Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

PIERWSZE  PAŃSTWO

 

Zestawienie 244

 

 

 

Zach.9:9 „Wesel się bardzo, córko Syońska! wykrzykuj, córko Jeruzalemska! Oto Król twój przyjdzie tobie sprawiedliwy”.     --------------------------------------

 

9. 10. 2008 szanah    ---------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2382

 

2382

 

 

Zestawienie 245

 

 

 

Dz.Ap.3:25 „A w nasieniu twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi”.   ---

 

Jerozolima  ·  9. 10. 2008.  ·  10. 7. 2008. -----------------             grec. Ierousalhm = 864

 

 

 

4916

 

4916

 

 

Zestawienie 246

 

 

 

1Piotr.2:7 „Kamień, który odrzucili budujący, ten się stał Głową Węgielną”.     ------

 

9. 10. 2008 haszanah     ------------------------------------------------------------

 

 

 

4361

 

2387

 

Razem

 

6748

 

3Moj.16:29 „To też będzie wam za ustawę wieczną: Miesiąca siódmego, dziesiątego dnia tegoż miesiąca, trapić będziecie dusze wasze, i żadnej roboty nie będziecie robić, tak w domu zrodzony, jako przychodzień, który gościem jest między wami”.    -----------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

6748

 

 

Zestawienie 247

 

 

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli, i radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernem”.   ---------------------------------------------------------------------

 

Książęta  ·  9. 10. 2008. +1000 ----------------------------------- hebr. ~yrXh = 555

 

Łuk.13:28 „Abraham i Izaak i Jakub i wszyscy Prorocy”.     -------------------------

 

 

 

 

 

3582

 

3582

 

3582

 

 

Zestawienie 248

 

 

 

Ps.122:5 „Albowiem tam są postawione stolice na sąd, stolice domu Dawidowego”.              ---------------------------------------------------------------

 

Książęta  ·  9. 10. 2008. -----------------------------------------           hebr. ~yrXh = 555

 

 

 

 

2582

 

2582

 

 

Zestawienie 249

 

 

 

Izaj.40:5 „Bo się objawi chwała Pańska, a ujrzy wszelkie ciało społem, iż usta Pańskie mówiły”. -------------------------------------------------------         1297

 

10. 7. 2008 szanah --------------------------------------------------------         2380

 

CHRYSTUS  KRÓL  IZRAELA + 1000                 grec. CRISTOS BASILEUS ISRAHL = 2677

 

 

 

 

 

3677

 

 

3677

 

 

Zestawienie 250

 

 

 

3Moj.16:29 „Miesiąca siódmego, dziesiątego dnia tegoż miesiąca, trapić będziecie dusze wasze, i żadnej roboty nie będziecie robić, tak w domu zrodzony, jako przychodzień, który gościem jest między wami”.         ------------------------------

 

PAN  JEZUS  CHRYSTUS  ·  ha Kipurim  ·  10. 7. 2008. ------         hebr. ~yrpkh = 355

 

Gzyms

5 x 5 x 4 x 8 = 800

W omega = 800

 

 

 

 

 

5548

 

5548

 

 

PAN JEZUS CHRYSTUS grec. KURIOS IHSOUS CRISTOS = 3168.

 

Zestawienie 251

 

 

 

Izaj.52:10 „Wysmuknął Pan Ramię Świętobliwości swojej przed oczyma wszystkich narodów, aby oglądały wszystkie kończyny ziemi zbawienie Boga naszego”. ----------------------------------------------------------------------

 

KSIĄŻĘTA  ·  10. 7. 2008 szanah --------------------    grec. OI ARCONTES = 1406

Gzyms

3 x 7 x 8 x 6 = 1008

Armageddon grec. Armageddwn = 1008

 

 

 

 

 

3786

 

3786

 

 

Zestawienie 252

 

 

 

Abd.1:21 „I wstąpią wybawiciele na górę Syon, aby sądzili górę Ezawa; a tak będzie Królestwo samego Pana”. ----------------------------------------------

 

Jom Kipurim  ·  10 Ethanim 2008 ------------------------------- hebr. ~yrpk ~wy = 406

 

 

 

 

2930

 

2930

 

 

Zestawienie 253

 

 

 

Izaj.24:23 „I zasromi się miesiąc, a zawstydzi się słońce, gdy królować będzie Pan Zastępów, na górze Syońskiej, i w Jeruzalemie, i przed Starcami Swymi w wielkiej sławie”.              -------------------------------------------------------------

 

Obj.11:19 „Świątynia Boża”  ·  9. 10. 2008. ----------------            grec. Naoj qeou = 611

 

 

 

 

 

2638

 

2638

 

 

Zestawienie 254

 

 

 

Mich.4:8 „Pierwsze państwo i Królestwo córki Jeruzalemskiej”.       ------------------

 

144  ·  10. 7. 2008 haszanah          ----------------------------------------------------

 

 

 

2529

 

2529

 

 

Zestawienie 255

 

 

 

Mat.6:10 „Przyjdź Królestwo Twoje”.      -------------------------------------------

 

W  ·  Chrystus ------------------------------------------------- grec. Cristoj = 1286

 

Panujący  ·  10. 7. 2008.          ------------------------------------------- hebr. !wda = 61

 

 

 

2086

 

2086

 

2086

 

 

Zestawienie 256

 

 

 

Zach.14:9 „A Pan będzie Królem nad wszystką ziemią, w on dzień będzie Pan jeden i Imię Jego jedno”.    ------------------------------------------------------

 

Chrystus Król Izraela · 10. 7. 6136. -----------           grec. Cristoj Basileuj Israhl = 2289

 

 

 

 

1127

 

8442

 

Razem

 

9569

 

Obj.22:12 „Oto przychodzę rychło, a zapłata moja jest zemną, abym oddał każdemu według uczynków jego”.       ---------------------------------------------

 

 

 

 

9569

 

 

Zestawienie 257

 

 

 

Ezech.40:5 „A oto mur zewnątrz przy domu zewsząd w około”.    ------------- 859

 

10. 7. 6136 szanah --------------------------------------------------------      6508

 

Izaj.2:2 „I stanie się w ostateczne dni, że będzie przygotowana góra Domu Pańskiego na wierzchu gór i wywyższy się nad pagórkami, a zbiorą się do niej wszystkie narody”. ------------------------------------------------------     3620

 

Mich.4:1 „Ale się stanie w ostateczne dni, że utwierdzona będzie góra Domu Pańskiego na wierzchu gór i wywyższona nad pagórki, a narody się do niej zbiegać będą”. ---------------------------------------------------------           3747

Gzyms

7 x 3 x 6 x 7 = 882

Pascha grec. Pasca = 882

 

 

 

7367

 

 

 

 

 

 

 

7367

 

 

Zestawienie 258

 

 

 

Izaj.11:10 „I stanie się dnia onego, że się za korzeniem Isajego, który stanie za chorągiew narodom, poganie pytać będą; albowiem odpocznienie jego sławne będzie”. -----------------------------------------------------------------------

 

144 Książęta  ·  10. 7. 2008. + 1000 ---------------------------              hebr. ~yrXh = 555

 

 

 

 

 

 

3724

 

3724

 

 

Zestawienie 259

 

 

 

Obj.22:20 „Tak mówi ten, który świadectwo daje o tych rzeczach: Zaiste, przyjdę rychło. Amen. I owszem przyjdź, Panie Jezusie!”      ------------------------------

 

Pan Jezus Chrystus, On Król Izraela  ·  9. 10. 6136 -- hebr. larfy $lm xyfmh  [wXy !wdah

 

 

 

 

7601

 

7601

 

 

Zestawienie 260

 

 

 

Oz.3:5 „A potem nawrócą się synowie Izraelscy i szukać będą Pana, Boga swego, i Dawida, króla swego, a przestraszeni będąc pójdą do Pana i do dobrotliwości jego w ostatnie dni”.           ----------------------------------------------------------

 

Naprawienie  ·  Ha Kipurim  ·  10. 7. 2008.    grec. Apokatastasij = 1190 · hebr. ~yrpkh = 355

 

 

 

 

 

3570

 

3570

 

 

Zestawienie 261

 

 

 

Amos.9:11 „Dnia onego wystawię upadły przybytek Dawidowy, a zagrodzę rozerwanie jego, i obaliny jego naprawię, a pobuduję go, jako za dni dawnych”.

 

CHRYSTUS  KRÓL  IZRAELA · 10. 7. 2008. grec. CRISTOS BASILEUS ISRAHL = 2677

 

 

 

 

4702

 

4702

 

 

Zestawienie 262

 

 

 

Abd.1:21 „I wstąpią wybawiciele na górę Syon, aby sądzili górę Ezawa; a tak będzie królestwo samego Pana”.   ----------------------------------------------

 

Jom Kipurim  ·  10 Ethanim 2008    ------------------------------ hebr. ~yrpk ~wy = 406

 

 

 

 

2930

 

2930

 

 

Zestawienie 263

 

 

 

Ps.68:32 „Niechaj z Egiptu nadejdą możnowładcy, niech Kusz wyciągnie swe ręce do Boga”. ------------------------------------------------------------------ BT

 

Amen  ·  Jom ha Kipurim  ·  10. 7. 2008. -----------          hebr. !ma = 91  ·  ~yrpkh ~wy = 411

 

 

 

 

2527

 

2527

 

 

Zestawienie 264

 

 

 

Izaj.30:29-30 „Tedy zaśpiewacie, jako gdy się w nocy obchodzi uroczyste święto, a rozweselicie się w sercu jako ten, który idzie z piszczałką, idąc na górę Pańską, do skały Izraelskiej; Gdy da usłyszeć Pan wielmożność głosu swego, i wyciągnione ramię swoje okaże w popędliwości gniewu swojego, i w płomieniu ognia pożerającego z rozproszeniem, z gwałtownym dżdżem, i z gradem kamiennym”.                 ----------------------------------------------------------------

 

Kipurim  ·  10 Ethanim 6136 -------------------------------------        hebr. ~yrpk = 350

 

 

 

 

 

 

 

 

7002

 

7002

 

 

Zestawienie 265

 

 

 

Izaj.52:6 „Dlatego Mój lud pozna Moje Imię, zrozumie w owym dniu, że to Ja jestem, który mówi: Oto jestem”.               -------------------------------------- 1298

Gzyms 1 x 2 x 9 x 8 = 144

10. 7. 2008 ----------------------------------------------------------------    2025

 

Ezech.38:23 „I pokażę się wielmożnym, i poświęcę się, i znajomym się uczynię przed oczyma wielu narodów, i dowiedzą się, żem Ja Pan.     ---------------------

 

 

 

 

3323

 

 

 

3323

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas