Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

KRES  BABILONU

 

Protoplastą Babilonu był Nemrod i jego wieża Babel.

 

„A Kusz zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi ... A zaczątkiem jego królestwa był Babilon”.                                                                                            1Moj.10:8-10 N.B.

 

Biblia opisuje też Babilon mistyczny, który istnieje aż dotąd i ma na sobie prawomocny wyrok zagłady.

„Mistyczny” – „Stanowisko religijno-filozoficzne uznające możliwość bezpośredniego kontaktu wierzącego z Bogiem, duszy ludzkiej z Absolutem i dążenie do tajemnego zjednoczenia z Bogiem”.                                           Słownik W. Kopalińskiego.

 

Babilońska mistyfikacja jest bardzo starym oszustwem. System ten przetrwał dziejowe burze i nabrał pewności siebie, że jest niezniszczalnym. W czasach nowożytnych przetrwał reformację Lutra, upokorzenie przez Napoleona, Hitlera i Stalina. Nemrod był pierwszym mocarzem Babilonu, a papiestwo jest ostatnim. Babilon mistyczny istnieje już 4600 lat. Przez cały ten okres rozwijał i tworzył różne fałszywe fakty i teorie.

 

„Byłci Babilon kubkiem złotym w ręce Pańskiej, upajającym wszystką ziemię; wino jego piły narody, dlatego poszalały narody”.                                                                            Jerem.51:7 B.G.

 

W złotym kubku podawano diabelskie nauki zmieszane z prawdami Słowa Bożego.

 

Eleganckie i kosztowne budowle kościelne, wyniosłe strzeliste wieże, brzmiące dzwony, potężne organy, wykwintne wyposażenie, artystyczne chóry, gładcy oratorzy, uroczystości, święta, koncerty, zabawy, loterie, wątpliwe przyjemności i rozrywki- to wszystko ma na celu zapewnienie sobie poparcia i akceptacji świata. Wspaniałe i zdrowe nauki Chrystusa spychane są na dalszy plan, a ich miejsce na kazalnicach zajmują fałszywe teorie i sensacje. Prawda jest ignorowana i zapomniana, a jej duch zaginął”.                                                                                             D – 32.

 

Bóg milczał przez długie wieki gdy zło triumfowało w Jego imieniu, a prawdziwi święci cierpieli różne prześladowania, to jednak nie pozostanie niepomny na te rzeczy. I właśnie teraz nadszedł czas o którym powiedział On przez proroków mówiąc: ‘Ale teraz będę cię karał i stawięć to przed oczy twoje’ (Ps.50:21). Niech więc wszyscy którzy czuwają i są po właściwej stronie w tych niesłychanie ważnych czasach, zwracają na to uwagę i zauważą jak doskonale pasują do siebie proroctwo oraz jego wypełnienie”.                                                                               D – 112.

 

Minęło już 130 lat gdy Disraeli premier Anglii, wygłosił w parlamencie (2 lipca 1874r.) następujące słowa:

„Wielki kryzys świata jest bliżej niż niektórzy sądzą. Dlaczego chrześcijaństwo jest tak zagrożone? Obawiam się, że cywilizacja niebawem upadnie...Gdzie tylko nie spojrzeć wszędzie daje się odczuć nastrój niezadowolenia, ucisk narodów, serca ludzkie drętwieją ze strachu. Nie sposób nie zauważyć tych zjawisk. Każdy kto czyta gazety musi przyznać, że na otaczającym nas politycznym niebie zbiera się na burzę... Musi nastąpić jakiś gigantyczny wybuch. Wszystkie rządy europejskie są niespokojne. Każdy król i władca trzyma dłoń na rękojeści miecza. Przed nami straszliwe czasy. Zbliżamy się do końca”.                                                                              D – 113.

 

W międzyczasie świat przeżył dwie wojny światowe i wiele kryzysów. Disraeli nie mógł wówczas wiedzieć, że od początku Pańskiej Paruzji do początku Jego Epifanii, będzie czas 130 lat (1874 + 130 = 2004).

 

„Bo jak umyślił Pan tak spełnia to co powiedział o mieszkańcach Babilonu. Ty co mieszkasz nad wielką wodą i jesteś bogaty w skarby, nadszedł twój kres nić twojego żywota przecięta”.

Jer.51:12-13.

 

„Kres twój” – słowo to oznacza moment końcowy, zazwyczaj długiej działalności.

 

System papieski usiłuje sprawić wrażenie, że jego działalność będzie bezkresna. Pańska Epifania, która trwać będzie od 3 Adar 2004 do 15 Ethanim 2005 r. jest kresem dla Babilonu i papiestwa – Babilonu wielkiego i małego, „nić twojego żywota przecięta”. Nić żywota jest cieniutką – Bóg ją przeciął. W nowym wieku, żadna kontynuacja działalności Babilonu, nie będzie dozwoloną.

„Pan jest Bogiem odpłaty. On rzetelnie odpłaca. Upije jego książąt i jego mędrców, i jego namiestników i urzędników i jego bohaterów i zasną snem wiecznym i już się nie obudzą – mówi Król: Jego Imię Pan Zastępów”.                                                                                   Jer.51:56-57 N.B.

 

„Sen wieczny” – odnosi się do tytułów a nie istot ludzkich w stanie śmierci. Tytuły wymienione w zacytowanym wersecie zostaną „uśpione” w lamusie historii. Być może, że zostanie utworzone muzeum tytułów i różnych akcesoriów z nimi związanych. Będzie się wspominać, że w Babilonie byli tak zwani „ojcowie” papieże, kardynałowie, biskupi, doktorzy teologii, pasterze i starsi. Wszystkie tytuły przejęte zostaną prawnie przez 144 Proroków. Oni to będą Ojcami, Książętami, Pasterzami, Teologami i Starszymi. W związku z powyższym nawet najniższy tytuł „starszy zborowy” musi być zaniechany, żeby takie gremium w liczbie często wyższej od 144 Proroków, nie podejmowało jakichś uchwał – jak to nieraz bywało.

Sen wieczny to czas Tysiąclecia przy końcu którego na tym punkcie nastąpi ostateczna próba. Każda próba reaktywowania uśpionych upiorów przeszłości, ukarana zostanie „śmiercią wtórą” takich jednostek.

 

„Gdy przyjdziesz do Babilonu dopilnuj tego, by przeczytać głośno wszystkie te słowa”.

Jer.51:61

 

Zestawienie 827

 

 

Agg.2:22 „Ja poruszę niebiosa i ziemię”. --------------------------------------------------

 

3 Adar  ·  2004 szanah -------------------------------------------------------------------

 

 

2180

 

2567

 

Razem

 

4747

 

Obj.18:16 „Gdyż w jednej godzinie zginęło tak wielkie bogactwo”. ------------------------

 

 

4747

 

Zestawienie wskazuje datę ukończenia pozaobrazowej Świątyni jako czas początku szybkiego upadku Babilonu w blasku Pańskiej Epifanii (2Tes.2:8). Zostaną zachwiane w swoich posadach wszelkie struktury obecnych niebios i ziemi.

 

Zestawienie 828

 

 

Agg.2:22 „Ja poruszę niebiosa i ziemię”. --------------------------------------------------

 

Izrael  ·  3  ·  12  ·  2004 szanah --------------------------------------------------------

 

 

2180

 

2723

 

Razem

 

4903

 

Żyd.12:26 „Jeszcze Ja raz poruszę nie tylko ziemią ale i niebem”.--------------------------

 

 

4903

 

Izrael  grec.  Israhl  =  349.

 

Zestawienie 829

 

 

JEZUS CHRYSTUS      --------------------------------------------------- Duże litery greckie.

 

Miejsce i czas Jego Epifanii:

 

Izrael  ·  3  ·  12  ·  2004 ----------------------------------------------------------------

 

 

2368

 

 

2368

 

Zestawienie 830

 

 

 

Obj.18:10Biada, biada, miasto ono wielkie Babilon, miasto ono mocne, iż w jedną godzinę przyszedł sąd twój”. --------------------------------------------- p.l. 1530

 

Początek sądu nad Babilonem w Pańskiej Epifanii (2Tes.2:8):

 

3  ·  12  ·  2004 ----------------------------------------------------------------2019

 

 

 

 

3549

 

 

Obj.20:4 „I widziałem stolice, a usiedli na nich i dany im jest sąd”. -------------------------

 

 

3549

 

Zestawienie 831

 

 

 

Jer.51:8 „Ale nagle upadnie Babilon i starty będzie”. ----------------------------1628

 

Początek ostatecznego upadku mistycznego Babilonu:

 

3  ·  12  ·  2004 szanah --------------------------------------------------------2374

 

 

 

4002

 

 

2Tes.2:8 „I zniesie objawieniem (Epifanią) przyjścia swego”. ------------------------------

 

 

4002

 

Zestawienie 832

 

 

Obj.18:7-8 „Siedzę jako królowa, a nie jestem wdową i smutku nie ujrzę. Przetoż w jeden dzień przyjdą plagi jego”.  -------------------------------------------------------------

 

Początek ostatecznego niszczenia Babilonu:

 

Adar ·   6132 szanah  --------------------------------------------------------------------

 

 

 

6692

 

 

6692

 

Zestawienie 833

 

 

Obj.18:8 „Przetoż w jeden dzień przyjdą plagi jego, śmierć, smutek i głód i ogniem będzie spalony; bo mocny jest Pan Bóg, który go osądzi”. ------------------------------------

 

Sędzia Jehowy i początek ostatecznego zniszczenia mistycznego Babilonu:

 

Błogosławiony, który idzie w Imieniu Pańskim  ·  3  ·  12  ·  6132 -----------------------

 

 

 

9446

 

9446

 

Błogosławiony, który idzie w Imieniu Pańskim  =  3299  Mat.23:39.

 

Zestawienie 834

 

 

Jer.51:64 „Tak zatopiony będzie Babilon, a nie powstanie więcej z tego złego, które Ja nań przywiodę”.  ---------------------------------------------------------------------------

 

Początek ostatecznego upadku

 

Dzień 3  ·  miesiąc 12  ·  rok 2004 -------------------------------------------------------

 

 

 

2742

 

 

2742

 

Zestawienie 835

 

 

 

4Moj.24:17 „Wynijdzie gwiazda z Jakuba i powstanie laska z Izraela”. ---------- 1532

 

Jerozolima  ·  3 Adar  ·  2004 szanah  +  1000 --------------------------------- 4153

 

 

5685

 

 

Pierwsza czynność Nowej Władzy – sąd nad Babilonem:

 

Obj.18:21 „Takim pędem wrzucony będzie Babilon, miasto ono wielkie i już więcej nie będzie znaleziony”. --------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

5685

 

Ezdr.6:15 „I dokończony jest on Dom trzeciego dnia miesiąca Adar”. ----------- 2311

 

Czas ukończenia w pozaobrazie po 2520 latach i 1000 lat:

 

3  ·  12  ·  2004 szanah  +  1000  ---------------------------------------------  3374

 

 

 

5685

 

 

Zestawienie 836

 

 

Jer.51:8-9 „Ale nagle upadnie Babilon i starty będzie; rozkwilcie się nad nim, nabierzcie olejku balsamowego dla boleści jego, owa się wyleczy. Leczyliśmy Babilon, ale nie jest uleczony. Opuśćmyż go, a pójdźmy każdy do ziemi swej; bo sąd jego aż do nieba sięga i wyniósł się aż pod obłoki”. -----------------------------------------------------------

 

 

 

 

7360

 

Ostateczne ogłoszenie czasu sądu nad mistycznym Babilonem:

 

Pi-sznaim  ·  dzień 3  ·  miesiąc 12  ·  rok 2004 ------------------------------------------

 

 

 

7360

 

Betlehem  ·  dzień 3  ·  miesiąc 12  ·  rok 2004 ------------------------------------------

 

 

7360

 

Zestawienie 837

 

 

 

Agg.2:22 „Ja poruszę niebiosa i ziemię”. -----------------------------------------2180

 

Początek wielkiego poruszenia:

 

Dzień 3  ·  miesiąc 12  ·  rok 2004 ---------------------------------------------2742

 

 

 

4922

 

 

Łuk.3:6 „I ogląda wszelkie ciało zbawienie Boże”. ----------------------------------------

 

 

4922

 

Zestawienie 838

 

 

Jer.51:10 „Wywiódł Pan Sprawiedliwości nasze. Pójdźcie, a opowiadajmy na Syonie dzieło Pana Boga naszego”. ------------------------------------------------------------

 

Dzieło Pana: Nowa Świątynia i czas:

 

144  ·  3 Adar  ·  2004 szanah  ----------------------------------------------------------

 

 

 

2711

 

 

2711

 

Zestawienie 839

 

 

Izaj.12:5 „Śpiewajcie Panu, albowiem wielkie rzeczy uczynił; niech to będzie wiadomo po wszystkiej ziemi”. ----------------------------------------------------------------------

 

Czas powiadomienia ziemi:

 

3  ·  12  ·  2004 szanah ------------------------------------------------------------------

 

 

2374

 

 

2374

 

Zestawienie 840

 

 

Jer.51:64 „I rzeczesz: Tak zatopiony będzie Babilon, a nie powstanie więcej z tego złego, które Ja nań przywiodę, choć ustawać będą”. -----------------------------------------

 

Początek zatapiania Babilonu blaskiem Epifanii Króla Izraela:

 

Chrystus, On Król Izraela  ·  3 Adar  ·  2004 szanah   -----------------------------------

 

 

3561

 

 

3561

 

Chrystus, On Król Izraela  hebr.  larfy $lm xyXmh  =  994 Mar.15:32  wg Delitzscha.

 

Zestawienie 841

 

 

Dan.8:14 „Aż do dwóch tysięcy i trzech set wieczorów i poranków; tedy przyjdą do odnowienia swego usługi święte”. ------------------------------------------------------

 

Początek szybkiego końca Antychrysta, znoszonego blaskiem Pańskiej Epifanii:

 

„Ustawać będą”  ·  3  ·  12  ·  2004 szanah  ---------------------------------------------

 

 

2546

 

 

2546

 

Ustawać będą hebr. wp[yw  =  172  Jer.51:64. (Jer.51:58,64 – ustawać – znaczy: lecieć, omdlewać, pomdleć, spracować się, strudzić się, ustać); znaczenia te wskazują na szybki koniec papiestwa – systemu błędu po 3 Adar 2004 roku.

 

Zestawienie 842

 

 

Ps.47:2-3 „Wszystkie narody klaskajcie rękoma, wykrzykajcie Bogu głosem wesela. Albowiem Pan Najwyższy, Straszny, jest Królem Wielkim nad wszystką ziemią”. ------

 

Lud Wielki jako pierwszy radośnie wita Króla Izraela (Ezdr.6:16):

 

One drugie panny  ·  3 Adar  ·  2004 ----------------------------------------------------

 

Jezus Chrystus  ·  Lud Wielki  ·  Abraham  ·  Izaak  ·  Jakub ----------------------------

 

 

 

2749

 

2749

 

2749

 

Jezus Chrystus  hebr.  xyXmh [wXy  =  749  Dz.Ap.8:37 wg Delitzscha.

One drugie panny  grec.  Ai loipai parqenoi  =  537  Mat.25:11.

Abraham  hebr.  ~hrba  =  248.       Izaak  hebr.  qxcy  =  208         Jakub  hebr.  bq[y  =  182.

 

Wielkie Grono radowało się z Boskiego wyroku na Babilon.

„Potemem słyszał głos Wielkiego Ludu na niebie, mówiącego: Halleluja! Zbawienie i chwała i cześć i moc Panu, Bogu naszemu. Bo prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego, iż osądził wszetecznicę oną wielką, która kaziła ziemię wszeteczeństwem swoim i pomścił się krwi sług swoich z ręki jej”. Obj.19:1-2.

Obecnie raduje się z jego wykonania – z tego, że Pan Bóg usuwa ostatnią przeszkodę dla narodów, stojącą na drodze poznania Boga i Jego Planu Zbawienia.

 

Zestawienie 843

 

 

Zach.4:6 „I rzekł do mnie mówiąc: Toć jest słowo Pańskie do Zorobabela mówiące: Nie wojskiem ani siłą stanie się to, ale Duchem Moim, mówi Pan Zastępów”. --------------

 

3 Adar  ·  2004 szanah -------------------------------------------------------------------

 

 

2567

 

2567

 

Dan.8:19 = 2567.

 

Zach.4:6 „Tedy odpowiadając, rzekł do mnie mówiąc: Toć jest Słowo Pańskie do Zorobabela mówiące:

 

Zestawienie 844

 

 

„Nie wojskiem ani siłą stanie się to, ale Duchem Moim mówi Pan Zastępów”.  ------------

 

3 Adar  ·  2004 --------------------------------------------------------------------------

 

 

1211

 

2212

 

Razem

 

3423

 

Zach.3:9 „Oto Ja wyrzeżę na Nim rzezanie, mówi Pan Zastępów, a odejmę nieprawość tej ziemi dnia jednego”.   ------------------------------------------------------------------

 

 

 

3423

 

Chrystus, On Król Izraela  ·  Chrystus, On Król Izraela -----------------------------------

 

 

3423

 

Chrystus, On Król Izraela  hebr.  larfy $lm xyXmh  =  994 Mar.15:32  wg Delitzscha.

Chrystus, On Król Izraela  grec.  O Cristoj o Basileuj Israhl  =  2429 Mar.15:32.

 

Zestawienie 845

 

 

Zach.4:6 „Nie wojskiem ani siłą stanie się to, ale Duchem Moim mówi Pan Zastępów”. ---

 

15 Ethanim  ·  2005 szanah  --------------------------------------------------------------

 

 

1211

 

2881

 

Razem

 

4092

 

Izaj.62:11 „Oto Pan rozkaże obwołać aż do kończyn ziemi: Powiedzcie córce Syońskiej: Oto Zbawiciel twój idzie, oto zapłata Jego z Nim, a dzieło Jego przed Nim”. -----------

 

 

 

4092

 

Obj.11:12 „Usłyszeli głos wielki z nieba”.  -------------------------------------------------

 

 

4092

 

Zestawienie 846

 

 

Zach.4:6 „Nie wojskiem ani siłą stanie się to, ale Duchem Moim mówi Pan Zastępów”.----

 

15 Ethanim  ·  2005 ----------------------------------------------------------------------

 

 

1211

 

2526

 

Razem

 

3737

 

Izaj.52:15 „Tak zasię pokropi wiele narodów i królowie przed Nim zatulą usta swe przeto, że czego im nie powiadano, to oglądają, a to, o czym nie słyszeli, wyrozumieją”. -------

 

 

 

3737

 

4Moj.21:8 „I rzekł Pan do Mojżesza: Uczyń sobie węża miedzianego, a wystaw Go na drzewcu; i stanie się, ktokolwiek ukąszony będąc wejrzy Nań, że żyw zostanie”. -------

 

 

 

3737

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas