Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

GROMADZENIE  POPIOŁÓW  CZERWONEJ  JAŁOWICY

 

„I zbierze człowiek czysty popiół onej jałowicy i wysypie go precz (na zewnątrz) za obozem na miejscu czystym”.                                                                                                          4Moj.19:9.

 

Jak już wykazaliśmy (w Pięćdziesiątnicy część II, Cienie Przybytku strona 113-114) czerwona jałowica reprezentuje Starożytnych Świętych. Popiół ze spalonej jałowicy wyobraża, że ich wierność Bogu, aż do śmierci, obróciła ich człowieczeństwo w popiół. Gromadzenie tak rozumianego popiołu – pamięci odbywa się przez cały Wiek Ewangelii. Pierwszy po Panu dokonał tego Ap. Paweł (list do Żydów 11 rozdział). Obecnie kończy zabezpieczanie tego popiołu Wielkie Grono. W Boskim zarządzeniu podkreślono, że tak człowiek, jak i miejsce składowania popiołu, miało być czyste. Ale podkreślono też, że nie chodzi tu tylko o czystość umysłu, serca lub moralną czystość ale i o czystość rytualną.

 

„Potem człowiek rytualnie czysty weźmie hizop i umoczywszy go w tej wodzie pokropi namiot, wszystkie przedmioty i wszystkie osoby, które się tam znalazły”.                   4Moj.19:18 BP.

 

Popiół z wodą nie oczyszczał też wszystkich grzechów, gdyż te były zmazywane krwią cielca i kozła. Co oznacza miejsce składania – rytualnie czyste, za obozem?

 

„W czasach Naszego Pana wyjście za obóz znaczyło wyjście poza ówczesny system nominalnego kościoła żydowskiego, czynienie Woli Bożej bez oglądania się lub szukania jakiegokolwiek poparcia i uznania od tegoż systemu.

Dla nas natomiast wyjście za obóz do Pana znaczyłoby wyjście poza obecnie uznawane warunki religijne czyli jakoby poza obręb chrześcijaństwa, w znaczeniu ignorowania poglądów, nauk, poparcia lub uznania tegoż chrześcijaństwa. Znaczyłoby wyjście poza ich łaskę, poza ich wpływy, stanowiska.

Stanem obozu nie są tu ludzie oddaleni od Boga w tym znaczeniu, że rozmyślnie i dobrowolnie odrzucają Boga; przeciwnie, są nim ci, którzy powierzchownie okazują się być wyznawcami Boga i mówią o sobie, że są ludem Bożym”.                      WT.1910-4607; Straż.1952-45.

 

Pięćdziesiątnica od części I do części IV jest pracą kończącą formowanie kopca tak rozumianego „popiołu”. Cytowane są w niej myśli i słowa Naszego Pana, Apostołów i późniejszych Wiernych Sług Kościoła. Ów kopiec myśli, jest ciągle poza obozem – nie jest firmowany szyldem żadnej chrześcijańskiej firmy.

 

Człowiek i miejsce składowania są rytualnie czyste szczególnie pod względem pojmowania pierwszego kłamstwa Szatana „żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie”. Podczas gdy cały obóz nominalnego chrześcijaństwa, a także Żydzi charakteryzują się fatalnym zamieszaniem pojęć w tym przedmiocie.

 

„Człowiek rytualnie czysty weźmie hizop i umoczywszy go w tej wodzie pokropi zanieczyszczonego, w dniu trzecim i siódmym i tak oczyści go z grzechu w dniu siódmym”.

4Moj.19:19.

Hizop jest już umoczony, niebawem rozpocznie się kropienie narodów.

 

„I pokropię was wodą czystą a oczyszczeni będziecie od wszystkich nieczystości waszych i od wszystkich plugastw bałwanów waszych oczyszczę was”.                                  Ezech.36:25; Zach.13:1.

 

Zarządzenie Boże wskazuje na sposób i czas oczyszczenia narodów – „dzień trzeci i siódmy”. Uwzględnia dwa sposoby liczenia czasu. Od ostatniego proroka Jana Chrzciciela jest to dzień trzeci (dzień rozumiany jako tysiąc lat – 2Piotr.3:8). Natomiast od czasu pierwszego proroka Abla, będzie to siódmy tysiąc lat. Tysiąclecie będzie czasem ciągłego oczyszczania Żydów i pogan z tej szatańskiej indoktrynacji. Oczyszczania dokonującego się przy zastosowaniu popiołów czerwonej jałowicy i wody żywej płynącej od uwielbionego Chrystusa. Połączenie tych dwóch elementów, skutecznie oczyści zanieczyszczone umysły czyniąc z wszystkich sekciarzy, jeden lud Boży.

Ustawa zakonu o rytualnym oczyszczaniu wszystkich i wszystkiego, wskazuje nam jak ważną sprawą przed Bogiem jest doktrynalna czystość prawdy Bożej i jaką obrzydliwością są wszelkie błędy zniesławiające Boski Charakter. Pan Bóg przez tą ustawę o gromadzeniu popiołów czerwonej jałowicy, pokazał nam w jaki sposób i kiedy, skończy z tą powszechną, obrzydliwą nieczystością świata.

 

Zestawienie 778

 

 

4Moj.19:2 „Powiedz synom izraelskim, aby przywiedli do ciebie jałowicę płową, zdrową, na którejby nie było zmazy i na którejby nie postało jarzmo”. ---------------------------

 

Oto czas pozaobrazowego przyprowadzenia (zmartwychwstania)

„Czerwonej Jałowicy” i 1000 lat wielkich korzyści wypływających z tego wydarzenia:

 

3°°  ·  6  ·  3  ·  2001 szanah  +  1000 ---------------------------------------------------

 

 

 

3368

 

 

 

3368

3°°. 6. 3. – trzecia godzina, szósty dzień., trzeci miesiąc – wg. rachuby żydowskiej (Pięćdziesiątnica).

 

Zestawienie 779

 

 

 

4Moj.10:8 „Ten też, który ją palić będzie, upierze szaty swe w wodzie i omyje ciało swe wodą, a będzie nieczystym aż do wieczora”. ----------------------------- 2517

 

Czas omywania się wodą przez lat ---------------------------------------------- 1000

 

 

 

3517

 

 

Oto ci, którzy palili „Jałowicę” (Dz.Ap.7:51-53):

 

Obj.7:5-8 „Juda, Ruben, Gad, Aser, Neftalim, Manases, Symeon, Lewi, Isaschar, Zabulon, Józef, Benjamin”.-------------------------------------------------------------

 

 

 

 

3517

 

Wszystkie pokolenia izraelskie miały swój udział w prześladowaniu świętych Proroków, dlatego potrzebować będą tysiącletniego okresu dla omycia się wodą oczyszczenia. „Wieczorem”, czyli przy końcu „Tysiącletniego Dnia” wszyscy oczyszczeni będą przedstawieni Bogu (1Kor.15:22-28).

 

Zestawienie 780

 

 

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich jako przedtem byli i radców twoich jako na początku”. ------------------------------------------------------------------- 1992

 

Łuk.13:28 „Ujrzycie Abrahama i Izaaka i Jakuba i wszystkie proroki w Królestwie Bożym”. -----------------------------------------------------------------hebr. 2822

 

3°°  ·  6 Siwan  ·  2001.-------------------------------------------------------- 2136

 

 

 

 

 

6950

 

 

Żyd.9:13 „Popiół Jałowicy pokrapiający splugawione poświęca ku oczyszczeniu ciała”.----

 

 

6950

 

Zestawienie 781

 

 

 

Dan.12:13 „Ale ty idź do miejsca twego, a odpoczniesz i zostaniesz w losie twoim, aż do skończenia dni”.----------------------------------------------------------- 2290

 

Czas zmartwychwstania

Daniela jako jednego z 144 Książąt:

 

6 Siwan  ·  2001 szanah. ------------------------------------------------------- 2488

 

 

 

 

 

4778

 

 

Żyd.9:13 „Popiół Jałowicy pokrapiający splugawione”. -----------------------------------

 

 

4778

 

Zestawienie 782

 

 

 

Popiół Jałowicy  ---------------------------------------------------------------  1317

 

Oto obrazowo ukazany początek zbierania popiołów:

 

Dzień 6  ·  miesiąc 3  ·  rok 2001 ---------------------------------------------- 2643

 

 

 

3960

 

 

Ilość lat od narodzenia Jakuba i Ezawa

w 1960 r. pne do roku 2001 ne. (pełne lata):

 

3960 ------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

3960

 

Dzień  grec.  hmera  =  154.        Miesiąc  grec.  mhn  =  98.         Rok  grec.  etoj  =  381.

 

Zestawienie 783

 

 

 

4Moj.19:2-5 „Powiedz synom Izraelskim, aby przywiedli do ciebie jałowicę płową, zdrową na którejby nie było zmazy i na którejby nie postało jarzmo; Tę oddacie Eleazarowi kapłanowi, który ją wywiedzie za obóz i zabita będzie przed nim. A wziąwszy Eleazar kapłan ze krwi jej na palec swój, kropić będzie przeciw namiotowi zgromadzenia oną krwią siedem kroć. Potem każe tę jałowicę spalić przed oczyma swymi; skórę jej i mięso jej i krew jej, z gnojem jej spali”. -- p.l. 1862

 

Początek wielkich korzyści z popiołu jałowicy w Epifanii

Króla Izraela z chwilą ukończenia pozaobrazowej Świątyni Zorobabela w 2004 roku:

 

Dzień 3  ·  miesiąc 12  ·  rok 2004 --------------------------------------------- 2742

 

 

 

 

 

 

 

 

4604

 

 

Jan.8:56 „Abraham, ojciec wasz z radością żądał, aby oglądał dzień mój i oglądał i radował się”. -----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

4604

 

 

Zestawienie 784

 

 

 

4Moj.19:10 „I upierze ten, co będzie zbierał popiół onej jałowicy szaty swe i będzie nieczystm aż do wieczora”.  -------------------------------------------------- 2039

 

Koniec zbierania popiołu i pranie szat:

 

3 Adar  ·  2004 -----------------------------------------------------------------2212

 

 

 

 

4251

 

 

Oz.9:10 „Znalazłem Izraela jako jagody winne na puszczy; widziałem ojców waszych jako pierwszy owoc figowy na początku ich”. -----------------------------------------------

 

 

 

4251

 

Zestawienie 785

 

 

 

Oto ci, którzy przyjmą oczyszczające pokropienie:

 

Obj.1:7 „I ujrzy Go wszelkie oko”. --------------------------------------------- 2751

 

15  ·  7  ·  2005 --------------------------------------------------------------- 2027

 

 

 

 

4778

 

 

Fakt obwieszczenia Proroków początkiem procesu oczyszczania:

 

Żyd.9:13 „Popiół jałowicy pokrapiający splugawione”. ------------------------------------

 

 

 

4778

 

Zestawienie 786

 

 

 

Mat.15:32 „Chrystus, On Król Izraela”. ---------------------------- wg Delitzscha. 994

 

Święto Namiotów  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah ------------------------------ 3784

 

 

 

4778

 

 

Oto obrazowa rola Reprezentantów Króla:

 

Żyd.9:13 „Popiół jałowicy pokrapiający splugawione”. ------------------------------------

 

 

 

4778

 

Święto Namiotów 903 (Czwarty przypadek).

 

Zestawienie 787

 

 

 

4Moj.19:8 „Ten też, który ją palić będzie, upierze szaty swe w wodzie i omyje ciało swe wodą, a będzie nieczystym aż do wieczora”. --------------------------- p.l. 112

 

Dz.Ap.7:52 „Któregoż z proroków nie prześladowali ojcowie wasi, i nie pozabijali tych, którzy przedtem opowiadali o przyjściu tego Sprawiedliwego, któregoście wy się teraz stali zdrajcami i mordercami?”. ----------------------------------- p.l. 3520

 

Żyd.11:37 „Byli kamienowani, piłą przecierani, kuszeni, mieczem zabijani, chodzili w owczych i w kozich skórach; byli w niedostatku, w ucisku, w niewczasach”.p.l. 1120

 

 

 

 

 

 

4752

 

 

Jezus Chrystus, On Król Izraela  ·  Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah -----------------

 

 

4752

 

 

Jezus Chrystus, On Król Izraela hebr.  larXy $lm xyXmh [wXy = 1380 Mar.15:32 Delitzscha.

 

Zestawienie wskazuje prześladowanych przedstawicieli Wielkiego Króla, a także Jego samego oraz początek ziemskiej fazy królestwa.

 

Zestawienie 788

 

 

 

Żyd.9:13 „Popiół Jałowicy”.----------------------------------------------------- 1317

 

Początek korzyści:

 

Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah. ------------------------------------------ 3372

 

 

 

4689

 

 

Obj.21:15 „Zmierzył miasto  ·  Bramy jej  ·  Mur jej”. ------------------------------------

 

 

4689

Popiół Jałowicy  grec. Spodoj damalewj.  Żyd.9:13.

Zmierzył miasto. Bramy jej. Mury jej. grec. Metrhsh polin pulwnaj authj teicoj autej. Obj.21:15.

 

Zestawienie 789

 

 

Oczyszczający „popiół jałowicy”:

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich jako przedtem byli i radców twoich jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernym”.---- p.l.

 

Człowiek czysty:

 

Obj.7:9 „Lud Wielki”.---------------------------------------------------------------------

 

Oto początek i długość czasu

Korzystania z „wody oczyszczenia”

 

15 Ethanim  ·  2005  +  1000 -------------------------------------------------------------

 

 

 

 

638

 

 

1362

 

 

 

3526

 

Razem:

 

5526

 

4Moj.19:9 „I zbierze człowiek czysty popiół onej jałowicy i wysypie go precz za obóz, na miejscu czystym, a będzie dla zgromadzenia synów izraelskich chowany do wody oczyszczenia, gdyż jest ofiara za grzech”.-----------------------------------------------

 

 

 

 

5526

 

Zebranie popiołu – oznacza literackie zgromadzenie ostatnich prawd chronologicznych wskazujących na Nową Świątynię – wznowienie, kontynuację i ukończenie jej budowy, jak również na wody życia z niej wypływające. (Ezech.47:1-12; Obj.21 i 22 rozdziały). Informacja o wzbudzeniu 144 Świętych Przedstawicieli Królestwa Naszego Pana na ziemi zelektryzuje niepojętą radością (Obj.21:3-4) wszystkich pragnących „płynącej” z „Jeruzalemu” „wody życia” (Obj.22:17). Władza „Nowych Niebios” i „Nowej Ziemi” otoczy czułą opieką i miłością tych wszystkich, którzy poddadzą jej swoją wolę i rozpoczną pracę nad sobą korzystając z „wody oczyszczenia” (4Moj.19:11-22).

 

Złożenie popiołu za obozem – to obwieszczenie o wzbudzeniu Proroków (3°° 6 Siwan 2001 szanah), wszystkim oczekującym i gotowym do przyjęcia tej radosnej informacji. Zgromadzone prorocze dowody obecności Proroków, są wielkim wzmocnieniem i zachętą do działania dla nielicznych, ale wierzymy, że już w niedługim czasie wydarzenia światowe wzmogą żywe zainteresowanie tymi wspaniałymi prawdami (Izaj.66:18-21).

 

Pan zagrzmi z Syjonu

I wyda Swój donośny głos z Jeruzalemu,

Tak że zadrżą niebiosa i ziemia.

Lecz dla Swojego ludu Pan jest ucieczką

I twierdzą dla synów Izraela.

I poznacie, że Ja Pan jestem waszym Bogiem,

Który mieszka na Syjonie, Świętej Mojej Górze.

Wówczas Jeruzalem będzie Święte,

A obcy już nie będą przez nie przechodzili.

W owym dniu góry będą ociekać moszczem,

A pagórki opływać mlekiem,

I wszystkie potoki Judzkie będą pełne wody,

A z Przybytku Pana wypływać będzie źródło

I nawodni Dolinę Akacji.

Joel.3:21-23.

 

 

Niech cię wysłucha Pan w dniu utrapienia,

Niech cię wzmocni Imię Boga Jakubowego!

Niech ci ześle pomoc ze Świątyni

I niech cię wesprze z Syjonu!

Niechaj wspomni wszystkie dary twoje

I niech przyjmie całopalenia twoje. Sela.

Niech ci da to, czego pragnie serce twoje,

I niech wypełni każdy twój zamysł!

Będziemy się weselić ze zwycięstwa Twego

I w Imię Boga naszego wzniesiemy sztandary!

Niech Pan spełni wszystkie prośby twoje!

Teraz wiem, że Pan wybawił Pomazańca Swego.

Wysłucha Go z nieba Swego Świętego

Przez potężną pomoc Prawicy Swojej.

Jedni chlubią się wozami, drudzy końmi,

Lecz my chlubimy się Imieniem Pana, Boga naszego.

Zadrżały im kolana i upadli,

Lecz my stoimy i trwamy.

Panie, Królu nasz, pomóż!

Wysłuchaj nas w dniu wołania naszego.

 

Psalm 20.

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas