Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

LASKA  ŻELAZNA

 

Zestawienie 281

 

 

 

Obj.19:15 „Sam pasł będzie ich laską żelazną”. ----------------------- Interlinearne

 

CHRYSTUS  ·  10. 7. 2008 --------------------------------  grec. CRISTOS = 1480

 

 

 

3505

 

3505

 

 

Zestawienie 282

 

 

 

Dz.Ap.17:31 „Przeto iż postanowił dzień, w który będzie sądził wszystek świat w sprawiedliwości przez Męża, którego na to naznaczył, upewniając o tym wszystkich, wzbudziwszy Go od umarłych”. --------------------------------      pl.

 

21. 4. 2008 szanah  ---------------------------------------------------------------

 

Mesjasz  ·  10. 7. 2008. ------------------------------------------- hebr. xyXmh = 363

 

 

 

 

 

 

2388

 

2388

 

2388

 

 

Zestawienie 283

 

 

 

Ps.101:8 „Co poranek tracić będę wszystkich niezbożnych na ziemi, abym tak wykorzenił z miasta Pańskiego wszystkich, którzy czynią nieprawość”.     --------

 

Jezus  ·  21. 4. 2008 szanah -----------------------------------        grec O Ihsouj = 764

 

Zach.14:9 „A Pan będzie Królem nad wszystką ziemią; w on dzień będzie Pan jeden, i Imię Jego jedno”. ------------------------------------------------ 1127

 

10. 7. 2008.     --------------------------------------------------------------- 2025

 

 

 

3152

 

3152

 

 

 

3152

 

 

Zestawienie 284

 

 

 

Ps.2:9 „Laska żelazna”. ---------------------------------------------- hebr. lzrb jbX

 

Książęta ---------------------------------------------------------------             hebr. ~yrX

 

 

 

550

 

550

 

 

Zestawienie 285

 

 

 

Laska żelazna ------------------------------------------------- grec. rabdoj sidhreoj

 

Jerozolima ------------------------------------------------------------- hebr. ~lXwry

 

 

 

586

 

586

 

 

Zestawienie 286

 

 

 

Mat.24:42 „Czujcież tedy, ponieważ nie wiecie, której godziny Pan wasz przyjdzie”.           -------------------------------------------------------------------

 

Obj.1:7 „I ujrzy Go wszelkie oko”  ·  Jom ha Kipurim  ·  10 Ethanim 2008.          -----

 

Abak.3:9-15 „Jawnie odkryty jest łuk twój dla przysięgi pokoleniom wyrzeczonej, Sela! Rozdzieliłeś rzeki ziemi: widziały cię góry i zadrżały, powódź wód przeminęła; przepaść wydała głos swój, głębokość ręce swoje podniosła. Słońce i miesiąc zastanowił się w mieszkaniu swojem, przy jegoż świetle latały strzały twe, i przy blasku lśniącej się włóczni twojej. W zagniewaniu podeptałeś ziemię, w zapalczywości młóciłeś pogan; Wyszedłeś na wybawienie ludu swego, na wybawienie z pomazańcem twoim; przebiłeś głowę z domu niezbożnika, odkrywszy grunt aż do szyi, Sela! Potłukłeś kijmi jego głowę wsi jego, gdy się burzyli jako wicher, aby mię rozproszyli; weselili się, jakoby pożreć mieli ubogiego w skrytości. Jechałeś przez morze na koniach twoich, przez gromadę wód wielkich”. -------------------------------------------------------------- pl.

 

Zach.9:10 „Bo wytracę wozy z Efraima, i konie z Jeruzalemu, i będzie połamany łuk wojenny; i ogłosi pokój narodom, a władza jego (będzie) od morza aż do morza, i od rzeki aż do kończyn ziemi”. ----------------------------------------

 

Gzyms

5 x 6 x 8 x 6 = 1440

 

 

 

 

5686

 

5686

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5686

 

 

 

5686

 

 

Zestawienie 287

 

 

 

Sof.1:14-18 „Bliski jest wielki dzień Pański, bliski jest i spieszny bardzo głos dnia Pańskiego; tam i mocarz gorzko wołać będzie. Dzień gniewu będzie ten dzień, dzień utrapienia i ucisku, dzień zamieszania i spustoszenia, dzień ciemności i mroku, dzień obłoku i chmury; Dzień trąby i trąbienia przeciwko miastom obronnym i przeciwko basztom wysokim, w który ludzi utrapieniem ścisnę, że jako ślepi chodzić będą, ponieważ przeciwko Panu zgrzeszyli; i wylana będzie krew ich jako proch, a ciała ich jako gnój. Ani srebro ich, ani złoto ich nie będzie ich mogło wyrwać w dzień gniewu Pańskiego; bo ogniem zapalczywości jego będzie ta wszystka ziemia pożarta, przeto, że zapewne koniec prędki uczyni wszystkim obywatelom ziemi. ----------------------------------------    pl.

 

Mesjasz  ·  10 Ethanim 2008 -------------------------------------         hebr. xyXmh = 363

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2887

 

2887

 

 

Zestawienie 288

 

 

 

Agg.2:7 „Oto Ja jeszcze raz, a to po małym czasie, poruszę niebem i ziemią, i morzem i suchą”               -------------------------------------------------------------

 

Obj.3:20 „Głos Mój”  ·  10. 7. 2008. ----------------------     grec. Fwnhj Mou = 1874

 

 

 

 

3899

 

3899

 

 

 

Zestawienie 289

 

 

 

Agg.2:7-8 „Bo tak mówi Pan Zastępów: Oto Ja jeszcze raz, a to po małym czasie, poruszę niebem i ziemią, i morzem i suchą; Poruszę, mówię, wszystkie narody, i przyjdą do Pożądanego od wszystkich narodów; i napełnię ten dom chwałą, mówi Pan Zastępów”.                -------------------------------------------------------

 

JEZUS  CHRYSTUS  ·  Jom Kipurim  ·  10. 7. 6136. --------            hebr. ~yrpk ~wy = 406

 

Gzyms

8 x 9 x 2 x 7 = 1008

Armageddon grec. Armageddwn = 1008

 

 

 

 

 

 

8927

 

8927

 

 

JEZUS CHRYSTUS grec. IHSOUS CRISTOS = 2368 (duże litery greckie).

 

Zestawienie 290

 

 

 

Agg.2:24 „W on dzień, mówi Pan Zastępów, wezmę cię, Zorobabelu, synu Salatyjelowy, sługo mój! mówi Pan, i uczynię cię jako sygnet; albowiem wybrałem cię, mówi Pan Zastępów”.          ----------------------------------- 4626

 

Jom ha Kipurim  ·  10. 7. 2008. ------------------           hebr. ~yrpkh ~wy = 411 ----- 2436

 

Agg.2:22-23 „Ja poruszę niebiosa i ziemię; I podwrócę stolice królestw, i zepsuję moc królestw pogańskich; podwrócę, mówię, wóz, i tych, którzy na nim jeżdżą, i upadną konie i jeżdżący na nich, każdy od miecza brata swego”.      ---------------

 

 

 

 

 

 

7062

 

 

 

 

7062

 

 

Zestawienie 291

 

 

 

Zach.14:7-8 „Lecz będzie dzień jeden, który jest wiadomy Panu, a nie będzie dnia ani nocy; wszakże czasu wieczornego będzie światło. A dnia onego wyjdą wody żywe z Jeruzalemu; połowa ich do morza na wschód słońca, a połowa ich do morza ostatniego, a to będzie w lecie i w zimie. -----------------------------

 

Jerozolima  ·  ha Kipurim  ·  10. 7. 2008. + 1000 --- hebr. ~lXwry = 586  ·  ~yrpkh = 355

 

Zach.12:6 „Dnia onego położę książąt Judzkich jako węgle ogniste między drwy, a jako pochodnię gorejącą między snopy; i pożrą na prawą i na lewą stronę wszystkie narody okoliczne.               --------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

3966

 

3966

 

 

3966

 

 

Zestawienie 292

 

 

 

Agg.2:8 „Poruszę, mówię, wszystkie narody, i przyjdą do Pożądanego od wszystkich narodów; i napełnię ten Dom Chwałą, mówi Pan Zastępów”.     -------

 

Starsi  ·  Jom ha Kipurim  ·  10 Ethanim 2008 -------------       grec. Presbuteroi = 1272

 

 

 

 

 

4207

 

4207

 

 

Zestawienie 293

 

 

 

Izaj.52:10 „Wysmuknął Pan Ramię Świętobliwości Swojej przed oczyma wszystkich narodów, aby oglądały wszystkie kończyny ziemi zbawienie Boga naszego”. ----------------------------------------------------------------------

 

Książęta  ·  ha Kipurim  ·  10. 7. 2008  --   grec. Oi Arcontej = 1212  ·  hebr. ~yrpkh = 355

Gzyms

3 x 7 x 8 x 6 = 1008

Armageddon grec. Armageddwn = 1008

 

 

 

 

 

3786

 

3786

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas