Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

CZASY  POGAN

 

 

Zestawienie 102

 

 

 

Łuk.21:24 „Aż się wypełnią czasy pogan”. ----------------------------------------

 

3°° 6. 3. 2001. + 16. 1. 2008. haszanah    Od 6. 3. 2001 do 16. 1. 2008 upłynęło 2520 dni

 

JA  KRÓL  IZRAELA · 21. 4. 2008 haszanah --             grec. EGW BASILEUS ISRAHL = 2005

 

JEZUS  CHRYSTUS  ·  10. 7. 2008 ---------------- grec. IHSOUS CRISTOS = 2368

 

 

 

4393

 

4393

 

4393

 

4393

 

 

Zestawienie 103

 

 

 

Abak.3:17-18 „Choćby figowe drzewo nie zakwitło i nie było urodzaju na winnicach, choćby i owoc oliwy pochybił i role nie przyniosły pożytku i w owczarni by owce wybite były, a nie byłoby bydła w oborach; Wszakże się ja w Panu weselić będę, rozraduję się w Bogu zbawienia mego”. -----------------

 

10. 7. 2008. ----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

6166

 

2025

 

Razem

 

8191

 

Łuk.21:24 „Jeruzalem będzie deptane przez pogan, aż się wypełnią czasy pogan”. -

 

 

 

8191

 

 

Zestawienie 104

 

 

 

Łuk.21:24 „Aż się wypełnią czasy pogan”.             ---------------------------------------

 

JEZUS  CHRYSTUS  ·  10. 7. 2008. --------------- grec. IHSOUS CRISTOS = 2368

 

 

 

4393

 

4393

 

 

Zestawienie 105

 

 

 

Izaj.40:5 „Bo się objawi chwała Pańska, a ujrzy wszelkie ciało społem, iż usta Pańskie mówiły”.          ------------------------------------------------------- 1297

Gzyms  - 1 x 2 x 9 x 7 = 126 = Siwan

10. 7. 2008. ---------------------------------------------------------------         2025

 

Jan.4:35 „Jeszcze są cztery miesiące, a żniwo przyjdzie?”     -------------------------

 

Jer.31:31 „Przymierze Nowe”  ·  21. 4. 2008 haszanah ------             hebr. hXdx tyrb = 929

 

Przyp.Sal.4:18 „Ale ścieżka sprawiedliwych jako światłość jasna, która im dalej tym bardziej świeci, aż do dnia doskonałego”. ---------------------------  1289

Gzyms – 1 x 2 x 8 x 9 = 144

21. 4. 2008. ---------------------------------------------------------------        2033

 

 

 

 

 

3322

 

 

3322

 

3322

 

 

 

3322

 

 

Zestawienie 106

 

 

 

Zach.5:3 „Toć jest przekleństwo, które wyjdzie na oblicze wszystkiej ziemi: bo każdy złodziej według tego przekleństwa, jako i ta ziemia, wygładzony, i każdy fałszywie przysięgający według niego, jako i ona, wygładzony będzie”. ---------

 

144 Książęta  ·  9. 10. 2008 -------------------------------------- hebr. ~yrXh = 555

 

 

 

 

 

2726

 

2726

 

 

Zestawienie 107

 

 

Dan.5:26-28 „Mene, zliczył Bóg królestwo twoje i do końca je przywiódł. Thekel, zważonyś na wadze, a znalezionyś lekki. Peres, rozdzielone jest królestwo twoje, a dane jest Medom i Persom”. -------------------------------        pl. 1185

 

10. 7. 2008 szanah -----------------------------------------------------                     2380

 

JEZUS  CHRYSTUS  KRÓL  IZRAELA    -- grec. IHSOUS CRISTOS BASILEUS ISRAHL

 

 

 

 

 

 

 

3565

 

 

3565

 

 

Zestawienie 108

 

 

 

Judy.1:14 „Prorokował też o nich siódmy od Adama Enoch”. ---------------------

 

10. 7. 2008 szanah --------------------------------------------------------- 2380

 

21. 4. 2008 szanah --------------------------------------------------------- 2388

 

Jezus Chrystus Król Izraela  ·  21. 4. 2008 szanah + 1000 --  hebr. larXy $lm xyXmh [wXy

 

 

4768

 

 

4768

 

 

4768

 

 

Zestawienie 109

 

 

 

Dan.12:12 „Błogosławiony, kto doczeka a dojdzie do tysiąca trzech set trzydziestu i pięciu dni”.       ------------------------------------------------------------------

 

Amen  ·  Przymierze Nowe  ·  10. 7. 2008 -----     hebr. !ma = 91  ·  hebr. hXdx tyrb = 929

 

Joel.3:16 „Nadto Pan z Syonu zaryczy, a z Jeruzalemu wyda głos Swój, tak, że zadrżą niebiosa i ziemia”.          ------------------------------------------------------

 

 

 

 

3045

 

3045

 

 

3045

 

 

Zestawienie 110

 

 

 

Ps.134:1-3 „Ej nuż błogosławcie Panu wszyscy słudzy Pańscy, którzy stawacie w domu Pańskim na każdą noc. Podnoście ręce wasze ku Świątnicy, a błogosławcie Panu, mówiąc: Niechajżeć błogosławi Pan z Syonu, który stworzył niebo i ziemię”. -------------------------------------------------------------  pl.

 

Judy.1:14 „Prorokował też o nich siódmy od Adama Enoch”. ---------------------

 

 

 

 

 

 

 

1000

 

4768

 

Razem

 

5768

 

Rok 2008 według kalendarza żydowskiego  --------------------------------------

Gzyms

Jahwe = 26

5 + 7 + 6 + 8 = 26

 

 

 

5768

 

 

Zestawienie 111

 

 

 

Joz.6:16 „Stało się, gdy siódmy raz obchodzili, a kapłani trąbili w trąby, rzekł Jozue do ludu: Krzyczcież teraz; albowiem Pan podał wam miasto”. ------------------

 

Obj.1:7 „I ujrzy Go wszelkie oko”.  ·  10. 7. 2008 szanah              ----------------------

 

 

 

 

5131

 

5131

 

 

Zestawienie 112

 

 

 

2Kron.6:41 „Teraz tedy powstań, o Panie Boże! ku odpocznieniu Twemu, Ty i Skrzynia Mocy Twojej; kapłani Twoi, o Panie Boże! niech będą obleczeni zbawieniem, a Święci Twoi niechaj się w dobrach radują”.   ---------------------

 

Pan Jezus Chrystus Król Izraela  ·  10. 7. 2008. --     hebr. larfy $lm xyfmh  [wXy !wdah = 1446

 

Ps.134:2 „Podnoście ręce wasze ku Świątnicy, a błogosławcie Panu”. ------  1446

 

10. 7. 2008. ---------------------------------------------------------------- 2025

 

 

 

 

 

3471

 

3471

 

 

3471

 

 

Zestawienie 113

 

 

 

Mal.4:2 „Ale wam, którzy się boicie imienia mego, wznijdzie słońce sprawiedliwości, a zdrowie będzie na skrzydłach jego; tedy wychodzić będziecie, i porośniecie jako cielęta karmne”. ----------------------------------

 

25. 8. 2008.  ·  9. 10. 2008. ------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

4068

 

4068

 

 

Zestawienie 114

 

 

 

Izaj.20:4 „Tak król asyryjski uprowadzi jeńców z Egiptu i wygnańców z Kusz, młodych i starych, nagich i bosych, i z obnażonymi pośladkami – na hańbę Egiptu”. -----------------------------------------------------------------------

 

25. 8. 6136. ----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

6169

 

6169

 

 

25. 8. 2008, to ostatni dzień z okresu 1290 „dni Daniela”, liczony od końca budowy Świątyni Zorobabela – 13 Adar 2004 (12 luty 2005)

 

Zestawienie 115

 

 

 

Ps.68:17 „Przeczże wyskakujecie góry pogórczyste? na tej ci górze ulubił sobie Bóg mieszkanie, tamci Pan będzie mieszkał na wieki”. -------------------------

 

Pan  ·  10. 7. 2008 szanah -------------------------------------           grec. Kurioj = 606

 

Sędziowie  ·  Syon  ·  10. 7. 2008 szanah ----------        hebr. ~yjpwXh = 450  ·   !wyc = 156

 

 

 

 

2986

 

2986

 

2986

 

 

Zestawienie 116

 

 

 

Izaj.42:1 „Oto sługa mój, spolegać będę na nim, wybrany mój, którego sobie upodobała dusza moja. Dam mu Ducha swego, On sąd narodom wyda”. ------

 

2520 + 1290      --------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

3810

 

3810

 

 

Zestawienie 117

 

 

 

Agg.1:1 „Aggieusz Prorok”  ·  Jom ha Kipurim  ·  10. 7. 2008. --           hebr. aybn ygx = 84

 

Izrael  ·  144  ·  9. 10. 2008 -----------------------------------                grec. Israhl = 349

 

 

 

2520

 

2520

 

 

Zestawienie 118

 

 

 

Łuk.21:24 „Aż się wypełnią czasy pogan”. ----------------------------------------

 

JEZUS  CHRYSTUS  ·  10. 7. 2008 -------------              grec. IHSOUS CRISTOS = 2368

 

 

 

4393

 

4393

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas