Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

PIĄTE  UNIWERSALNE  PAŃSTWO

 

„Ku rozmnożeniu tego państwa i pokoju, któremu końca nie będzie”.               Izaj.9:7.

 

Powyższe prorocze słowa Izajasza nie dotyczyły figuralnego Królestwa Bożego w Izraelu, gdyż to skończyło się w 606 r.pne. Nie stosuje się ich też do Wieku Ewangelii, kiedy mniemano, że w kościele ewangelicznym – drogą pomnażania się liczby i mocy nominalnego kościoła i wszelkich organizacji papieskich i protestanckich – nastąpi rozmnożenie się Bożego państwa. Takie wypełnienie w świetle historii papiestwa i chrześcijaństwa nie byłoby godne proroczych zapisów.

 

„Obiecanym państwem Bożym, nie będzie tylko królestwo nad małym narodem Izraela, tak jak było ono figuralne Królestwo Boże za czasów proroka Izajasza. Będzie nim królestwo pozafiguralne, w którym Emanuel będzie Królem nad całą ziemią, a imię Jego będzie wielkim aż do krańców ziemi. Zatem proroctwo to mówi o przyszłej radości dla ludności całego świata. Nie będzie to li tylko ciche zadowolenie, ale głośna radość na podobieństwo tego jak radują się i weselą ludzie, w czasie obfitego żniwa albo przy podziale łupów”.                             WT.1899-2550.

 

Proroctwo Izajasza odnosi się do czasu wielkiej zmiany epokowej, obejmującej wszystkie narody świata. Nastąpi zmiana dyspensacji ponieważ nadchodzą zamierzone przez Boga „czasy naprawienia wszystkich rzeczy” (Dz.Ap.3:19-21).

 

Pierwszym po Bogu i głównym promotorem zmian jest Chrystus – Głowa i Ciało – duchowe nasienie Abrahamowe, błogosławiące wszystkie narody ziemi. Następnymi są wzbudzeni Starożytni Święci – Ojcowie Izraela. Będą oni widzialnymi Książętami świata, a ich nowe dzieło rozpocznie się w Izraelu. Najpierw w tym narodzie zaprowadzą ład i porządek czyniąc Jeruzalem chlubą całego świata.

 

Ów długi międzyczas – od końca figuralnego Królestwa Bożego (606 r. pne.) – do początku rzeczywistego Królestwa Chrystusowego (2005) nazwany jest „czasami pogan”. (Zob. B.72-102). Królestwo Izraelskie poddane zostało na ten czas dominacji czterech uniwersalnych państw. Określenie „czasy pogan” oznacza, że poganom Pan Bóg użyczył władzy nad Jerozolimą na okres 2520 lat (od 606r. pne. do 1914 roku). Po tym okresie nastąpił siedemdziesięcioletni okres wypowiedzenia władzy (1914+70=1984). Jednak poganie nie zamierzali dobrowolnie oddać władzy nad Jerozolimą. W proroctwie Daniela czytamy:

 

„Lecz książę królestwa Perskiego sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia dni i jeden, aż oto Michał jeden z przedniejszych Książąt przyszedł mi na pomoc...”                                     Dan.10:13.

 

Według proroczego klucza (Ezech.4:6) dzień liczy się za rok. Wówczas otrzymujemy okres 21 lat – ostatecznej procedury usuwania władzy pogan nad Jerozolimą (1984+21=2005). Ówczesny władca perski sprzeciwiał się idei odbudowy Świątyni Jerozolimskiej. Podobnie czynią to współcześni władcy np. tak zwany kwartet: USA, ONZ, UE i Rosja, opracował plan nazwany „mapą drogową”. Spadkobiercy czterech uniwersalnych państw w taki oto sposób sprzeciwiają się Księciu Michałowi w odbudowie drugiej Świątyni. Zapewne nie zdają sobie sprawy z kim prowadzą obecnie ten spór.

 

„Ale ten, który mieszka w niebie śmieje się Pan szydzi z nich (szydzi z ich sojuszy). Tedy będzie mówił do nich w popędliwości swojej, a w gniewie swoim przestraszy ich. Mówiąc; Jamci postanowił Króla mojego nad Syonem, górą świętą moją”.                                                 Ps.2:4-6.

 

Nasz Pan jest Królem nad Syonem i nad Tysiącletnim Królestwem – symbolicznie określonym jako „Góra Święta”. W obrazowym śnie króla Nabuchodonozora, władza piątego państwa uniwersalnego, ukazana została przez kamień, który po zburzeniu posągu, reprezentującego władzę pogan, rozrastał się, aż napełnił całą ziemię (Dan.2:37,45). Władza uwielbionego Chrystusa – Głowy i Ciała obejmie cały glob ziemski. Żadne z poprzednich czterech państw, tak szeroko swojej władzy nie sprawowało. Żadne też nie posiadało takiego Króla o takich tytułach: „Dziwny, Radny, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju”. (Izaj.9:6)

 „Kiedy ludzie przekonają się wreszcie, że sąd jest wykonywany według sznuru, a sprawiedliwość według wagi (Izaj.28:17) to nauczą się również, że jedynie ścisłe reguły sprawiedliwości mogą zapewnić upragnione błogosławieństwa. Całkowicie zniechęceni do własnych dróg i mizernych owoców samolubstwa z radością powitają nowy rząd i podporządkują się sprawiedliwemu panowaniu, które przejmie władzę; w ten sposób, jak napisano, „przyjdzie pożądanie wszystkich narodów” – Królestwo Boże, pod absolutną i nieograniczoną władzą Pomazańca Jahwe”.                                                                                                                   B-102.

Piąte uniwersalne państwo będzie monarchią wszechwładną i globalną.

„Królestwo Teokratyczne będzie rządzić światem,...Pismo Święte nazywa go piątym uniwersalnym państwem. Przypominamy tu sen Nabuchodonozora, który wytłumaczył prorok Daniel. Był to posąg wielki i wspaniały. Głowa tego posągu była ze złota i miała wyobrażać Babilonię – pierwszą władzę nad ziemią. Piersi i ramiona ze srebra reprezentowały Medo-Persję – drugie państwo uniwersalne, które zwyciężyło Babilonię. Brzuch i biodra posągu z miedzi wyobrażały Grecję – trzecie państwo uniwersalne, które pokonało Medo-Persję. Nogi z żelaza wyobrażały Rzym – czwarte państwo uniwersalne, które pokonało Grecję. Więcej państw uniwersalnych nie miało być, aż do przyjścia Królestwa Chrystusowego, które będzie piątym państwem uniwersalnym”.                                                                                                    WT.1916.

 

W międzyczasie czynione były próby ustanowienia piątego państwa uniwersalnego. Pierwszą próbę czyniło papiestwo, drugą Napoleon następną Lenin i Hitler, a ostatnią czyniło równie nieudolnie – ONZ oraz UE.

Złoty tekst naszych rozważań mówi: „temu sprawiedliwemu państwu, końca nie będzie”. Królestwo Króla królów i Pana panów, opanuje świat ale ono samo nie będzie więcej pokonane.

„Przy końcu Tysiąclecia Pan i Kościół złączony z Nim, zaabdykuje z tej stolicy czyli panowania nad ziemią. ...Lecz rząd ten nigdy się nie skończy, ponieważ rząd ustanowiony przez Chrystusa będzie rządem Bożym, a Chrystus oddawszy to szczególne dzieło, będzie tym więcej złączonym z Ojcem w Jego Stolicy ogólnego panowania nad Wszechświatem. W ogólnym znaczeniu ziemia będzie nadal (po Tysiącleciu) pod nadzorem uwielbionego Chrystusa”.

WT.1904-365.

W takim znaczeniu, dla piątego państwa uniwersalnego, nie będzie końca. Niebawem Izrael i Świat zacznie rozpoznawać Wielkiego Króla, którego Bóg osadził na stolicy Świata.

 

Zestawienie 847

 

 

 

Obj.21:5 „I rzekł Ten, który siedział na Stolicy: Oto wszystko nowe czynię”.----- 4642

 

2Moj.6:3 „JAHWE”. -------------------------------------------------------------- 26

 

 

 

4668

 

 

1Moj.15:8-9 „Panie Boże, po czemże poznam, iż ją odziedziczę? Weźmij mi jałowicę trzecioletnią, i kozę trzecioletnią, i barana trzecioletniego, i synogarlicę, i gołąbiątko”. ----

 

 

 

4668

 

 

Jahwe  hebr .  hwhy   =   26.    2Moj.6:3.

 

Zestawienie 848

 

 

 

Izaj.6:3 „Święty, Święty, Święty”. ----------------------------------------------- 1230

 

Obj.4:8 „Święty, Święty, Święty”. ------------------------------------------------ 270

 

 

 

1500

 

 

Ezech.37:27 „I będzie przybytek mój między nimi i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim”. ---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

1500

 

Zestawienie 849

 

 

 

Ezech.37:27 „I będzie Przybytek mój między nimi i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim”.------------------------------------------------------------------------ 1500

 

Abraham  ·  Izaak  ·  Jakub ---------------------------------------------------- 1210

 

 

 

2710

 

 

Izaj.32:2 „I będzie każdy jak kryjówka przed wiatrem i jak schronienie przed ulewą, jak strumienie wód na suchym stepie, jak cień potężnej skały w ziemi spragnionej”.---------

 

 

 

2710

 

Abraham  =145,    Izaak  =232,    Jakub  =833.  Łuk.13:28.

 

Zestawienie 850

 

 

Obj.21:17-18 „I zmierzył mur jego na sto czterdzieści cztery łokcie miary człowieczej, która jest miara Aniołowa. A było budowanie muru jego z jaspisu”.------------------ p.l.

 

144  ·  Naczelnik ------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2072

 

510

 

Razem:

 

2582

 

Ps.122:5 „Albowiem tam są postawione stolice na sąd, stolice Domu Dawidowego”.------

 

 

2582

 

Zestawienie 851

 

 

Obj.20:4 „I widziałem stolice, a usiedli na nich i dany im jest sąd”. -------------------------

 

Ps.122:5 „Albowiem tam są postawione stolice na sąd, stolice Domu Dawidowego”. ------

 

 

3549

 

2582

 

Razem:

 

6131

 

1Moj.12:1-3 „Wynijdź z ziemi twej i od rodziny twojej i z domu ojca twego do ziemi którąć pokażę. A uczynię cię w naród wielki i będęć błogosławił i uwielbię imię twoje i będziesz błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie; a przeklinające cię przeklinać będę; i będą błogosławione w tobie wszystkie narody ziemi”. ------------

 

 

 

 

6131

 

Czas błogosławieństw w 2005 roku liczony od grzechu Adama w 4126 r, pne.:

 

4126  +  2005  ---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

6131

 

Zestawienie 852

 

 

 

Żyd.2:5 „Albowiem nie Aniołom poddał świat przyszły o którym mówimy”. ---------------

 

 

4703

 

Oto Wielki Prorok – Jego ziemscy Reprezentanci

i data zmartwychwstania:

 

Łuk.13:28 „Abraham i Izaak i Jakub i wszystkie proroki w Królestwie Bożym”.--------------------------------------------------------------------------------  hebr. 2215

 

6 Siwan  ·  2001 szanah. ------------------------------------------------------- 2488

 

 

 

 

 

 

4703

 

 

Oto Wielki Prorok i początek rządów:

 

Dz.Ap.3:22 „Proroka wam wzbudzi Pan Bóg wasz, z braci waszych, jako mię”.-----------------------------------------------------------------------------------p.l. 2491

 

3 Adar  ·  2004 ---------------------------------------------------------------- 2212

 

 

 

 

 

4703

 

 

Czas pracy w ukryciu:

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001 – 3 Adar  ·  2004 szanah.   -------------------------------------

 

 

 

4703

 

Zestawienie 853

 

 

Żyd.11:16 „Ale oni lepszej żądają, to jest niebieskiej; przetoż i sam Bóg nie wstydzi się nazywać Bogiem ich, bo im miasto zgotował”. -------------------------------------- p.l.

 

Oto początek i czas władzy „Miasta”:

 

2004  +  1000  ---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

720

 

 

3004

 

Razem:

 

3724

 

Izaj.11:10 „I stanie się dnia onego, że się za korzeniem Isajego, który stanie się za chorągiew narodom, poganie pytać będą; albowiem odpocznienie jego sławne będzie”.-

 

 

 

3724

 

Zestawienie 854

 

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli i radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernem”. -------

 

Obj.20:4 „I widziałem stolice, a usiedli na nich i dany im jest sąd”. -------------------------

 

 

3582

 

3549

 

Razem:

 

7131

 

Początek sądowej działalności sędziów duchowych i ziemskich,

liczony od wejścia grzechu w 4126 r. pne. i 1000 lat sprawowanego sądu:

 

6131  +  1000  ---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

7131

 

Zestawienie 855

 

 

Dz.Ap.7:49 „Niebo jest stolicą moją, a ziemia podnóżek nóg moich”. ---------------------

 

Nowa Ziemia i początek i tysiącletniego

Królestwa w 2005 roku liczony od początku okresu sędziów (1569 r. pne.):

 

144  ·  3574  +  1000 --------------------------------------------------------------------

 

 

4718

 

 

 

4718

 

3574 = 1569 + 2005.

 

Zestawienie 856

 

 

Ezech.44:5 „Synu Człowieczy! Uważaj to, a obacz oczyma twymi i uszyma twymi słuchaj wszystkiego, co ja mówię tobie o wszystkich ustawach Domu Pańskiego i o wszystkich prawach jego; uważaj, mówię, abyś obaczył wejście w dom i wszystkie wyjścia z świątnicy”. -----------------------------------------------------------------------------

 

Początek zaprowadzania władzy Królestwa liczony od stworzenia Adama:

 

144 Książęta  ·  6132   -------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

7131

 

 

7131

 

Książęta hebr. ~yrFh  z Dag moc.  =  855   Izaj.21:5.

 

Zestawienie 857

 

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli i radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernym”.--- p.l.

 

Początek Tysiącletnich rządów ze Świątyni w Jerozolimie:

 

3  ·  12  ·  2004  +  1000   --------------------------------------------------------------

 

 

 

638

 

 

3019

 

Razem

 

3657

 

Ezdr.6:12 „A Bóg, który tam uczynił mieszkanie Imieniowi Swemu, niech zniszczy każdego króla i naród, któryby ściągnął rękę swą na odmianę i skazę tego Domu Bożego, który jest w Jeruzalemie”.  -------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

3657

 

Zestawienie 858

 

 

Izaj.52:7 „Twój Bóg jest Królem”. --------------------------------------------------------

 

Oto miejsce królowania Pana:

 

Ezech.40:2 „W widzeniach Bożych przywiódł mię do ziemi izraelskiej, a postawił mię na górze bardzo wysokiej, na której było jakoby budowanie miasta na południe”.  ---------

 

 

156

 

 

 

2725

 

Razem

 

2881

 

Widzialny dla świata początek

ziemskiej fazy Królestwa z nowej Świątyni:

 

15 Ethanim  ·  2005 szanah. --------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2881

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas