Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

OCZEKIWANIE  NA  MESJASZA

 

 

Zestawienie 207

 

 

 

Izaj.40:10 „Oto Panujący Pan przyjdzie przeciwko mocnemu, a Ramię Jego panować będzie nad nim; oto zapłata Jego z Nim, a dzieło Jego przed Nim”. ---

 

Mesjasz  ·  10. 7. 2008 haszanah ---------------------------------   hebr. xyXmh = 363

 

 

 

 

2748

 

2748

 

 

Zestawienie 208

 

 

 

Żyd.10:37 „Boć jeszcze bardzo, bardzo maluczko, a oto Ten, który ma przyjść, przyjdzie a nie omieszka”. -----------------------------------------------------

 

Jezus Chrystus  ·  10. 7. 2008 haszanah + 1000 --------------         hebr. xyXmh [wXy = 749

 

 

 

 

4134

 

4134

 

 

Zestawienie 209

 

 

 

Mat.23:39 „Błogosławiony, który idzie w Imieniu Pańskim”. ----------------------

 

1Moj.33:20 „Mocny Bóg Izraelski”  ·  MESJASZ  ·  10. 7. 2008. ---------------

 

Jezus Nazareński Król Żydowski  ·  21. 4. 2008 szanah --------------------------

 

Mesjasz  ·  Jezus Nazareński Król Żydowski  ·  10. 7. 2008.      --------------------

 

 

 

3299

 

3299

 

3299

 

3299

 

 

Jezus Nazareński Król Żydowski  hebr. ~ydwhyh $lm yrcnh [wXy = 911 Jan.19:19 wg Delitzscha.

Mesjasz hebr. xyXmh = 363  ·  MESJASZ  grec. MESSIAS = 656 Jan.4:25.

 

Zestawienie 210

 

 

 

Jezus Mesjasz  ·  Jezus Chrystus --------         xyXm [wXy = 744  ·  grec. Ihsouj Cristoj = 1980

 

144 Książęta  ·  10. 7. 2008. -----------------------------------          hebr. ~yrXh = 555

 

 

 

2724

 

2724

 

 

Zestawienie 211

 

 

 

Łuk.23:35 CHRYSTUS  ON  BOŻY  WYBRANY ------------------------------

 

144  ·  10. 7. 2008 szanah + 1000     -----------------------------------------------

 

 

 

3524

 

3524

 

 

Zestawienie 212

 

 

 

Obj.22:13 „Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostateczny”.----

 

Elohim  ·  Jom ha Kipurim  ·  10 Ethanim 6136.-  hebr. ~yhla = 86  ·  hebr. ~yrpkh ~wy = 411

 

 

 

7149

 

7149

 

 

Zestawienie 213

 

 

 

Żyd.12:29 „Bóg nasz jest ogniem trawiącym”.        ------------------------------------

 

Mesjasz  ·  21. 4. 2008. ---------------------------------------     grec. Messiaj = 462

 

Izaj.52:6 „Otom Ja”  ·  10. 7. 2008 szanah        --------------------------------------

 

 

 

2495

 

2495

 

2495

 

 

Zestawienie 214

 

 

 

Mat.24:27 „Albowiem jako błyskawica wychodzi od wschodu słońca i ukazuje się aż na zachód, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego”. ------------------        pl.

 

JEZUS  CHRYSTUS  ·  144 ---------------------     grec.  IHSOUS CRISTOS  =  2368

 

Świątynia  ·  10. 7. 2008 haszanah -------------------------------          grec. Naoj = 127

 

 

 

 

2512

 

2512

 

2512

 

 

Zestawienie 215

 

 

 

Jan.4:25 „Przyjdzie Mesjasz, którego zowią Chrystusem”. ----------        wg Delitzscha

 

Izrael  ·  Jerozolima ----------------------------------    hebr. larXy = 541  ·  ~lXwry = 586

 

Zach.14:9 „A Pan będzie Królem nad wszystką ziemią; w on dzień będzie Pan jeden i Imię Jego jedno”.  ------------------------------------------------------

 

Izaj.29:5 „A to się nagle w okamgnieniu stanie”. -----------------------------------

 

 

 

1127

 

1127

 

 

1127

 

1127

 

 

Zestawienie 216

 

 

 

Ezech.37:10 „Prorokowałem tedy jako mi był rozkazał, i wstąpił w nie duch, a ożyły, i stanęły na nogach swoich, wojsko nader bardzo wielkie”.    --------------

 

Książęta  ·  9. 10. 2008. -------------------------------------------      hebr. ~yrX = 550

 

 

 

 

2577

 

2577

 

 

Zestawienie 217

 

 

 

5Moj.10:10 „A jam trwał na górze, jako i przedtem, czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i wysłuchał mię Pan i onego razu, że cię nie chciał Pan wytracić”.      --------

 

Chrystus  ·  144  ·  ha Kipurim  ·  10. 7. 2008. -----------------             hebr. ~yrpkh = 355

 

144 Książęta  ·  10 Ethanim 2008. -------------------------     grec. Oi Arcontej = 1212

 

 

 

 

3880

 

3880

 

3880

 

 

Zestawienie 218

 

 

 

Dan.11:31 „A wojska wielkie przy nim stać będą, które splugawią Świątnicę, i twierdze zniosą; odejmą też ustawiczną ofiarę, a postawią obrzydliwość spustoszenia”.           ----------------------------------------------------------------

 

144 Starsi  ·  10. 7. 2008 ----------------------------------     grec. Presbuteroi = 1272

 

 

 

 

 

3441

 

3441

 

 

Zestawienie 219

 

 

 

Abak.2:3 „Jeśliby na chwilę odwłaczał, oczekuj nań; boć zapewne przyjdzie, a nie omieszka”. ------------------------------------------------------------------        906

 

Mal.4:5 „Eliasz prorok”  ·  10. 7. 2008. ------------------------------------    2139

 

Joel.3:16 „Nadto Pan z Syonu zaryczy, a z Jeruzalemu wyda głos swój, tak, że zadrżą niebiosa i ziemia; Ale Pan jest ucieczką ludu swego i siłą synów Izraelskich”.           -----------------------------------------------------------------

 

Dan.12:12 „Błogosławiony, kto doczeka a dojdzie do tysiąca trzech set trzydziestu i pięciu dni”.          ------------------------------------------------------------------

 

Mal.3:1 „Nagle”  ·  10 Ethanim 2008 -----------------------------     hebr.  ~atp = 521

 

 

 

 

3045

 

 

 

 

3045

 

 

3045

 

3045

 

 

Zestawienie 220

 

 

 

Ps.118:22-23 „Kamień, którzy odrzucili budujący, uczyniony jest głową węgielną. Od Pana się to stało, a jest dziwno w oczach naszych”.    -------------- zDag moc.

 

Amen, Amen  ·  Jom ha Kipurim  ·  10 Ethanim 2008 szanah -------- grec. Amhn 99

 

 

 

 

3488

 

3488

 

 

Jom ha Kipurim hebr. ~yrpkh ~wy = 411

 

Zestawienie 221

 

 

 

Ps.118:22-23 „Kamień, którzy odrzucili budujący, uczyniony jest głową węgielną. Od Pana się to stało, a jest dziwno w oczach naszych”.     ------------------------

 

Książęta  ·  Kipurim  ·  10 Ethanim 2008 ------------      hebr. ~yrXh = 555  ·  ~yrpk = 350

 

 

 

 

3429

 

3429

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas