Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

USŁUGI  LEWICKIE  A  CZYSTE  NACZYNIA

 

„Postanowisz Lewity nad przybytkiem świadectwa i nad wszystkim naczyniem jego i nad wszystkim co należy do niego. Oni będą nosić przybytek i wszystkie naczynia jego, oni też służyć będą w nim, a około przybytku obozem kłaść się będą”.                                                   4Moj.1:50.

 

Pokolenie Lewiego reprezentuje „dom wiary” w Wieku Ewangelii. Z niego wyłonioną została rodzina kapłańska – Królewskie Kapłaństwo. Pozostała większość tego pokolenia reprezentuje Wielkie Grono, a w Tysiącleciu obraz poszerza się. Pozaobrazowymi Lewitami będą Prorocy, a dalej wszyscy wierni z klasy owiec – klasy restytucyjnej całej ludzkości. Tak więc w pokoleniu Lewiego pokazane są różne klasy (F-152).

 

Skoncentrujemy naszą uwagę na roli i zadaniach pokolenia Lewiego w obecnym czasie – czasie przełomu wieków Ewangelii i Tysiąclecia.

Szczególnym przedmiotem troski i służby Lewitów był najpierw Przybytek na puszczy, potem służba w Świątyni Salomona i Zorobabela. A w dalszej kolejności mieli być nauczycielami swych braci.

Zakres ich obowiązków określał zakon (3Moj.11:32-36). Między innymi mieli dbać o sprzęty i naczynia Przybytku i Świątyni, szczególnie o ich rytualną czystość. Po każdym ich użytkowaniu, oni czyścili je potem owijali zabezpieczając przed dalszym zanieczyszczaniem (Żydzi dotąd w sposób literalny pilnują koszerności naczyń). Nas jednak interesuje duchowa strona tych zarządzeń. W symbolice biblijnej, „naczynia” reprezentują osoby jak i prawdy Słowa Bożego.

„W wielkim domu zaś są nie tylko naczynia złote, srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych a drugie do pospolitych. Jeśli kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych poświęconym i przydatnym dla Pana nadającym się do wszystkiego dzieła dobrego”.                                                              2Tym.2:20-21.

 

Apostoł pisał do „domu wiary”. W obecnym czasie stanowi on taką mieszankę „naczyń”. Osoba, która będzie dbać o czystość naczyń prawdy doktrynalnej tak samo jak i o czystość serca i umysłu, może być obdarzona sposobnościami służby.

Ilekroć przenoszony był Przybytek, bądź ilekroć obchodzony był Jom Kipur, Lewici zawsze postępowali tak samo. Czyścili naczynia przed użytkiem (bowiem srebro i miedź śniedzieją) jak i po zakończeniu Dnia Pojednania. Nie jest ważne ile razy to było czynione na przestrzeni Wieku Żydowskiego. Dla nas ważna jest jedna taka czynność jako ilustracja zmiany epokowej. Wiek Ewangelii jako pozaobrazowy Dzień Pojednania zakończył się. Pan Bóg polecił Lewitom aby czynili swoją powinność. Prawdy o Wysokim Powołaniu jako te złote i srebrne naczynia, zostały oczyszczone i opakowane – stały się historią i pamiątką. Tych czynności nigdy nie czynili Kapłani ani ludzie z obozu. Uporządkowaniem obozowiska zajmowali się tylko Lewici. Podobnie było przy zakładaniu nowego obozu. Wówczas również tylko Lewici budowali Przybytek, rozwijali naczynia, czyścili je z różnych naleciałości np.: prawdy o Wielkim Gronie jak i prawdy restytucyjne uległy w międzyczasie wypaczeniu. Czyszczenia tak rozumianych naczyń dokonują – jak zawsze – Lewici, w tym wypadku Wielkie Grono. „Pięćdziesiątnica” część I – IV oraz „Chrystus, On Król Izraela” jest tego dowodem.

Jak wiemy z opisanych doświadczeń figuralnego narodu żydowskiego wykonywano naczynia na różne okoliczności. Wówczas Pan Bóg udzielał ducha rozumu i umiejętności (2Moj.31:3). Można też było pożyczyć naczynia od Egipcjan (2Moj.12:36). Można też było kupić lub znaleźć jak np. srebrny kubek w worze Benjamina. Wszystkie naczynia były czyszczone przed i po użytkowaniu. Dotyczy to również srebrnego kubka – nie jest on wyjątkiem. (1Moj.44:12).

 

W opracowaniach „srebrny kubek” jest używany jako symbol liczbowania. Kubek jest pewną miarą pojemności. Nie można nim zmierzyć wód morza wielkiego jakim są wszystkie prawdy Tysiąclecia. Jednak przy źródłach wód żywych spełnia on bardzo pomocną rolę. Czy będzie on nadal oczyszczany? Czy będzie stosowany w przyszłości jako jedna z nowych metod badania Boskiego Planu? A może będą zastosowane jakieś jeszcze nowe metody? Jakieś nowe naczynia będą wykonane?

Dla zbudowanej obecnie „Drugiej Świątyni” oprócz dotychczasowych „naczyń prawdy”, Pan może natchnąć odpowiednio Proroków, którzy wykonają jakieś „nowe naczynie” – nową metodę.

 

„Bo na ten czas przywrócę narodom wargi czyste, którymi wzywaliby wszyscy Imienia Pańskiego, a służyli mu jednomyślnie”.                                                                                  Sof.3:9.

 

„Rozumiemy, iż wyrażenie „wargi czyste” oznacza czystą metodę głoszenia Planu Bożego. Świat w obecnym czasie nie zna tej metody. My wiemy, jaką jest czysta metoda (czysty sposób) głoszenia Planu Bożego. Przyniosła ona nam życie, radość i błogosławieństwo. Według obietnicy, we właściwym czasie Bóg przywróci wszystkim narodom nową metodę – nie będą więcej słuchać plotek i bajek jak obecnie. Jedni mówią: Ja wierze, że muszę iść do wody i dać się ochrzcić; inni mówią, że to jest wolna łaska itd. Lud nie ma czystych warg. Każdy ma inną metodę. Po wielkim ucisku, gdy cały świat zostanie upokorzony, wtenczas Bóg przywróci narodom czystą metodę, „wargi czyste”. Oni nie będą służyć żadnej sekcie ale jedynie Królowi królów i Panu panów”.

KPO-297.

 

Do zapoczątkowania tego procesu oczyszczania „warg”, Pan użyje pozaobrazowych Lewitów – Wielkie Grono i Starożytnych Świętych. To oni przygotują naczynia prawd do stanu idealnej czystości. Tylko oni są wiarygodni aby to uczynić.

 

„W owym dniu na dzwonkach (przy rzędach) końskich będzie (napis): „Poświęcone Jahwe”, a garnce w Świątyni będą równie (święte),jak misy ofiarne przed ołtarzem. Każdy garnek w Jerozolimie i w Judei będzie poświęcony Jahwe Zastępów; każdy, kto będzie chciał złożyć ofiarę, przyjdzie i weźmie którykolwiek z nich, by w nim gotować (mięso ofiarne). W owym dniu nie będzie już żadnego kupca przy Świątyni Jahwe Zastępów”.                                    Zach.14:20,21 B.P.

 

„O Jeruzalem! Ty Święty grodzie, gdyż nigdy nie wejdzie do ciebie nieobrzezany ani nieczysty”                                                                                                                               Izaj.52:1.

 

Zestawienie 804

 

 

Ps.45:17 „Miasto ojców twych będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi”. ----------------------------------------------------- p.l.

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli, i radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernem”.---- p.l.

 

3 Adar  ·  2004 szanah. ------------------------------------------------------------------

 

 

 

850

 

 

638

 

2567

 

Razem:

 

4055

 

Wzbudzeni Prorocy przygotowują czyste naczynia Prawdy:

 

Zach.14:21 „Owszem, każdy kocioł w Jeruzalemie i w Judzie poświęcony będzie Panu Zastępów; a przychodząc wszyscy, którzy ofiarować mają, brać je i warzyć w nich będą, a nie będzie Chananejczyka więcej w domu Pana Zastępów dnia onego”. --------

 

 

 

 

4055

 

Zestawienie 805

 

 

Zach.14:20-21 „Dnia onego będzie na rzędach końskich napisane: Świętobliwość Pańska; a kotłów będzie w domu Pańskim, jako miednic przed ołtarzem. Owszem, każdy kocioł w Jeruzalemie i w Judzie poświęcony będzie Panu Zastępów; a przychodząc wszyscy, którzy ofiarować mają, brać je i warzyć w nich będą, a nie będzie Chananejczyka więcej w domu Pana Zastępów dnia onego”.---------------------------------------------------

 

 

 

 

 

7213

 

W pierwszej kolejności oczyszczone będą Prawdy ukazane w Pamiątce:

 

Izrael  ·  14 Nisan  ·  6133 szanah -------------------------------------------------------

 

 

 

7213

 

Izrael   hebr. larXy  =  541   1Moj.32:28.

 

Zestawienie 806

 

 

Przygotowanie drogi dla Proroków przez Wielkie Grono:

 

4Moj.18:23 „Ale sami Lewitowie odprawować będą usługę około namiotu zgromadzenia i sami poniosą nieprawość swoją”. ------------------------------------------------------

 

Obj.7:9 „Lud Wielki”.---------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2220

 

1362

 

Razem:

 

3582

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli i radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernym”.-------

 

 

3582

 

Zestawienie 807

 

Zach.8:20 „Tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze będą przychodzić narody i obywatele wielu miast”. ---------------------------------------------------------------------------------

 

Oto pożądanie narodów zdrowej i czystej wody:

 

Jerycho  ·  144  Książęta -----------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2801

 

2801

 

Jerycho – pachnąca miejscowość,  wg  LXX gr.  Iericw  =  1525  Joz.6:1.

Książęta  grec. Arcontej  =  1132  Izaj.32:1.

 

Jerycho – znaczy: „Jego księżyc”, lub „miesiąc”; nasuwa myśl, że Jerycho oznacza Izraela, który będzie pierwszym do uznawania klasy Elizeusza (patrz: Komentarz do 2Król.2:18).

 

Elizeusz mieszkający w Jerycho przedstawia 144 Starożytnych Proroków, którzy wzbudzeni do życia – (6 Siwan 2001) – będą postanowieni Książętami po całej ziemi Ps.45:17. Będą oni w imieniu Jezusa i Kościoła prowadzili działalność restytucyjną począwszy od narodu żydowskiego w Izraelu (Mich.4:8).

 

Zestawienie 808

 

 

Bliźniacze klasy na usługach Pana i Kościoła:

 

Joz.24:4 „Dałem też Izaakowi Jakuba i Ezawa”.-------------------------------------------

 

Lud Wielki  ·  144  ·  Książęta -----------------------------------------------------------

 

 

 

2061

 

2061

 

Książęta  hebr.  ~yrXh  (ha sarim)  =  555 Izaj.32:1.              144  hebr.  dmq.

Lud Wielki  grec.  Ocloj Poluj  =  1362   Obj.7:9.

 

Zestawienie 809

 

 

Oto przyszła służba Wielkiego Grona:

 

Obj.11:11 „Stanęli na nogach swoich”.  ---------------------------------------------------

 

Ezech.44:14 „Przetoż ich postanowię za stróżów obrzędów domu na każdą posługę jego i na wszystko, co w nim będzie sprawowane”.  ------------------------------------------

 

 

 

3347

 

 

4802

 

Razem

 

8149

 

Żyjąca „Reszta” Wielkiego Grona zrozumiewa obecne i przyszłe przywileje tej klasy:

 

Zach.4:2-3 „Widzę, a oto świecznik wszystek złoty, a czasza na wierzchu jego i siedem lamp jego na nim, siedem też nalewek do onych siedmiu lamp, które są na wierzchu jego; Dwie też oliwy przy tym, jedna po prawej stronie czaszy, a druga po lewej stronie jej”. -----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

8149

 

Zestawienie 810

 

 

1Moj.33:18 „I przyszedł Jakub zdrowo do miasta Sychem, które było w ziemi chananejskiej gdy się wrócił z Padan Syryjskiego i położył się przed miastem”. ---------

 

Oto okres służby pozaobrazowego Jakuba

dla Miasta Bożego – Nowej Jerozolimy przez lat:

 

1000 -------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

3521

 

 

 

1000

 

Razem:

 

4521

 

Oto Lewicka służba w Tysiącleciu:

 

Obj.22:3-5 „A słudzy Jego służyć Mu będą. I patrzeć będą na Oblicze Jego, a Imię Jego na czołach ich będzie. I nocy tam nie będzie i nie będą potrzebować świecy i światłości słonecznej; bo je Pan Bóg oświeca i królować będą na wieki wieków”. -----------------

 

 

 

 

 

4521

 

Jakub – Wielkie Grono (pozaobrazowi Lewici) będą obsługiwać Świątynię i Miasto Boże (Ezech.44:10-14).

 

Zestawienie 811

 

 

Zach.14:20-21 „Dnia onego będzie na rzędach końskich napisane: Świętobliwość Pańska; a kotłów będzie w Domu Pańskim, jako miednic przed ołtarzem. Owszem, każdy kocioł w Jeruzalemie i w Judzie poświęcony będzie Panu Zastępów; a przychodząc wszyscy, którzy ofiarować mają, brać je i warzyć w nich będą, a nie będzie Chananejczyka więcej w Domu Pana Zastępów dnia onego”. ------------------------------------------

 

Chronologiczny początek błogosławieństw z Jeruzalemu:

 

A wyszedłszy błogosławili ludowi  ·  3 Adar  ·  6132  ------------------------------------

 

 

 

 

 

7213

 

 

7213

 

A wyszedłszy błogosławili ludowi  =  873   3Moj.9:23.

 

Zestawienie 812

 

 

Mal.3:1 „Oto Ja posyłam Anioła Mego, który zgotuje drogę przed obliczem Moim; a zarazem przyjdzie do Kościoła Swego Panujący, którego wy szukacie i Anioł Przymierza, którego wy żądacie; oto przyjdzie, mówi Pan Zastępów”. -----------------

 

Czas pojawienia się Anioła Przymierza liczony od stworzenia Adama w 4128 r. pne.:

 

3 Adar  ·  6132  -------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

5950

 

 

6340

 

Razem

 

12290

 

Będzie to początek służby w Świątyni

Pana dla Ludu Wielkiego – pozaobrazowych Lewitów:

 

Ezech.44:10-11 „Także i Lewitowie, którzy się oddalali ode mnie, gdy błądził Izrael, którzy się obłądzili ode mnie za plugawymi bałwanami swymi, ci poniosą nieprawość swoją. Bo będą w Świątnicy Mojej za sług w powinnościach przy bramach domu i za sług przy domu; oni będą bić ofiary na całopalenie i ofiary za lud i oni stać będą przed obliczem ich, aby im służyli”.  --------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

12290

 

Zestawienie 813

 

 

Obj.21:17 „I zmierzył mur jego na sto czterdzieści cztery łokcie miary człowieczej, która jest miara Aniołowa”. -------------------------------------------------------------- p.l.

 

Koniec mierzenia i początek 1000 letniej pracy pomocniczej przy „Murze” – Prorokach:

 

3  ·  12  ·  2004 szanah  +  1000 --------------------------------------------------------

 

 

 

1428

 

 

3374

 

Razem

 

4802

 

Ezech.44:14 „Przetoż ich postanowię za stróżów obrzędów Domu na każdą posługę jego i na wszystko, co w nim będzie sprawowane”. ------------------------------------------

 

 

 

4802

 

Zestawienie 814

 

 

Ezech.44:11 „Bo będą w Świątnicy Mojej za sług w powinnościach przy bramach domu i za sług przy domu; oni będą bić ofiary na całopalenie i ofiary za lud i oni stać będą przed obliczem ich, aby im służyli”. -----------------------------------------------------------

 

Wielmożne rzeczy Pan uczynił z nami  ·  3 Adar  ·  6132 szanah --------------------------

 

 

 

 

7745

 

7745

 

Wielmożne rzeczy Pan uczynił z nami  =  1050   Ps.126:3.

 

Zestawienie 815

 

 

4Moj.18:23 „Ale sami Lewitowie odprawować będą usługę około namiotu zgromadzenia i sami poniosą nieprawość swoją”. ------------------------------------------------------

 

Oto reprezentacja pozaobrazowych Lewitów:

 

Obj.11:11 „Stopy ich”.  -------------------------------------------------------------------

 

 

 

1712

 

 

1712

 

Stopy ich  grec.  Podaj autwn  =  1712.

 

Zestawienie 816

 

 

Ps.122:4 „Bo tam wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie, do świadectwa Izraelowego, aby wysławiały Imię Pańskie”. ---------------------------------------------------------

 

Czas wstępowania pokoleń przez lat: -----------------------------------------------------

 

 

 

3335

 

1000

 

Razem

 

4335

 

Służba Wielkiego Grona:

 

4Moj.18:23 „Ale sami Lewitowie odprawować będą usługę około namiotu zgromadzenia i sami poniosą nieprawość swoją. Ustawa to wieczna będzie w narodziech waszych, aby w pośród synów Izraelskich dziedzictwa nie mieli”. -------------------------------------

 

 

 

 

 

4335

 

Zestawienie 817

 

 

Łuk.13:29 „I przyjdą drudzy od wschodu i od zachodu i od północy i od południa, a usiądą za stołem w Królestwie Bożym”. -------------------------------------------------------

 

Lud Wielki  ·  6133 szanah  ---------------------------------------------------------------

 

 

 

7850

 

7850

 

Zestawienie 818

 

 

5Moj.33:10 „Będą uczyć sądów Twoich Jakuba, a zakonu Twego Izraela; kłaść będą kadzenie pod nozdrze Twoje, a całopalenie na ołtarz Twój”. ---------------------------

 

Izrael  ·  Sukot  ·  15 Ethanim 2005 ------------------------------------------------------

 

 

 

3558

 

3558

 

Izrael  hebr.   larXy  =  541.

Sukot  hebr.  twksh  =  491.

 

Zestawienie 819

 

 

 

5Moj.33:9 „Tenci to jest, który rzekł ojcu swemu i matce swej: Nie oglądam się na was: i braci swych nie znał i o synach swych nie wiedział; albowiem oni strzegą słów Twych i Przymierze Twoje zachowują”. --------------------------------------------------------

 

 

 

 

4545

 

Ezech.44:10 „Także i Lewitowie, którzy się oddalali ode Mnie, gdy błądził Izrael, którzy się obłądzili ode Mnie za plugawymi bałwanami swymi, ci poniosą nieprawość swoją”. ----

 

 

 

4545

 

1Moj.45:12 „A oto oczy wasze widzą i oczy brata mego, Benjamina, że usta moje mówią do was”. --------------------------------------------------------------1672

 

Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005 szanah -----------------------------------------------2873

 

 

 

 

4545

 

 

Sukot  hebr.  twksh  =  491.

 

Zestawienie 820

 

 

 

Ps.122:5 „Albowiem tam są postawione stolice na sąd, stolice domu Dawidowego”.  ---------------------------------------------------------------------------------2582

 

4Moj.18:23 „Ale sami Lewitowie odprawować będą usługę około namiotu zgromadzenia i sami poniosą nieprawość swoją”.  -----------------------------2220

 

 

 

 

 

4802

 

 

Oto zaszczytna służba Wielkiego Grona:

 

Ezech.44:14 „Przetoż ich postanowię za stróżów obrzędów domu na każdą posługę jego i na wszystko co w nim będzie sprawowane”. -------------------------------------------

 

 

 

 

4802

 

Zestawienie 821

 

 

 

Obj.11:18 „Czas umarłych, aby byli sądzeni”.------------------------------------ 2660

 

Oto ziemski Przewód sądowy:

 

144  Książęta -------------------------------------------------------------------- 699

 

 

 

3359

 

 

Izaj.21:5 „Przygotuj stół; niech straż na straży będzie; jedz, pij; wstańcie Książęta, smarujcie tarcze”.----------------------------------------------------------------------

 

 

3359

 

Książęta hebr. ~yrvh  =  555  Izaj.21:5.

 

Zestawienie 822

 

 

Izaj.21:5 „Przygotuj stół; niech straż na straży będzie; jedz, pij; wstańcie Książęta. smarujcie tarcze”.----------------------------------------------------------------------

 

Początek i czas otwartej pracy nowej Świątyni:

 

2004 szanah   +  1000 --------------------------------------------------------------------

 

Lub:

 

144  ·  3°°  ·  3 Adar  ·  2004  +  1000  -------------------------------------------------

 

 

3359

 

 

3359

 

 

3359

 

Czas podany według rachuby biblijnej – Ezdr.6:15.

 

Zestawienie 823

 

4Moj.18:23 „Ale sami Lewitowie odprawować będą usługę około namiotu zgromadzenia i sami poniosą nieprawość swoją”. -------------------------------------------------------

 

Miejsce pracy Lewitów:

 

Mur Jego  ·  144 --------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2220

 

2220

Mur Jego - grec.  To teicoj authj  =  2076  Obj.21:15.

 

Zestawienie 824

 

 

4Moj.6:24-26 „Niech ci błogosławi Pan, a niechaj cię strzeże; niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą, a niech ci miłościw będzie; niech obróci Pan twarz swoję ku tobie, a niechaj ci da pokój”. -------------------------------------------------------------------

 

Oto przewody ziemskich błogosławieństw:

 

Lud Wielki  ·  144 Książęta.  -------------------------------------------------------------

 

 

 

 

2718

 

 

2718

 

Książęta  grec.  Oi Arcontej  =  1212  Izaj.32:1 – LXX..

Lud Wielki  grec.  Ocloj Poluj  =  1362   Obj.7:9.

 

Izaj.61:1-2 Duch Panującego Pana jest nade mną; przeto mnie pomazał Pan, abym opowiadał Ewangelię cichym, posłał mnie abym zawiązał rany tych, którzy są skruszonego serca, abym zwiastował pojmanym wyzwolenie, a więźniom otworzenie ciemnicy;

 

Zestawienie 825

 

 

 

Ogłoszenie drukiem i w Internecie (Izaj.30:8):

 

„Abym ogłosił miłościwy rok Pański i dzień pomsty Boga naszego; abym cieszył wszystkich płaczących”. ----------------------------------------------------- 2128

 

Łuk.4:19 „Abym opowiadał rok Pański przyjemny”.  ---------------------------- 2934

 

 

 

 

5062

 

 

 

Koniec budowy i początek poświęcania pozaobrazowej Świątyni:

 

Ezdr.6:16 „Tedy synowie Izraelscy, kapłani i Lewitowie i inni z ludu, którzy przyszli z więzienia, poświęcali on Dom Boży z radością”. ----------------------------- 2850

 

3Adar  ·  2004  ---------------------------------------------------------------- 2212

 

 

 

 

 

5062

 

 

Będzie to również początek sądu narodów w Dolinie Jozafata:

 

Joel.3:12 „Niech się ocucą i przyciągną te narody na dolinę Jozafat; bo tam siedzieć będę, abym sądził wszystkie narody okoliczne”. ------------------------------ 2850

 

3Adar  ·  2004 ----------------------------------------------------------------- 2212

 

 

 

 

 

5062

 

 

Zestawienie 826

 

 

Joel.3:12 „Niech się ocucą i przyciągną te narody na Dolinę Jozafat; bo tam siedzieć będę, abym sądził wszystkie narody okoliczne”. ----------------------------------------------

 

Radosne poświęcanie Świątyni będzie warunkiem

pierwszych błogosławieństw:

 

Ezdr.6:16 „Tedy synowie Izraelscy, kapłani i Lewitowie i inni z ludu, którzy przyszli z więzienia, poświęcali on Dom Boży z radością”. ---------------------------------------

 

 

 

2850

 

 

 

2850

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas