Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

WPROWADZENIE

 

W dotychczasowych publikacjach przedstawialiśmy liczne dowody, że nadeszły już czasy końca, że wypełniają się dni oczekiwania Królestwa oraz, że bitwa wielkiego dnia Boga Wszechmogącego już się rozpoczyna i jedynym zwycięzcą tej bitwy będzie Pan Bóg. Czas oczekiwania staraliśmy się wypełnić czynną służbą dla sprawy Pańskiej, nasz czas, myśli i działalność były podporządkowane temu celowi. Pan błogosławił nam zgodnie z obietnicą:

„Znieście wszystką dziesięcinę do spichlerza, aby była żywność w domu moim, a doświadczcie mię teraz w tym, mówi Pan Zastępów; jeśli wam nie otworzę okien niebieskich, a nie wyleję na was błogosławieństwa, tak że go nie będziecie mieli gdzie podziać”.                        Mal.3:10.

Dowodami spełnienia się tej obietnicy są też „spichlerze” przy końcu ostatnich wydawnictw. W wydawnictwie pod tytułem „Amen, Amen” spichlerz jest przeobficie napełniony.

Przy studiowaniu Biblii poznaliśmy, że w księdze tej są liczby symboliczne (na przykład: 6, 7, 10, 40 itp.), oraz rzeczywiste (1290, 1335 itd.). Chronologia Biblijna i liczbowanie Biblijne, to nie tylko daty, ale i piękne gzymsy (Pieśń.Sal.8:8-9) wskazujące na sposób i miejsce Pańskiej działalności. Liczbowanie jest Biblijną wiedzą „z wyższej półki” do której można wspiąć się po wyznaczonych stopniach.

„Prawda jest tylko wtedy pokarmem na czasie, kiedy jesteśmy gotowi ją przyjąć. Dziecko nie będzie zdolne do rozwiązywania zadań z matematyki, jeśli najpierw nie nauczy się używania cyfr i wyrażeń. Tak samo ma się rzecz z Boską Prawdą: buduje się ją krok po kroku. Aby osiągnąć jej zrozumienie, musimy wstępować po stopniach dla nas przygotowanych”.                           B-14.

Liczbowanie Biblijnych wersetów ma wiele różnych właściwości, jedną z nich jest wartość liczbowa, która wskazuje na różne daty.

 

 

Zestawienie 1

 

 

 

Zach.12:6 „Dnia onego położę książąt Judzkich jako węgle ogniste między drwy, a jako pochodnię gorejącą między snopy; i pożrą na prawą i na lewą stronę wszystkie narody okoliczne”.        ----------------------------------------------------

 

Jerozolima  ·  16. 1. 2008 szanah + 1000          ----------------------       hebr. ~lXwry = 586

 

Jerozolima  ·  10. 7. 2008 szanah + 1000          ----------------------       hebr. ~lXwry = 586

 

 

 

 

 

3966

 

3966

 

3966

 

 

 

Zestawienie 2

 

 

 

Mar.1:15 „Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże”.         ------------------

 

Żyd.9:13 „Popiół Jałowicy”  ·  16. 1. 2008.         -------------------------------------

 

Żyd.9:13 „Popiół Jałowicy”  ·  10. 7. 2008.    --------------------------------------

 

Gzyms

3 x 3 x 4 x 2 = 72 x 2 = 144

 

 

 

3342

 

3342

 

3342

 

 

 

Wartość ta umożliwiła wykonanie siedmiu pokłonów (patrz temat „Historia Siedmiu Pokłonów”). Liczbowanie Biblijne ma przed sobą przyszłość.

„Wtedy bowiem przywrócę narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali Imienia Jahwe i służyli Mu jednomyślnie. Z tamtej strony rzek Kusz (Polska) wielbiciele Moi, Córa z Moimi rozproszonymi przyniosą Mi dar”.                                                                                                              Sof.3:9-10 BT.

Matematyka jest nauką czystą, a liczbowanie jako metoda badania Biblii, również taką jest. Metoda ta praktykowana jest tylko w Polsce, przez ostatnie 40-lecie.

Nie jesteśmy w stanie przeniknąć wzrokiem „zasłony”, nie wiemy dokładnie co dzieje się pod przewodnictwem naszego uwielbionego Pana i Jego Kościoła, który już został uwielbiony. Nie wiemy też jaką pracę wykonują wzbudzone bliźniacze klasy – Wielkie Grono i Prorocy. Myślimy, że zajmują się aktualnymi sprawami współczesnego świata i ludu Bożego, który z wiarą pragnie współdziałać z Panem. Czasy i chwile, które Bóg w Mocy Swej założył i podał je w Swoich Ustawach dotyczących świąt Zakonu Bożego, są wytyczną dla działania wszystkich klas Jego ludu. Nie wątpimy, że błogosławieństwa jakie wielu z nas otrzymało ze znajomości rozwijającego się Boskiego Planu Zbawienia, staną się dostępne dla wszystkich pokoleń ziemi. O to się też modlimy aż dotąd: „Przyjdź Królestwo Twoje”.

Do opracowania pod tytułem „Amen, Amen”, wybraliśmy ze: spichlerza” liczbowania i umieszczamy je tu na końcu, jako potwierdzenie wcześniej wyrażonych myśli i poglądów.

 

„Dołóżmy starań, aby poznać Jahwe;

Przyjście Jego jest pewne niby świt poranka,

Jak wczesny deszcz przychodzi On do nas

I jak deszcz późny, co nasyca ziemię”.         Ozeasz.6:3 BT.

 

 

Zjawisko solaryzacji

 

Rozkoszujemy się widokiem z duchowej Wieży, śledzimy rozwijający się Boski Plan Zbawienia ludzkości i wypełniające się proroctwa. Ale nie było nam dane oglądać z kosmosu pięknych widoków gwiaździstego nieba i piękna naszej planety – Ziemi. Znamy jednak relacje kosmonautów, że ziemia jest przepiękna, choć dokładnie nie można oglądać wszystkich jej szczegółów. Dobrze widoczne są duże obiekty na przykład Wielki Mur Chiński, a nocą pięknie oświetlone metropolie. Szczegóły bywają zasłonięte chmurami lub mgłą. Istnieje pewna zbieżność podobieństw pomiędzy staniem na wieży, a przebywaniem w Kosmosie: W jednym i drugim przypadku stanowisko to poprzedzone jest solidnym przygotowaniem.

- Trzeba pewnej dyscypliny wewnętrznej do realizacji określonego programu.

- Stanie na Wieży i podróże w Kosmos są kosztowne i niebezpieczne.

- Po zakończonej misji, w obu przypadkach towarzyszy uczucie pełnej satysfakcji.

 

Są też istotne różnice pomiędzy staniem na Wieży, a podróżą w Kosmos:

 

- Na duchowej Wieży może stanąć tylko wierzący, w Kosmos może polecieć i ateista.

- Z Wieży nie można oglądać Wielkiego Muru Chińskiego, ale można widzieć wielki mur uprzedzeń, ignorancji i niewiary (literalny Mur Chiński nas nie interesuje).

- Z Wieży można zajrzeć w przyszłość, a z Kosmosu nie można.

- Z Wieży zaczyna być widać światło nad całą ziemią, z Kosmosu tylko nad dużymi miastami.

 „Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość”.                                                                                                                                             Izaj.9:1 BW.

 „Króla w Jego piękności ujrzą twoje oczy, będą patrzeć na rozległy kraj”.       Izaj.33:17 BW.

 

Z Kosmosu – póki co – tego oglądać nie można. Z krótkiego przeglądu zbieżności i różnic pomiędzy staniem na Proroczej Wieży, a przebywaniem w Kosmosie, jawi się nam bilans na korzyść Wieży. Pomimo to większą popularnością cieszą się loty w Kosmos.

 

Prorok Ijob, którego doświadczenia są obrazem doświadczeń ludzkości, napisał:

 

„Gdzie można znaleźć mądrość? A gdzie jest siedziba rozumu?”                               Ijob.28:12 BW.

 

“Rzekł do człowieka: Oto bojaźń Pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem”.                                                                                                                                                             Ijob.28:28 BW.

Tego nie ma na orbicie ziemi. Wtóruje mu Psalmista Dawid:

„O, jak miłe są przybytki twoje, Panie Zastępów!. Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga Żywego. Nawet wróbel znalazł domek, a jaskółka gniazdo dla siebie, gdzie składa pisklęta swoje: Tym są ołtarze Twoje, Panie Zastępów, Królu mój i Boże mój!. Błogosławieni, którzy w Domu Twoim mieszkają, Nieustannie Ciebie chwalą! Sela”.                                                                                                              Ps.84:2-5 BW.

I pomyśleć, że tego wszystkiego brak w Kosmosie. Tam wróbel nie zapowiada końca dnia, a jaskółka początku wiosny. Dobrze jest przebywać na wieży i dobrze jest mieć dobre oczy, ale jeszcze lepiej będzie, gdy potrafimy przez nie patrzeć dookoła jak Abakuk.

Abakuk znaczy – otaczający, znaczy także – uścisk miłości – dla spraw Boskich.

A gdy widzimy jakiś obraz niewyraźnie albo, gdy mowa prorocza jest niezrozumiałą, wówczas zastosujmy metodę „Solaryzacji”. Metoda ta daje nam obraz panoramiczny, poszerza horyzonty myślenia i widzenia. A więc stanie na Wieży plus metoda solaryzacji, daje dopiero pożądany efekt.

 

Solaryzacja

 

Solaryzacją określa się metodę uzdatniana prześwietlonego negatywu filmowego, w której prześwietlony negatyw, poddaje się podświetlaniu na 1 do 3 sekundy. Wtedy jasne światło skierowane punktowo sprawi, że zaczerniony obraz (efekt prześwietlenia) staje się czytelnym i plastycznym obrazem.

 

Podobnie rzecz się ma z obrazami Słowa Bożego. Miejsce w Biblii jest bardzo drogie, nie ma w niej zwykłych historii. Są natomiast typy, figury, symbole i obrazy. Jeśli któryś z obrazów jest przyciemniony należy rozumieć, że jest tak do pewnego czasu. Wówczas poddajemy taki obraz solaryzacji.

Solar – łac. Słońce.

Solarygraf – Słońce + grec. grapho – piszę

– Przyrząd do pisania światłem np. laser, laserowe drukarki.

 

Solaryzacja jest więc metodą liczbowania Biblijnego. Metoda ta nie objaśnia każdego szczegółu, ale wystarczy, że oświetli jeden lub kilka szczegółów. Resztę można łatwiej rozwiązać, podobnie jak równanie z jedną niewiadomą. Punktowe naświetlenia przez liczbowania są jak świecące nocą lampy uliczne w mieście. Ustawione w odstępach czynią drogę jasną i bezpieczną. A gdy w mieście nagle zgaśnie światło, wówczas tworzy się chaos – sytuacja trudna do opanowania, co w efekcie:

 

„Odbiera rozum naczelnikom ludów i prowadzi ich na manowce w bezdrożnej pustyni. Chodzą po omacku w ciemności, bez światła, tak że się zataczają jak pijani”.        Ijob.12:24-25 BW.

 

Czy można postępować drogą bez światła? Niektórzy twierdzą, że można, że nie potrzebna jest świeca proroctw (2Piotr.1:19) ani nauka chronologii Biblijnej. Za „wąską drogę” uważają szeroko rozumianą etykę, podczas gdy w nauce trzeba zachować „całość i powagę” (Tytus.2:7):

 

1/ „Gdyż przykazanie (ustawa) jest pochodnią

2/ A nauka (w tym i chronologia) światłem

3/ Drogą życia zaś są napomnienia do karności” (szeroko rozumiana etyka)

Przyp.Sal.6:23 NB.

Kolejność ta jest ustawiona według ważności spraw i nie można jej odwracać.

„Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim”.        Ps.119:105.NB.

 

„I mamy mocniejszą mowę prorocką, której pilnując jako świecy w ciemnym miejscu świecącej, dobrze czynicie, ażby dzień oświtnął, i jutrzenka weszła w sercach waszych”.

2Piotr.1:19.

Amen, Amen

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas