Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

WIELKIE  PRZEDSIĘWZIĘCIE  RESTYTUCJI

 

 

„Ustanowię nad nimi jednego pasterza, mojego sługę Dawida, i będzie je pasł; będzie je pasł i będzie ich pasterzem. A Ja, Pan, będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie księciem wśród nich - Ja, Pan, to powiedziałem”.                                                                                                           Ezech.34:23-31.

 

Dawid jako Sługa i Książę – jeden ze 144 Książąt w swej funkcji dobrego Pasterza przeprowadzi działania porządkujące na wielkim „pastwisku” świata.

 „Ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi”.                                                                                                                                                           Zach. 9:10.

Ogłoszenie pokoju świadczy, że zastanie On świat z prowadzonymi wojnami. Wiele wojen ma podłoże ekonomiczne, a także religijne. Jaskrawym przykładem zwierzęcego zdziczenia, jest terroryzm motywowany religijnie. Działania porządkujące rozpoczną się od okolic Eufratu – obecny Irak (dawna ojczyzna Abrahama), i obejmą „krańce ziemi” – od bieguna północnego po biegun południowy. Najpierw musi być zapewnione bezpieczeństwo dla każdej „owcy”.

„Już nie będą łupem narodów ani dzikie zwierzęta nie będą ich pożerać; będą bezpiecznie mieszkać, a nikt nie będzie ich straszył”.                                                                                                 Ezech.34:28.

Nie wolno będzie straszyć: piekłem, totalną zagładą Izraela i świata lub terroryzmem.

 „Dlatego wyratuję moją trzodę i już nie będzie łupem. Rozsądzę między owcą a owcą”

Ezech.34:22.

 „Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy”.                                                                                                              Mal.3:18.

 „Gdy dokonasz dziwów nadspodziewanych, o których z dawna nie słyszano. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś bóg poza Tobą czynił tyle dla tego, co w nim pokłada ufność”.                                                                                                                                                                  Izaj.64:2-3 BT.

Przykładem wielkości Boskich działań jest przeogromne przedsięwzięcie Restytucji Izraela i świata. To dzieło rozpoczęło się Okupem Jezusa Chrystusa:

„Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa”.                                                                                                                                                             Jan.1:17 NB.

Zakon przemawia do nas przez ustawy restytucyjne, ale „z tyłu”:

„A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu. Ta jest droga, którą macie chodzić”.                                                                    Izaj.30:21 NB.

 

Ten instruktaż „z tyłu” to Boskie ustawy dotyczące świąt: Paschy, Przaśników, Pięćdziesiątnicy, Jom Kipur i Kuczek, a także ustawa o zasadach oczyszczania. Stąd wymagany jest dobry słuch i wola posłuszeństwa. Objawiciel Apostoł Jan osiem razy powtórzył „kto ma uszy niechaj słucha”. (Obj.2:7,11,17,19; 3:6,13,22; 13:9).

 

Każdy kto usiłuje dojść do celu zbawienia, winien osiągnąć czyste spojrzenie na sprawy Boże i mieć dobry słuch. Prorocy Pańscy byli i będą nadal ustami Bożymi dla ludzkości w Tysiącleciu, będą też jej oczami. Powtórzmy jeszcze raz piękny apel:

 „Zawierzcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się! Zwierzcie Jego Prorokom, a poszczęści się wam”.                                                                                                                                                          2Kron.20:20 NB.

„Poszczęści” – dzieło naprawy własnej, umysłu i serca, a także i ciała.

 

„Całkowita Restytucja ziemi, pełnej doskonałych, szczęśliwych istot ludzkich – wszystkich ludzi pragnących Boskiej łaski na Boskich warunkach; Pośrednik przekaże ich Ojcu – nie tylko w pełni odnowionych, ale także doskonale wyuczonych w sprawiedliwości i samokontroli, pełnych ducha lojalności wobec Boga, ducha świątobliwości i jego błogosławionych owoców: skromności, cierpliwości, uprzejmości, pobożności – miłości. W takim stanie rzeczywiście będą nienaganni i zdolni wytrzymać każdą próbę”.                                                                                                                                E-31.

Próba generalna będzie na końcu Tysiąclecia, będzie to próba na kształt konkursu piękności zewnętrznej i wewnętrznej. Tego oko ludzkie jeszcze nie widziało nawet w najśmielszych futurystycznych wyobrażeniach.

 

„Czego oko nie widziało

I ucho nie słyszało

I co na serce ludzkie nie wstąpiło

To przygotował Bóg tym

Którzy Go miłują”.     1Kor.2:9 NB.

 

 

 

 

OTO  DZIEŃ,  KTÓRY  ZGOTOWAŁ  JAHWE

 

„Tenci to dzień, który uczynił Pan, rozweselmy się, a rozradujmy się weń”.   Ps.118:24.

 

Ów proroczy dzień jest bardzo radosny. On domyka pewne sprawy widziane oczyma wiary i zarazem otwiera erę widzenia już literalnymi oczami. O takim dniu wyraził się też Pan Jezus:

„Zaprawdę powiadam wam; Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, zanim nie ujrzą Królestwa Bożego, nadchodzącego w Mocy”.                                                                            Mar.9:1 NB.

Pan nie obiecywał widzialnego Swego przyjścia, lecz przyjścia „Królestwa Bożego nadchodzącego w mocy”.

„Pan króluje, oblekł się w dostojność; oblekł się Pan w możność i przepasał się; utwierdził też okrąg świata, aby się nie poruszył”.                                                                                                             Ps.93:1.

Widzialną reprezentacją Królestwa są 144 Proroków. Podobieństwo sytuacji jest znamienne; niektórzy z tych, co dziś „stoją” wiarą, nie zaznają śmierci Adamowej – jeśli ujrzą i uznają 144 Proroków jako władców Królestwa Bożego na ziemi. Z czasem w skali globu, mogą to już być miliony tych, co nie umrą. Starzenie się i umieranie będzie wstrzymane. Pięknie to ilustruje zatrzymanie się wód Jordanu. Wielu wpadnie w podziw:

 

„Morze ujrzało to i uciekło,

A Jordan popłynął wstecz.

Góry skakały jak barany,

A pagórki niby jagnięta.

Co ci się stało morze, że uciekasz,

Jordanie, że płyniesz wstecz?”

Ps.114:3-5 BP.

 

Pierwsze pytanie „co się stało?” doczekało się pełnej odpowiedzi. Zmartwychwstanie z grobów rozpocznie się w późniejszym czasie. Natomiast jasnym stało się że pierwszy etap Restytucji już się rozpoczął. To jest ten „dzień, który zgotował nam Pan” – przez Boskie ustawy.

 

 

Zestawienie

 

 

Ps.118:24 „Tenci to dzień, który uczynił Pan; rozweselmyż się, a rozradujmy się weń”.         --------------------------------------------------------------------------

 

Dzień 10  ·  miesiąc 7  ·  rok 2008 --------------  hebr. ~wy =56  ·  Xdx = 312  ·  hnX = 355

 

 

989

 

 

2748

 

 

Razem

 

3737

 

Izaj.52:15 „Tak zasię pokropi wiele narodów, i królowie przed Nim zatulą usta swe, przeto, że czego im nie powiadano, to oglądają, a to, o czym nie słyszeli, wyrozumieją”. ---------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

3737

 

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas