Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

„A  PODNIÓSŁSZY  JAKUB  OCZY  SWE”

 

1Moj.33:1.

 

Oczy są symbolem duchowego poznania. Często podnosili swoje oczy: Abraham, Izaak i Jakub i podobali się Bogu. Po nocnym mocowaniu się z Bogiem i z ludźmi, utykający i obolały Jakub, postępował ostrożnie po kamienistej drodze, patrząc pod stopy swoje. Gdy nad Fanuel zaświeciło wschodzące słońce, podniósł swe oczy w jego kierunku. W promieniach słońca ujrzał Ezawa a z nim 400 mężów. Nie była to liczba „Omegi” – 800, ale jej połowa. W pozaobrazie oznacza, że nie są to jeszcze mega-wydarzenia, ale ich Epifania. Nie mniej jednak, wówczas dla Jakuba a obecnie dla klasy Jakuba, są to już chwile zapierające dech w piersiach. Podniesione oczy, które ujrzały Ezawa i 400 mężów (symboliczna liczba Kościoła 400 x 360 = 144000) wkrótce w czasie spotkania, zalały się łzami radości. Jakub powie nam:

 

„Oglądałem oblicze twoje, jak się ogląda oblicze Boże i przyjąłeś mnie łaskawie”.

1Moj.33:10.

Apostoł Paweł 2000 lat później napisał:

 

„Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło to przygotował Bóg tym którzy Go miłują. Albowiem nam to objawił Bóg przez Ducha gdyż Duch bada się wszystkiego nawet głębokości Boże”.                                                                1Kor.2:9-10.

 

Podnosić oczy wyrozumienia – według słów Apostoła – to badanie głębokości Bożych. Tą samą myśl zawierają słowa Pana:

 

„A gdy się to pocznie dziać spoglądajcie, a podnoście głowy wasze przeto iż się przybliża odkupienie wasze”.                                                                                                             Łuk.21:28.

 

Życie to nie tylko dni, miesiące i lata, ale na nie składają się też chwile – ważne, niepowtarzalne, cudowne. Takimi chwilami są obecne fakty, zapowiedziane wiele wieków temu a my je oglądamy, gdy tylko podniesiemy oczy naszego wyrozumienia. Tą sytuację obecną, również zapowiedział Bóg przez proroka:

 

„Bo okiem w oko ujrzą, że zasię Pan Syon przywiedzie”.                                            Izaj.52:8.

 

„Badajmy więc Słowo Boże w pełni czci abyśmy mogli dowiedzieć się o tym co upodobało się Bogu ukazać nam w zakresie Jego czasów i chwil. A ponieważ niedawno rozjaśnił On wspaniałe zarysy Swego Planu, możemy w związku z tym spodziewać się, że nastał już słuszny czas w którym wprowadzeni zostaniemy w znajomość jego czasowych aspektów...”.

„...Jednakże w miarę zbliżania się ostatecznego wypełnienia planu, przywilejem Świętych jest wiedza o tym czasie końca, abyśmy mogli podnosić głowy i radować się”.                              B – 25.

Nadchodzą wspaniałe czasy, „naprawienia wszechrzeczy” podnosimy nasze głowy, nasze oczy i nasze serca.

 

Zestawienie 749

 

 

1Moj.33:1 „A podniósłszy Jakub oczy swe ujrzał, a oto Ezaw idzie, a z nim czterysta mężów”.  ------------------------------------------------------------------------------

 

Abraham  ·  3 Adar  ·  2004 -------------------------------------------------------------

 

 

 

2460

 

2460

 

Abraham  hebr.  ~hrba  =  248.

 

Zestawienie 750

 

 

 

1Moj.33:1 „A podniósłszy Jakub oczy swe ujrzał, a oto Ezaw”. ----------------- 1304

 

Przedstawiciele Chrystusa reprezentujący Grono 144 Książąt:

 

144  ·  Abraham  ·  Izaak  ·  Jakub --------------------------------------------- 782

 

 

 

2086

 

 

Mat.6:10Przyjdź Królestwo Twoje”.  -------------------------------------------------

 

 

2086

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich, jako przedtem byli i radców twoich, jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernym”. ------------------------------------------------------------------------------- p.l.638

 

Pozaobrazowy „Ezaw” i liczba

 

1Moj.33:1 „A podniósłszy Jakub oczy swe ujrzał, a oto Ezaw”  ·  144 ---------- 1448

 

 

 

 

 

 

2086

 

 

Abraham  hebr.  ~hrba  =  248.   Izaak  hebr.  qxcy  =  208   Jakub  hebr.  bq[y  =  182.

 

Zestawienie 751

 

 

1Moj.33:1 „A podniósłszy Jakub oczy swe ujrzał, a oto Ezaw idzie”.  ---------------------

 

Przedstawiciele Chrystusa reprezentujący Jego 144 Książąt:

 

144  ·  Abraham  ·  Izaak  ·  Jakub ------------------------------------------------------

 

 

1307

 

 

782

 

Razem

 

2089

 

Zach.12:11 „Dnia onego będzie wielkie kwilenie w Jeruzalemie, jako kwilenie w Adadrymon na polu Magieddon”. ------------------------------------------------------

 

 

 

2089

 

Zestawienie 752

 

 

 

2Kron.35:25 „Uczynił też i Jeremiasz narzekanie nad Jozyjaszem, które przypominają wszyscy śpiewacy i śpiewaczki w lamentach swych o Jozyjaszu, aż po dziś dzień i wprowadzili to w zwyczaj w Izraelu”. --------------------------------------------------

 

 

 

 

5191

 

Pozaobraz w Izraelu i początek wypełnienia:

 

Zach.12:11 „Dnia onego będzie wielkie kwilenie w Jeruzalemie, jako kwilenie w Adadrymon na polu Magieddon”. ------------------------------------------- 2089

 

Izrael  ·  Izrael  ·  3 Adar  ·  2004 --------------------------------------------- 3102

 

 

 

 

 

5191

 

 

Izrael  hebr.   larXy  =  541.

Izrael  grec.  Israhl  =  349.

 

Zestawienie 753

 

 

Tren.Jer.5:21 „Nawróć nas do Siebie o Panie! A nawróceni będziemy; odnów dni nasze jako z dawna były”. -------------------------------------------------------------------

 

Boży Odnowiciele Izraela:

 

144 Starsi --------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

1416

 

 

1416

 

Starsi  grec.  Presbuteroi  =  1272  Obj.5:14.

 

Zestawienie 754

 

 

Tren.Jer.5:21 „Nawróć nas do Siebie o Panie! A nawróceni będziemy; odnów dni nasze jako z dawna były”. -------------------------------------------------------------------

 

Początek odnowy z pozaobrazowej Świątyni:

 

3  ·  12  ·  2004 -------------------------------------------------------------------------

 

 

 

1416

 

 

2019

 

Razem

 

3435

 

Pański zwój odnawiający oblicze ziemi:

 

Zach.5:2 „I rzekł do mnie: Cóż widzisz? I rzekłem: Widzę księgę lecącą, której długość na dwadzieścia łokci, a szerokość na dziesięć łokci”. --------------------------------------

 

 

 

 

3435

 

Zestawienie 755

 

 

Tren.Jer.5:22 „Bo izali nas cale odrzucisz, a gniewać się będziesz na nas tak bardzo?”. ----

 

Początek odnowy narodowej i wielkich błogosławieństw dla Izraela:

 

3 Adar  ·  2004 szanah -------------------------------------------------------------------

 

 

1684

 

 

2567

 

Razem

 

4251

 

Pański powód błogosławienia Izraela:

 

Oz.9:10 „Znalazłem Izraela jako jagody winne na puszczy; widziałem ojców waszych jako pierwszy owoc figowy na początku ich”. -----------------------------------------------

 

 

 

 

4251

 

Zestawienie 756

 

 

1Moj.32:31 „Bo widziałem Boga twarzą w twarz”. ----------------------------------------

 

144 Starsi  --------------------------------------------------------------------------------

 

 

1128

 

1416

 

Razem

 

2544

 

14 Nisan  ·  2005 szanah  ----------------------------------------------------------------

 

 

2544

 

Zestawienie 757

 

 

1Moj.23:9 „I rzekł Jakub: Boże ojca mego Abrahama i Boże ojca mego Izaaka, Panie, któryś do mnie rzekł: Wróć się do ziemi twojej i do rodziny twojej, a uczynięć dobrze”.-

 

3Moj.25:13 „W ten miłościwy rok wróci się każdy do osiadłości swojej”. -----------------

 

 

 

2690

 

2690

 

Razem

 

5380

 

Początek wyzwolenia:

 

Wyswobodzenie  ·  Święto Sukot  ·  15 Ethanim  ·  2005 szanah ------------------------

 

 

 

5380

 

Wyswobodzenie  gr.  Apolutrwsij  =  1997  Łuk.21:28.

Święto Sukot (Namiotów)  hebr.  twksh gx  =  502  Zach.14:16.

 

 

JÓZEF  WYRÓŻNIA  BENIAMINA

 

1Moj.45:22.

 

Józef w pozafigurze to Prorocy a Beniamin to Wielkie Grono, potwierdzają to liczbowania, wskazując jednocześnie na czas tego faktu opisanego tak kameralnie i pięknie.

Jako dzieci Abrahama mamy też dziecięcą ciekawość czym jest ów dar Józefa – „trzysta srebrników i pięć szat odświętnych?”. Wiemy już z innego obrazu jaki dar przygotował Jakub (Wielkie Grono) dla Ezawa (Proroków). Ezaw wzbraniał się z przyjęciem daru, a Beniamin nie. Liczbowania sugerują nam, że będzie to miało związek z pięcioma świętami 2005 roku – a na każde święto jedna odświętna szata. Znamy symbolizm srebra, jest ono symbolem duchowej natury (Malach.3:3) a także czystej prawdy (Ps.12:7). Srebrniki jako pieniądze są też symbolem faktów potwierdzających wypełnienie się proroctw (pożyczalnik upominał się od wdowy tak rozumianych pieniędzy 2Król.4:1-7).

Zapewne dar od Józefa będzie godnym jego urzędu, jako Króla Izraela i Świata. Zapewne też Pan nie gniewa się na naszą przedwczesną ciekawość, czym ów dar będzie? Podobnie jak nie gniewał się na Ojca Abrahama, gdy ten zapytał:

 

„Panie Boże po czymże poznam, że ją odziedziczę?”.

 

Zestawienie 758

 

 

Ezech.43:18 „I rzekł do mnie: Synu Człowieczy tak mówi Panujący Pan: Teć są ustawy około ołtarza w dzień, w który zbudowany będzie, aby na nim ofiarowano całopalenia i krwią na nim kropiono”. ---------------------------------------------------------------

 

Oto Ołtarz i czas:

 

Jam jest Józef  ·  Wicekról  ·  Cafnat Paneach  ·  3 Adar  ·  2004 -----------------------

 

 

 

 

3480

 

 

3480

 

Jam jest Józef  hebr.  $swy yna  =  217    1Moj.45:3.

Wicekról  hebr.  $rba  =223    1Moj.41:43.

Cafnat Paneach  hebr. xn[p tnpc = 828   1Moj.41:45.

 

Zestawienie 759

 

 

 

1Moj.45:1 „I nie został nikt przy Nim, gdy się dał poznać Józef braci swej”.----- 1568

 

Oto Józef:

 

144 Książęta --------------------------------------------------------------------  999

 

 

 

2567

 

 

Początek Epifanii Józefa:

 

3 Adar  ·  2004 szanah -------------------------------------------------------------------

 

 

 

2567

 

Zestawienie 760

 

 

1Moj.45:1 „I nie został nikt przy Nim, gdy się dał poznać”. -------------------------------

 

144 Książęta -----------------------------------------------------------------------------

 

Chrystus  ---------------------------------------------------------------------------------

 

 

1356

 

1356

 

1356

 

Słowa „i nie został nikt przy Nim” wskazują iż w czasie, gdy Józef da się poznać swoim braciom nikt, oprócz najbliższych Mu osób, na Niego nie oczekuje.

 

Zestawienie 761

 

 

1Moj.45:4 „Przystąpcie proszę do mnie; i przystąpili. Zatem rzekł: Jam jest Józef”. --------

 

3  ·  12  ·  2004 -------------------------------------------------------------------------

 

 

1200

 

2019

 

Razem

 

3219

 

Król Żydowski ---------------------------------------------------------------------------

 

 

3219

 

Król Żydowski grec.O Basileuj twn Ioudaiwn  = 3219    Mar.15:26.

 

Zestawienie 762

 

 

1Moj.45:1 „Nie został nikt przy Nim, gdy się dał poznać Józef braci swej”. ---------------

 

Józef:

 

Jezus Chrystus   --------------------------------------------------------------------------

 

 

1562

 

 

749

 

Razem

 

2311

 

Początek ujawniania się przez fakt ukończenia budowy Świątyni:

 

Ezdr.6:15 „I dokończony jest on dom trzeciego dnia miesiąca Adar”. ----------------------

 

 

 

2311

 

Zestawienie 763

 

 

1Moj.45:3 „I rzekł Józef do braci swej: Jamci jest Józef”. ---------------------------------

 

Dzień 3  ·  miesiąc 12  ·  rok 2004 -------------------------------------------------------

 

 

686

 

2742

 

Razem

 

3428

 

Pozaobrazowy Józef reprezentowany przez Proroków:

 

Chrystus, On Król Izraela  ·  144 Książęta -----------------------------------------------

 

 

 

3428

 

Chrystus, On Król Izraela  grec.  O Cristoj o Basileuj Israhl  =  2429 Mar.15:32.

Książęta hebr. ~yrFh  z Dag moc.  =  855   Izaj.21:5.

 

Zestawienie 764

 

 

Oz.3:5 „A potem nawrócą się synowie Izraelscy i szukać będą Pana, Boga swego i Dawida, Króla swego, a przestraszeni będąc pójdą do Pana i do dobrotliwości Jego w ostatnie dni”.---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

3570

 

Cafnat Paneach  ·  dzień 3  ·  miesiąc 12  ·  rok 2004 -----------------------------------

 

 

3570

 

Mat.8:11-12 „A powiadam wam: Iż wiele ich od wschodu i od zachodu słońca przyjdzie, a usiądą za stołem z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebieskim. Ale synowie królestwa będą wyrzuceni w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. ----------------------------------------------------------------- p.l.

 

 

 

 

 

3570

 

Cafnat Paneach  hebr. xn[p tnpc = 828   1Moj.41:45.

 

Zestawienie 765

 

 

Jer.33:17 „Bo tak mówi Pan: Nie będzie wykorzeniony mąż z rodu Dawidowego, aby nie miał siedzieć na stolicy domu Izraelskiego”. --------------------------------------------

 

Jam jest Józef  ·  3 Adar  ·  2004 szanah   -----------------------------------------------

 

 

 

2784

 

2784

 

Zestawienie 766

 

 

Ezech.43:18 „Synu Człowieczy! Tak mówi Panujący Pan: Teć są ustawy około ołtarza w dzień, w który zbudowany będzie, aby na nim ofiarowano całopalenia i krwią na nim kropiono”. -----------------------------------------------------------------------------

 

Oto Ołtarz i początek składania ofiar:

 

Jam jest Józef  ·  Wicekról  ·  dzień 3  ·  miesiąc 12  ·  rok 2004 ------------------------

 

 

 

 

3182

 

 

3182

 

Jam jest Józef  hebr.  $swy yna  =  217    1Moj.45:3.

Wicekról  hebr.  $rba  =223    1Moj.41:43.

 

Zestawienie 767

 

 

Józef  ·  3 Adar  ·  2004 -----------------------------------------------------------------

 

Oto On:

 

JEZUS CHRYSTUS  ---------------------------------------------------  duże litery greckie.

 

Bóg Twój Króluje  ·  3 Adar  ·  2004 ----------------------------------------------------

 

 

2368

 

 

2368

 

2368

 

Zestawienie 768

 

 

1Moj.45:4 „Jam jest Józef”. --------------------------------------------------------------

 

3 Adar  ·  2004  -------------------------------------------------------------------------

 

 

217

 

2212

 

Razem

 

2429

 

Mar.15:32 „Chrystus, On Król Izraela”. --------------------------------------------------

 

 

2429

 

Zestawienie 769

 

 

1Moj.45:12 „A oto oczy wasze widzą i oczy brata mego Benjamina, że usta moje mówią do was”. ------------------------------------------------------------------------------

 

3  ·  12  ·  2004 szanah ------------------------------------------------------------------

 

 

 

1672

 

2374

 

Razem

 

4046

 

Zach.4:7 „Cóżeś ty jest, o góro wielka! przeciwko Zorobabelowi? Równina; bo On wywiedzie Kamień Główny z głośnym okrzykiem: Łaska, Łaska nad Nim”. ------------

 

 

 

4046

 

Zestawienie 770

 

 

1Moj.45:12 „A oto oczy wasze widzą i oczy brata mego Benjamina”. ---------------------

 

3  ·  12  ·  2004 -------------------------------------------------------------------------

 

 

1200

 

2019

 

Razem

 

3219

 

Jan.19:19 „Król Żydowski”.   -------------------------------------------------------------

 

 

3219

 

Zestawienie 771

 

 

Nasz Pan najpierw daje się poznać Wielkiemu Gronu i Prorokom.

 

1Moj.45:1 „Tedy się Józef nie mógł dalej wstrzymać przed wszystkimi, którzy stali przed nim i zawołał: Wyprowadźcie wszystkich odemnie. I nie został nikt przy nim, gdy się dał poznać Józef braci swej”. --------------------------------------------------------------

 

144 Starsi  ·  2005 szanah ----------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

3776

 

3776

 

Starsi grec. Presbuteroi  = 1272.  Obj.4:10.

 

„W promieniach owego skupionego światła coraz to nowe klejnoty Prawdy lśnią nieznanym dotychczas blaskiem, ukazując Majestat Pańskiej Obecności”.                                               C-308.

 

Zestawienie 772

 

 

1Moj.32:28 „Nie będzie nazywane więcej imię twoje Jakub, ale Izrael; boś sobie mężnie poczynał z Bogiem i z ludźmi i przemogłeś”. --------------------------------------------

 

„Srebrniki” – za mocowanie się z Panem

„Szaty” – za mocowanie się z ludźmi:

 

1Moj.45:22 „Trzysta srebrników i pięcioro szat odmiennych”. -----------------------------

 

 

 

3631

 

 

 

2879

 

Razem

 

6510

 

Czas realizacji liczony od stworzenia Adama (4128 + 2005):

 

15  ·  7  ·  6133 szanah ------------------------------------------------------------------

 

 

 

6510

 

Zestawienie 773

 

 

1Moj.45:14 „Padł na szyję Benjamina brata swego i płakał; Benjamin też płakał na szyi Jego”. ---------------------------------------------------------------------------------

 

Dzień 3  ·  miesiąc 12  ·  rok 2004 -------------------------------------------------------

 

 

 

1340

 

2742

 

Razem

 

4082

 

Izaj.52:7 „O jako piękne są na górach nogi tego, co pocieszne rzeczy zwiastuje i opowiada pokój; tego, co zwiastuje dobre i opowiada zbawienie, a mówi do Syonu: Bóg Twój Króluje!”. -----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

4082

 

Zestawienie 774

 

 

1Moj.45:14 „Padł na szyję Benjamina brata swego i płakał; Benjamin też płakał na szyi Jego”. ---------------------------------------------------------------------------------

 

Zach.4:10 „Ponieważ się weselą patrząc na Ten Kamień, to jest na Prawidło w ręce Zorobabelowej”.  ----------------------------------------------------------------------

 

 

 

1340

 

 

1340

 

Zestawienie 775

 

 

1Moj.45:22 „Ale Beniaminowi dał trzysta srebrników i pięcioro szat odmiennych”. --------

 

 

3567

 

Wielki Darczyńca i czas:

 

Jezus  ·  Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005 szanah -----------------------------------------------

 

 

 

3567

 

Pięć wielkich Świąt Pańskich:

 

3 Adar  ·  15 Nisan  ·  6 Siwan  ·  10 Ethanim  ·  15 Ethanim  ·  2005 ------------------

 

 

 

3567

 

Jezus.  grec  Ihsouj  =  694    Obj.22:16.

Sukot  hebr.  twksh  =  491.

 

3 Adar – koniec budowy Świątyni: 15 Nisan – Pascha; 6 Siwan – Pięćdziesiątnica: 10 Ethanim – Jom Kipur (Dzień Pojednania); 15 Ethanim – Święto Sukot (Namiotów).

Zestawienie wskazuje na pozaobrazowego Józefa, czas wręczenia upominków dla braci i wyróżnienie Beniamina, Choć upominki dla Beniamina zostaną wręczone 15 Ethanim, to będą miały związek z innymi wymienionymi świętami. Jeśli chodzi o dzień 15 Nisan, to jest on dniem Żydowskiej Paschy, gdzie po zabiciu Baranka Wielkanocnego w dniu 14 Nisan między dwoma wieczorami nastąpiło wyjście z Egiptu po północy w dniu 15 Nisan (2Moj.12:42; 5Moj.16:6,16).

 

Zestawienie 776

 

 

Dar dla Benjamina:

 

1Moj.45:22 „Trzysta srebrników  ·  Pięć szat odświętnych” ------------------------------

 

Sukot  ·  15  ·  7  ·  2005 szanah --------------------------------------------------------

 

 

 

2873

 

2873

 

Zestawienie 777

 

 

 

1Moj.45:3 „I rzekł Józef do braci swej: Jamci jest Józef”.  ------------------------ 686

 

15 Ethanim  ·  2005 szanah ----------------------------------------------------- 2881

 

 

 

3567

 

 

Nagroda dla „Benjamina”:

 

1Moj.45:22 „Ale Beniaminowi dał trzysta srebrników i pięcioro szat odmiennych”. --------

 

 

 

3567

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas