Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

 

OCZEKIWANIE  NA  MESJASZA

 

 

Mesjasz przepowiadany przez Proroków, to Król, Wybawca Izraela, hebrajski xyXm czytaj: Masziah – znaczy Pomazany, Namaszczony. Oczekiwanie na przyjście Mesjasza wiąże się z oczekiwaniem na osobę dość tajemniczą, obdarzoną misją wprowadzenia Królestwa Bożego, który miałby się okazać wybawicielem politycznym. Takie wyobrażenia Żydów o Mesjaszu sprawiły, że w czasie pierwszego przyjścia nie rozpoznali Go. W ich wyobrażeniach Mesjasz nie powinien dać się zabić. Dlatego proroka Daniela, który napisał:

 

„A po onych sześćdziesięciu i dwóch tygodniach zabity będzie Mesjasz, wszakże Mu to nic nie zaszkodzi” (Dan.9:26), nie uznali za proroka, a jego Księgę zakwalifikowali do Pism. Rabini zakazali też czytania proroctwa Izajasza rozdział 53. Zakaz ten obowiązuje Żydów do dziś, podczas gdy Mesjasz jako tytuł jest wieloznaczny; Mesjasz znaczy też Chrystus, co potwierdzają poniższe wersety:

 

„Znaleźliśmy Mesjasza – co w tłumaczeniu znaczy Chrystus”                               Jan.1:41 BT.

 

„Wiem, że przyjdzie Mesjasz (to znaczy Chrystus); gdy On przyjdzie wszystko nam oznajmi. Rzekł jej Jezus: Ja, który mówię z tobą jestem Nim”.                                                                Jan.4:25-26 NB.

 

Judaizm poprzez dalsze zakazy czytania Nowego Testamentu i wypowiadania Imienia Jezus zablokował się aż dotąd. Mesjasz i Chrystus zawierają w sobie znaczenie zbiorowości. Częściowo zrozumiał to Jan Chrzciciel i dlatego zapytał Jezusa:

 

„Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego czekać mamy”.                        Mat.11:3 BT.

 

Jan już przy chrzcie Jezusa przez znak gołębicy miał objawione, że „Tenci jest Mesjasz”. Dlaczego więc pytał? (Jan.1:26-34). Odpowiedź Jezusa była pośrednia i trochę wymijająca. Wówczas pełna odpowiedź była nie na czasie. Bowiem ów zbiorowy Mesjasz albo zbiorowy Chrystus miał przyjść niecałe dwa tysiące lat później. Mesjaszem zbiorowym są Prorocy w liczbie 144 – jako widzialna reprezentacja niewidzialnego Mesjasza – Chrystusa. Żydzi, którzy dotąd oczekują Mesjasza jednoosobowego, będą mieli podwójny problem. Najpierw muszą uznać jednoosobowego Mesjasza w osobie Jezusa Chrystusa, który pozwolił się zabić, aby był Okupem za Adama i jego potomków, w tym i za Żydów. Potem muszą uznać zbiorowego Mesjasza: 144 Proroków, w tym i Proroka Daniela; znieść wszystkie zakazy, a szczególnie zakaz wypowiadania Imienia Jezus:

 

„Nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego Imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni”.                                                                                 Dz.Ap.4:12 BT.

 

Niech za dni Jego kwitnie sprawiedliwość

I pełnia pokoju, dopóki księżyc nie zgaśnie.

Niech panuje od morza do morza

I od Rzeki aż po krańce ziemi.

Psalm 72:7-8.

 

 

 

 

PRZYGOTOWANIE  DROGI  PAŃSKIEJ

 

 

„Głos się odzywa: Przygotujcie na pustyni drogę Pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego”.                                                                                                                                                     Izaj.40:3 NB.

 

Owym głosem zapowiadającym nadejście Mesjasza przy pierwszym przyjściu był Jan Chrzciciel, który przygotował drogę (myślową) Chrystusowi. W czasie obecnym, takim głosem zapowiadającym przyjście zbiorowego Mesjasza jest klasa Jana Chrzciciela. Tam był jednoosobowy Mesjasz i jednoosobowy Jego Herold. Obecnie nadchodzi zbiorowy Mesjasz i zapowiada zbiorowy herold. Głos wzywa do uporządkowania dróg i ścieżek myślowych, tak w przedmiocie Mesjasza, jak i czasu Jego nadejścia. Drogi na otwartym stepie zwykle są kręte.

„To co kręte ma być wyrównane”.         Izaj.40:4 BP.

Chodzi tu o różne pokrętne myśli, o mieszanie litery z duchem, tak w Judaizmie, jak i w chrześcijaństwie. Przy pomocy sznurów chronologicznych można wytyczać proste drogi i ścieżki myślowe dla wielu obrazowych historii, figur i proroczej mowy. Jan Chrzciciel apelując wskazał na czas:

„Pokutujcie (Zmieniajcie myślenie), zbliżyło się bowiem Królestwo Niebios”.               Mat.3:2.

 

Wówczas i obecnie oznacza to apel o zmianę sposobu myślenia z krętego na bardziej prosty. Literalnie rzecz biorąc nie wypada, aby Król jadąc, najpierw prostował drogi i ścieżki. Podobnie nie wypada, aby zbiorowy Mesjasz czyli Prorocy prostowali nam sposób myślenia i każdemu indywidualnie tłumaczyli na przykład: „słuchaj jest nas 144, mamy takie a takie kompetencje, uznaj nas łaskawie”. Istotą apelu jest – zróbcie to wcześniej i zróbcie to sami. A więc zmieniajmy sposób myślenia.

 

„Wtedy się Chwała Jahwe objawi,

Razem ją wszelkie ciało zobaczy,

Bo Usta Jahwe to powiedziały.

Izaj.40:5 BT.

 

Wypełniła się pora i zbliżyło się Królestwo Boga

Zmieniajcie myślenie i wierzcie w Dobrą Nowinę

 

Ewangelia Marka 1:15 tłumaczenie dosłowne.

 

 

 

 

ZBAWIENIE  JEST  Z  ŻYDÓW

 

„Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów”.                                                                                                                                          Jan.4:22 BT.

 

Jest coś bardzo głębokiego w opisie rozmowy Jezusa z Samarytanką. Rozmowa odbyła się przy studni Jakubowej:

„Czyżbyś Ty był większy od naszego praojca Jakuba, który dał nam tę studnię...?A studnia jest głęboka”.                                                                                                                                                   Jan.4:11-12 BP.

 

Później Pan potwierdził wątpliwość kobiety, gdy powiedział: „Jam jest” Mesjasz. Tych dwóch prawd, że jest Mesjaszem, i że zbawienie bierze początek od Żydów, nie powiedział wprost Żydom, ale pośrednio przez Samarytankę. Podobnie rzecz się ma obecnie: głębokie

prawdy są omawiane przy studni Jakubowej, a nie wśród Żydów. Stąd zapraszanie rabinów do wykładów w zborach na temat Talmudu jest trendem przeciwnym do sugerowanego przez obrazową rozmowę Pana z Samarytanką. Kobiety nigdy nie były rabinami. Byłoby to według słów Pana: „czczeniem tego, czego nie znamy”.

 

Czy obecnie można powiedzieć Żydom, że zbawienie weźmie swój początek od nich? Tak, można, ale również w sposób pośredni. Bowiem Prorocy w liczbie 144, to głównie Żydzi. W publikacjach pod tytułem: „Pięćdziesiątnica”, „Chrystus On Król Izraela” oraz „Amen” główny akcent położony został na tę sprawę. Prawda tych słów, że zbawienie rozpocznie się od Żydów, jest bardzo niepopularna w świecie islamu i chrześcijaństwa. Jest to temat na długie rozmowy przy głębokiej „studni Jakubowej”. Słowa „zbawienie od Żydów” należy rozumieć, że chodzi tu o Proroków. Nie jest to również ryzykowne gdy powiemy, że zacznie się od Żydów i to od ortodoksyjnych Żydów. Nie od Żydów w ogóle, niewiernych lub marksistów.

 

„Jednak niewierni Żydzi nie otrzymają żadnej szczególnej łaski, gdy będzie ona przywrócona temu narodowi. ‘Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz’ – jedynie przez więzy rodzinne i rysy twarzy. Tylko ci Żydzi uznawani są przez Boga za dzieci Abrahama, którzy trwają w Abrahamowej wierze i ufają w Boskie obietnice”.                                     C-249.

Uniwersalne zbawienie rozpocznie się od Żydów, by w następnej kolejności objąć wszystkie narody.

„Albowiem jako błyskawica wychodzi od wschodu słońca i ukazuje się aż na zachód, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego”.                                                                                                         Mat.24:27.

 

 

 

 

 

CAFNAT  PANEACH    ZBAWCA  ŚWIATA

 

 

„Faraon nadał Józefowi imię Cafnat Paneach – Zbawca Świata”.         1Moj.41:45.

 

Ponieważ Żydzi są nauczani poprzez Talmud, że zbawieni będą tylko oni, bo są narodem wybranym, a nie jacyś tam „goje”, zwrócimy uwagę na ten aspekt sprawy. Pan Bóg już Abrahamowi powiedział:

„Będą błogosławione w nasieniu twoim wszystkie narody”.                                                1Moj.26:4.

 

Obrazowa historia ilustruje nam sprawę zbawienia i Żydów, i pogan, ponieważ Józef ratował od śmierci głodowej Żydów i Egipcjan. Obraz jest panoramiczny i wielki, a więc nie będziemy tu omawiać szczegółów. Zwrócimy jednak uwagę na aspekt początkowy królowania Józefa, który jest figurą również na Chrystusa Jezusa, a także na działalność Proroków.

„I kazał go wozić na wtórym wozie swoim, a wołano przed nim: Kłaniajcie się. I przełożył go nad wszystką ziemią egipską”.                                                                                                                1Moj.41:43.

 

„Wtóry wóz” to ziemska organizacja struktury władzy Królestwa Bożego na całym świecie. Obraz ten uczy, że uznanie Proroków rozpocznie się od kłaniania. W hebrajskiej wersji użyte jest słowo $rba (czytaj Abrek) – które ściśle oznacza – uwaga! Słowo to, gdy jest wypowiedziane głośno: uwaga!!! – ma na celu skierować świadomość człowieka ku czemuś bardzo ważnemu, na jakiś komunikat dotyczący ważnej sprawy, ważnych osób, by skoncentrować się nad czymś.

Na taki komunikat czekamy – czeka też Izrael i cały świat.

 

 

 

Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy.

Niebiosa opowiadają Chwałę Boga,

A firmament głosi dzieło rąk Jego.

Dzień dniowi przekazuje wieść,

A noc nocy podaje wiadomość.

Nie jest to mowa, nie są to słowa,

Nie słychać ich głosu...

A jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk

I do krańców świata dochodzą ich słowa...

Tam na nich słońcu postawił namiot,

A ono jak Oblubieniec wychodzi ze swej komnaty,

Raduje się jak bohater, biegnąc swą drogą.

Z jednego krańca niebios wychodzi

I biegnie do drugiego krańca,

I nic się nie ukryje przed Jego żarem.

Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę,

Świadectwo Pana jest wierne, Uczy prostaczka mądrości.

Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce,

Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy.

Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze,

Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe.

Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze,

I słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy.

Również Twój sługa oświecił się nimi,

Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą.

 

Psalm 19:1-12 BW

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas