Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

TYTUŁY  WŁADCY  PIĄTEGO  PAŃSTWA

 

„Nazwą Imię Jego; Dziwny, Radny, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju”.

Izaj.9:6.

Tytuły Wielkiego Króla, przedstawiają nie tylko przymioty Jego charakteru, ale i wielkie dzieła, które On dokona. Rozważmy ich znaczenie, bowiem właściwie rozpoznane proroctwo jest pełne zachwycającego natchnienia.

 

Dziwny  – Cudowny nadprzyrodzony. Niespotykany, zdumiewający. „Dziwić się” oznacza mieć trudności ze zrozumieniem kogoś i uwierzeniem w coś. „Dziwny” – to inny niż można się było spodziewać, odbiegający od normy, szczególny, nietypowy, osobliwy, niezrozumiały, zagadkowy (wg słownika).

 

Jest to pierwszy z pięciu tytułów Króla i takim zostanie zaprezentowany najpierw Izraelowi.

 „Dziwnym będzie szczególnie dla Izraelitów, że ten wzgardzony Nazarejczyk, mąż boleści i świadomy niemocy, którego oni znienawidzili, ukrzyżowali i wyszydzają aż dotąd, był prawdziwym ich Mesjaszem, a oni Go nie poznali. Zadziwiająca będzie Jego przebaczająca miłość okazana przez Tego, który z taką cichością znosił ich urągania i poświęcił samego siebie na haniebną śmierć krzyżową aby wykupić ich spod przekleństwa Zakonu, a teraz powrócił aby ich odbudować i błogosławić. Dziwna jest Jego Miłość, dziwne Jego uniżenie, nader dziwnym jest Jego wywyższenie Chwała i Potęga”.                                                                                     WT.1894-1746.

 

Dziwny czyli Cudowny i Wielki – ponad ludzkie wyrozumienie.

 

„On będzie Dziwnym ponieważ w Nim – więcej aniżeli w kimkolwiek innym – objawi się Charakter i Natura Ojca”.                                                                                             WT.1904-365.

 

Radny – Słownikowe objaśnienia niewiele tu wnoszą. Koncentrują się one na kadencji (chociaż Tysiąclecie można nazwać kadencją) oraz na reprezentowaniu interesu wyborców (Pan jest nieobieralnym).

 

„Pan będzie Radnym czyli Nauczycielem, Instruktorem, Pomocnikiem i Kierownikiem dla całej ludzkości”.                                                                                                             WT.1904-365.

 

Biedna ludzkość potrzebuje mądrego doradcy, który będzie ją uczył i którego instrukcje sprawiedliwości będą przez wszystkich poważane. W kwestii ostatecznej nie będzie gwałcił wolnej woli człowieka.

 

„Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie abyś żył ty i twoje potomstwa”.                                                                               5Moj.30:19.

 

Bóg Mocny – czyli potężny władca.

 

„Wybawiciel i Książę – jest już tym, który będzie miał wszelką moc i autorytet nad ludźmi przez całe Tysiąclecie. Od Jego sprawiedliwych praw, decyzji i reguł nie będzie już żadnej apelacji, ponieważ Ojciec oddał wszelki sąd Synowi, czyli, że cała sprawa pozostawiona zostanie w Jego rękach”.                                                                                                                           WT.1904-365.

 

Władca piątego państwa uniwersalnego dysponuje mocą i władzą nie mającą odpowiednika w historii ludzkości. Te atrybuty Jego władzy są gwarancją skuteczności wspaniałego dzieła: „naprawienia wszystkich rzeczy”.

 

Ojciec Wieczności – Nowy Życiodawca. „Zbawiciel” w języku aramejskim znaczy Życiodawca.

 

„Język aramejski był prawdopodobnie tym, którym mówił Jezus i mieszkańcy Palestyny w ówczesnym czasie. I czyż ta nazwa – Życiodawca nie była nadzwyczaj odpowiednią w tym przypadku? Cóż tedy stracił człowiek i co takiego chciałby mieć przywrócone? Pismo Święte odpowiada, że Adam stracił życie i dostał się pod potępienie – „umierając umrzesz”. On nie stracił nieba, bo tego nigdy nie miał. Adam stracił ziemskie życie, rajskie mieszkanie i ludzką doskonałość. A Jezus oświadczył, że On przyszedł aby szukać i zachować, co było zginęło. Mat.15:11; Łuk.19:10”.                                                                                                 WT.1911-459.

 

Chrystus będzie Ojcem dla wszystkich, których usynowi. Pierwszymi, którzy z ojców stali się synami, są wzbudzeni Prorocy. Ps.45:17.

 

„Ten z którego wypłynie życie dla całego świata, trafnie nazwany jest Ojcem Świata, ponieważ słowo Ojciec oznacza życiodawcę. A ponieważ ten Ojciec da życie wieczne, więc jest zupełnie słusznym, aby był nazwany Ojcem życia wiecznego – Ojcem Wieczności”.

WT.1904-365.

 

Książę Pokoju – Aczkolwiek Królestwo Jego będzie ustanowione laską żelazną, a narody i ich różnorakie struktury władzy będą uderzane i kruszone jak gliniane naczynia, to jednak to uderzanie będzie w interesie trwałego pokoju.

 

„Czy Wielki Książę Pokoju będzie obchodził narody, błagając je by raczyły uznać Jego władzę i udzielić mu swych praw do terytorium, bogactwa i do panowania? Czy będzie prosił najbiedniejszych wieśniaków o jałmużnę? Albo czy będzie się ubiegał na dworach o przywilej bogactwa? A może będzie błagał swych poddanych by powstali i użyli swych omdlewających sił w celu wsparcia Jego „chwiejącego” się tronu? O nie! Gdy nadejdzie wyznaczony czas (2005 rok przypis) z dostojeństwem i powagą ujmie On swą wielką władzę i rozpocznie chwalebne królowanie. I któż Mu przeszkodzi? Kto stanie na drodze?”.                                                  D-267.

 

Nie ma na świecie takiej siły – politycznej, religijnej i militarnej, która mogłaby stanąć na przeszkodzie. Gdyby nawet świat zwarł swoje szeregi w opozycyjnym działaniu – gdyby sześć miliardów ludzi obecnie żyjących – jeszcze raz wypowiedziało się „nie chcemy, aby nami królował”, na nic by się to wszystko zdało. Apostoł z naciskiem podkreślił, że Wielki Król nie tylko chce i może królować ale i:

„On musi Królować dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje”.

1Kor.15:25.

„Ten tytuł nie będzie Mu przyznany prędzej, aż przy końcu Tysiąclecia gdy poniży wszystkich przeciwników Boskiej Sprawiedliwości. Wówczas przestanie używać laski żelaznej, którą na początku panowania uderzał narody i potłukł je jako naczynia zduńskie (Ps.2:9). Przy końcu Tysiąclecia zostanie zrozumiane, że motywem Pana było wprowadzenie sprawiedliwości wiecznej, oraz wiecznego pokoju. Wtedy zostanie w pełni rozpoznany, że tytuł „Książę Pokoju” jest stosownym dla tak Wielkiego Króla”.                                                                             WT.1904-365.

 

Piąte uniwersalne państwo po Tysiącletnim okresie Restytucji, przyniesie błogie owoce wielkich reform – wieczny pokój, szczęście i zadowolenie. Hymn wdzięczności zaśpiewa jeszcze raz Niebo i Nowa Ziemia – ów Anielski Śpiew Chwały:

 

Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie”.

Łuk.2:14.

 „Ten Anielski zachwyt z poselstwa, Niebieski Zastęp wyśpiewał takimi wzniosłymi słowami. Jak wspaniałym i wiele mówiącym był ten śpiew. Jednakowoż nie widzimy, aby ten chwalebny stan panował już teraz. Właściwa Chwała nie jest jeszcze oddawana Bogu na ziemi, tak jak jest w Niebie. Chorągiew pokoju nie powiewa jeszcze nad ziemią, ani nawet nad tak zwanym chrześcijaństwem”.                                                                                                        WT.1911-459.

Wiek Ewangelii nie był wiekiem pokoju. Nie jest nim początek okresu Pańskiej Parouzji. Wiarą i wyrozumieniem widzimy, że w Planie Bożym będzie to w czasie piątego uniwersalnego państwa „tego państwa i pokoju, któremu końca nie będzie”.

Już dzisiaj możemy „śpiewać pieśń Chwały”. A „śpiewać” znaczy mówić o Jezusie jako o Mesjaszu – mówić o Nim jako o Wielkim Królu, który niebawem zapanuje nad światem, by błogosławić wszystkich „mających upodobanie w dobrym”.

 

Zestawienie 859

 

 

 

1Moj.15:8-9 „Panie Boże, po czemże poznam iż ją odziedziczę? Weźmij mi jałowicę trzecioletnią, i kozę trzecioletnią, i barana trzecioletniego i synogarlicę i gołąbiątko”.-----

 

 

 

4668

 

Izaj.32:1 „Oto Król będzie królował w sprawiedliwości, a Książęta w sądzie panować będą”.-------------------------------------------------------------------------2030

 

Rozpoznanie Władcy zawstydzi judaizm i chrześcijaństwo:

 

Izaj.24:23 „I zasromi się miesiąc, a zawstydzi się słońce gdy królować będzie Pan Zastępów na górze Syońskiej i w Jeruzalemie i przed starcami swymi w wielkiej sławie”.----------------------------------------------------------------------- 2638

 

 

 

 

 

4668

 

 

Zestawienie 860

 

 

Izaj.9:6 „Dziwny, Radny, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju”. ---------------

 

Jezus Chrystus    ---------------------------------------------------------------------- hebr.

 

 

1492

 

749

 

Razem:

 

2241

 

Koniec budowy Świątyni podany

z uwzględnieniem roku chrztu naszego Pana:

 

29    3 Adar  ·  2004 -------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2241

 

Zestawienie 861

 

 

1Moj.41:43   „ABREK”.------------------------------------------------------------------

 

1Moj.32:29   „IZRAEL”.------------------------------------------------------------------

 

 

223

 

541

 

Razem:

 

764

 

Oto Wicekról:

 

JEZUS ------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

764

 

Abrek   hebr.  krba  =  223  Wicekról, Rządca   (wg  Biblii hebr.patrz wyd. poznańskie).

Izrael    hebr.  larvy  =  541.                Jezus grec.    O  Ihsouj  =  764.

 

Zestawienie 862

 

 

Ciepłe wichry południowe – symbol Restytucji:

 

Zach.9:14 „Bo się Pan ukaże przeciwko nim, a jako blask wyniknie strzała Jego; Panujący mówię, Pan zatrąbi w trąbę, a pójdzie w wichrach południowych”. ---------------------

 

Hetman Wojska Pańskiego  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah -------------------------------

 

 

 

 

3500

 

3500

 

Hetman Wojska Pańskiego = 619   Joz.5:14.

 

2Tes.2:8 „A tedy objawiony będzie on niezbożnik, którego Pan zabije duchem ust swoich...”

 

Zestawienie 863

 

 

„I zniesie objawieniem przyjścia swego”. --------------------------------------------------

 

Oto Pan i czas usunięcia systemu błędu:

 

Hetman Wojska Pańskiego  ·  Święto Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah  -------------

 

 

4002

 

 

4002

 

Zestawienie 864

 

 

Izaj.9:6 „Dziwny, Radny, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju”. ---------------

 

Widzialni przedstawiciele Księcia Pokoju:

 

Pokój  ·  144 Książęta.  ------------------------------------------------------------------

 

 

1492

 

 

1075

 

Razem:

 

2567

 

Początek działalności Świątyni:

 

3 Adar  ·  2004 szanah.-------------------------------------------------------------------

 

 

 

2567

 

Pokój  hebr. ~wlX  =  376.                  Książęta hebr. ~yrXh  =  555   Izaj.21:5

 

Tytuły Władcy Piątego Państwa Uniwersalnego przyniosą w „wichrach południowych”, ciepło wiosny zmartwychwstania i miłościwe lato Jego Królestwa. Są one gwarancją życia wiecznego w szczęśliwości i pokoju, dla wszystkich, którzy skupią się przy życiodajnym potoku Restytucji i w cieniu „drzew żywota”.

 

Zestawienie 865

 

 

Ps.134:3 „Niechajżeć błogosławi Pan z Syonu, który stworzył niebo i ziemię”. -------------

 

Święto Sukot · 15  ·  7  ·  2005 ---------------------------------------------------------

 

 

1536

 

2529

 

Razem

 

4065

 

Łuk.23:38 „Tenci jest on Król Żydowski”.-------------------------------------------------

 

 

4065

 

Halleluja!

Chwalcie Boga w Świątnicy Jego;

Chwalcie Go na rozpostarciu mocy Jego.

Chwalcie Go ze wszelkiej mocy Jego;

Chwalcie Go według wielkiej dostojności Jego.

Chwalcie Go na głośnych trąbach;

Chwalcie Go na lutni i na harfie.

Chwalcie Go na bębnie i na piszczałce;

Chwalcie Go na strunach i na organach.

Chwalcie Go na cymbałach głośnych;

Chwalcie Go na cymbałach krzykliwych.

Niech wszelki duch chwali Pana!

Halleluja!

 

Psalm 150.

 

 

DOBRY  PASTERZ

 

W Piśmie Świętym znajdujemy bardzo wiele pięknych i pełnych znaczenia tytułów odnoszących się do Naszego Pana, które trafnie określają Jego stosunek do wiernych. Jednym z nich jest tytuł – „Dobry Pasterz”. Tytuł ten jest wiecznym.

 

„Ja jestem on dobry pasterz, dobry pasterz duszę swoją kładzie za owce”.               Jan.10:11.

 

Spośród wielu tytułów odnoszących się do Pańskich naśladowców, najbardziej znanym jest  tytuł „owca”. Innym, tytułem – już mniej znanym – jest „kozioł”. Natomiast obiekt, który zapewnia owcom bezpieczny odpoczynek, nazywano po grecku „aula”, a po polsku zagroda lub owczarnia. Każde stado owiec miało swoją zagrodę. Wiek Żydowski miał również jedną zagrodę: był nią wybrany naród Izraela, odźwiernym był Zakon. W Wieku Ewangelii owczarnią dla Nowych Stworzeń – Maluczkiego Stadka – Pańskich owiec – było Wysokie Powołanie. Drzwiami jest Nasz Pan (Jan.10:7).

 

Równolegle nabudowano dużo prowizorycznych zagród. Każde z czterech uniwersalnych państw doceniało czynnik religijny jako narzędzie do panowania nad ludem. Stąd wprowadzono pojęcie „religia państwowa”.

Jak będzie w piątym państwie uniwersalnym? Odpowiedzi udzielił sam Pan mówiąc: „Będzie jedna owczarnia i jeden pasterz”. Tak oddano w polskich przekładach Biblii. Natomiast tekst grecki wg. Diaglottu brzmi następująco: „Będzie jedno stado i jeden pasterz” (Jan.10:16). Pan nie użył tu słowa „aula” lecz „poimne” – oznaczające „stado” (zwłaszcza owiec) lub „trzodę”.

Dla wielkiego stada przyszłych owiec Pasterz przygotował pasze i pastwiska bez zagród i owczarni. Po wzbudzeniu z grobu każdy restytucyjny człowiek nie będzie szukał swojej poprzedniej, prowizorycznej zagrody, bo jej już nie będzie. Zostanie pouczony o nowej sytuacji w nowym wieku.

 

„Konieczne będzie wprowadzenie wszelkiego rodzaju udogodnień szkoleniowych i różnorakich przedsięwzięć filantropijnych. Taka szlachetna praca, polegająca na podnoszeniu ludzkości za pomocą pewnego i trwałego procesu (pod kierownictwem niewidzialnych członków tego samego Królestwa) jest wysokim zaszczytem, który został przeznaczony dla świętych Starego Testamentu. Przygotowani, rozpoczną to dzieło wkrótce po ostatecznym upadku królestw tego świata”.                                                                                                                                      A-291.

 

 

Rozpocznie się proces tworzenia wielkiego stada Pańskich owiec i próba zmiany kozłów na owce. Przy końcu onego wieku, jak wskazuje przypowieść, cały świat ludzkości będzie się składał tylko z dwóch klas – owiec i kozłów.

 

To się zupełnie zgadza z orzeczeniem Apostoła:

 

„Aby w rozrządzeniu czasów w jedno zgromadził (literalnie pod jedną głowę) wszystkie rzeczy w Chrystusie i te, które są w niebiesiech i te, które są na ziemi”.                              Efez.1:10.

 

„Ostatecznie wszystkie stworzenia Boże będą pod jedną Głową Tego Wielkiego Pasterza, Który jest obecnie Głową Kościoła, Maluczkiego Stadka, a Który w przyszłości będzie Głową ponad Aniołami a także i nad odrodzoną ludzkością. Stado będzie jedno ale owce będą się różnić w naturze i w stopniach jako napisano – „w domu Ojca mego jest wiele mieszkań” – wiele apartamentów, wiele stopni, lecz wszystkie harmonijne, chwalebne”.

WT.4159-1908-marzec.

 

 „Bracia z Wieku Ewangelii nie są jedynymi braćmi Chrystusa. Wszyscy, którzy w owym czasie (w wieku Tysiąclecia) zostaną przyprowadzeni do doskonałości będą uznani za synów Bożych – w tym znaczeniu jak Adam był Synem Bożym. Łuk.3:38. A wszyscy synowie Boży, czy to na ludzkim, anielskim, czyli na duchowym poziomie, są braćmi (Pańskimi owcami).

 

Narody znajdujące się w grobach, kiedy będą znowu przyprowadzone do egzystencji, będą potrzebowały pokarmu, odzieży i mieszkań. Bez względu jak wielkie ktoś miał posiadłości w doczesnym życiu, śmierć zrównała wszystkich, niemowlę i człowieka lat dojrzałych, milionera i biednego, uczonego i nie uczonego, oświeconego i zdegradowanego. Wszyscy będą mieli wielkie sposobności ćwiczenia się w dobrych uczynkach, a tym sposobem będą mieli przywilej być współpracownikami Bożymi. To przypomina nam ilustrację ze wzbudzenia Łazarza. Pan Jezus wzbudziwszy go ze śmierci, odezwał się do jego przyjaciół, aby zdjęli opaski z rąk i nóg jego i płótno, którym był obwiązany i aby go nakarmili”.                                                         WT.1884-654.

W ciągu tego czasu będzie bardzo wiele okazji i sposobności do wzajemnego pomagania sobie, do współczucia, instrukcji i zachęty. Wszelkie uchylanie się od tego rodzaju uczynków wskazywać będzie na brak ducha i miłości Bożej.

 

Bóg jest Miłością, Kościół jest Miłością, a każdy restytucyjny człowiek, żeby zostać Pańską owcą, musi udowodnić, że również jest Miłością. Każda potencjalna owca musi wyrobić w sobie odpowiedni charakter (Mat.25:31-46).

 

„Klasa owiec reprezentująca cichych, pokornych, dających się uczyć i chętnych by być prowadzonymi, będzie podczas Wieku Tysiąclecia zgromadzona po prawicy Sędziego – symbol łaski.

Klasa kozłów idących za swoją wolą, uparci, wspinający się na najwyższe skały – szukający odznaczenia i uznania od ludzi – karmiący się byle jakimi odpadkami. Kozły będą zgromadzone po lewicy Sędziego, co oznacza niełaskę i potępienie”.                                                    WT.1884-654.

 

Piąte uniwersalne państwo będzie królestwem dla Pańskich owiec, w którym wszyscy z czasem staną się królami i rządzić się będą zgodnie z prawami Niebios. Cieszyć się będą nieustannie z wypełniania Woli Bożej. Królestwo będzie wiecznym tak, jak i nagroda dla owiec, i kara dla kozłów będą wiecznotrwałymi.

 

„O! Któżby nie wyrzekł „Śpieszcie się wy wieki (5Moj.32:35) Chwały!” Dajcie Cześć i Chwałę Temu, którego dobroczynne zamiary rozwijają się w taką zupełność błogosławieństw”.

WT.1884-654

 

Zestawienie 866

 

 

 

Joel 2:22 „Nie bójcie się zwierzęta pól moich; boć wzrosło pastwisko na pustyni, a drzewa przyniosą owoce swoje, figowe drzewo i macica winna wydadzą moc swoję”.   --------------------------------------------------------------------- 4485

 

Izaj.2:3 „I pójdzie wiele ludzi mówiąc: Pójdźcie, a wstąpmy na górę Pańską do Domu Boga Jakubowego, a będzie nas uczył dróg swoich i będziemy chodzili ścieżkami Jego; albowiem z Syonu wyjdzie zakon, a słowo Pańskie z Jeruzalemu”. ------ 5364

 

 

 

 

 

 

 

9849

 

 

Oto zapowiedź radosnego wypełnienia:

 

Łuk.22:18 „Albowiem powiadam wam, że nie będę pił z rodzaju winnej macicy, aż przyjdzie Królestwo Boże”.  ------------------------------------------------------------

 

 

 

 

9849

 

Zestawienie 867

 

 

 

Mat.26:29 „Ale powiadam wam, iż nie będę pił odtąd z tego rodzaju winnej macicy, aż do dnia onego, gdy go będę pił z wami nowy w Królestwie Ojca mego”. ---------------- p.l.

 

Mar.14:25 „Zaprawdę powiadam wam: Iż nie będę więcej pił z rodzaju winnej macicy, aż do dnia onego, gdy go pić będę nowy w Królestwie Bożym”.------------------------ p.l.

 

Łuk.22:18 „Albowiem powiadam wam, że nie będę pił z rodzaju winnej macicy, aż przyjdzie Królestwo Boże”.----------------------------------------------------------p.l.

 

 

 

3191

 

 

2475

 

 

2048

 

Razem:

 

7714

 

2Piotr.3:13 „Lecz nowych  niebios i nowej ziemi według obietnicy Jego oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka”.-------------------------------------------- 6714

 

Oto tysiącletni czas naprawienia:

 

1000---------------------------------------------------------------------------- 1000

 

 

 

 

7714

 

 

Zestawienie 868

 

Obj.15:8 „I napełniony jest Kościół dymem od chwały Bożej i od mocy jego, a nie mógł nikt wnijść do Kościoła, aż się skończyło siedem plag onych siedmiu Aniołów”. ------ p.l.

 

Widzialni przedstawiciele Pana:

 

Łuk.13:28 „Ujrzycie Abrahama i Izaaka i Jakuba”. ----------------------------------------

 

 

 

2261

 

 

2261

 

Po przejściu Maluczkiego Stadka, Pańskich owiec, do Królestwa Chwały, owczarnia Wieku Ewangelii kończy swoją działalność. Rozpoczyna się jednocześnie praca nad „drugimi owcami”, a także nad przeobrażeniem „kozłów” na „owce”. Nasz Pan podczas ostatniej Wieczerzy widział już owo przyszłe dzieło Restytucji, o którym prorok napisał;

 

„Z pracy duszy swej ujrzy owoc, którym nasycon będzie”.                                         Izaj.53:11.

 

Nasz Pan był w pełni „nasycony” tym, że oddając swoje życie i wszystko co wtedy posiadał, odkupił jedne i drugie owce. Zestawienia to potwierdzają.

 

Zestawienie 869

 

 

 

Izaj.44:28 „Który mówię o Cyrusie: On Pasterz Mój, bo wszystką wolę Moją wykona; i rzecze Jeruzalemowi: Będziesz zbudowane; a Kościołowi: Będziesz założony”. ---------

 

 

3597

 

1Król.19:12 „Za ogniem był głos cichy i wolny”. --------------------------------- 855

 

Dzień 3  ·  miesiąc 12  ·  rok 2004- -------------------------------------------- 2742

 

 

 

3597

 

 

Dzień  hebr.  ~wy  =  56.               Miesiąc  hebr.  Xdx  =  312.                Rok  hebr.  szanah    hnX  =  355.

 

Zestawienie 870

 

 

 

Ezech.34:23 „I wzbudzę nad nimi Pasterza jednego, który je paść będzie, sługę mego Dawida. On je paść będzie i On będzie Pasterzem ich”. --------------------------------

 

 

 

3428

 

Chrystus, On Król Izraela -------------------------------------------------------2429

 

Jego widzialni Przedstawiciele:

 

144 Książęta ------------------------------------------------- z Dagieszem mocnym 999

 

 

 

3428

 

 

Oficjalny początek królowania:

 

Jan.7:2 „Święto Żydowskie Namiotów” ---------------------------------------------------

 

 

 

3428

 

Książęta hebr. ~yrFh  z Dag moc.  =  855   Izaj.21:5.

 

Zestawienie 871

 

 

 

Niewidzialny Pasterz i Jego widzialni Reprezentanci:

 

Ezech.34:23 „I wzbudzę nad nimi Pasterza jednego, który je paść będzie, sługę mego Dawida. On je paść będzie i On będzie Pasterzem ich”.--------------------- 3428

 

Oto czas dla pierwszych owiec:

 

Sukot  ·  15 Ethanim  ·  w roku 6133 ----------------------------------------- 7502

 

 

 

 

 

 

10930

 

 

Obj.21:17 „I zmierzył mur jego na sto czterdzieści cztery łokcie miary człowieczej, która jest miara Aniołowa”.  ----------------------------------------------------------------

 

 

 

10930

 

W roku  hebr.  hnXb  =  357  (baszanah).

6133 = 4128 pne. + 2005.

 

Zestawienie 872

 

 

Mich.4:2 „Pójdźcie, a wstąpmy na górę Pańską, to jest do Domu Boga Jakubowego, a będzie nas nauczał dróg swoich i będziemy chodzili ścieżkami Jego; bo zakon z Syonu wyjdzie, a słowo Pańskie z Jeruzalemu”. -----------------------------------------------

 

Pańscy Nauczyciele i początek nauczania ludzkości:

 

Starsi  ·  Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah -------------------------------------------

 

 

 

4644

 

 

4644

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas