAN JEZUS CHRYSTUS. --------------------------

 

Bardzo ważne daty i 1000 lat Jego pełnej Władzy:

 

3  ·  12  ·  2004      15  ·  7  ·  2005  +  1000 ----------------------------------

 

 

 

5046

 

 

5046

 

 

PAN JEZUS CHRYSTUS gr. KURIOS IHSOUS CRISTOS  =  3168 (duże litery greckie).

 

Zestawienie 19

 

 

 

Ezdr.6:15 „Dokończony jest on dom trzeciego dnia miesiąca Adar”. ----  2305

 

Dzień 3  ·  miesiąc 12  ·  rok 2004 ------------------------------------ 2742

 

 

5047

 

 

Zach.14:9 „A Pan będzie Królem nad wszystką ziemią”.------------------  618

 

Pan Jezus Chrystus, On Król Izraela  ------------------------------------ 4429

 

 

 

5047

 

 

Pan Jezus Chrystus, On Król Izraela  gr.  Kurioj Ihsouj Cristoj o Basileuj tou Israhl = 4429.

 

Zestawienie wskazuje nam początek Królestwa naszego Pana. Od tego czasu dotychczasowe władze staną się nielegalne (Obj.11:15).

 

Zestawienie 20

 

 

Król i Jego widzialni Reprezentanci:

 

Król Izraela  ·  144 Książęta -----------------------------------------------------

 

Chrystus, On Król Izraela  --------------------------------------------------------

 

 

 

2429

 

2429

 

 

Zestawienie 21

 

 

Izaj.62:11 „Powiedzcie córce Syońskiej: Oto Zbawiciel twój idzie, oto zapłata Jego z Nim, a dzieło Jego przed Nim”.-------------------------------------------------

 

Mar.15:32 „Chrystus, On Król Izraela”.-------------------------Diaglott, Tischendorf

 

 

 

3059

 

3059

 

 

Zestawienie 22

 

 

 

JEZUS CHRYSTUS KRÓL IZRAELA -----------------  duże litery greckie 3565

 

3 Adar  ·  2004  --------------------------------------------------------- 2567

 

 

 

6132

 

 

Będzie to rok od stworzenia Adama:

 

4128  +  2004  ----------------------------------------------------------------

 

 

 

6132

 

 

Zestawienie 23

 

 

Obj.19:15 „Pasł będzie ich laską żelazną”.-----------------------------------------

 

Pański Pasterz i początek Jego widzialnej władzy:

 

Szylo  (wlyX) 15  ·  7  ·  2005 szanah -------------------------------------------

 

 

2728

 

 

2728

 

 

Słowo hebrajskie „Szylo” można zapisać dwoma sposobami. Jeden zapis. to hlyX o wartości liczbowej 345, a drugi zapis, to wlyX o wartości liczbowej 346. Występują również skrótowe zapisy: hlX, wlX. Polski odpowiednik najbliżej oddający jego znaczenie, to słowo „odpocznienie”. Jest ono jeszcze wielokrotnie użyte w związku z pobytem Pańskiej Skrzyni Przymierza w Sylo po zdobyciu ziemi Chananejskiej przez Jozuego (Joz.18:1).

 

Zestawienie 24

 

 

 

1Moj.45:4 „Jam jest Józef”. ---------------------------------------------------

 

3 Adar  ·  2004  --------------------------------------------------------------

 

 

 

2429

 

 

Mar.15:32 „Chrystus, On Król Izraela”.  --------------------------------------

 

 

 

2429

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas