Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

OTO  DZIEŃ  KTÓRY  ZGOTOWAŁ  JAHWE

 

Zestawienie 312

 

 

 

1Moj.49:9-12 „Szczenię lwie Juda, od łupu synu mój wróciłeś się, skłonił się i położył się jako lew i jako lwica, a któż go obudzi? Nie będzie odjęte sceptrum od Judy, ani Zakonodawca od nóg jego, aż przyjdzie Szylo i Jemu będzie oddane posłuszeństwo narodów. Uwiąże u winnej macicy ośle swe, a u wybornej macicy winnej oślątko oślicy swej; omyje w winie szatę swoją, a we krwi jagód winnych odzienie swoje. Czerwieńsze oczy jego nad wino, a bielsze zęby jego nad mleko”. ------------------------------------------------------         pl.

 

Ps.118:24 „Ten ci to dzień, który uczynił Pan, rozweselmy się, a rozradujmy się weń”. --------------------------------------------------------------------            989

 

21. 4. 2008.----------------------------------------------------------------    2033

 

Łuk.13:28 „Ujrzycie”  ·  21. 4. 2008.           -------------------------             grec. oyesqe = 989

 

Abraham, Izaak, Izrael  ·  10. 7. 2008.    --    hebr ~hrba = 248.  ·  qxcy = 208.  ·  larXy = 541

 

 

 

 

 

 

 

 

3022

 

 

 

 

3022

 

 

3022

 

3022

 

 

Zestawienie 313

 

 

 

Izaj.62:3 „I będziesz koroną ozdobną w ręce Pańskiej i koroną królestwa w ręce Boga twego”.       -----------------------------------------------------------------

 

Izrael  ·  10. 7. 2008 haszanah ----------------------------------        grec. Israhl = 349

 

 

 

 

 

2734

 

2734

 

 

Zestawienie 314

 

 

 

Izaj.52:6 „Dlatego Mój lud pozna Moje Imię, zrozumie w owym dniu, że to Ja jestem, który mówi: Oto jestem”. -----------------------------------           BW. 1298

Gzyms – 1 x 2 x 9 x 8 = 144

10. 7. 2008. ---------------------------------------------------------------- 2025

 

Ezech.38:23 „I pokażę się wielmożnym, i poświęcę się, i znajomym się uczynię przed oczyma wielu narodów, i dowiedzą się, żem Ja Pan”.          --------------------

 

 

 

 

3323

 

 

 

 

3323

 

 

Zestawienie 315

 

 

 

Joel.2:26 „Tedy jedząc jeść będziecie, a nasyceni będąc chwalić będziecie Imię Pana, Boga swego, który uczynił z wami dziwne rzeczy”.  -----------------------

 

1Moj.33:4 „Objął go, upadł na szyję jego i całował go i płakali”. ------------   1131

 

21. 4. 2008 haszanah ------------------------------------------------------      2393

 

144  ·  10. 7. 2008 szanah + 1000 -----------------------------------------------

 

 

 

3524

 

 

3524

 

 

3524

 

 

Zestawienie 316

 

 

 

Ps.126:1-3 „Gdy zaś Pan nawrócił pojmanych z Syonu, byliśmy jako ci, którym się śni. Tedy były napełnione weselem usta nasze, a język nasz radością; tedy mówiono między narodami: Wielmożne rzeczy Pan uczynił z nimi. Wielmożne rzeczy Pan uczynił z nami, z czegośmy się bardzo uradowali”.       ------------------

 

Gzyms

Chrystus grec. O Cristoj = 1356

Wielmożne rzeczy Pan uczynił z nimi = 1356

Książęta grec. Oi Arcontej = 1212  ·  1212 + 144 = 1356

 

 

Obj.1:1 „Objawienie Jezusa Chrystusa”.  ·  10. 7. 2008 haszanah       ----------------

 

Gzyms

Objawienie Jezusa Chrystusa = 3686

3 x 6 x 8 x 6 = 864

Jerozolima grec. Ierousalhm = 864

 

 

 

 

 

 

6071

 

 

 

 

6071

 

 

Zestawienie 317

 

 

 

Ps.126:5-6 „Którzy siali ze łzami, żąć będą z wykrzykaniem; Tam i sam chodząc z płaczem rozsiewa lud drogie nasienie; ale zaś przyszedłszy z radością znosić będzie snopy swoje”.      ----------------------------------------------------------

 

Izrael  ·  10. 7. 2008. + 1000 -----------------------------------         grec. Israhl = 349

 

Ezech.29:21 „Dnia onego uczynię, że wyrośnie róg Domu Izraelskiego, tobie też usta twoje otworzę w pośrodku ich; i dowiedzą się, żem Ja Pan”. ---------------

 

 

 

 

 

3374

 

3374

 

 

3374

 

 

Zestawienie 318

 

 

 

Mat.28:20 „Koniec wieku”. ------------------------------------------------------

 

Mat.27:42 „Król Izraela”  ·  10. 7. 2008. --------------- grec. Basileuj Israhl = 1003

 

 

 

3028

 

3028

 

 

Zestawienie 319

 

 

 

Mat.16:27 „Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w Chwale Ojca Swego z Anioły Swoimi, a tedy odda każdemu według uczynków jego”. --------------------     pl.

 

Amen  ·  Amen  ·  10. 7. 2008 szanah -----------------      grec. Amhn = 99  ·  Amhn = 99

 

 

 

 

2578

 

2578

 

 

Zestawienie 320

 

 

 

Agg.2:8 „Napełnię ten dom chwałą, mówi Pan zastępów”.        -----------------------

 

Agg.1:1 „Aggieusz Prorok”  ·  10. 7. 2008. -------------------         hebr. haybn ygx = 89

 

 

 

2114

 

2114

 

 

Zestawienie 321

 

 

 

Obj.11:18 „Czas umarłych aby byli sądzeni”. -------------------------------------

 

Dzień 9  ·  miesiąc 10  ·  rok 2008 --------       grec. hmera = 154  ·  mhn. = 98  ·  etoj. = 381

 

 

 

2660

 

2660

 

 

Zestawienie 322

 

 

 

Ps.118:24 „Tenci to dzień, który uczynił Pan; rozweselmyż się, a rozradujmy się weń”.         -------------------------------------------------------------------------

 

Dzień 10  ·  miesiąc 7  ·  rok 2008 ---    hebr. ~wy =56  ·  hebr. Xdx = 312  ·  hebr. hnX = 355

 

 

 

 

989

 

2748

 

Razem

 

3737

 

Izaj.52:15 „Tak zasię pokropi wiele narodów, i królowie przed Nim zatulą usta swe, przeto, że czego im nie powiadano, to oglądają, a to, o czym nie słyszeli, wyrozumieją”. ------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

3737

 

 

Zestawienie 323

 

 

 

1Moj.1:1 „Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię”.        ---------------------- 2701

 

Obj.22:21 „Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami wszystkimi”. ------------------------------------------------------------       4810

 

Chrystus  ·  9. 10. 6136. ------------------------------------- grec. O Cristoj = 1356

 

 

 

 

7511

 

 

 

7511

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas