Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas

 

 

 

 

 

OSTATNIE  POSELSTWO  WIELKIEGO  GRONA

 

Prawda o Wielkim Gronie nie jest doktryną fundamentalną, przeto różnice w poglądach o tej klasie nie powinny wprawiać nas w zakłopotanie. Jednak tak jak każda prawda i ona również, ma swoje miejsce i oparcie w Planie Bożym jako całości. Znajomość jej ma wpływ na nasze doktrynalne utwierdzenie i na naszą zdolność sprawowania poselstwa oraz by ostać się w prawdzie w tych trudnych czasach ostatecznych.

Po uwielbieniu Kościoła nastał czas na dociekanie pełnej prawdy o Wielkim Gronie. Dotychczasowe skoncentrowanie uwagi na niektórych tylko obrazach i przypowieściach jak na przykład: „żona Lota”, „przypowieść o gnuśnym słudze”, o „głupich pannach” itp. ukształtowały pogląd u wielu, że przynależność do tej klasy jest karą, a nie nagrodą. Głównym przedmiotem zainteresowania była Oblubienica – i słusznie. Pogląd taki mógł być uznawany do czasu, gdy na „towarzyszki” Oblubienicy patrzono niechętnie. Po ślubie dalsze zabieganie o względy i chęć zostania Oblubienicą – gdy jest już ona Małżonką – jest bardzo niestosowne. Żyjąc na przełomie wieków – jak ongiś Jan Chrzciciel (ostatni Prorok) mamy podobne przywileje i podobne dylematy.

„Jako ostatni reprezentant „domu sług” on wykonał zadanie swego posłannictwa z powagą oświadczając iż Jezus jest tym od dawna obiecanym Mesjaszem – Królem, który wkrótce rozpocznie wybieranie klasy Małżonki, by była współdziedziczką Jego i w Jego Królestwie. On (Jan Chrzciciel) jako prorok rozumiał, iż nie nadawał się do tej klasy jednak radował się z przywileju obwieszczenia Oblubieńca mówiąc; Kto ma Oblubienicę ten jest Oblubieniec, a przyjaciel Oblubieńca, który przy nim stoi słucha go, doznaje największej radości na głos Oblubieńca. Taką jest moja radość, zaznaję jej w pełni. Jan.3:29”.                            WT.1910-4543.

 

Poselstwo Jana było głosem wołającego na puszczy – podobnie jest na przełomie wieków – Ewangelii i Tysiąclecia. Od 2000 roku nasza uwaga skoncentrowała się na poznaniu wszystkich obrazów, figur, proroctw i przypowieści dotyczących Wielkiego Grona. W dostępnej nam literaturze prawdy wyszukiwaliśmy każdą myśl, przesłankę, aluzję dotyczącą tej klasy. Zapewne nie wszystko zostało wychwycone, powiedziane i napisane. Zainteresowanie się tematyką Wielkiego Grona jest możliwe wówczas, gdy ucho wiary usłyszy odgłos zamykających się „drzwi” Wysokiego Powołania.

„Odgłos”, który mówi: komplet 144000 już jest i czas już się skończył. Obecnie możemy mówić bezpiecznie o towarzyszkach Oblubienicy lub o jej młodszej siostrze. (Pieśń Sal.8:9). Towarzyszki Oblubienicy nie wchodzą same w pewne przywileje; one są w nie wprowadzane przez Oblubieńca i Oblubienicę.

„Przywiodą ją z weselem i radością”     Ps.45:15-16.

Jako lojalni w sercu Panu, staramy się z radością wchodzić do „pałacu błogosławieństw”, rozumiejąc odpowiedzialność za każdą naszą sposobność i każdy dany nam przywilej. Wielkie Grono jest ważną częścią działania Boskiej Łaski i Miłosierdzia w Wieku Ewangelii.

„Jako klasa Lewitów nie dosięgli stopnia Królewskiego Kapłaństwa, lecz są Lewitami i mogą służyć Bogu w Jego chwalebnej Świątyni”.                                                                    F-150.

Wielkie Grono miało wydać poświadczające świadectwo, że „Małżonka nagotowała się”, jako „klasa Elizeusza” miało dokonać „drugiego uderzenia Jordanu” i ogłosić wzbudzenie Proroków. „Pięćdziesiątnica” od części I do części IV jest dokumentacją tych działań. Zauważmy, jak ważne i wielkie są te przywileje. Radujemy się z tych specjalnych błogosławieństw, że nasze „oczy” i „uszy” wyrozumienia są teraz otwarte, a serca nasze są gotowe do przyjęcia dalszej Łaski i Światła.

Jemu niech będzie Chwała na wieki wieków. Amen!

 

Zestawienie 737

 

 

 

Nowym pokarmem Wieczerzy jest zrozumienie obrazu Jakuba:

 

Obj.19:9 „I rzekł mi, napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na Wieczerzę Wesela Barankowego. I rzekł mi: Te prawdziwe słowa są Boże”.-------------------------------

 

 

 

 

8097

 

Pokarm podany na Wieczerzy:

 

1Moj.28:12 „I śniło mu się, a oto drabina stała na ziemi, a wierzch jej dosięgał nieba: A oto Aniołowie Boży wstępowali i zstępowali po niej”. -------------------------2435

 

Oto Drabina i czas:

 

Łuk.23:35 „Chrystus, On Wybrany Boży”.  ·  15 Ethanim  ·  2005 ------------- 5662

 

 

 

 

 

8097

 

 

Książęta  hebr  ~yrXl =  580   Izaj.32:1

 

Zestawienie 738

 

 

 

Obj.19:9 „I rzekł mi: Napisz”.--------------------------------------------------- 1128

 

Starsi  ·  144 ------------------------------------------------------------------  1416

 

 

 

2544

 

 

1Moj.32:6 „Przybyliśmy do brata twego Ezawa, który też idzie przeciwko tobie, a czterysta mężów z nim”.----------------------------------------------------------------

 

 

 

2544

 

Starsi  grec.  Presbuteroi  =  1272  Obj.5:14.

 

Zrozumienie liczby Proroków – 144 – było bardzo ważnym, aby nie kojarzyć liczby 400 idących z Ezawem jako ewentualnej liczby Proroków. Jak wiemy 400 to symbol liczby Kościoła (Taw = 400.      400 x 360 = 144000).

 

Zestawienie 739

 

Ezech.29:21 „Dnia onego uczynię, że wyrośnie róg domu Izraelskiego, tobie też usta twoje otworzę w pośrodku ich; i dowiedzą się, żem Ja Pan”. ----------------------------------

 

3  ·  12  ·  2004 szanah  +  1000  --------------------------------------------------------

 

 

 

 

3374

 

3374

 

3.12.2004 jest to zapis wg Ezdr.6:15, miesiąc Adar (to luty/marzec), który jest dwunastym miesiącem roku.

 

Zestawienie 740

 

 

Przez ogłoszenie czasu wzbudzenia Proroków

Wielkie Grono zapowiada nieuchronny upadek Babilonu:

 

Obj.16:19-21 „I stało się ono miasto wielkie na trzy części rozerwane, i miasta narodów upadły; i Babilon on Wielki przyszedł na pamięć przed obliczem Bożym, aby mu dał kielich wina zapalczywości gniewu swojego. I wszystkie wyspy uciekły i góry nie są znalezione. I wielki grad jako cetnarowy spadł z nieba na ludzi, i bluźnili ludzie Boga dla plagi gradu, iż plaga jego była bardzo wielka”. -------------------------------------- p.l.

 

6 Siwan  ·  6129 szanah  +  1000 --------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

7616

 

7616

 

Siwan  hebr.  !wys  =  126.            6129 = 4128 + 2001.

 

Zestawienie 741

 

 

Oto główna treść poselstwa Wielkiego Grona:

 

Izaj.52:7 „O jako piękne są na górach nogi tego, co pocieszne rzeczy zwiastuje i opowiada pokój; tego co zwiastuje dobre i opowiada zbawienie, a mówi do Syonu: Bóg twój króluje!”   ------------------------------------------------------------------------------

 

Nah.1:15 „Oto na górach nogi wdzięczne poselstwo opowiadającego, zwiastującego pokój”. ------------------------------------------------------------------------2041 x 2 =

 

 

 

 

 

4082

 

 

4082

 

Podwójna wartość liczbowa – to „pewna rzecz od Boga i pośpiesza Bóg z wykonaniem jej” 1Moj.41:32.

 

Zestawienie 742

 

 

Izaj.1:26 „A przywrócę sędziów twoich jako przedtem byli i radców twoich jako na początku. Potem cię nazywać będą miastem sprawiedliwości, miastem wiernym”. ------

 

Dzień 3  ·  miesiąc 12  ·  rok 2004   -----------------------------------------------------

 

 

3582

 

2742

 

Razem

 

6324

 

Mal.3:1-2 „Potem nagle przyjdzie do Swej Świątyni Pan, którego oczekujecie, to jest Anioł Przymierza, którego pragniecie. Zaiste, On przyjdzie – mówi Pan Zastępów. Lecz kto będzie mógł znieść dzień Jego przyjścia i kto się ostoi, gdy się ukaże?”.  ------- N.B.

 

 

 

 

6324

 

Zestawienie 743

 

 

Joel.2:29 „Nawet i na sługi i na służebnice wyleję w one dni Ducha Mego”. ----------------

 

 

2374

 

Duchem poselstwa Wielkiego Grona jest Chronologia:

 

Lud Wielki  ·  Chronologia ---------------------------------------------------------------

 

 

 

2374

 

3  ·  12  ·  2004 szanah ------------------------------------------------------------------

 

 

2374

 

Chronologia  grec. H Cronologia  =  1012.

 

Zestawienie 744

 

 

Łuk.13:28 „Ujrzycie Abrahama i Izaaka i Jakuba i wszystkie proroki w Królestwie Bożym”.  --------------------------------------------------------------------------- p.l.

 

Mar.15:32 „Chrystus, On Król Izraela”.  --------------------------------------------------

 

Dzień 3  ·  miesiąc 12  ·  rok 2004  ------------------------------------------------------

 

 

 

1227

 

2429

 

2742

 

Razem

 

6398

 

Wielkie Grono w roli Jana Chrzciciela:

 

Jan.1:34 „A jam widział i świadczył, że Ten jest Syn Boży”. -------------------------------

 

 

 

6398

 

Chrystus, On Król Izraela  ·  Chrystus, On Król Izraela -----------------------------------

 

 

6398

 

Chrystus, On Król Izraela  grec.  O Cristoj o Basileuj Tou Israhl  =  3199 Mar.15:32  Diaglott.

 

Zestawienie 745

 

 

Izaj.40:3 „Głos wołającego na puszczy: gotujcie drogę Pańską, prostą czyńcie na pustyni ścieżkę Boga naszego”. ----------------------------------------------------------------

 

Objawienie się Pana i początek Tysiącletniego Królestwa:

 

15 Ethanim  ·  2005  +  1000  ------------------------------------------------------------

 

 

 

2139

 

 

3526

 

Razem

 

5665

 

Pański Zwiastun, będzie wspominany w czasie przeszłym:

 

Jan.1:6 „Był człowiek posłany od Boga, któremu imię było Jan”. --------------------------

 

 

 

5665

 

Zestawienie 746

 

 

Głoszone poselstwo Wielkiego Grona ma na uwadze Chwałę Pana:

 

Zach.14:20 „Dnia onego będzie na rzędach końskich napisane: Świętobliwość Pańska”. ---

 

Obj,7:9 „Lud Wielki” ---------------------------------------------------------------------

 

 

1362

 

1362

 

Zestawienie 747

 

 

Ps.126:5-6 „Którzy siali ze łzami, żąć będą z wykrzykaniem; tam i sam chodząc z płaczem rozsiewa lud drogie nasienie; ale zaś przyszedłszy z radością znosić będzie snopy swoje”. --------------------------------------------------------------------------------

 

Praca Wielkiego Grona w wydawaniu poselstwa ustaje:

 

3  ·  12  ·  2004 szanah  +  1000   -------------------------------------------------------

 

 

 

 

3374

 

 

3374

 

Zestawienie 748

 

 

Głos Ludu Wielkiego głosem Chwały dla Pana:

 

Obj.7:10 „Zbawienie należy Bogu naszemu siedzącemu na Stolicy i Barankowi”.-------- p.l.

 

Obj.19:1-3;6-8Halleluja! Zbawienie i chwała i cześć i moc Panu Bogu naszemu. Bo prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego, iż osądził wszetecznicę oną wielką, która kaziła ziemię wszeteczeństwem swoim i pomścił się krwi sług swoich z ręki jej. I rzekli powtóre: Halleluja! A dym jej występuje na wieki wieków”. „Halleluja! Iż ujął Królestwo Pan Bóg Wszechmogący. Weselmy się i radujmy się, a dajmy Mu chwałę; bo przyszło Wesele Barankowe, a Małżonka Jego nagotowała się. I dano jej, aby się oblekła w bisór czysty i świetny; albowiem bisiór są usprawiedliwienia świętych”. ----p.l.

 

 

 

1480

 

 

 

 

 

 

 

7024

 

Razem

 

8504

 

Sposób ogłoszenia początku Królestwa:

 

Chronologia  ·  Sukot  ·  15 Ethanim  ·  6133 szanah ------------------------------------

 

 

 

8504

 

 

 

 

Strona główna | Wprowadzenie | Zagadnienia | Posłowie | Zasoby | Napisz do nas