Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

JERUZALEM  STOLICĄ  PAŃSKĄ

 

Zestawienie 266

 

 

 

Ps.122:3-5 „O Jeruzalem pięknie pobudowane jako miasto w sobie wespół spojone! Bo tam wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie, do świadectwa Izraelowego, aby wysławiały imię Pańskie. Albowiem tam są postawione stolice na sąd, stolice domu Dawidowego”. -------------------------------------------

 

Chrystus  ·  10. 7. 6136. ------------------------------------- grec. O Cristoj = 1356

 

144 Książęta  ·  10. 7. 6136. ------------------------------        grec. Oi Arcontej = 1212

 

 

 

 

 

 

7509

 

7509

 

7509

 

 

Zestawienie 267

 

 

 

Jer.3:17 „Czasu onego nazwane będzie Jeruzalem Stolicą Pańską, a zgromadzą się do niego wszystkie narody, do Imienia Pańskiego, do Jeruzalemu”. ------     2873

 

10. 7. 6136. + 1000                  ----------------------------------------------------- 7153

 

Obj.22:1 „I ukazał mi rzekę czystą wody żywota, jasną jako kryształ wychodzącą z Stolicy Bożej i Barankowej”.           ------------------------------------------------

 

 

 

 

10026

 

 

 

10026

 

 

Zestawienie 268

 

 

 

Jer.3:17 „Czasu onego nazwane będzie Jeruzalem Stolicą Pańską, a zgromadzą się do niego wszystkie narody, do Imienia Pańskiego, do Jeruzalemu”.      ------------

 

Czerwona Jałowica  ·  10. 7. 2008. ----------------------   grec. Purroj damalij = 848

 

 

 

 

2873

 

2873

 

 

Zestawienie 269

 

 

 

Jer.3:17 „Czasu onego nazwane będzie Jeruzalem Stolicą Pańską, a zgromadzą się do niego wszystkie narody, do Imienia Pańskiego, do Jeruzalemu”. ------      2873

 

10. 7. 6136 szanah --------------------------------------------------------- 6508

 

3Moj.23:10-11 „Gdy wnijdziecie do ziemi którą Ja wam dawam, a będziecie żąć zboże wasze, tedy przyniesiecie snop pierwiastek żniwa waszego do kapłana. I będzie tam i sam obracał on snop przed obliczem Pańskim, aby był przyjemny za was; nazajutrz po sabacie podnosić go będzie kapłan”.              ------------------------

 

 

 

 

9381

 

 

 

 

 

9381

 

 

Zestawienie 270

 

 

 

Zach.4:6 „Tedy odpowiadając rzekł do mnie, mówiąc: Toć jest słowo Pańskie do Zorobabela mówiące: Nie wojskiem ani siłą stanie się to, ale Duchem Moim, mówi Pan Zastępów”. ---------------------------------------------------   2703

 

10. 7. 2008. --------------------------------------------------------------           2025

 

Jer.3:17 „Czasu onego nazwane będzie Jeruzalem Stolicą Pańską, a zgromadzą się do niego wszystkie narody, do Imienia Pańskiego, do Jeruzalemu, i nie będą więcej chodzić za uporem serca swego złośliwego”. ----------------------------

 

 

 

 

 

4728

 

 

 

 

4728

 

 

Zestawienie 271

 

 

 

Mich.4:2 „Bo Zakon z Syonu wyjdzie, a Słowo Pańskie z Jeruzalemu”. -----    2192

 

10. 7. 6136 szanah         -------------------------------------------------------         6508

 

Zach.2:10-12 „Zaśpiewaj, a rozraduj się, córko Syońska! Bo oto Ja przyjdę, a mieszkać będę w pośrodku ciebie, mówi Pan. I przyłączy się w on dzień wiele narodów do Pana i będą ludem Moim i będę mieszkał w pośród ciebie, a dowiesz się, iż Pan Zastępów posłał mnie do ciebie. Tedy Pan Judę weźmie w osiadłość za dział swój w Ziemi Świętej i obierze zaś Jeruzalem”.   ---------------

 

 

 

8700

 

 

 

 

 

 

8700

 

 

Zestawienie 272

 

 

 

Joel.2:32 „Bo na górze Syon i w Jeruzalemie będzie wybawienie, jako rzekł Pan, to jest w ostatkach, których Pan powoła”. ----------------------------------------

 

Izrael  ·  10. 7. 2008 szanah + 1000 ----------------------------           grec. Israhl = 349

 

 

 

 

3729

 

3729

 

 

Zestawienie 273

 

 

 

Ps.122:5 „Albowiem tam są postawione stolice na sąd, stolice domu Dawidowego”.     ----------------------------------------------------------------

 

Książęta  ·  9. 10. 2008. ------------------------------------------     hebr. ~yrXh = 555

 

 

 

 

2582

 

2582

 

 

Zestawienie 274

 

 

 

Zach.8:22 „A tak wiele ludów i narodów niezliczonych przyjdzie szukać Pana Zastępów w Jeruzalemie i błagać Oblicze Pańskie”.             --------------------------

 

Chrystus  ·  10. 7. 2008 haszanah ---------------------------- grec. O Cristoj = 1356

 

144 Książęta  ·  10. 7. 2008 haszanah --------------------- grec. Oi Arcontej = 1212

 

Pierwszy  ·  10. 7. 2008 haszanah -----------------------------      grec. Prwtoj = 1356

 

 

 

 

3741

 

3741

 

3741

 

3741

 

 

Zestawienie 275

 

 

 

Zach.14:13 „I stanie się dnia onego wielkie uciśnienie Pańskie między nimi, tak, iż rękę jeden drugiego uchwyci, a ręka jego podniesie się na rękę bliźniego swego”. -----------------------------------------------------------------------

 

Jerozolima  ·  10. 7. 2008 szanah --------------------------------- hebr. ~lXwry = 586

 

 

 

 

 

2966

 

2966

 

 

Zestawienie 276

 

 

 

Obj.22:12 „Oto przychodzę rychło”.  ---------------------------------------------

 

1Moj.41:43 „Kłaniajcie się”  ·  21. 4. 2008 szanah ---------              hebr. Abrek krba = 223

 

Jeruzalem  ·  10. 7. 2008. ----------------------------------------       hebr. ~lXwry = 586

Gzyms

Abraham hebr. ~hrba = 248

Abrek – Wicekról, kłaniać się hebr. $rba = 223  ·  223 + 21. 4. = 248

 

 

 

2611

 

2611

 

2611

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas