Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

2300  WIECZORÓW  I  PORANKÓW

 

Dan.8:13-14.

 

Święty, gdy zadaje pytanie Świętemu to otrzymuje też świętą odpowiedź, czyli kompletną i pełną, aczkolwiek zaszyfrowaną. Prorok Izajasz w czasie powołania go na urząd proroka, został przez Pana uprzedzony, że jako prorok nie będzie słuchany ani też rozumiany. Będzie „głosem wołającego na puszczy – przez nikogo nie słuchany i przez wszystkich lekceważony. Zapytał więc Pana:

 

Wtedy zapytałem: Jak długo o Panie? I odrzekł: aż miasta zostaną spustoszone i pozbawione mieszkańców, aż domy będą bezludne, a pola staną się pustkowiem. I wygna Jahwe ludzi w strony dalekie, a wielka pustka pozostanie w kraju. A choćby dziesiąta w nim cząstka została, i ona znowu ulegnie zniszczeniu – podobnie jak dąb czy terebint, po których ścięciu pień pozostaje. A pniem jego będzie Święte potomstwo”.                                                  Izaj.6:11-13 B.P.

 

„..że ostatecznie po przejściu tego wszystkiego wypuści latorośl z korzenia – że nasienie święte, Święci ludzie pod Boską Opatrznością będą wzbudzeni. Tymi świętymi w Izraelu będą Święci Ojcowie...”.                                                                                                          W.T.1911-90.

 

Podobną odpowiedź otrzymał prorok Daniel, gdy pytał Pana „Dokąd że..?”

 

„Tedym usłyszał jednego z świętych mówiącego: i rzekł ten święty do onego, który mając policzone tajemnice, mówi: Dokąd że to widzenie o ofierze ustawicznej i przestępstwo pustoszące trwać będzie i święte usługi i wojsko na podeptanie będzie? I rzekł do mnie: Aż do dwóch tysięcy i trzysta wieczorów i poranków tedy przyjdą do odnowienia swego usługi święte...”.

„...Wyrozumiej (to) synu człowieczy! Bo czasu pewnego to widzenie się wypełni”.

Dan.8:13-14 i 17.

Proroctwo odnosi się do czasu i sposobu zniszczenia systemu antychrysta.

 

„...Bez udziału ludzkiej ręki zostanie złamany. Widzenie wieczora i poranka o którym była mowa jest prawdą. Ty zaś trzymaj w tajemnicy widzenie gdyż dotyczy dni dalekich.”

Dan.8:26 B.P.

Odpowiedzi – tak dla proroka Izajasza jak i proroka Daniela – odnoszą się do czasu końca wieku Ewangelii i poranka wieku Tysiąclecia. Dotyczą czasu i sposobu zmiany epok. Tak ważnej zmiany nie da się opisać jednym pytaniem i jedną odpowiedzią. Ten, co miał „policzone tajemnice” odpowiedział już wówczas, że to wielkie pytanie będzie rozpisane na 2300 mniejszych pytań i tyleż odpowiedzi. Wieczór jest więc odpowiednikiem pytania a poranek odpowiedzi. Liczba 2300 wieczorów i poranków, jest synonimem liczbowych potwierdzeń z których każde jest pytaniem i odpowiedzią. Do 3 Adar 2004, ich liczba przekroczyła 2300 jednostek. Zestawienia liczbowe dokumentują zakończenie wieku Ewangelii i początek Tysiąclecia. Osiągnięcie liczby 2300 nie oznacza końca dalszych pytań i jaśniejszych jeszcze odpowiedzi. Bowiem od 3 Adar 2004 rozpoczyna się Epifania Pańskiej Obecności. Prorok zachęca więc:

 

„Strażnik odpowiedział: Nadszedł poranek, lecz także noc. Jeśli musicie pytać, to przyjdźcie znowu i pytajcie!”.                                                                                                         Izaj.21:12 N.B.

 

Pytania można ponawiać – te same lub wstawić nowe. Chociaż pytać należy dalej, to jednak liczba 2300 jest przekroczeniem „Rubikonu” – granicy czasu. Jest to moment decydujący i nieodwołalny jak wschód słońca lub jak strumień płynący z góry, którego zatrzymać się nie da. Na dalsze pytania, odpowiedzi będzie udzielał Pan przez narzędzia doskonałe. Będą to odpowiedzi jasne i ostateczne.

 

„Z Syonu wyjdzie zakon, a słowo Pańskie z Jeruzalemu”.                                            Izaj.2:3.

 

Zestawienie 790

 

 

Dan.8:14 „Aż do dwóch tysięcy i trzech set wieczorów i poranków; tedy przyjdą do odnowienia swego usługi święte”.  ---------------------------------- Wyodrębniona liczba.

 

Początek 1000 letniej odnowy:

 

3  ·  12  ·  2004 szanah  +  1000   -------------------------------------------------------

 

 

 

2300

 

 

3374

 

Razem

 

5674

 

Mal.4:1 „Bo oto przychodzi dzień pałający jako piec, w który wszyscy pyszni i wszyscy czyniący niezbożność będą jako ciernisko, a popali je ten dzień przyszły, mówi Pan Zastępów, tak, że im nie zostawi korzenia ani gałązki”. ---------------------------------

 

 

 

 

5674

 

Zestawienie 791

 

 

Dan.8:14 „Aż do dwóch tysięcy i trzech set wieczorów i poranków; tedy przyjdą do odnowienia swego usługi święte”.  -----------------------------------------------------

 

3 Adar  ·  2004  -------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2546

 

2212

 

Razem

 

4758

 

Zrozumienie Pana tak jak został opisany jako Chrystus, On Król Izraela:

 

Obj.1:7 „I ujrzy Go wszelkie oko i ci, którzy Go przebili”. ---------------------------------

 

 

 

4758

 

Zestawienie 792

 

 

Obj.19:9 „Te prawdziwe słowa są Boże”. -------------------------------------------- B.P.

 

Chronologia  ·  „Dwa tysiące trzysta wieczorów i poranków”. ----------------------------

 

 

2830

 

2830

 

Chronologia  grec. H Cronologia  =  1012.

„Dwa tysiące trzysta wieczorów i poranków”  =  1818  Dan.8:14.

 

Zestawienie 793

 

 

„Napisz”  ·  „Dwa tysiące trzysta wieczorów i poranków”. -------------------------------

 

Koniec budowy pozaobrazowej Świątyni:

 

Dzień 3  ·  miesiąc 12  ·  rok 2004  ------------------------------------------------------

 

 

2742

 

 

2742

 

Napisz  grec. Grayon  =  924   Obj.19:9.

Dzień  hebr.  ~wy  =  56.       Miesiąc  hebr.  Xdx  =  312.         Rok  hebr.  hnX  =  355.

 

Zestawienie 794

 

 

2Król.3:26 „Tedy widząc król Moabski, że przemagało przeciw niemu wojsko, wziął z sobą siedemset mężów dobywających miecza, żeby się przebił przez wojsko króla Edomskiego, ale nie mogli”. ------------------------------------------------------------

 

Cel nieudanego ataku króla Moabu:

 

Dwa tysiące trzysta  ·  2300  -------------------------------------------------------------

 

 

 

 

3544

 

 

3544

 

Dwa tysiące trzysta  =  1244  Dan.8:14.

 

Zestawienie 795

 

 

Jan.1:34 „A jam widział i świadczył, że ten jest Syn Boży”.  -------------------------------

 

Świadectwo o Chrystusie i czas jego Epifanii:

 

2300  ·  Chrystus  ·  dzień 3  ·  miesiąc 12  ·  rok 2004 ---------------------------------

 

2300  ·  144 Książęta  ·  dzień 3  ·  miesiąc 12  ·  rok 2004 -----------------------------

 

 

6398

 

 

6398

 

6398

 

Zestawienie 796

 

 

Jan.1:32 „I świadczył Jan, mówiąc: Widziałem Ducha zstępującego jako gołębicę z nieba i został na Nim”. ------------------------------------------------------------------------

 

Odpowiednikiem gołębicy dla klasy Jana są potwierdzenia liczbowe:

 

2300  ·  dzień 3  ·  miesiąc 12  ·  rok 6132 ----------------------------------------------

 

 

 

9170

 

 

9170

 

Zestawienie 797

 

 

Dan.8:14 „I rzekł do mnie: Aż do dwóch tysięcy i trzech set wieczorów i poranków; tedy przyjdą do odnowienia swego usługi święte”. --------------------------- Wyodręb. liczba.

 

Początek odnowy usług świętych:

 

3 Adar  ·  2004 --------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2300

 

 

2212

 

Razem

 

4512

 

Jan.4:22 „Zbawienie jest z Żydów”. -------------------------------------------------------

 

 

4512

 

Zestawienie 798

 

 

Oz.3:5 „A potem nawrócą się synowie Izraelscy i szukać będą Pana, Boga swego i Dawida, Króla swego, a przestraszeni będąc pójdą do Pana i do dobrotliwości Jego”.--

 

Dan.8:14 „I rzekł do mnie: Aż do dwóch tysięcy i trzech set wieczorów i poranków; tedy przyjdą do odnowienia swego usługi święte”.  ------------------------------------------

 

 

 

2844

 

 

2844

 

Zestawienie 799

 

 

 

Dan.8:14 „Aż do dwóch tysięcy i trzech set wieczorów i poranków; tedy przyjdą do odnowienia swego usługi święte”.   -----------------------------------------  2546

 

3 Adar  ·  2004 ---------------------------------------------------------------  2212

 

 

 

4758

 

 

Ps.68:30 „Dla Kościoła Twego, który jest w Jeruzalemie, będą królowie dary przynosić”. ------------------------------------------------------------------ 1375

 

Święto Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah  ---------------------------------- 3383

 

 

 

 

4758

 

 

Zestawienie 800

 

 

 

Dan.8:26 „Widzenie wieczora i poranka, o którym była mowa, jest prawdą. Ty zaś trzymaj w tajemnicy widzenie, gdyż dotyczy dni dalekich”.---------------- B.P.3487

 

Tajemnicze widzenie – popiół jałowicy:

 

Dan.8:14 „Dwa tysiące trzysta wieczorów i poranków”.------------------------- 1818

 

 

 

 

5305

 

 

Koniec zbierania popiołu czerwonej jałowicy:

 

4Moj.19:10 „I upierze ten, co będzie zbierał popiół onej jałowicy, szaty swe i będzie nieczystym aż do wieczora”. ------------------------------------------------- 2039

 

144 Książęta  ·  3 Adar  ·  2004 szanah --------------------------------------- 3266

 

 

 

 

 

5305

 

 

Książęta hebr. ~yrXh  =  555   Izaj.21:5.

 

Zestawienie 801

 

 

Dan.8:26 „Widzenie wieczora i poranka, o którym była mowa, jest prawdą. Ty zaś trzymaj w tajemnicy widzenie, gdyż dotyczy dni dalekich”. --------------------------------- B.P.

 

Dan.8:14 „Dwa tysiące trzysta”. ----------------------------------------------------------

 

 

 

3487

 

1244

 

Razem

 

4731

 

Oto tematyka i czas trwania widzenia:

 

144 Książęta  ·  3°°  ·  6  ·  3  ·  2001    3  ·  12  ·  2004  ----------------------------

 

 

 

4731

 

Książęta hebr. ~yrXh  =  555   Izaj.21:5.

 

Zestawienie 802

 

 

Ps.118:26 „Błogosławiony, który przychodzi w Imię Pańskie”. ----------------------------

 

3  ·  12 ·   2004 -------------------------------------------------------------------------

 

 

604

 

2019

 

Razem

 

2623

 

Izaj.12:6 „Wykrzykaj, a śpiewaj obywatelko Syońska! Albowiem Wielki jest w pośrodku ciebie Święty Izraelski”. ---------------------------------------------------------------

 

 

 

2623

 

Zestawienie 803

 

 

Pan oznajmił przez głos liczbowania:

 

Dan.8:19 „I rzekł: Oto Ja tobie oznajmię, co się dziać będzie aż do wykonania tego gniewu; bo czasu naznaczonego koniec będzie”. ------------------------------------------------

 

 

 

 

2567

 

Czas Pańskiej Epifanii (2Tes.2:8):

 

3 Adar  ·  2004 szanah -------------------------------------------------------------------

 

 

 

2567

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas